Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0022
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 30 affattes således:

»Ansøgning om udbetaling af nettoomkostninger ved forsyningspligten«

2. § 30 affattes således:

»§ 30. I forbindelse med ansøgning om sektorfinansieret dækning af nettoomkostninger forbundet med levering af forsyningspligttjenesterne i Gruppe I (§§ 2, 5, 6 og 7) i henhold til § 18 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 med senere ændringer, opgøres disse tjenester samlet for hver enkelt forsyningspligtudbyder.

Stk. 2. Forsyningspligtudbyderen, der er udpeget til at levere forsyningspligtydelsen i henhold til reglerne herom i denne bekendtgørelse, skal senest 3 måneder efter fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. § 138, stk. 1, 2. pkt. i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, indsende ansøgning om dækning af nettoomkostninger for det regnskabsår, som ansøgningen vedrører. Forsyningspligtudbyderen skal i forbindelse med sin ansøgning overfor Erhvervsstyrelsen fremlægge dokumentation for forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger for det afsluttede regnskabsår, som ansøgningen vedrører. De nærmere krav til fastlæggelse af nettoomkostningerne samt forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation af nettoomkostninger fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer senest 6 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger fra forsyningspligtudbyderen, afgørelse om dækning af nettoomkostningerne ved levering af forsyningspligtydelsen.«

3. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. I forbindelse med ansøgning om statslig dækning af nettoomkostninger forbundet med levering af forsyningspligttjenesterne i Gruppe II (§ 4 og § 9) i henhold til § 18 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 med senere ændringer, opgøres disse tjenester hver for sig.

Stk. 2. Forsyningspligtudbyderen, der er udpeget til at levere forsyningspligtydelsen i henhold til reglerne herom i denne bekendtgørelse, skal senest 3 måneder efter fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. § 138, stk. 1, 2. pkt. i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, indsende ansøgning om dækning af nettoomkostninger for det regnskabsår, som ansøgningen vedrører. Forsyningspligtudbyderen skal i forbindelse med sin ansøgning overfor Erhvervsstyrelsen fremlægge dokumentation for forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger for det afsluttede regnskabsår, som ansøgningen vedrører. De nærmere krav til fastlæggelse af nettoomkostningerne samt forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation af nettoomkostninger, fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer senest 6 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger fra forsyningspligtudbyderen, afgørelse om dækning af nettoomkostningerne. Ved afgørelsen inddrages en vurdering af de omkostninger, som en veldrevet og effektiv virksomhed med tilstrækkelige materielle midler, ville have ved at varetage den pågældende forsyningspligtydelse.

Stk. 4. En forsyningspligtudbyder kan ansøge om løbende dækning af hele eller dele af nettoomkostningerne forbundet med levering af forsyningspligttjenester i Gruppe II (§ 4 eller § 9). Ansøgningen skal angive, om der ønskes måneds- eller kvartalsvis udbetaling. Ansøgning om løbende dækning af nettoomkostninger for det kommende regnskabsår skal indgives årligt til Erhvervsstyrelsen og være styrelsen i hænde senest to måneder før regnskabsårets begyndelse. Ansøgningen skal omfatte et budget baseret på en beregning og en opgørelse af forventede nettoomkostninger ved leveringen af tjenesteydelsen udarbejdet i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen træffer senest to måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har modtaget de i stk. 4 nævnte oplysninger fra forsyningspligtudbyderen, afgørelse om løbende dækning af nettoomkostninger.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen opgør en gang årligt den samlede løbende dækning af nettoomkostningerne for levering af forsyningspligtydelsen. Den årlige opgørelse sker i overensstemmelse med stk. 1 og 2. Senest to måneder efter at have modtaget dokumentation i henhold til stk. 2, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om dækning af nettoomkostningerne. Erhvervsstyrelsen påser, at der alene er tale om dækning af de faktiske omkostninger. I tilfælde af afvigelser herfra, vil det resultere i efterbetaling til eller tilbagebetaling fra forsyningspligtudbyderen. Ved afgørelsen inddrages en vurdering af de omkostninger, som en veldrevet og effektiv virksomhed med tilstrækkelige materielle midler, ville have ved at varetage den pågældende forsyningspligtydelse. De nærmere krav til fastlæggelse af nettoomkostningerne samt forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation af nettoomkostninger fremgår af bilag 3.«

4. Overskriften til § 31 affattes således:

»Statslig dækning af nettoomkostninger«

5. § 31 affattes således:

»§ 31. Såfremt Erhvervsstyrelsen i medfør af § 18 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester med senere ændringer, træffer afgørelse om at imødekomme en ansøgning om dækning af nettoomkostninger forbundet med levering af forsyningspligttjenester i Gruppe II (§ 4 eller § 9), skal Erhvervsstyrelsen udbetale dækningen til forsyningspligtudbyderen snarest muligt efter, at der er truffet afgørelse herom.«

6. I § 32, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, ændres »underskudsfinansieringen« til: »dækningen af nettoomkostninger«.

