Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00201

Resumé

Klager – værestedet Oaseregnbuen – klagede over artiklerne ”Beboere frygter islamisering” og ”Beboere i Gadehavegård råber om hjælp” i Lokalavisen Taastrup.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Person B] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen den 31. januar 2012, har medarbejderen ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at vurdere klagen i relation til ham. Klagen behandles herefter alene i forhold til værestedet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at navnlig beskyldningerne i artiklen ”Beboere i Gadehavegård råber om hjælp” om, at værestedet Oaseregnbuen alene er for børn og unge med muslimsk trosbekendelse, kan være krænkende og skadelig for værestedet. Denne beskyldning underbygges af, at en imam skulle have indviet lokalerne til brug for værestedet Oaseregnbuen. Det bemærkes, at der er afgivet modstridende forklaring om, hvorvidt imamen alene befandt sig i lokalet eller, om denne også indviede lokalet. Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for Pressenævnet at tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige.

Pressenævnet finder, at avisen burde have kontrolleret oplysningerne inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for værestedet. Det må særlig gælde tilfælde, hvor kilden – de øvrige beboere – tidligere har sendt klager over stedet og således har en personlig interesse i sagen. Da beskyldningerne mod værestedet Oaseregnbuen ikke ses at være kontrolleret ved forelæggelse for værestedet, udtaler Pressenævnet kritik af Lokalavisen Taastrup.

I relation til læserbrevet ”Radikalisering i Gadehavegård” bemærker Pressenævnet, at det er nævnets opfattelse, at der i debatindlæg må tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler, og at der endvidere må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til at offentliggøre satiriske kommentarer i forhold til personer og begivenheder.

Viceborgmester Lars Priers er medlem af Dansk Folkeparti, der er kendt for en indvandrerkritisk politik, og nævnet finder, at læserbrevet klart fremstår som viceborgmesterens subjektive kommentarer til forholdene omtalt i avisen. Nævnet udtaler ikke kritik af avisen for at bringe disse uden forelæggelse.

Nævnet udtaler – ud over ovennævnte forhold – ikke i øvrigt kritik af avisen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Lokalavisen Taastrup at offentliggøre et kendelsesresumé.

Værestedet Oaseregnbuen har ved daglig leder [Person A] klaget til Pressenævnet over to artikler i Lokalavisen Taastrup den 31. januar 2012, idet stedet mener, at god presseskik er tilsidesat.

Frivillig medarbejder hos Oaseregnbuen, [Person B], har den 29. februar 2012 meddelt, at han støtter klagen over Lokalavisen Taastrup.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 12-70-00204, Gadehavegårds afdelingsbestyrelse mod Lokalavisen Taastrup, der vedrører samme omtale.

1 Sagsfremstilling

Forudgående omtale

Lokalavisen Taastrup bragte i uge 4, 24. januar – 30. januar 2012, på side 9, artiklen ”PET skal bekæmpe radikale grupper i Gadehavegård” med underoverskriften ”POLITIINDSATS. PET er på banen i Gadehavegård, hvor radikale, religiøse grupperinger tilsyneladende holder til. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”HØJE TAASTRUP: Gadehavegård er tilsyneladende hjemsted for nogle radikale grupperinger, som forsøger at rekruttere nye medlemmer. Det fortæller formand for Social og Sundhedsudvalget, Frederik A. Hansen (V). På seneste udvalgsmøde fik politikerne som sædvanlig en status på den kriminalpræventive indsats, og her hørte de om udviklingen.

»Vi blev ret chokerede over at høre det. Der er så vidt vi ved, tale om nye radikaliserede grupperinger, som forholdsvist bevidst forsøger at rekruttere unge i området for store summer. Vores oplysninger går på, at grupperingerne holder til i nogle lejligheder i Gadehavegård,« siger socialudvalgsformanden.

Han oplyser, at Høje-Taastrup Kommune er gået ind i et samarbejde med PET om at komme grupperingerne til livs.

