Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi

Herved bekendtgøres lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Det Informationsvidenskabelige Akademi med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1373 af 28. december 2011.

Almindelige bestemmelser

§ 1. Det Informationsvidenskabelige Akademi har som højere uddannelsesinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau.

Stk. 2. Akademiet skal værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Uddannelse og forskning

§ 2. Akademiet varetager grund-, videre- og efteruddannelse inden for sit fagområde.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser beslutter efter samråd med akademiet, hvilke uddannelser akademiet skal udbyde.

Stk. 3. Akademiet træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives på akademiet.

§ 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om:

1) Uddannelsernes indhold og varighed.

2) Eksaminer og prøver, herunder bedømmelse.

3) Adgang til uddannelserne.

4) Ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere.

5) Klager til akademiet fra studerende i forbindelse med eksaminer og prøver samt procedure for behandling heraf.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om:

1) Erhvervelse af ph.d.-graden.

2) Erhvervelse af doktorgraden.

Stk. 3. Før ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler i henhold til stk. 1 og 2, skal akademiet have lejlighed til at udtale sig, hvis forslaget ikke kommer fra akademiet.

Styrelse

§ 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om styrelse af akademiet.

Stk. 2. Akademiet ledes af en rektor, der træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved denne lov eller i henhold til stk. 1 er henlagt til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser eller akademiets kollegiale organer.

Stk. 3. Rektor ansættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 4. Der nedsættes et eller flere kollegiale organer. Det øverste kollegiale organ inddrages i sager om akademiets overordnede interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og medvirker ved fastlæggelsen af retningslinjer for akademiets langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 5. Før ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler i henhold til stk. 1, skal akademiet have lejlighed til at udtale sig, hvis forslaget ikke kommer fra akademiet.

Økonomiske forhold

§ 5. Statens bevillinger til akademiet fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at akademiet opkræver betaling for deltagelse i undervisning og eksamen ved akademiets

1) efter- og videreuddannelse,

2) åben uddannelse,

3) uddannelse af visse udenlandske studerende og

4) uddannelse af ph.d.-studerende, hvis uddannelse finansieres af eksterne midler.

Stk. 3. Akademiet kan opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Akademiets bibliotek kan desuden opkræve gebyrer i forbindelse med for sen aflevering, bortkomst og beskadigelse af bøger og andet udlånt materiale.

Stk. 4. Akademiet kan modtage tilskud fra anden side end fra bevillingslovene. Disse tilskud kan holdes adskilt fra statslige bevillinger. Der kan oprettes fonde og legater for sådanne tilskud.

§ 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at akademiet indgår aftaler af ikkekommerciel karakter med selvejende institutioner og organisationer, der har tilknytning til akademiet, og hvis formål er knyttet til akademiets formål.

Klager m.v.

§ 7. Akademiets afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan kun, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 7 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forslag fra akademiet godkende undtagelser fra lovens bestemmelser blandt andet med henblik på en forenkling af akademiets virksomhed.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte særlige regler for akademiet eller dele heraf, der varetager særlige opgaver, herunder akademiets bibliotek, eller hvor særlige forhold tilsiger det, herunder samarbejde med andre institutioner.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.1)2)

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte, at lov nr. 207 af 22. maj 1985 om Danmarks Biblioteksskole eller dele heraf ophæves.3)

Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i den lov, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.


Lov nr. 1373 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser mv.:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2-4. (Udeladt).

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 26. august 2012

Morten Østergaard

/ Pernille Olesen Mønnike

Officielle noter

1) Lovens § 2, § 3, stk. 1 og 3, og §§ 4-9 er trådt i kraft den 1. september 1998, jf. bekendtgørelse nr. 466 af 30. juni 1998.

2) Lovens § 1 og § 3, stk. 2, er trådt i kraft den 29. marts 2000, jf. bekendtgørelse nr. 181 af 17. marts 2000.

3) Lov nr. 207 af 22. maj 1985 om Danmarks Biblioteksskole er ophævet ved bekendtgørelse nr. 181 af 17. marts 2000.