Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.

(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

Ved dette cirkulære ophæves en række cirkulærer og andre regler som led i en regelsanering.

§ 1. Hermed ophæves følgende:

1) Cirkulæreskrivelse nr. 12000 af 23. februar 1943 ang. de af Kirkeministeriet ansatte konsulenters afgang paa Grund af Alder fra de dem betroede Hverv m.m.

2) Cirkulære nr. 12001 af 15. juli 1969 om affattelse af tilbud vedrørende levering og istandsættelse af kirkeklokker m.v.

3) Cirkulæreskrivelse nr. 238 af 5. november 1969 om adgang for ikke-anerkendte præster inden for anerkendte trossamfund til i enkeltstående tilfælde at foretage vielse med borgerlig gyldighed.

4) Cirkulære nr. 136 af 21. juni 1972 om ny lov om valgmenigheder.

5) Cirkulæreskrivelse nr. 12007 af 6. august 1973 om anvendelse af fotokopier af attester og andre dokumenter.

6) Cirkulære nr. 207 af 15. november 1978 om tilførsel til folkekirkens ministerialbøger om begravelser.

7) Cirkulæreskrivelse nr. 12005 af 24. september 1979 om fritagelse for at afgive risikoen i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring til et forsikringsselskab for visse grupper af ansatte i folkekirken.

8) Cirkulære nr. 2 af 5. januar 1981 om indberetning til KODA om fremførelse af beskyttet musik i kirker.

9) Skrivelse nr. 12011 af 15. september 1981 om cirkulære om udfærdigelse af regulativ for de ved kirker og kirkegårde ansatte.

10) Cirkulæreskrivelse nr. 116 af 24. august 1984 om attestrekvisition og anmeldelse til ministerialbogen.

11) Cirkulære nr. 12001 af 12. februar 1985 om lov om Folkekirkens økonomi.

12) Cirkulære nr. 50 af 7. maj 1986 om kirkebønnen for Dronningen og det kongelige hus.

13) Cirkulære nr. 67 af 27. juni 1986 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

14) Cirkulære nr. 12006 af 19. juni 1987 om forsøgsmæssig etablering af en frivillig indledende konfirmationsforberedelse (dåbsoplæring).

15) Cirkulæreskrivelse nr. 12025 af 14. december 1987 om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger.

16) Cirkulæreskrivelse nr. 12014 af 23. februar 1989 om instruks for kirkegårdskonsulenter samt instruks af 23. februar 1989 for kirkegårdskonsulenter.

17) Cirkulæreskrivelse nr. 12018 af 14. marts 1989 til folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbogsførere.

18) Cirkulæreskrivelse nr. 12025 af 18. april 1989 til folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbogsførere.

19) Cirkulæreskrivelse nr. 12060 af 28. december 1989 om instruks for bygningskonsulenter for præstegårde.

20) Cirkulære nr. 12072 af 6. december 1990 om ændrede bestemmelser vedrørende forsøgsmæssig etablering af en frivillig indledende konfirmationsforberedelse (dåbsoplæring).

21) Meddelelse nr. 12005 af 10. januar 1992 til folkekirkens og De anerkendte trossamfunds ministerialbogsførere om godkendelse af kuglepen.

22) Cirkulæreskrivelse nr. 157 af 19. maj 1992 om ophør af medlemskab af folkekirken.

23) Cirkulære nr. 152 af 16. juni 1992 om brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalg.

24) Vejledning nr. 131 af 8. juli 1992 om ændringer i lov om valg til menighedsråd.

25) Vejledning nr. 132 af 14. juli 1992 om ændringer i lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi.

26) Vejledning nr. 17 af 1. februar 1993 om indbinding af ministerialbøgerne.

27) Vejledning nr. 12045 af 2. august 1994 om beregning af kvotetillæg efter § 2, stk. 5, i cirkulære af 24. februar 1992 om oprettelse af stillinger som kordegn.