»Så vidt jeg ved, er der tale om tre forskellige grupperinger, som er langt mere yderligtgående end fx Hizb ut-Tahrir. Jeg har hørt, at de er blevet sat i forbindelse med fx selvmordsbomber,« siger Frederik A. Hansen. Han er fortrøstningsfuld, fordi PET er inde i sagen. Men ønsker at kommunen nu også indleder et omfattende samarbejde med boligselskaberne, så man kan sætte fælles ind overfor radikaliseringstendenser.”

Artiklen var ikke illustreret med billede eller andet.

De påklagede artikler

Lokalavisen Taastrup bragte i uge 5, 31. januar – 6. februar 2012 på forsiden artiklen ”Beboere frygter islamisering” med underoverskriften ”I et brev til politikerne råber beboere i Gadehavegård om hjælp -radikale muslimer er ved at tage magten”. Af artiklen fremgik følgende:

”HØJE TAASTRUP: En ny bestyrelse har taget magten i Gadehavegård, og har lukket en klub for alle, der ikke er muslimer.

Lokalerne er blevet indviet af en imam. Desuden er pige- og kvindeklubben i området blevet forment adgang til de lokaler de hidtil har benyttet. Beboerne har fire gange samlet underskrifter ind, men boligselskabet Domea reagerer slet ikke på deres henvendelser. Lokalavisen Taastrup har heller ikke haft held til at komme i kontakt med boligselskabet. På aftenens byrådsmøde vil kommunens SSP-folk fremlægge en handlingsplan. PET er allerede på banen i Gadehavegård.”

Samme dag på side 2 bragte lokalavisen artiklen ”Beboere i Gadehavegård råber om hjælp” med underoverskriften ”RADIKALISERING. En ny klub kun for muslimer er åbnet og moske samt koranskole er på vej i Gadehavegård. Boligselskabet Domea er ikke til at få i tale og beboerne er bange.” Af artiklen fremgik følgende:

HØJE TAASTRUP: På byrådsmødet i aften, tirsdag den 31. januar, er der sat et ekstra punkt på under eventuelt, som handler om situationen i Gadehavegård. Byrådet har bedt om en handlingsplan fra SSP og Gadeplan. Samtlige byrådsmedlemmer fik i sidste uge et åbent brev fra frustrerede beboere i Gadehavegård og der fulgte en underskriftindsamling med. Brevet er et nødråb fra beboerne om hjælp til at bekæmpe den muslimske radikalisering, som tilsyneladende finder sted i Gadehavegård.

I sidste uge kunne man her i avisen læse, at Høje-Taastrup Kommune har indgået et samarbejde med PET om at komme radikale grupperinger i Gadehavegård til livs.

Beboerne mener dog også, der er brug for kommunens og ikke mindst boligselskabet Domeas opmærksomhed. Og det sidste er meget svært.

Ingen reaktion fra Domea

»Fire gange har vi samlet underskrifter ind, som vi har afleveret til Domea, men vi har slet ikke fået nogen reaktion.

Flere gange har beboere sat en hel dag af til at få kontakt til boligselskabet ved at stille sig foran Domeas boligcenter på Oldenburg Alle i Taastrup fra tidligt om morgenen i håb om at komme i dialog med boligselskabet om problemerne.

Men når der så endelig kom en Domea-ansat, siger de bare ’det vil vi se på’ og så har vi ikke hørt mere,« siger en beboer som af hensyn til situationen i området ønsker at være anonym.

Lokalavisen Taastrup har også ihærdigt forsøgt at få Domea i tale, men telefonen bliver ikke taget og telefonsvarerbeskeder er der heller ingen reaktion på.

Melder børn ud af SFO

»Hjælp - hjælp Gadehavegård« er overskriften på det brev, som byrådspolitikerne modtog i sidste uge.

I brevet skriver beboerne, at en ny bestyrelse, som på nær et medlem består af beboere med pakistansk baggrund, dominerer, og er i gang med at islamisere området.

Der er blevet oprettet en klub for børn i skolealderen af den forrige bestyrelse og formålet var at integrere tosprogede børn. Klubben blev finansieret af Gadehavegårds fælles aktivitetskonto, og lokalerne stillet til rådighed af den tidligere bestyrelse. Efter at den nye bestyrelse blev valgt, er en imam blevet indkaldt til at indvie lokalerne og alle ikke muslimske børn nægtet adgang. Der betales 50 kroner om måneden for medlemmer, og beboerne oplyser, at børnene i den muslimske klub nu bliver taget ud af den kommunale SFO.

Kvinde- og pigeklub smidt ud

I Gadehavegård var der en pigeklub og en kvindeklub, som begge har fungeret godt. Disse klubber er i følge beboerne nu smidt ud af de lokaler, de brugte. Lokalerne skal indrettes til bedested og koranskole for alle muslimske børn i Taastrup.

»Vi håber virkelig, at kommunen kan hjælpe os med at få stoppet dette projekt. Vi er mange, både kristne og muslimer, der er bange for at færdes i området, og vi ved, at mange er flyttet herfra på grund af, at det nu er ved at blive en ghetto, « skriver beboerne i brevet.

Byråd ønsker handling

Læs også viceborgmester Lars Priers læserbrev om Gadehavegård på side 60.

Til artiklen var indsat et fotografi af et hjørne af et etagebyggeri med billedteksten:

”Klub Oasen, som har adresse på Murskeen 15, er nu ikke længere for alle børn i Gadehavegård, men kun for muslimske børn, oplyser beboere.”

På side 60 bragte avisen viceborgmester Lars Priers (DF) læserbrev ”Radikalisering i Gadehavegård”, hvoraf følgende fremgik:

”HØJE TAASTRUP: På baggrund af et råb om hjælp fra mere end 100 beboere i Gadehavegårdbebyggelsen - som er sendt til samtlige byrådsmedlemmer - er det nu på høje tid at rette et mere end kritisk blik på de radikaliseringstiltag, som en ny bestyrelse i bebyggelsen tilsyneladende står bag eller er med til at fremelske.

Således er en klub for børn i skolealderen (finansieret af Gadehavegårds fælles aktivitetskonto) som oprindelig var for alle børn nu ikke længere tilgængelig for IKKE muslimske børn; lokalerne er ydermere blevet indviet af en imam! En kvindeklub og en klub for piger er ligeledes blevet smidt ud af deres lokaler, for nu vil den nye bestyrelse anvende lokalerne til bedested, moske og koranskole for alle MUSLIMSKE børn! Set i lyset af at samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af én etnisk dansk kvinde, som er uden indflydelse, er pakistanere og sammenholdt med den kendsgerning, at Hizb ut-Tahrir desværre er massivt til stede i området, mens denne »Talibanagtige« og kvindeundertrykkende udvikling finder sted, er der al mulig grund til at råbe »vagt i gevær«.

I England er der desværre i flere kvarterer udviklet parallelsamfund, hvor det nærmest er islamiske fundamentalister, som sætter dagsordenen, også set i dét lys bør Domea - det almennyttige boligselskab, som ejer Gadehavegård - sætte deres bedste jurister på sagen, så de mange velintegrerede muslimer samt danske beboere, der nu føler sig truet, ikke skal finde sig i at blive diskrimineret og undertrykt. Jeg vil opfordre de mange beboere, som nu føler sig truet, til hurtigst muligt at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Sørg for at stå sammen, sørg for at mobilisere alle fornuftige beboere og stil op til valg. Kun sådan får I gjort op med fundamentalisterne, for byrådet kan desværre ikke hjælpe jer, det har vi ikke lovhjemmel til. Slutteligt vil jeg udtrykke min undren over, hvad fundamentalistiske muslimer i det hele taget har at gøre i det danske samfund! - skik følge eller land fly.”

Yderligere omtale

Lokalavisen bragte i uge 6, 7. – 13. februar 2012, på side 8, artiklen ”Frivillig: Ingen islamisme i klub” med underoverskriften ”RYGTEDANNELSER. Det har ikke hold i virkeligheden, men i rygter, at Oasen-Regnbuen skulle være islamistisk funderet, siger [Person B], som er frivillig på stedet.” Af artiklen fremgik følgende:

”HØJE TAASTRUP: [Person B] arbejder som frivillig i Klub Oase-Regnbuen i Gadehavegård. Han har over det seneste år skrevet speciale på RUC med Oase-Regnbuen som case. Han afviser, at klubben udspringer af islamistiske ideer. »Klubben afviger ikke fra andre klubber, der arbejder med børn. den eneste forskel jeg kan se er, at man har en lidt anden indretning med lidt mere etnisk præg, « siger [Person B].

