Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bådmekaniker
Bilag 2 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
Bilag 3 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Bilag 4 Flymekaniker
Bilag 5 Karrosseriuddannelsen
Bilag 6 Lastvognsmekaniker
Bilag 7 Personvognsmekaniker
Bilag 8 Vognmaler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, og § 4, stk. 1, og § 7, stk. 3, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., fastsættes:

§ 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for det overordnede beskæftigelsesområde: Tekniske serviceområder i forhold til reparations- og vedligeholdelsesopgaver af transportmidler.

§ 2. Til denne indgang er henført uddannelserne vedrørende:

1) Bådmekaniker, jf. bilag 1.

2) Cykel- og motorcykelmekaniker, jf. bilag 2.

3) Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, jf. bilag 3.

4) Flymekaniker, jf. bilag 4.

5) Karrosseriuddannelsen, jf. bilag 5.

6) Lastvognsmekaniker, jf. bilag 6.

7) Personvognsmekaniker, jf. bilag 7.

8) Vognmaler, jf. bilag 8.

§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i § 2, nr. 1-3 og 5-7, nævnte uddannelser.

Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 12 uger i den i § 2, nr. 4, nævnte uddannelse.

Stk. 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i den i § 2, nr. 8, nævnte uddannelse.

§ 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan:

1) udføre enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på transportmidler i indgangens uddannelser,

2) udføre enkle af- og demonteringsopgaver på baggrund af viden om de elektriske systemer,

3) anvende it til faglig informationssøgning og kommunikation,

4) vurdere og kontrollere, om eget arbejde opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav,

5) planlægge og udføre enkle faglige opgaver inden for indgangens uddannelser ved hensigtsmæssig anvendelse af materialer, værktøjer og maskiner,

6) tilgodese egen og andres sikkerhed ved sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlig udførelse af arbejdet i henhold til gældende regler og

7) planlægge og udføre mindre arbejdsopgaver ud fra grundlæggende viden om ergonomi.

Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag:

1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, herunder færdselsrelateret førstehjælp for elever, der erhverver kørekort som led i uddannelsen (0,5 uge).

2) Arbejdsmiljø (modul 1).

Stk. 3. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne endvidere have erhvervet Arbejdstilsynets bevis for ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”.

Stk. 4. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 5. Følgende uddannelser nævnt i § 2, stk. 1, kan gennemføres med mulighed for opnåelse af generel studiekompetence (eux-bevis):

1) Lastvognsmekaniker.

2) Personvognsmekaniker.

Stk. 2. Særlige regler for uddannelserne tilrettelagt som eux-forløb er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 6. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der for de i § 2, nr. 6 og 7, nævnte uddannelser er fastsat adgangsbegrænsning til skolepraktik, jf. § 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, fastsættes der et samlet antal elever for de to uddannelser, som den enkelte skole kan optage til skolepraktik. Antallet fastsættes efter § 37, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med udgangspunkt i uddannelsesaftaler indgået inden for de to uddannelser og den hidtidige uddannelse til mekaniker under et. Den enkelte skole fordeler selv eleverne mellem de to uddannelser.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2012.

Stk. 2. § 6, stk. 2, finder anvendelse for optagelse til skolepraktik til og med den 31. december 2013.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler ophæves.

Stk. 4. Elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 26. april 2012

P.M.V.
Birgit Gotenborg

/ Per Pagh Aarestrup


Bilag 1

Bådmekaniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til bådmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

Vedligeholdelse, installation og reparation af motorer samt elektrisk udstyr og hydraulisk anlæg i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde samt salg og service.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og speciale.

1.3. Uddannelsen indeholder trin 1 bådassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 2 specialet bådmekaniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1) udføre mekanisk adskillelse og samling af 2-takt bådmotorer og redegøre for 2-takt bådmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde,

2) udføre adskillelse og samling af gængse elektriske komponenter i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde,

3) håndtere benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver i fritidsbåde,

4) anvende løftegrej sikkerhedsmæssigt korrekt på baggrund af fabrikantens anvisninger ved montering og reparation i fritidsbåde,

5) udføre MAG svejsning i tynd- og tykplade, TIG svejsning i rustfrit stål og aluminium, samt hårdlodning,

6) fremstille mindre emner i metal med overholdelse af mål og vinkler, udføre gevindarbejde og beherske målinger med skydelære.

3.2. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleven udover at opfylde kompetencemålene i afsnit 3.1. bestå grundforløbsprøven og have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.-4.3., er, at eleverne kan:

1) arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar,

2) arbejde ud fra manualer og værkstedshåndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog,

3) gennem udførelse af de daglige opgaver i samarbejde med kolleger medvirke til at sikre kvalitet, produktivitet og en god økonomi på værkstedet samt en god kundeservice, salg og mersalg, herunder gennemførelse af forskellige former for eftersyn af fritidsbåde og mindre erhvervsbåde,

4) fremstille mindre konstruktioner i træ og glasfiber til motorinstallationer og reparationsarbejder,

5) udføre installation af motor, propelaksler, skruer og propeller efter beregninger, så vinkler og linieføringer overholdes,

6) anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked,

7) arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling,

8) udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed,

9) udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder,

10) udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder,

11) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission, herunder gearkasser, propel- og kraftoverføringsaksler,

12) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder indsprøjtningsanlæg,

13) udføre fejlfinding, reparation, montering og vedligeholdelse på komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder air-conditionanlæg og databusstyrede komfortsystemer,

14) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på anlæg til elektrisk forsyning, herunder generatorer og ladesystemer, på starteranlæg samt komplekse viskersystemer, lys, lanterner,

15) udføre montering, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på elektriske anlæg, herunder lænsepumper, ankerspil og bovpropeller,

16) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på F-gasanlæg i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde efter gældende lovgivning,

17) arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed til søs, personligt sikkerhedsudstyr, kollektivt sikkerhedsudstyr og kritiske situationer,

18) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på 230 volts anlæg i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde efter gældende lovgivning,

19) læse hydraulikdiagrammer, udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på hydrauliske anlæg i fritidsbåde efter gældende lovgivning.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-7, gælder for uddannelsens trin 1 og 2.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8-19, gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

5.2. Eleverne skal inden aflæggelse af prøve i trin 1, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2., have bestået det bundne specialefag ”speedbådskørekort” samt have erhvervet kørekort til kategori B i henhold til gældende regler.

5.3. Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år.

5.4. Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til – for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet det pågældende kørekort – at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af kørekort kategori B.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1 bådassistent. Prøven består af en praktisk opgave.

6.1.1. Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår som delvis bedømmelsesgrundlag for denne prøve.

6.1.2. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Projektets indhold tilrettelægges af skolen og har en varighed af 7 timer. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2. Som en del af den sidste skoleperiode i trin 2 afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

6.2.1. Opgaven består af en værkstedsopgave, der indeholder to delopgaver. Eleven løser en opgave, der består af typiske arbejdsopgaver inden for adskillelse, fejlfinding, justering, udskiftning, montering og funktionsafprøvning med tilhørende dokumentation. Opgaverne stilles i samråd med det faglige udvalg. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.2. Opgaven løses inden for i alt 7 timer. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning.

6.2.3. I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk faglige og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse.

6.2.4. Censorerne skal være til stede i det omfang, det er nødvendigt for at bedømme elevens opgave, dog minimum 1 dag.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst beståkarakter eller ”bestået” i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal være i besiddelse af de gyldige kørekort, der kræves i uddannelsen for, at skolen kan udstede skolebevis.

6.3.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 bådassistent, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 bådmekaniker, skal svendeprøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, herunder for elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5.1. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og for elever på trin 2, når svendeprøven er bestået.

6.5.2. For elever, der afslutter med trin 1 påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1., er bestået. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2.


Bilag 2

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Vedligehold og reparation af cykler.

2. Vedligehold og reparation af knallerter.

3. Vedligehold og reparation af motorcykler.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Cykelmontør, trin 1 i specialet cykelmekaniker, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Knallertmekaniker, trin 1 i specialet motorcykelmekaniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1. Cykelmekaniker.

2. Motorcykelmekaniker.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 cykelmontør i specialet cykelmekaniker varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 10 uger. Trin 2 specialet cykelmekaniker varer 1 år og 9 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 10 uger.

2.2. Uddannelsens trin 1 knallertmekaniker i specialet motorcykelmekaniker varer 2 år og 9 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i skoleforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 specialet motorcykelmekaniker varer 1 år og 3 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 10 uger.

2.3. Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet cykelmekaniker opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1 cykelmontør og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2 cykelmekaniker.

2.4. Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet motorcykelmekaniker opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1 knallertmekaniker og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2 motorcykelmekaniker.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. efterse og kontrollere forskellige bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel efter gældende lovgivning,

2. foretage eftersyn på ind- og udvendige gearsystemer,

3. klargøre en ny cykel til en kunde ud fra gældende lovgivning,

4. udskifte dæk og slange på forskellige cykler samt foretage lapning af punkterede slanger,

5. adskille og montere en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler,

6. servicere og reparere cyklens lysanlæg,

7. foretage eftersyn og reparere hjul, herunder udskiftning af eger, opretning og afbalancering af cykel-/knallert-/motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer,

8. adskille, reparere og justere en transmission samt foretage funktionstest i prøvebænk,

9. foretage eftersyn og fejlfinding på tændingssystemer samt foretage udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante testere for diagnosticering og

10. foretage udmåling og fejlfinding på knallert/scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer.