28) Cirkulære nr. 34 af 15. marts 1995 om vedligeholdelse af frihedskæmperes grave.

29) Cirkulære nr. 12030 af 1. april 1995 om en tillidsmandsordning for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte organister i folkekirken.

30) Vejledning nr. 12060 af 20. oktober 1995 om vedligeholdelse af mindesmærker for faldne under Anden Verdenskrig.

31) Cirkulæreskrivelse nr. 12025 af 16. februar 1996 om folkekirkens budgetter for 1997.

32) Vejledning nr. 12078 af 6. september 1996 til kommunalstyrelserne om tilskud af fællesfonden til nedsættelse af de kirkelige ligningsbeløb.

33) Cirkulæreskrivelse nr. 12087 af 16. oktober 1996 om kordegnes varetagelse af kirkesangerfunktion.

34) Cirkulæreskrivelse nr. 12015 af 4. februar 1997 om folkekirkens budgetter for 1998.

35) Cirkulæreskrivelse nr. 12035 af 27. juni 1997 om kordegnes varetagelse af kirkesangerfunktion.

36) Vejledning nr. 12049 af 4. august 1997 om ændring af lov om folkekirkens økonomi.

37) Vejledning nr. 12055 af 30. september 1997 om ferierettigheder for ansatte ved kirker og kirkegårde.

38) Cirkulærskrivelse nr. 12007 af 12. januar 1998 om cirkulære om oprettelse af stillinger som kordegn og om oprettelse af stillinger som kordegneassistent.

39) Cirkulæreskrivelse nr. 134 af 15. juni 1998 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl.

40) Cirkulære nr. 60028 af 31. juli 1998 om aflønning af provstisekretærer.

41) Vejledning nr. 10342 af 12. marts 1999 om Folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning.

42) Cirkulærskrivelse nr. 60386 af 29. november 1999 om særlige feriefridage til kirke- og kirkegårdsfunktionærer.

43) Vejledning nr. 10917 af 14. september 1999 til kommunalbestyrelserne om tilskud af fællesfonden til nedsættelse af de kirkelige ligningsbeløb.

44) Cirkulærskrivelse nr. 60387 af 13. december 1999 om særlige feriefridage til kirke- og kirkegårdsfunktionærer.

45) Cirkulære nr. 11391 af 28. januar 2000 om gennemførelse af DNK-dataverificering.

46) Cirkulærskrivelse nr. 11494 af 10. juli 2000 om ændring af cirkulæreskrivelse af 24. juni 1991 om pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte i folkekirken under Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII).

47) Cirkulæreskrivelse nr. 9598 af 6. september 2002 om forhøjelse af pensionsbidragene i CO-II pensionsordningen m.m.

48) Vejledning nr. 9855 af 1. januar 2003 om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen).

49) Cirkulære nr. 9843 af 17. maj 2004 om kirkebønnen for Dronningen og det kongelige hus.

50) Cirkulærskrivelse nr. 9844 af 25. november 2004 om ukvoteret rådighedstillæg til PO-organiststillinger med kvote 40-75.

51) Cirkulæreskrivelse nr. 9822 af 1. marts 2005 om forhøjelse af grundbeløbet for det mellemste rådighedstillæg til stillinger som graver og visse kirkegårdsledere.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 22. maj 2012.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 17. april 2012

Christina Hyldgaard Jacobsen
Fuldmægtig

Redaktionel note
  • Det er i § 1, nr. 3, i cirkulære af 17. april 2012 om ophævelse af visse cirkulærer m.v. angivet, at cirkulære nr. 238 af 5. november 1969 om adgang for ikke-anerkendte præster inden for anerkendte trossamfund til i enkeltstående tilfælde at foretage vielse med borgerlig gyldighed ophæves.
    Kirkeministeriet er efterfølgende blevet opmærksom på, at cirkulære nr. 238 af 5. november 1969 rettelig henhører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ophævelsen af cirkulæret er derfor en nullitet.