Han har aldrig oplevet at religiøse retningslinjer er blevet trukket ned over hovedet på ham eller andre på stedet.

»Jeg kan garantere for, at hvis dette var tilfældet, eller det nogensinde skulle ske, at jeg oplevede at børnene blev presset eller hjernevasket til en bestemt religion, så er jeg den første, der ringer til Ekstra Bladet. Men endnu har jeg ikke oplevet dette, « siger Thomas Brisson.

Kommunikationen mangler

Han mener at den frygt, en del beboere har for, at der er radikale islamistiske kræfter i gang på stedet, kan skyldes, at der er mangel på kommunikation.

Han vil heller ikke afvise, at der andre steder i Gadehavegård er religiøse grupperinger.

Men de regerer ikke i Oasen-Regnbuen, lyder det fra [Person B].

»I klubben har man været dårlig til at fortælle i området, hvad det er man laver, og derfor er der startet en rygtedannelse, som ingen kan være tjent med. I klubben koncentrerer de frivillige sig om at tage sig af børnene, og tænker måske ikke så meget på, hvad omverdenen tænker, men det bør man nok gøre,« siger Thomas Brisson.

Ingen danske børn

Blandt beboerne i Gadehavegård er der en opfattelse af, at kun børn med anden etnisk baggrund end dansk er velkomne, og det afviser Thomas Brisson: »Det er meget vigtigt at sige, at alle er velkomne,« siger Thomas Brisson.

Han fortæller, at der i øjeblikket ikke kommer børn i Oasen-Regnbuen med dansk baggrund. »På et tidspunkt havde vi nogle danske børn på stedet, men ikke i øjeblikket.

Jeg tror det skyldes, at mange af de danske børn går til sport, og derfor ikke har tid til også at komme hos os,« siger Thomas Brisson.

Blandt de frivillige, som arbejder med børnene i Oasen-Regnbuen er Thomas Brisson i øjeblikket også den eneste med dansk baggrund, fortæller han.

Af aktiviteter i klubben nævner han lektiehjælp, computerspil, filmforevisning og teaterværksted.”

På samme side bragte avisen artiklen ”»Dørene er altid åbne hos Domea«” med underoverskriften ”SVAR PÅ KRITIK. Regionschef Pia Christiansen afviser, at beboerne ikke kan trænge igennem hos boligselskabet. Domea har dog kun få beføjelser i forhold til udviklingen i området, understreger hun.” Af artiklen fremgik følgende:

”HØJE TAASTRUP: I sidste uge kunne man i Lokalavisen Taastrup læse, at beboerne i Gadehavegård er bekymrede for udviklingen i området, og at de ikke føler der er nogen opbakning at hente hos boligselskabet Domea, som administrerer afdelingen.

Pia Christiansen, som er regionschef i Domea, fortæller at boligselskabet deler beboernes bekymring, men afviser helt at Domea ikke lytter til beboerne.

At afdelingsbestyrelsen bruger penge fra den fælles aktivitetskonto til projekter, som ikke alle beboere er tilfredse med, kan Domea ikke ændre på,« siger Pia Christiansen.

»Vi kan henstille til noget og rådgive afdelingsbestyrelsen, og det har vi også gjort. Vi har flere gange forsøgt at komme i kontakt med bestyrelsen, og det er lykkedes en enkelt gang at holde et samarbejdsudvalgsmøde.

Her udtrykte vi bekymring for udviklingen, og for at aktiviteterne der bliver sat i gang, kun er for de få i området,« siger Pia Christiansen.

Hun er opmærksom på, at der blandt en del beboere er et ønske om at få omgjort valget til bestyrelsen, og de fire underskriftsindsamlinger har Domea også modtaget. »Hvis beboerne vil have et omvalg for at få en ny bestyrelse, skal de indsamle underskifter fra mindst 25 procent af beboerne i området. Det er den eneste mulighed der er,« siger regionschefen.”

Af Oaseregnbuens vedtægter og retningslinjer af 24. juni 2011 fremgår det blandt andet under Personalepolitik, at:

”Der må ikke være nogen form for religiøs eller politisk påvirkning af medlemmerne. Forsøg herpå er fyringsgrundlag.”

2 Parternes synspunkter

2.1 Oaseregnbuens synspunkter

Værestedet Oaseregnbuen har anført, at den omtale klub i artiklen ”Beboere i Gadehavegård råber om hjælp” er Oaseregnbuen, og at klubben via fotografiet af indgangen ned til klubben sættes i forbindelse med den omtalte radikalisering. De beskyldninger, som Lokalavisen Taastrup retter mod Oaseregnbuen er forkerte og krænkende.

Værestedet Oaseregnbuen åbnede i juni 2010 og er drevet af frivillige medarbejdere. Klubben har lektiehjælp, undervisning, computerspil, udflugter m.m., og målet er, at alle børn og unge holder sig væk fra kriminalitet og i stedet får sig en uddannelse. Personalet er uden indflydelse af politiske, religiøse eller andre grupperinger.

Oplysningen om, at klubben udelukkende er for muslimer og har til formål at radikalisere børn igennem koranundervisning, er ukorrekt. Klubben er for alle unge mellem 8-16 år i Gadehavegård, ligesom Oaseregnbuens frivillige medarbejder [Person B] som etnisk dansker også trives fint på stedet. Det er et tydeligt forsøg fra avisens side på at dreje hele sagen hen imod "et problem med islam", selvom der er religionsfrihed i Danmark. Påstanden om, at en imam blev tilkaldt for at indvie lokalerne, er falsk. Et par af gæsterne, som uden indbydelse kom, var dog imamer/undervisere fra København.

Der er kun ét medlem af bestyrelsen, som er af pakistansk herkomst. Bestyrelsen, som blev valgt til afdelingsmødet i oktober 2011, består af en dansker, to arabere, en tyrker samt en pakistaner. Den omtalte pigeklub er ikke blevet lukket, men har malet sine lokaler. Kvindeklubben er ej heller lukket, men omdirigeret til bedre lokaler.

Beboerne har ikke henvendt sig til bestyrelsen skriftligt med underskrifter, men i stedet til Lokalavisen Taastrup, som har trykt artiklen. Oplysningerne er formentlig baseret på rygter, der ikke er kontrolleret og ikke er forelagt inden offentliggørelsen. Når avisen alligevel har været forbi og fotograferet, kunne man i det mindste have talt med personalet.

I relation til viceborgmesterens læserbrev ”Radikalisering i Gadehavegård” har Oaseregnbuen anført, at indholdet heraf heller ikke er efterprøvet. Det er godt, at Politiets Efterretningstjeneste er i Gadehavegård, så kan de stoppe hashhandlen og narko. Men at man prøver at sammenkæde værestedet Oaseregnbuen med Hizb ut-Tahrir og andre politiske og terrororganisationer uden at undersøge det, er meget krænkende og til skade for integrationen.

Artiklerne har gjort stor skade på klubbens omdømme, ligesom der er opstået en kløft mellem etniske danskere og indvandrere på grund af den fordomsfulde omtale.

2.2 Lokalavisen Taastrups synspunkter

Lokalavisen Taastrup har henvist til avisen den 24. januar 2012, hvoraf det fremgår, at Politiets Efterretningstjeneste overvåger grupperinger i Gadehavegård. Kommunens socialudvalgsformand bekræfter samarbejdet og udtaler, at der er tale om radikale grupperinger.

Lokalavisen Taastrup modtog efterfølgende en kopi af en underskriftsindsamling fra en anonym beboer. Der var tale om et nødråb til Høje-Taastrup Byråd. At skrivelsen er sendt til byrådet, skyldes ifølge beboerne, at der ikke er kommet reaktion fra Domea, der administrerer Gadehavegård-bebyggelsen. Avisen forsøgte at få kontakt til afdelingsbestyrelsen og Domea torsdag den 26., fredag den 27. og mandag den 30. januar 2012 og lagde besked på telefonsvarer. Efter artiklen 31. januar 2012 forsøgte avisen igen at skabe kontakt til bestyrelsen og Domea. Det var ikke muligt at komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen, bl.a. fremgik deres kontaktoplysninger ikke af Gadehavegårds hjemmeside. Avisen forsøgte igen forgæves at komme i kontakt med Domea pr. telefon og lagde flere beskeder. På trods af ihærdige forsøg lykkedes det ikke at få kontakt til Domea – hvilket formentlig også kunne have givet kontaktmulighed til afdelingsbestyrelsen – inden deadline, hvilket også fremgik af artiklen.

Ugen efter lykkedes det at få kontakt til Domea, der fortalte deres version af sagen i en artikel den 7. februar 2012. Avisen fik samtidig en reaktion fra en frivillig medarbejder, [Person B]. Han fortalte i et interview den 7. februar 2012, at klubben er for alle børn, og ikke som beboerne mener, kun for indvandrere. Både Domea og en frivillig i Oaseregnbuen har reageret, og avisen har bragt deres versioner. Afdelingsbestyrelsen har ikke rettet henvendelse til Lokalavisen Taastrup med ønske om at give deres version.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Person B] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen den 31. januar 2012, har medarbejderen ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at vurdere klagen i relation til ham. Klagen behandles herefter alene i forhold til værestedet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at navnlig beskyldningerne i artiklen ”Beboere i Gadehavegård råber om hjælp” om, at værestedet Oaseregnbuen alene er for børn og unge med muslimsk trosbekendelse, kan være krænkende og skadelig for værestedet. Denne beskyldning underbygges af, at en imam skulle have indviet lokalerne til brug for værestedet Oaseregnbuen. Det bemærkes, at der er afgivet modstridende forklaring om, hvorvidt imamen alene befandt sig i lokalet eller, om denne også indviede lokalet. Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for Pressenævnet at tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige.

Pressenævnet finder, at avisen burde have kontrolleret oplysningerne inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for værestedet. Det må særlig gælde tilfælde, hvor kilden – de øvrige beboere – tidligere har sendt klager over stedet og således har en personlig interesse i sagen. Da beskyldningerne mod værestedet Oaseregnbuen ikke ses at være kontrolleret ved forelæggelse for værestedet, udtaler Pressenævnet kritik af Lokalavisen Taastrup.

I relation til læserbrevet ”Radikalisering i Gadehavegård” bemærker Pressenævnet, at det er nævnets opfattelse, at der i debatindlæg må tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler, og at der endvidere må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til at offentliggøre satiriske kommentarer i forhold til personer og begivenheder.

Viceborgmester Lars Priers er medlem af Dansk Folkeparti, der er kendt for en indvandrerkritisk politik, og nævnet finder, at læserbrevet klart fremstår som viceborgmesterens subjektive kommentarer til forholdene omtalt i avisen. Nævnet udtaler ikke kritik af avisen for at bringe disse uden forelæggelse.

Nævnet udtaler – ud over ovennævnte forhold – ikke i øvrigt kritik af avisen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Lokalavisen Taastrup at offentliggøre følgende:

[overskrift]

”Kritik fra Pressenævnet

[underoverskrift]

Nævnet kritiserer omtalen af den påståede radikalisering i Gadehavegård.

[brødtekst]

Lokalavisen Taastrup omtalte i januar og februar, at beboere i Gadehavegård havde klaget til boligselskabet over en radikalisering i bebyggelsen.

I den forbindelse blev afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og værestedet Oaseregnbuen beskyldt for kun at give muslimske børn og unge adgang til værestedet Oaseregnbuen. Andre var forment adgang.

Værestedet Oaseregnbuen og afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård har klaget til Pressenævnet.

Under Pressenævnets sag har både lederen af værestedet og afdelingsbestyrelsen afvist beskyldningerne og oplyst, at klubben er for alle.

Pressenævnet finder, at Lokalavisen Taastrup har tilsidesat god presseskik ved ikke inden offentliggørelsen af artiklen at kontakte afdelingsbestyrelsen ogværestedet med henblik på at indhente deres kommentarer til beskyldningerne om, at der diskrimineres mod børn og unge af anden trosbekendelse end muslimsk.

Nævnet har derfor udtalt sin kritik af Lokalavisen Taastrup.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på nævnets hjemmeside: www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 11. april 2012