7. I § 32, stk. 3, ændres »underskudsfinansiering« til: »dækning af nettoomkostninger«

8. Overskriften til § 34 affattes således:

»Tilbagekaldelse af udpegning af forsyningspligtudbydere«

9. I § 35 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Ansøgninger om løbende dækning af nettoomkostninger på forsyningspligtydelser for 2012 skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 1. juli 2012, og kan alene finde anvendelse for tiden efter den 1. april 2012.«

10. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. april 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 23. april 2012

Ole Sohn

/ Brian Wessel


Bilag 1

»Bilag 3

Krav til opstilling af regnskaber, budgetter og dokumentation for nettoomkostninger, jf. §§ 30 og 30a:

Opgørelse af nettoomkostninger

Forsyningspligtudbyderen skal, såfremt der gøres krav gældende om dækning af nettoomkostninger, udarbejde særskilte regnskaber for hver enkelt af de forsyningspligtydelser, som udbyderen måtte varetage:

Gruppe I

Basale taletelefonitjenester, jf. § 2.

En landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en udtømmende nummerfortegnelse, jf. § 5.

Teksttelefontjenesten samt en nærmere defineret bredbåndsforbindelse til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap, jf. § 6.

En nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap, jf. § 7.

Procedure

Forsyningspligtudbyderen adderer resultaterne for de enkelte forsyningspligtydelser placeret i Gruppe I, som forsyningspligtudbyderen varetager.

Hvis det samlede resultat af udregningen er negativt, udredes beløbet til forsyningspligtudbyderen ved sektorfinansiering, i det omfang Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er tale om en urimelig byrde.

Detaljeringsgrad og verifikation af regnskaberne

De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf aflægges i samme grad som påkrævet af retligt uafhængige selskaber i henhold til årsregnskabsloven. De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf skal være revideret af statsautoriseret eller registreret revisor og ledsages af erklæring fra revisor, der vedrører overholdelse af regler i denne bekendtgørelse og er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

De enkelte særskilte regnskaber skal indeholde en resultatopgørelse, en opgørelse af investeret kapital samt en opgørelse af den interne handel med andre dele af virksomheden. Den investerede kapital omfatter immaterielle og materielle anlægsaktiver samt ikke-rentebærende omsætningsaktiver fratrukket ikke-rentebærende gæld under den investerede kapital.

De enkelte særskilte regnskaber skal udarbejdes på baggrund af de faktisk registrerede omkostninger, indtægter med videre i det pågældende regnskabsår, samt for de materielle anlægsaktiver på baggrund af de oprindelige anskaffelsesværdier korrigeret for akkumulerede afskrivninger (historiske omkostninger).

Indtægter i de særskilte regnskaber

Under indtægter i de særskilte regnskaber opgøres alene indtægterne fra salget af den relevante forsyningspligtydelse.

I forbindelse med aflæggelse af det enkelte særskilte regnskab skal forsyningspligtudbyderen oplyse de omsatte mængder og deres priser herunder eventuelle rabatter, som ligger til grund for de opgjorte indtægter i det særskilte regnskab.

Omkostninger i de særskilte regnskaber

Under omkostninger i de særskilte regnskaber opgøres de omkostninger, der relaterer sig til forsyningspligtydelsen. Opgørelsen af omkostningerne i det særskilte regnskab skal ske under hensyntagen til principperne fastlagt i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Af- og nedskrivningerne i de særskilte regnskaber baseres på afskrivningsprincipperne i virksomhedens årsregnskab.

I omkostningerne indregnes forrentningen af den investerede kapital. Forrentningen i et givet år fastsættes til den af Nationalbanken opgjorte gennemsnitlige rente for en 10-årig statsobligation det relevante år med et tillæg på 3 procentpoint.

Gruppe II

Faste kredsløb eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner, jf. § 4.

Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester, jf. § 9.

