Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

(Ophævelse af betingelse om tilladelse til taxikørsel for udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik og fritagelse for registreringsafgift af biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 485 af 11. maj 2010, § 45 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og lov nr. 633 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 5, 2.-4. pkt., ophæves.

§ 2

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 836 af 1. juli 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) køretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel udelukkende benyttes til erhvervsmæssig personbefordring,«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) køretøjer, der med tilladelse til offentlig servicetrafik efter lov om taxikørsel m.v. udelukkende benyttes til udførelse af almindelig rutekørsel for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber,«.

Nr. 6-20 bliver herefter nr. 7-21.

3. I § 2, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 10, ændres »nr. 7« til: »nr. 8«.

4. I § 2, stk. 4, ændres »stk. 1, nr. 16 og 17« til: »stk. 1, nr. 17 og 18«.

5. I § 6, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 6, litra c.« til: »§ 2, stk. 1, nr. 7, litra c.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 9. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen