Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00204

Resumé

Klager – Gadehavegårds afdelingsbestyrelse – klagede over artiklen ”Beboere i Gadehavegård råber om hjælp” i Lokalavisen Taastrup.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at navnlig beskyldningerne om, at Gadehavegårds afdelingsbestyrelse skulle have været medvirkende til at diskriminere mellem muslimer og personer med anden tro, kan være krænkende og skadeligt for bestyrelsens arbejde. Denne beskyldning underbygges af, at en imam skulle have indviet lokalerne til brug for værestedet Oaseregnbuen. Det bemærkes, at der er afgivet modstridende forklaring om, hvorvidt imamen alene befandt sig i lokalet eller, om denne også indviede lokalet. Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for Pressenævnet at tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige.

Pressenævnet finder imidlertid, at avisen burde have kontrolleret oplysningerne inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for afdelingsbestyrelsen. Det må særlig gælde tilfælde, hvor kilden – de øvrige beboere – tidligere har sendt klager over afdelingsbestyrelsen og således har en personlig interesse i sagen.

Avisen forsøgte forgæves op til avisens udgivelse den 31. januar 2012 (og efterfølgende) at kontakte boligadministrator Domea – og derigennem angiveligt afdelingsbestyrelsen. Gadehavegårds afdelingsbestyrelses kontaktoplysninger fremgår ikke af hjemmesiden gadehavegaard.dk. Derimod fremgår Domeas og ejendomskontorets kontaktoplysninger. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at Lokalavisen Taastrup har gjort hverken Domea eller ejendomskontoret bekendt med, at avisen ønskede kontaktoplysningerne på afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård. Under disse omstændigheder udtaler nævnet kritik af Lokalavisen Taastrup for ikke at udfolde tilstrækkelige anstrengelser på at forelægge beskyldningerne for afdelingsbestyrelsen inden offentliggørelse. Pressenævnet udtaler kritik af Lokalavisen Taastrup.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Lokalavisen Taastrup at offentliggøre et kendelsesresumé.

Gadehavegårds afdelingsbestyrelse har ved bestyrelsesformand [Person A] klaget til Pressenævnet over en artikel i Lokalavisen Taastrup den 31. januar 2012, idet bestyrelsen mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 12-70-00201, Oaseregnbuen mod Lokalavisen Taastrup, der vedrører samme artikel.

1 Sagsfremstilling

Lokalavisen Taastrup bragte i uge 5, 31. januar – 6. februar 2012 på forsiden artiklen ”Beboere frygter islamisering” med underoverskriften ”I et brev til politikerne råber beboere i Gadehavegård om hjælp -radikale muslimer er ved at tage magten”. Af artiklen fremgik følgende:

”HØJE TAASTRUP: En ny bestyrelse har taget magten i Gadehavegård, og har lukket en klub for alle, der ikke er muslimer.

Lokalerne er blevet indviet af en imam. Desuden er pige- og kvindeklubben i området blevet forment adgang til de lokaler de hidtil har benyttet. Beboerne har fire gange samlet underskrifter ind, men boligselskabet Domea reagerer slet ikke på deres henvendelser. Lokalavisen Taastrup har heller ikke haft held til at komme i kontakt med boligselskabet. På aftenens byrådsmøde vil kommunens SSP-folk fremlægge en handlingsplan. PET er allerede på banen i Gadehavegård.”

Den påklagede artikel

Samme dag på side 2 bragte lokalavisen artiklen ”Beboere i Gadehavegård råber om hjælp” med underoverskriften ”RADIKALISERING. En ny klub kun for muslimer er åbnet og moske samt koranskole er på vej i Gadehavegård. Boligselskabet Domea er ikke til at få i tale og beboerne er bange.” Af artiklen fremgik følgende:

HØJE TAASTRUP: På byrådsmødet i aften, tirsdag den 31. januar, er der sat et ekstra punkt på under eventuelt, som handler om situationen i Gadehavegård. Byrådet har bedt om en handlingsplan fra SSP og Gadeplan. Samtlige byrådsmedlemmer fik i sidste uge et åbent brev fra frustrerede beboere i Gadehavegård og der fulgte en underskriftindsamling med. Brevet er et nødråb fra beboerne om hjælp til at bekæmpe den muslimske radikalisering, som tilsyneladende finder sted i Gadehavegård.

I sidste uge kunne man her i avisen læse, at Høje-Taastrup Kommune har indgået et samarbejde med PET om at komme radikale grupperinger i Gadehavegård til livs.

Beboerne mener dog også, der er brug for kommunens og ikke mindst boligselskabet Domeas opmærksomhed. Og det sidste er meget svært.