Procedure

I det omfang der skal ske dækning af nettoomkostninger skal dette ske på baggrund af følgende beregningsgrundlag:

Fastlæggelse af nettoomkostninger

Der kan alene ydes dækning af faktisk afholdte nettoomkostninger i forbindelse med levering af den tjenesteydelse, som forsyningspligtudbyderen er pålagt.

Omkostninger og indtægter forbundet med varetagelse af forsyningspligten på de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester opgøres i følgende kategorier:

Omkostninger:

Personalerelaterede omkostninger:

Ekspedition

Kystradionet

Administration

»Ekspedition« omfatter medarbejdere, som står for selve håndteringen af nød- og sikkerhedsopgaver samt evt. kommercielle tjenester, herunder bemandingen af radiorummet.

»Kystradionet« omfatter teknikere, som er ansat til drift, vedligeholdelse, fejlretning og eventuelt udbygning af den samlede netløsning i den danske kystradiostation, som forsyningspligtudbyder anvender, inkl. den tekniske løsning i selve radiorummet.

»Administration« omfatter ledelse, finans og HR og indeholder de relevante personer eller relevante omkostningsdele heraf.

Personalerelaterede omkostninger opgøres som følgende:

1. Samlede omkostninger til løn, pension og social sikring.

2. Øvrige personalerelaterede omkostninger (eksempelvis kurser, rejseomkostninger, kontorsager, personalegoder, biler, værktøj o.l. ).

3. Bygninger og IT-arbejdsstationer.

Andre eksterne omkostninger:

»Transmissionsomkostninger« – omfatter omkostninger vedrørende netværksydelser, der ikke er selv-producerede.

»Grønland, nød- og sikkerhed” – omfatter omkostninger vedrørende den grønlandske nød- og sikkerhedstjeneste.

»Øvrige driftsomkostninger« – udgøres af de resterende ikke-personalerelaterede omkostninger, som er nødvendige for driften af de danske nød- og sikkerhedstjenester.

Afskrivninger:

Afskrivninger af investeringsudgifter på radionettet.

Øvrige afskrivninger.

Indtægter:

Indtægter ved kommercielle pligttjenester (navigationsadvarsler mv.).

Øvrige indtægter.

Detaljeringsgrad og verifikation af regnskaberne

De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf aflægges i samme grad som påkrævet af retligt uafhængige selskaber i henhold til årsregnskabsloven. De enkelte særskilte regnskaber og de samlede resultater heraf skal være revideret af statsautoriseret eller registreret revisor og ledsages af erklæring fra revisor, der vedrører overholdelse af regler i denne bekendtgørelse og er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven.

De enkelte særskilte regnskaber skal indeholde en resultatopgørelse, en opgørelse af investeret kapital samt en opgørelse af den interne handel med andre dele af virksomheden. Den investerede kapital omfatter immaterielle og materielle anlægsaktiver samt ikke-rentebærende omsætningsaktiver fratrukket ikke-rentebærende gæld under den investerede kapital.

De enkelte særskilte regnskaber skal udarbejdes på baggrund af de faktisk registrerede omkostninger, indtægter med videre i det pågældende regnskabsår, samt for de materielle anlægsaktiver på baggrund af de oprindelige anskaffelsesværdier korrigeret for akkumulerede afskrivninger (historiske omkostninger).

Budgetter

Budget i henhold til § 30a, stk. 4, skal vedlægges revisorerklæring påtegnet i overensstemmelse med revisionsstandarden RS 3400.

Indtægter i de særskilte regnskaber

Under indtægter i de særskilte regnskaber opgøres alene indtægterne fra salget af den relevante forsyningspligtydelse.

I forbindelse med aflæggelse af det enkelte særskilte regnskab skal forsyningspligtudbyderen oplyse de omsatte mængder og deres priser herunder eventuelle rabatter, som ligger til grund for de opgjorte indtægter i det særskilte regnskab.

Omkostninger i de særskilte regnskaber

Under omkostninger i de særskilte regnskaber opgøres de omkostninger, der relaterer sig til forsyningspligtydelsen. Opgørelsen af omkostningerne i det særskilte regnskab skal ske under hensyntagen til principperne fastlagt i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Af- og nedskrivningerne i de særskilte regnskaber baseres på afskrivningsprincipperne i virksomhedens årsregnskab.

I omkostningerne indregnes forrentningen af den investerede kapital. Forrentningen i et givet år fastsættes til den af Nationalbanken opgjorte gennemsnitlige rente for en 10-årig statsobligation det relevante år med et tillæg på 3 procentpoint.«