Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 19. april 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love

(Implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt tilladelses-, godkendelses- og tilsynssystem, afgitringer ved ferskvandsdambrug og regulering af anvendelse af uorganisk gødning m.v.)

[af miljøministeren (Ida Auken)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 22. februar 2012 og var til 1. behandling den 28. februar 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 1. december 2011 dette udkast til udvalget, jf. MIU alm. del – bilag 110. Den 21. februar 2012 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 53 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Udtalelse fra miljøministeren

Miljøministeren har over for udvalget udtalt følgende:

Niveauet for BAT

Udgangspunktet for det danske niveau for BAT er, at det skal flugte med EU-niveauet. Vi vil fra dansk side arbejde for at løfte EU's BAT-krav og har derfor styrket den danske indsats i dette arbejde. Jeg forstår Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis ønske om, at Folketinget kan følge med i fastsættelsen af BAT-niveauet. Regeringens holdning til hver enkelt BAT-konklusion, som ifølge direktivet vil blive revideret ca. hvert ottende år, vil blive forelagt for Folketingets Europaudvalg samt Folketingets Miljøudvalg.

Regeringens holdning til de enkelte BAT-konklusioner vil desuden blive drøftet med de organisationer og virksomheder, der vil blive underlagt kravene, og med de danske miljøteknologiproducenter, som kan drage konkurrencemæssige fordele af øget BAT-krav.

Offentliggørelse af oplysninger om virksomheder

Som minister går jeg ind for åbenhed i miljøforvaltningen og offentlighedens mulighed for at deltage i miljødebatten. Når jeg foreslår, at reglerne om offentliggørelse af tilsynsoplysninger skal gælde alle virksomheder, er dette i god tråd med anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II, der blev nedsat i 2010 og havde deltagelse af bl.a. Landbrug & Fødevarer, DI og Dansk Erhverv. Anbefalingerne foreslår samme regelsæt for alle virksomheder – ikke kun IED-virksomheder – af hensyn til ønsket om et forenklet regelsæt på miljøområdet.

Med hensyn til offentliggørelse af tilsynsrapporter vil det være tilsynsmyndighedens observationer på virksomheden og eventuelle opfølgende reaktioner herpå, der vil blive offentliggjort. Hensynet til naboer til virksomheder og offentligheden i øvrigt er efter min opfattelse så stort, at tilsynsrapporterne skal offentliggøres. Jeg kan oplyse, at tilsynsrapporten forud for offentliggørelse vil komme i høring hos virksomheden.

Basistilstandsrapporter

De økonomiske byrder for de virksomheder, der er omfattet af kravet om overvågning af jord og grundvand, er ganske rigtigt behæftet med usikkerheder. Dette skyldes, at kravet om overvågning af jord og grundvand hænger sammen med kravet om at udarbejde en basistilstandsrapport. Kommissionen er ifølge direktivet forpligtet til at udarbejde en vejledning om udarbejdelsen af basistilstandsrapporter og er i gang med dette arbejde. Der udestår derfor stadig forskellige spørgsmål, der vil få betydning for beregningen af de økonomiske konsekvenser. Vejledningen forventes at udkomme i slutningen af 2012. Jeg vil gerne give tilsagn om, at vejledningen vil blive oversendt til Folketingets Miljøudvalg, når den udkommer.

Reglen om, at oprydningsforpligtelsen påhviler den driftsherre, der driver virksomheden på ophørstidspunktet, er en direkte følge af direktivet, som Danmark stemte for i november 2010. Jeg er ikke begejstret for netop denne regel, da den ikke flugter med den danske model på jordforureningsområdet, men samlet set er direktivet til stor gavn for miljøet og for dansk erhvervsliv.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, RV, SF, EL og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder en lang række betænkeligheder ved dette lovforslag.