Ingen reaktion fra Domea

»Fire gange har vi samlet underskrifter ind, som vi har afleveret til Domea, men vi har slet ikke fået nogen reaktion.

Flere gange har beboere sat en hel dag af til at få kontakt til boligselskabet ved at stille sig foran Domeas boligcenter på Oldenburg Alle i Taastrup fra tidligt om morgenen i håb om at komme i dialog med boligselskabet om problemerne.

Men når der så endelig kom en Domea-ansat, siger de bare ’det vil vi se på’ og så har vi ikke hørt mere,« siger en beboer som af hensyn til situationen i området ønsker at være anonym.

Lokalavisen Taastrup har også ihærdigt forsøgt at få Domea i tale, men telefonen bliver ikke taget og telefonsvarerbeskeder er der heller ingen reaktion på.

Melder børn ud af SFO

»Hjælp - hjælp Gadehavegård« er overskriften på det brev, som byrådspolitikerne modtog i sidste uge.

I brevet skriver beboerne, at en ny bestyrelse, som på nær et medlem består af beboere med pakistansk baggrund, dominerer, og er i gang med at islamisere området.

Der er blevet oprettet en klub for børn i skolealderen af den forrige bestyrelse og formålet var at integrere tosprogede børn. Klubben blev finansieret af Gadehavegårds fælles aktivitetskonto, og lokalerne stillet til rådighed af den tidligere bestyrelse. Efter at den nye bestyrelse blev valgt, er en imam blevet indkaldt til at indvie lokalerne og alle ikke muslimske børn nægtet adgang. Der betales 50 kroner om måneden for medlemmer, og beboerne oplyser, at børnene i den muslimske klub nu bliver taget ud af den kommunale SFO.

Kvinde- og pigeklub smidt ud

I Gadehavegård var der en pigeklub og en kvindeklub, som begge har fungeret godt. Disse klubber er i følge beboerne nu smidt ud af de lokaler, de brugte. Lokalerne skal indrettes til bedested og koranskole for alle muslimske børn i Taastrup.

»Vi håber virkelig, at kommunen kan hjælpe os med at få stoppet dette projekt. Vi er mange, både kristne og muslimer, der er bange for at færdes i området, og vi ved, at mange er flyttet herfra på grund af, at det nu er ved at blive en ghetto,« skriver beboerne i brevet.

Byråd ønsker handling

Læs også viceborgmester Lars Priers læserbrev om Gadehavegård på side 60.

Yderligere omtale

På side 60 bragte avisen viceborgmester Lars Priers (DF) læserbrev ”Radikalisering i Gadehavegård”, hvoraf følgende fremgik:

”HØJE TAASTRUP: På baggrund af et råb om hjælp fra mere end 100 beboere i Gadehavegårdbebyggelsen - som er sendt til samtlige byrådsmedlemmer - er det nu på høje tid at rette et mere end kritisk blik på de radikaliseringstiltag, som en ny bestyrelse i bebyggelsen tilsyneladende står bag eller er med til at fremelske.

Således er en klub for børn i skolealderen (finansieret af Gadehavegårds fælles aktivitetskonto) som oprindelig var for alle børn nu ikke længere tilgængelig for IKKE muslimske børn; lokalerne er ydermere blevet indviet af en imam! En kvindeklub og en klub for piger er ligeledes blevet smidt ud af deres lokaler, for nu vil den nye bestyrelse anvende lokalerne til bedested, moske og koranskole for alle MUSLIMSKE børn! Set i lyset af at samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af én etnisk dansk kvinde, som er uden indflydelse, er pakistanere og sammenholdt med den kendsgerning, at Hizb ut-Tahrir desværre er massivt til stede i området, mens denne »Talibanagtige« og kvindeundertrykkende udvikling finder sted, er der al mulig grund til at råbe »vagt i gevær«.

I England er der desværre i flere kvarterer udviklet parallelsamfund, hvor det nærmest er islamiske fundamentalister, som sætter dagsordenen, også set i dét lys bør Domea - det almennyttige boligselskab, som ejer Gadehavegård - sætte deres bedste jurister på sagen, så de mange velintegrerede muslimer samt danske beboere, der nu føler sig truet, ikke skal finde sig i at blive diskrimineret og undertrykt. Jeg vil opfordre de mange beboere, som nu føler sig truet, til hurtigst muligt at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Sørg for at stå sammen, sørg for at mobilisere alle fornuftige beboere og stil op til valg. Kun sådan får I gjort op med fundamentalisterne, for byrådet kan desværre ikke hjælpe jer, det har vi ikke lovhjemmel til. Slutteligt vil jeg udtrykke min undren over, hvad fundamentalistiske muslimer i det hele taget har at gøre i det danske samfund! - skik følge eller land fly.”

