Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister

(Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerskatteordningen, og indberetning til indkomstregisteret m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011, som ændret ved § 18 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »tjenesteforhold«: », jf. dog stk. 3 og 4«.

2. I § 1 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. En person, der har afgørende indflydelse på den virksomhed, som den pågældende arbejder i, anses ikke for lønmodtager.

Stk. 4. Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan fastsætte nærmere regler om, hvornår en person har afgørende indflydelse i den virksomhed, som den pågældende arbejder i, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle er indehaver af selskabskapital eller har anden bestemmende indflydelse i selskabet.«

3. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. En hushjælp eller anden medhjælp i en privat husstand, som gennemsnitligt arbejder højst 8 timer om ugen, er alene omfattet af stk. 2-7, § 12, stk. 2 og 3, og § 13. § 47 finder tilsvarende anvendelse for hushjælpens arbejdsgiver.

Stk. 2. Hushjælpen optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Ferien kan afholdes, samtidig med at den optjenes (samtidighedsferie).

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal med et rimeligt varsel meddele hushjælpen, hvornår ferien skal holdes. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til hushjælpens ønske.

Stk. 4. Den optjente ferie skal afholdes senest 3 år efter udløbet af den måned, hvori den er optjent.

Stk. 5. Hushjælpen får løn under ferie. Hvis hushjælpen ikke arbejder med et fast ugentligt timetal, beregnes lønnen på grundlag af hushjælpens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før feriens begyndelse.

Stk. 6. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales tilgodehavende feriepenge direkte til hushjælpen, medmindre der er forløbet mere end 3 år efter udløbet af den måned, hvori de er optjent.

Stk. 7. Ved overgangen til samtidighedsferie udbetaler arbejdsgiveren eller Feriekonto tilgodehavende feriepenge direkte til hushjælpen.

Stk. 8. Personer, som er omfattet af forskerskatteordningen efter kildeskattelovens § 48 E og § 48 F, kan aftale med arbejdsgiveren, at de pågældende alene er omfattet af stk. 2-7, § 12, stk. 2 og 3, og § 13. § 47 finder tilsvarende anvendelse for arbejdsgiveren. Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan tillade, at anden højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft som f.eks. udenlandske ph.d.-studerende og andet videnskabeligt personale efter aftale med arbejdsgiveren omfattes af samme regler.«

4. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. En lønmodtager, der har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret. En lønmodtager, der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Stk. 4. Lønmodtageren opnår ret til erstatningsferie fra den dag, hvor lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 5. Kan erstatningsferie efter stk. 2 og 3 ikke holdes i ferieåret på grund af sygdom, holdes ferien i det efterfølgende ferieår, jf. dog § 38.

Stk. 6. Lønmodtageren betaler den lægelige dokumentation, jf. stk. 3.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 7.

5. I § 20, stk. 2, ændres »§ 13, stk. 3« til: »§ 13, stk. 7«.

6. I § 22 ændres »§ 13, stk. 2 og 3« til: »§ 13, stk. 2 og 7«.

7. Overskriften til kapitel 5 udgår, og i stedet indsættes:

»Indberetning, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse

§ 27 a. Oplysninger om feriegodtgørelse efter § 23, stk. 5 og 6, og §§ 24 og 25 indberettes til indkomstregisteret, jf. dog §§ 30 og 30 a.«

8. I § 29 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Anmodning om udbetaling af feriegodtgørelse skal rettes til Feriekonto, jf. dog §§ 30 og 30 a.«

9. I § 30, stk. 2, ændres »500 kr.« til: »750 kr.«

10. I § 30, stk. 3, ændres »1.000 kr.« til: »1.500 kr.«

11. Overskriften før § 31 udgår, og i stedet indsættes:

»Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 30 a. Inden for de områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst, jf. § 31, kan direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fastsætte regler om, at § 27 a og § 29, stk. 2, kan fraviges, hvis oplysninger om feriegodtgørelse kan indberettes digitalt til Feriekonto.«

12. § 32, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Af renteafkastet af Feriekonto i 2012, 2013, 2014 og 2015 tilfalder op til 100 mio. kr. statskassen.«

13. § 33, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse, i forbindelse med at ferien holdes, jf. § 29, herunder om udbetaling fra en feriekortordning omfattet af § 31, og om udbetaling, hvis optjening og afholdelse af ferie sker i timer, jf. § 10, stk. 1, og § 20, stk. 1.«

14. Tre steder i § 34 a ændres »1.500 kr.« til: » 2.250 kr.«

15. I § 40, 1. pkt., indsættes efter »ferieår«: », jf. dog § 13, stk. 5«.

16. I § 43, stk. 1, ændres »Direktøren for Pensionsstyrelsen« til: »Feriekonto og direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«.

17. Efter § 43 c indsættes i kapitel 7:

»§ 43 d. Feriekonto kan i indkomstregisteret indhente oplysninger om feriegodtgørelse. I de tilfælde, hvor § 27 a og § 29, stk. 2, jf. § 30 a, er fraveget, kan direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fastsætte regler om, at oplysninger vedrørende feriegodtgørelse løbende skal indberettes til Feriekonto.

Stk. 2. Feriekonto kan for den enkelte lønmodtager elektronisk vise oplysninger om feriegodtgørelse og behandle anmodning om udbetaling.

Stk. 3. For de arbejdsgivere, der ikke indbetaler feriegodtgørelse til Feriekonto, kan direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fastsætte regler om arbejdsgivernes betaling for Feriekontos administration efter stk. 1 og 2.«

18. I § 44, stk. 11, indsættes som 2. pkt.:

»Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan også delegere andre opgaver som f.eks. tilsyn med andre feriefonde end Arbejdsmarkedets Feriefond og administration af den dansk-tyske ferieaftale til Feriekonto.«

§ 2

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, § 3 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 2 i lov nr. 702 af 25. juni 2010 og senest ved § 6 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 9, ændres »Oplysninger« til: »Oplysninger om feriegodtgørelse, som er omfattet af indberetningspligt efter ferielovens § 27 a, og oplysninger«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1, nr. 7 og 8, og § 2.

§ 4

Stk. 1. Uanset § 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indgår de kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere, der følger af lovens § 1, nr. 4, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne.

Stk. 2. Uanset § 3, stk. 2, nr. 4, i lov om regionernes finansiering indgår de regionale merudgifter for regionerne som arbejdsgivere, der følger af lovens § 1, nr. 4, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til regionerne.

Givet på Fredensborg Slot, den 28. april 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen