Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fiskeriloven

(Rådgivende udvalg, fiskeri af laks i visse vandsystemer, EU-pointsystem for alvorlige overtrædelser, beslaglæggelse af fiskeredskaber m.v. og straffemyndighed for visse eksterritoriale overtrædelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret ved § 47 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 1513 af 27. december 2009, § 53 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og § 2 i lov nr. 604 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »EF-retsakter« til: »EU-retsakter«.

2. § 5, stk. 2, § 6, stk. 2 og 3, § 6 a, stk. 2, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, ophæves.

3. § 9 affattes således:

»§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter forretningsordenen for de i §§ 5-8 nævnte udvalg og udpeger udvalgenes formænd.

Stk. 2. I forretningsordenen fastlægges udvalgenes sammensætning, herunder hvilke organisationer der skal være repræsenteret i det enkelte udvalg, og antallet af repræsentanter for de enkelte organisationer eller grupper af organisationer.

Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at udvalgene for en periode eller med henblik på drøftelse af enkelte spørgsmål udvides med personer med særlig sagkundskab eller repræsentanter for andre myndigheder eller organisationer end dem, der indgår i udvalgets sammensætning. Ministeren kan herudover nedsætte underudvalg.«

4. I § 30 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at der uanset en fredning efter stk. 1, nr. 1, kan tillades fiskeri og landing af et bestemt antal laks i nærmere angivne vandsystemer. Ministeren kan herunder bestemme, at en sådan tilladelse kun kan gives til en åben sammenslutning af fiskeriberettigede ved det pågældende vandsystem eller eventuelt til flere sammenslutninger af sådanne, hvis disse hver især omfatter mindst en tredjedel af den del af vandsystemet, hvor der må landes laks. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om ansøgning, tilladelse og vilkår for udøvelsen af fiskeriet.«

5. Overskriften til kapitel 7, punkt B, affattes således:

»Fiskeritilladelser og puljefiskeri«.

6. I § 36, stk. 1, 1. pkt., udgår »(licens)«.

7. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Fartøjer med fiskerilicens«.

8. I § 38, stk. 1, ændres »tilladelse hertil« til: »fiskerilicens«.

9. I § 38, stk. 2, 1. pkt., ændres »tilladelserne« til: »fiskerilicenserne«.

10. I § 38, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »registreringen«: »af fartøjets fiskerilicens«.

11. I § 38, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 4, og § 39, stk. 1, 1. pkt., ændres »tilladelse« til: »fiskerilicens«.

12. I § 38, stk. 2, 2. pkt., § 39, stk. 2, 1. og 3. pkt., og § 39, stk. 5, ændres »tilladelsen« til: »fiskerilicensen«.

13. I § 38, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »opfyldt«: », eller hvis fiskerilicensen suspenderes midlertidigt eller inddrages permanent, jf. § 39 a.«

14. To steder i § 39, stk. 1, og et sted i § 39, stk. 2, 2. pkt., ændres »Tilladelse« til: »Fiskerilicens«.

15. Efter § 39 indsættes før kapitel 9:

»§ 39 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler for tildelingen af point, for midlertidig suspension og for permanent inddragelse af fiskerilicensen i overensstemmelse med det pointsystem for alvorlige overtrædelser, der er omfattet af de i § 10 nævnte EU-forordninger om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).

Stk. 2. Afgørelser truffet efter regler fastsat i medfør af stk. 1 om permanent inddragelse af fiskerilicensen kan af fiskerilicensens indehaver forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for ministeren, inden 4 uger efter at inddragelsen er meddelt indehaveren. Ministeren anlægger sag mod indehaveren i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning.

§ 39 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tildelingen af point til en fartøjsfører, der som ansvarlig fører af et fiskerfartøj med fiskerilicens har begået alvorlige overtrædelser, for hvilke der tillige er tildelt indehaveren af fiskerilicensen point i medfør af det pointsystem for alvorlige overtrædelser, der er omfattet af de i § 10 nævnte EU-forordninger, som skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).

Stk. 2. Ministeren kan meddele en fartøjsfører midlertidigt eller permanent forbud mod, at vedkommende må føre et fiskerfartøj med fiskerilicens. Forbuddet meddeles, når den pågældende har været ansvarlig fører under fangstrejser på et fiskerfartøj med fiskerilicens, hvor indehaveren af fiskerilicensen tillige er blevet tildelt et vist antal point for alvorlige overtrædelser, jf. stk. 1. Længden af den periode, hvor den pågældende fartøjsfører ikke må føre fiskerfartøj på baggrund af et bestemt antal point, er den samme som længden af den periode, hvor fiskerilicens inddrages i overensstemmelse med det pointsystem for alvorlige overtrædelser, der er omfattet af de i § 10 nævnte EU-forordninger om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), hvor indehaveren af fiskerilicensen tillige er blevet tildelt et vist antal point for alvorlige overtrædelser, jf. stk. 1.

Stk. 3. Afgørelser om permanent forbud mod at føre et fiskerfartøj med fiskerilicens, jf. stk. 2, kan af den pågældende fartøjsfører forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for ministeren, inden 4 uger efter at forbuddet er meddelt fartøjsføreren. Ministeren anlægger sag mod fartøjsføreren i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning.«

16. § 56, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Prisen for lystfiskertegnet for 12 måneder er 185 kr., for 1 uge 130 kr. og for 1 dag 40 kr.

Stk. 4. Prisen for fritidsfiskertegnet er 300 kr.«

17. § 60 affattes således:

»§ 60. Personer, der udøver lyst- eller fritidsfiskeri, og som ikke efter anmodning fra kontrolmyndigheden foreviser bevis for betaling og legitimation, skal senest 14 dage efter påkrav betale et beløb, der for lystfiskere svarer til fire gange prisen for et lystfiskertegn for 12 måneder, jf. § 56, stk. 3, og for fritidsfiskere et beløb, der svarer til fire gange prisen for et fritidsfiskertegn, jf. § 56, stk. 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis lyst- og fritidsfiskertegn var betalt, da fiskeriet fandt sted, og bevis herfor forevises senest 14 dage efter påkrav, skal der betales et beløb, der svarer til halvdelen af prisen for et lystfiskertegn for 12 måneder, jf. § 56, stk. 3. For fritidsfiskere skal der indbetales et beløb, der svarer til halvdelen af prisen for et fritidsfiskertegn, jf. § 56, stk. 4.«

18. § 117, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) adgang til at kontrollere installation, drift og vedligeholdelse af udstyr om bord på fiskerfartøjer og«.

19. § 127 ophæves.

20. I § 130, stk. 1, nr. 1, ændres »en afgørelse efter § 59 a, stk. 1, en vedtagelse efter § 59 a, stk. 2,« til: »en frakendelse ved dom efter § 59 a, stk. 1, et vedtaget forbud efter § 59 a, stk. 2,«.

21. I § 130 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Overtrædelse af bestemmelser fastsat i de i § 10 nævnte EU-forordninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), hører under dansk straffemyndighed (jurisdiktion), uanset om overtrædelsen er begået uden for Danmark, hvis overtrædelsen er begået af en person, der på gerningstidspunktet havde dansk statsborgerskab og ikke havde bopæl eller i øvrigt var hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland. Tilsvarende hører overtrædelsen under dansk straffemyndighed, hvis den er begået til fordel for en juridisk person med hjemsted i Danmark. Dette gælder, uanset om betingelserne i straffelovens §§ 6-9 er opfyldt, og selv om overtrædelsen ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde.«

22. I § 131 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kontrolmyndigheden kan efter reglerne i retsplejelovens kapitel 74 foretage beslaglæggelse af redskaber og fangst ved overtrædelser af bestemmelser i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov.«

23. § 143 affattes således:

»§ 143. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven gælder dog for overtrædelse af bestemmelser fastsat i de i § 10 nævnte EU-forordninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), som er begået på Færøerne eller i Grønland af danske statsborgere, der ikke har bopæl eller i øvrigt er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, jf. § 130, stk. 8.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2012.

Stk. 2. Regler, der er udstedt i medfør af fiskerilovens § 127 som ophævet ved § 1, nr. 19, forbliver i kraft indtil videre.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Gjerskov