Lokalavisen bragte i uge 6, 7. – 13. februar 2012, på side 8, artiklen ”»Dørene er altid åbne hos Domea«” med underoverskriften ”SVAR PÅ KRITIK. Regionschef Pia Christiansen afviser, at beboerne ikke kan trænge igennem hos boligselskabet. Domea har dog kun få beføjelser i forhold til udviklingen i området, understreger hun.” Af artiklen fremgik følgende:

”HØJE TAASTRUP: I sidste uge kunne man i Lokalavisen Taastrup læse, at beboerne i Gadehavegård er bekymrede for udviklingen i området, og at de ikke føler der er nogen opbakning at hente hos boligselskabet Domea, som administrerer afdelingen.

Pia Christiansen, som er regionschef i Domea, fortæller at boligselskabet deler beboernes bekymring, men afviser helt at Domea ikke lytter til beboerne.

At afdelingsbestyrelsen bruger penge fra den fælles aktivitetskonto til projekter, som ikke alle beboere er tilfredse med, kan Domea ikke ændre på,« siger Pia Christiansen.

»Vi kan henstille til noget og rådgive afdelingsbestyrelsen, og det har vi også gjort. Vi har flere gange forsøgt at komme i kontakt med bestyrelsen, og det er lykkedes en enkelt gang at holde et samarbejdsudvalgsmøde.

Her udtrykte vi bekymring for udviklingen, og for at aktiviteterne der bliver sat i gang, kun er for de få i området,« siger Pia Christiansen.

Hun er opmærksom på, at der blandt en del beboere er et ønske om at få omgjort valget til bestyrelsen, og de fire underskriftsindsamlinger har Domea også modtaget. »Hvis beboerne vil have et omvalg for at få en ny bestyrelse, skal de indsamle underskifter fra mindst 25 procent af beboerne i området. Det er den eneste mulighed der er,« siger regionschefen.”

Af Gadehavegårds hjemmeside (gadehavegaard.dk) fremgår under fanebladene ”Boligadministration” kontaktoplysningerne på administrator Domea. Under fanebladet ”Ejendomskontoret” fremgår kontaktoplysninger på dette. Ingen af oplysningerne omtaler en afdelingsbestyrelse.

2 Parternes synspunkter

2.1 Gadehavegårds afdelingsbestyrelses synspunkter

Bestyrelsesformand [Person A] har anført, at mange af oplysningerne i avisen er ukorrekte og direkte løgn. Formanden henviste til, at bestyrelsen ikke består af pakistanere, men to arabere, en pakistaner, en tyrker og en dansker. Den nye bestyrelse tilkaldte ikke en imam.

Påstanden om, at ikke-muslimske børn er blevet nægtet adgang til klubben, er ukorrekt. Det samme gælder påstanden om, at pigeklubben er blevet smidt ud. Pigeklubben har de samme lokaler som før. Kvindeklubben er heller ikke lukket, men har fået nye, bedre lokaler.

Da de fleste af påstandene vedrører afdelingsbestyrelsen, burde avisen have gjort et forsøg på at få undersøgt påstandene ved henvendelse til bestyrelsen. Den er imidlertid ikke blevet forelagt oplysninger, og avisen har intet forsøg gjort på at tjekke oplysningerne.

I artiklen er det anført, hvor afdelingsbestyrelsen holder til, dels er det skrevet, hvor ejendomskontoret ligger. Begge oplysninger findes også på Gadehavegårds hjemmeside, Gadehavegaard.dk. Domea har på intet tidspunkt nævnt, at afdelingsbestyrelsen skulle henvende sig til lokalavisen, selvom bestyrelsesformand [Person A] er i daglig kontakt med både driftslederen på ejendomskontoret og driftslederen hos Domea. [Person A]s personlige e-mailadresse fremgår tillige af beboerbladet ”Gadespejlet”.

På baggrund af artiklerne har flere end 250 beboere givet sin underskrift, hvilket har udløst et ekstraordinært møde, hvor bestyrelsen skal til omvalg. Artiklerne har således været skadelige for bestyrelsens rygte og kommer til at medføre en økonomisk omkostning i kraft af omvalget.

2.2 Lokalavisen Taastrups synspunkter

Lokalavisen Taastrup har henvist til avisen den 24. januar 2012, hvoraf det fremgår, at Politiets Efterretningstjeneste overvåger grupperinger i Gadehavegård. Kommunens socialudvalgsformand bekræfter samarbejdet og udtaler, at der er tale om radikale grupperinger.

Lokalavisen Taastrup modtog efterfølgende en kopi af en underskriftsindsamling fra en anonym beboer. Der var tale om et nødråb til Høje-Taastrup Byråd. At skrivelsen er sendt til byrådet, skyldes ifølge beboerne, at der ikke er kommet reaktion fra Domea, der administerer Gadehavegård-bebyggelsen. Avisen forsøgte at få kontakt til afdelingsbestyrelsen og Domea torsdag den 26., fredag den 27. og mandag den 30. januar 2012 og lagde besked på telefonsvarer. Efter artiklen 31. januar 2012 forsøgte avisen igen at skabe kontakt til bestyrelsen og Domea. Det var ikke muligt at komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen, bl.a. fremgik deres kontaktoplysninger ikke af Gadehavegårds hjemmeside. Avisen forsøgte igen forgæves at komme i kontakt med Domea pr. telefon og lagde flere beskeder. På trods af ihærdige forsøg lykkedes det ikke at få kontakt til Domea – hvilket formentlig også kunne have givet kontaktmulighed til afdelingsbestyrelsen – inden deadline, hvilket også fremgik af artiklen.

Ugen efter lykkedes det at få kontakt til Domea, der fortalte deres version af sagen i en artikel den 7. februar 2012. Avisen fik samtidig en reaktion fra en frivillig medarbejder, [Person B]. Han fortalte i et interview den 7. februar 2012, at klubben er for alle børn, og ikke som beboerne mener, kun for indvandrere. Både Domea og en frivillig i Oaseregnbuen har reageret, og avisen har bragt deres versioner. Afdelingsbestyrelsen har ikke rettet henvendelse til Lokalavisen Taastrup med ønske om at give deres version, men klaget til Pressenævnet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at navnlig beskyldningerne om, at Gadehavegårds afdelingsbestyrelse skulle have været medvirkende til at diskriminere mellem muslimer og personer med anden tro, kan være krænkende og skadeligt for bestyrelsens arbejde. Denne beskyldning underbygges af, at en imam skulle have indviet lokalerne til brug for værestedet Oaseregnbuen. Det bemærkes, at der er afgivet modstridende forklaring om, hvorvidt imamen alene befandt sig i lokalet eller, om denne også indviede lokalet. Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for Pressenævnet at tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige.

Pressenævnet finder imidlertid, at avisen burde have kontrolleret oplysningerne inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for afdelingsbestyrelsen. Det må særlig gælde tilfælde, hvor kilden – de øvrige beboere – tidligere har sendt klager over afdelingsbestyrelsen og således har en personlig interesse i sagen.

Avisen forsøgte forgæves op til avisens udgivelse den 31. januar 2012 (og efterfølgende) at kontakte boligadministrator Domea – og derigennem angiveligt afdelingsbestyrelsen. Gadehavegårds afdelingsbestyrelses kontaktoplysninger fremgår ikke af hjemmesiden gadehavegaard.dk. Derimod fremgår Domeas og ejendomskontorets kontaktoplysninger. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at Lokalavisen Taastrup har gjort hverken Domea eller ejendomskontoret bekendt med, at avisen ønskede kontaktoplysningerne på afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård. Under disse omstændigheder udtaler nævnet kritik af Lokalavisen Taastrup for ikke at udfolde tilstrækkelige anstrengelser på at forelægge beskyldningerne for afdelingsbestyrelsen inden offentliggørelse. Pressenævnet udtaler kritik af Lokalavisen Taastrup.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Lokalavisen Taastrup at offentliggøre følgende:

[overskrift]

”Kritik fra Pressenævnet

[underoverskrift]

Nævnet kritiserer omtalen af den påståede radikalisering i Gadehavegård.

[brødtekst]

Lokalavisen Taastrup omtalte i januar og februar, at beboere i Gadehavegård havde klaget til boligselskabet over en radikalisering i bebyggelsen.

I den forbindelse blev afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og værestedet Oaseregnbuen beskyldt for kun at give muslimske børn og unge adgang til værestedet Oaseregnbuen. Andre var forment adgang.

Værestedet Oaseregnbuen og afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård har klaget til Pressenævnet.

Under Pressenævnets sag har både lederen af værestedet og afdelingsbestyrelsen afvist beskyldningerne og oplyst, at klubben er for alle.

Pressenævnet finder, at Lokalavisen Taastrup har tilsidesat god presseskik ved ikke inden offentliggørelsen af artiklen at kontakte afdelingsbestyrelsen og værestedet med henblik på at indhente deres kommentarer til beskyldningerne om, at der diskrimineres mod børn og unge af anden trosbekendelse end muslimsk.

Nævnet har derfor udtalt sin kritik af Lokalavisen Taastrup.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på nævnets hjemmeside: www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 11. april 2012