Den fulde tekst
L 158
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag).
Af finansministeren (Bjarne Corydon (S)).
Fremsat skr 13/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 13/4 12 Tillæg A
1.beh 26/4 12 FF
Betænkning 9/5 12 Tillæg B
2.beh 22/5 12 FF
3.beh 24/5 12 FF
Lov nr 480 af 30. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Karen J. Klint (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marianne Jelved (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Bjarne Corydon).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forretningsordenen(UFO).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer lov om vederlag og pension m.v. for ministre på to punkter. Det gælder reglerne om størrelsen af grundvederlaget til ministre og reglerne om beregning af eftervederlagsperioden for afgåede ministre. Nedsættelsen af grundvederlaget til ministre med 5 pct. i årene 2011 og 2012, der blev gennemført i 2010, jf. ministervederlagslovens § 1, stk. 2, forlænges til også at gælde i årene 2013, 2014 og 2015. Samtidig sker der med virkning fra den 1. april 2012 en teknisk opskrivning af grundvederlagets grundbeløb. Beregningen af eftervederlagsperioden for afgåede ministre ændres, så tidligere ministerperioder, der allerede har udløst eftervederlag, ikke på ny medtages ved beregningen. Det sikres samtidig, at en afgået minister ved til- og fratrædelser inden for kortere tidsrum ikke mister tidligere erhvervet ret til eftervederlag.
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget