Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat

I medfør af § 5, stk. 4, og § 8, stk. 6, i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012, fastsættes følgende:

Beslutning om udøvelse af valgret

§ 1. Et medlem af folkekirken, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat (indenpastoratsflytter), kan vælge at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet.

Stk. 2. Medlemmet er kun valgbar i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.

Stk. 3. Beslutningen om at udøve valgretten i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet, skal træffes i forbindelse med flytningen. En af pastoratets fastansatte sognepræster i det hidtidige bopælssogn skal have skriftlig meddelelse om beslutningen senest 4 uger efter, at flytningen er anmeldt kommunen og i forbindelse med menighedsrådsvalg senest 11. dagen før valgdagen, hvis ændringen skal have virkning for det førstkommende valg.

Stk. 4. Meddelelsen til sognepræsten skal indeholde oplysninger om medlemmets navn, personnummer og adresse.

Stk. 5. Hvis meddelelsen efter stk. 3 og 4 ikke gives inden den nævnte frist, udøver medlemmet sin valgret i sit bopælssogn.

Ændring af beslutning om udøvelse af valgret

§ 2. Beslutningen om at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet, kan ændres ved medlemmets skriftlige underretning af en af pastoratets fastansatte sognepræster. Valgretten udøves herefter i bopælssognet.

Stk. 2. Adgangen til at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet, ophører, når medlemmet flytter til et andet pastorat.

Meddelelser til og fra sognepræsten

§ 3. Sognepræsten skal føre en elektronisk protokol (SBL-protokollen), der skal indeholde oplysning om navn, personnummer og adresse på de personer, der udøver valgretten i menighedsrådskredsen uden at have bopæl i denne. SBL-protokollen indeholder tilsvarende oplysninger om de personer, der bor i menighedsrådskredsen, men har valgt at udøve valgretten i en anden menighedsrådskreds.

Stk. 2. Sognepræsten indtaster i SBL-protokollen personnummeret på de personer, der vælger at udøve valgretten i menighedsrådskredsen. Derved optages indenpastoratsflytteren på valglisten for menighedsrådskredsen. Er den i § 1, stk. 3 og 4, nævnte meddelelse ikke indtastet i SBL-protokollen senest 11. dagen før valgdagen til menighedsrådsvalg, kan indenpastoratsflytteren ikke optages på valglisten til nærmest forestående menighedsrådsvalg, men udøver valgretten i sit nuværende bopælssogn.

Stk. 3. Sognepræsten gør skriftligt indenpastoratsflytteren opmærksom på, at sognepræsten registrerer oplysningerne i den elektroniske SBL-protokol, samt hvilke oplysninger, der registreres.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 358 af 5. maj 2008 om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 25. april 2012

Manu Sareen

/ Liselotte Hartman Schöbel