For det første bevirker lovforslaget en overimplementering af IE-direktivet bl.a. med hensyn til de nye krav om offentliggørelse af oplysninger i forbindelse med et tilsynsbesøg, som også vil gælde for virksomheder og husdyrbrug, der ikke er omfattet af IE-direktivet. Herunder finder de fire partiers medlemmer af udvalget det problematisk, at miljøministeren får beføjelser til at sætte et højere BAT-niveau nationalt uden at skulle inddrage Folketinget i beslutningen. V, DF, LA og KF vil derfor holde miljøministeren op på, at det danske BAT-niveau med tiden vil få det samme niveau, som EU foreskriver, og der dermed ikke stilles ydereligere krav til de danske virksomheder, som går ud over BAT-konklusionerne. Dette for at sikre, at konkurrenceevnen ikke svækkes, og at danske arbejdspladser ikke går tabt, og for at sikre, at virksomhedernes lånemuligheder til nye investeringer ikke svækkes på grund af dette lovforslag. Hvis dette alligevel sker, forventer de fire partier, at miljøministeren da sørger for at få løst problemet jf. L 88 – svar på spm. 5.

For det andet kan lovforslaget bevirke, at eventuelle tekniske forretningshemmeligheder om virksomheders teknologi m.v. ikke sikres fortrolighed grundet kravet om offentliggørelse. Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder det urimeligt at offentliggøre private informationer udelukkende på baggrund af formodninger, og uden at folk er blevet dømt ved en domstol. Det er meget problematisk, at sådanne meget essentielle forhold som at fravige persondataloven ikke drøftes i Folketingssalen. Partierne opfordrer derfor miljøministeren til at fastlægge nærmere rammer for offentliggørelsen i samarbejde med miljøudvalget.

For det tredje præsenterer lovforslaget meget usikre skøn omkring de økonomiske konsekvenser for de 375 virksomheder, som er omfattet af kravet om overvågning af jord og grundvand. I lovforslaget er der således ikke lavet beregninger af de udgifter, virksomhederne vil blive mødt med, og som ellers fremgår af L 88 – svar på spm. 44.

For det fjerde finder V, DF, LA og KF det urimeligt, at pligten til oprensning påhviler den driftsherre, der driver virksomheden på ophørstidspunktet, selv om en forurening måtte stamme fra en tidligere driftsherres drift af virksomheden jf. L 88 – svar på spm 42.

For det femte vil partiernes medlemmer af udvalget holde ministeren op på, at Natur- og Miljøklagenævnet får kompensation, så det kan behandle de ca. 250 ekstra klagesager, det vil modtage, når L 88 gennemføres.

Med hensyn til regulering af uorganisk gødning i miljøbeskyttelsesloven vil V, DF, LA og KF holde ministeren op på, at der udelukkende afstikkes regler med det formål at opfylde EU-krav, og at den brede hjemmel dermed ikke bruges til at lave strammere krav til handelsgødningen i Danmark. Endvidere finder partierne det centralt, at der ikke sker en dobbeltregulering på området i forhold til de regler, der udstikkes af fødevareministeren.

Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget opfordrer sluttelig, miljøministeren til at inddrage miljøudvalget i miljøstyrelsens arbejde med udarbejdelse af en vejledning, der uddyber kravene til basistilstandsrapporten, hvis ikke Europa-Kommissionen alene præsenterer en vejledning om basistilstandsrapportens omfang og indhold.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Liberal Alliances medlemmer af udvalget bemærker udover de ovenstående bemærkninger, at partiet er stærkt bekymret over, at den foreslåede implementering vil medføre, at de samlede rammebetingelser for dansk landbrug på ny vil resultere i forringet konkurrenceevne for erhvervet.

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jens Joel (S) John Dyrby Paulsen (S) Mette Reissmann (S) Torben Hansen (S) Simon Kollerup (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Jeppe Mikkelsen (RV) Lotte Rod (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Per Clausen (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Sara Olsvig (IA) Erling Bonnesen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Henrik Høegh (V) Birgitte Josefsen (V) Jan E. Jørgensen (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Hans Christian Thoning (V) Eyvind Vesselbo (V) Jørn Dohrmann (DF) René Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Villum Christensen (LA) Benedikte Kiær (KF)

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 88

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra miljøministeren
2
Materiale fra den tekniske gennemgang af lovforslaget 24/2-12, fra miljøministeren
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Udtalelse fra miljøministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 88

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om ministeren har tænkt sig udelukkende at benytte sine beføjelser til at fastsætte BAT-krav til løbende at implementere nye BAT-krav fra EU, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilke konsekvenser det vil få for den danske konkurrenceevne, når ministeren kan vælge at gå længere, end BAT-kravene kræver gennem BREF-dokumenter, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvilke retningslinjer ministeren vil følge, når hun fastsætter virksomhedernes emissionsniveau der, hvor der ikke foreligger BAT-konklusioner, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om at oplyse, om der er yderligere virksomheder, som underlægges kravene fra lovforslaget, end de virksomheder, som hører under IE-direktivet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at lovforslagets mange uklarheder, som bevirker, at virksomhederne over en årrække ikke vil kende deres produktionsvilkår, ikke vil svække virksomhedernes lånemuligheder til nye investeringer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at dette ikke betyder flere klagesager, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvordan ministeren har tænkt sig, at de ca. 600 virksomheder, som skal igennem en revurdering, ikke vil overbelaste det administrative system, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvorfor der kun var en behandlingstid på 6 dage fra fremsættelsen af lovforslaget til førstebehandlingen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. , om ministeren kan give sit bud på, hvad en basistilstandsrapport skal indeholde, hvad omfanget skal være, og hvilke regler der skal gælde, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. , om ministeren vil redegøre for, hvad formålet er med at sammenblande lovgivning om afgitringer og regler om kunstgødning, som er særegne nationale regler, i dette lovforslag om implementering af IE-direktivet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om ministeren vil redegøre for, hvornår der er tale om et driftsophør af en virksomhed, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om at redegøre for, hvordan en fravigelse af persondatalovens § 8 knytter sig til implementeringen af IE-direktivet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
13
Spørgsmål om, hvordan hensynet til den berørtes retssikkerhed inddrages i forslaget om offentliggørelse af oplysninger, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. , om de strafbare forhold, der kan offentliggøres, skal forstås som administrative håndhævelser som forbud og påbud eller skal forstås som de sager, hvor en dommer har vurderet sagen strafferetligt, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. , om det er hensigten, at offentliggjorte sager kan omtales, mens de verserer, eller kun, når der er truffet en retslig afgørelse, dvs. efter høring og udløb af klageperiode, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om, hvad der menes med »politiske ønsker«, når der i høringsnotatet står, at det danske BAT-niveau skal kunne øges, hvis » … politiske ønsker begrunder det«, og endvidere, hvilke politiske ønsker man kan forvente vil kunne begrunde en forværret dansk konkurrenceevne som følge af en skærpet dansk særregulering på BAT-området, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om at uddybe, hvilke regler der påtænkes indført om den bedst tilgængelige teknik, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om nærmere at redegøre for, hvordan man påtænker at udmønte bemyndigelsen om at fastsætte regler til brug af uorganisk gødning, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, hvis der indberettes flere klagesager pga. den nye lovgivning, hvordan ministeren da vil sikre, at klagerne rent administrativt behandles inden for en overskuelig tidsramme, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. , om kravet om, at godkendelsen af bestemte listevirksomheder kan tages op til revurdering, kan betyde flere klagesager, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. om, hvordan en forøgelse af det danske BAT-niveau kan stemme overens med regeringens egne udmeldinger om »konkurrencedygtige rammebetingelser«, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. , om det er hensigten fremadrettet at fastholde særlige skærpede danske særregler på BAT-området, samt hvordan implementeringen af direktivet i så fald skulle højne den danske konkurrenceevne, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. , om det er hensigten, at virksomhedernes udgifter til brugerbetaling i forbindelse med en ny tilsynsmodel ikke må stige, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at anbefalingerne vedrørende tilsyn for både virksomhedsudvalget og husdyrreguleringsudvalget danner grundlag for en ny tilsynsmodel, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm. , om man i risikovurderingen og fastlæggelsen af tilsynsfrekvens alene vil tage højde for en virksomheds EMAS-certificering, eller om også ISO-certificeringer kan influere på risikovurderingen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm. om, hvorfor man finder det nødvendigt at give bemyndigelse til at kunne fastsætte regler om anvendelse af uorganisk gødning, der rækker ud over opfyldelsen af nitratdirektivet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. om at bekræfte, at der ikke vil være pålagt brugerbetaling eller gebyrer for virksomhedernes anvendelse af systemet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om at bekræfte, at den skepsis vedrørende digitaliseringsprojektet, som høringsnotatet illustrerer, er bekymrende og ubegrundet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. , om det nævnte digitaliseringstiltag er en forudsætning for implementeringen af IE-direktivet, og hvis ikke, om det kunne være formålstjenstligt at behandle digitaliseringsprocessen for sig selv, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm. om, at såfremt det forventes, at der skal udarbejdes standardvilkår for en branche, om dette altid vil foregå i tæt samarbejde med den enkelte branche, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. , om ministeren vil redegøre nærmere for de betydelige administrative lettelser for erhvervslivet, som digitaliseringen medfører, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm. , om ministeren vil redegøre for det forventede udgiftsniveau for erhvervslivet, når det skal implementere det nye regelsæt, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
33
Spm. , om ministeren vil redegøre for, hvilke tiltag man vil igangsætte for at sikre dansk konkurrenceevne og arbejdspladser samtidig med øgede danske BAT-krav, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
34
Spm. , om ministeren vil uddybe, hvad der menes med »hvis der i øvrigt måtte opstå behov for yderligere at regulere anvendelsen af uorganisk gødning af hensyn til miljøet« i forbindelse med reglerne om uorganisk gødning, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm. , om ministeren vil redegøre for det hensigtsmæssige i, for så vidt angår regulering af uorganisk gødning, at give bemyndigelse til miljøministeren, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de estimerede 600 revurderinger af husdyrbrug kan nås inden for en rimelig sagsbehandlingstid, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm. om, hvordan man vil sikre, at myndighederne først indfører krav om digitale oplysninger, når der er sikkerhed for, at disse digitale løsninger fungerer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm. om, hvordan man kan bruge et argument om, at man ikke behøver at registrere drivhusgasemissioner på et område, der er omfattet af kvotehandel, til at sige, at man heller ikke behøver at registrere drivhusgasemissioner inden for områder, der ikke er omfattet af kvotehandel, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at såfremt der forventes at blive udarbejdet standardvilkår for en branche, vil dette altid foregå i tæt samarbejde med den enkelte branche, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm. , om ministeren kan redegøre for, om det fremadrettet er intentionen at fastsætte højere danske BAT-krav end det niveau, som BREF-noterne forudsætter, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. , om ministeren vil estimere, hvor mange danske arbejdspladser den konkurrencemæssige fordel vil kunne skabe, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm. , om ministeren vil tydeliggøre, hvorvidt en driftsherre, der oplever forurening på sin grund, er ansvarlig for oprydning af denne, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm. , om ministeren vil redegøre for, hvilke virksomheder der forventes at skulle foretage løbende overvågning af jordbund og grundvand, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
44
Spm. , om ministeren vil redegøre for de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, som kravet om løbende overvågning af jordbund og grundvand vil betyde, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at det ikke er hensigten, at der ved driftsophør af en virksomhed kan stilles krav om oprydning til en mere følsom anvendelse end ved anlæggets etablering, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm. , om ministeren kan oplyse, om det er hensigten at fastsætte en tidsbegrænsning på, hvor længe oplysningerne vil være offentligt tilgængelige, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. , om ministeren vil redegøre for, om alle virksomheder underlægges de nye krav om offentliggørelse, eller om det alene er virksomheder omfattet af IE-direktivet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
48
Spm. , om ministeren vil redegøre for, hvordan eventuelle tekniske forretningshemmeligheder om virksomhedens teknologi m.v. sikres fortrolighed i lyset af kravet om offentliggørelse, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm. , om ministeren vil redegøre for en virksomheds retsstilling i så fald, at der offentliggøres urigtige eller fortrolige oplysninger, herunder hvordan myndighederne kan stilles til ansvar, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm. , om ministeren anerkender, at højere BAT-krav i Danmark kan medføre forringet konkurrenceevne for danske produktionsvirksomheder generelt, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
51
Spm. , om det er hensigten at benytte sig af muligheden for at øge BAT-niveauet nationalt, og om at redegøre for, hvordan dette stemmer overens med et ønske om ens rammevilkår i EU, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
52
Spm. om, hvordan det styrker danske virksomheders konkurrenceevne, at de er længere fremme end udenlandske virksomheder, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
53
Spm. , om det er regeringens holdning, at et it-system skal afgøre, hvorvidt en regulering bør ændres, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
   

Omtryksnote
  • 20-04-2012:
  • Stavefejl korrigeret i ministerens udtalelse
  • Stavefejl korrigeret i ministerens udtalelse