3.2. For at begynde påuddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.7., er, at eleverne kan:

1. gennemføre en funktionskontrol på cyklers transmission,

2. montere elektriske systemer herunder lygter,

3. kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer, udskifte lejer og gearhjul,

4. gennemføre en kontrol af stel og styretøj på en cykel og foretage en grundindstilling af styretøjet,

5. måltage og tilpasse cykler, bygge forhjul og reparere hjul,

6. anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked,

7. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling,

8. kontrollere, reparere, justere og montere de forskellige gearsystemer samt udvælge gearsystemer til specifikke behov,

9. reparere cyklers transmission,

10. gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af cyklens elektriske systemer og lygter samt vejlede ved valg af lygter og elektriske systemer,

11. udvælge bremsesystem til specifikke behov,

12. bygge cykelstel samt planfræse anlægsflader på cykelstel,

13. bygge og udvælge cykelhjul med forskellige opspændingsmøntre og forskellig centrering samt gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af cykelhjul,

14. gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af affjedringssystemer på cykel,

15. udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed,

16. udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder,

17. efterse og klargøre transmissionssystemer og elektriske systemer samt bremser og styretøj på knallerter efter gældende forskrifter og sikkerheds- og miljøregler,

18. tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionen på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol og reparation af kobling, gearkasse og kraftoverførelse samt variogear,

19. tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på de elektriske systemer samt lygter på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder reparation af ledningsnettet og udskiftning af defekte komponenter,

20. kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer på knallert/scooter eller motorcykel,

21. adskille, kontrollere og reparere kaliber og hovedcylinder,

22. kontrollere, reparere og justere styretøj, stel og affjedringskomponenter på en knallert/scooter eller en motorcykel,

23. tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på encylindrede 2- eller 4-takt benzinmotorer på knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol af motorstyringsanlæg og udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt reparere tilhørende ledningsnet,

24. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og reparere transmissionen på en flercylindret motorcykel,

25. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på de elektriske systemer på en flercylindret motorcykel,

26. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på bremsesystemet på en flercylindret motorcykel,

27. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på styretøj på en flercylindret motorcykel,

28. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på motor og motorstyringsanlæg på en flercylindret motorcykel og

29. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-5, gælder for trin 1 cykelmontør.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 og 7, gælder for trin 1 cykelmontør og trin 1 knallertmekaniker.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8-14 og 29, gælder for trin 2 specialet cykelmekaniker.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 15 og 16, gælder for trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 17-23, gælder for trin 1 knallertmekaniker.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 24-29, gælder for trin 2 specialet motorcykelmekaniker.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Elever med trin 1 knallertmekaniker skal inden aflæggelse af prøve i trin 1, jf. afsnit 6.1., og elever med trin 2 specialet motorcykelmekaniker skal inden den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler.

5.3. Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år.

5.4. Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til – for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de(t) pågældende kørekort – at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af de(t) relevante kørekort.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1 cykelmontør i specialet cykelmekanikerog trin 1 knallertmekaniker i specialet motorcykelmekaniker. Prøven består af en praktisk opgave. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode afholder skolen for elever på trin 2 i specialet motorcykelmekaniker og på trin 2 specialet cykelmekaniker en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Opgaven består af typiske praktiske opgaver for cykel- og motorcykelbranchen og omfatter fejlfinding, justering, reparation og udskiftning af køretøjers defekte eller slidte dele. Opgaverne tilrettelægges og stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.2.2. Opgaven løses inden for i alt 4 timer for elever med specialet cykelmekaniker, og inden for i alt 6 timer for elever med specialet motorcykelmekaniker. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning.

6.2.3. I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller ”bestået” i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 cykelmontør i specialet cykelmekaniker og trin 1 knallertmekaniker i specialet motorcykelmekaniker, skal den afsluttende prøve som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 i specialet cykelmekaniker samt trin 2 i specialet motorcykelmekaniker, skal svendeprøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.6.1. For elever, der afslutter med trin 1, påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1, er bestået. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af svendeprøven som bestået, jf. afsnit 6.2.


Bilag 3

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Vedligeholdelse og reparation af entreprenørmaskiner.

2. Vedligeholdelse og reparation af landbrugsmaskiner.

3. Vedligeholdelse og mindre reparationer af maskiner og udstyr til byggebranchen.

4. Vedligeholdelse og reparation af personlifte.

5. Vedligeholdelse og reparation og opbygning af kraner.

6. Installation og reparation af landbrugsanlæg.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder for specialerne i afsnit 1.4. nr. 1-4 følgende trin:

1. Materielmekaniker (trin 1), niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1. Entreprenørmaskinmekaniker.

2. Landbrugsmaskinmekaniker.

3. Personliftmekaniker.

4. Landbrugssmed.

5. Kranmekaniker (uden trin).

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 materielmekaniker varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 specialerne undtagen kranmekaniker varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger. Specialet kranmekaniker, hvor der ikke er trin, varer 4 år. Skoleundervisningen for specialet kranmekaniker varer 35 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2. For specialet kranmekaniker opdeles skoleundervisningen i mindst 7 skoleperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra deres forståelse for de fire takter og tillige kan anvende måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer,

2. udføre enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer ud fra deres viden om Ohms lov,

3. udføre reparationsopgaver på hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenør- eller landbrugsmaskiner og tillige udvælge det rette materiale i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg,

4. vælge det rette svejsemateriale i forbindelse med udførelse af reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm,

5. udvælge det rette materiale ved konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm, herunder også valg af gevindtype ud fra given arbejdstegning og

6. vedligeholde de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenør- og landbrugsmaskiner.

3.2. For at begynde påuddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.9., er, at eleverne kan:

1. arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, herunder bæredygtighed, inden for uddannelsens jobområder,

2. forstå manualer og værkstedshåndbøger på fremmedsprog,

3. anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne,

4. opbygge og fejlfinde på komplekse hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer,

5. udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra deres viden om Ohms lov,

6. anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser,

7. anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked,

8. anvende deres kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og have forståelse for sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk branchevirksomhed,

9. udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder,

10. fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer,

11. montere mekaniske dieselpumper, udmåling af fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering,

12. foretage udmåling af lade- og starteranlæg,

13. foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr,

14. adskille, justere, samle og afprøve transmissionssystemer,

15. opbygge og fejlfinde på avancerede hydrauliksystemer ved at anvende hydraulikdiagrammer,

16. udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer og styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer,

17. justere, fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra deres kendskab til maskinernes opbygning og funktion,

18. kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer og fejlkoder,

19. fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på entreprenørmaskiner,

20. fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner,

21. udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv,

22. opbygge mindre relæstyringer,

23. justere, fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion,

24. kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder,

25. justere, fejlfinde og reparere høstmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion,

26. fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra deres kendskab til opbygning og funktion,

27. fejlfinde og reparere styretøj og bremser på landbrugsmaskiner,

28. gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer,

29. anvende parametre i forbindelse med sikkerhed på personlifte ud fra kendskab til betydningen af fysikkens love,

30. udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte,

31. udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte,

32. opbygge mindre relæstyringer,

33. udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere,

34. installere, reparere og vedligeholde varme-, vand-, og afløbsinstallationer,

35. tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør-, og stålprofiler,

36. udføre enkle fejlfindings-, reparations-, og justeringsopgaver på landbrugsmaskiner,

37. udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mandskabskurv,

38. fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer,

39. planlægge, dokumentere under anvendelse af cad og udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage,

40. udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg og

41. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområder, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-9, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10-13, gælder for uddannelsens trin 1 materielmekaniker.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 14-16 og 41, gælder for uddannelsens specialer.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 17-20, gælder for specialet entreprenørmaskinmekaniker.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 23-27, gælder for specialet landbrugsmaskinmekaniker.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 21-22 og 28-33, gælder for specialet personliftmekaniker.

4.8. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 34-36, gælder for specialet landbrugssmed.

4.9. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 38-40, gælder for specialet kranmekaniker.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Eleverne skal inden aflæggelse af afsluttende prøve i trin 1, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler.

5.3. Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år.

5.4. Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til – for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de(t) pågældende kørekort – at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af de(t) relevante kørekort.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1, materielmekaniker. Prøven består af en praktisk opgave. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1.

6.2. Som en del af den sidste skoleperiode i specialet kranmekaniker samt trin 2 for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Opgaven består af typiske opgaver for entreprenør- og landbrugsmaskinbranchen og omfatter fejlfinding, justering, reparation og udskiftning af køretøjers defekte eller slidte dele. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.2.2. Opgaven løses inden for i alt 12 timer for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed og kranmekaniker. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning.

6.2.3. I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller ”bestået” i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 materielmekaniker, skal den afsluttende prøve som fastsat i 6.1. være bestået.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 i specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed og kranmekaniker, skal svendeprøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.6.1. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og for elever på trin 1, når den afsluttende prøve er bestået, og for elever på trin 2, når svendeprøven er bestået.


Bilag 4

Flymekaniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til flymekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, således at betingelserne beskrevet i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 2042/2003 del – 66 om reglerne for flymekanikere opfyldes inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af fastvingede fly med turbinemotor (B1.1).

2. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af fastvingede fly med stempelmotor (B1.2).

3. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af helikoptere med turbinemotor (B1.3).

4. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af helikoptere med stempelmotor (B1.4).

5. Flyvemaskineelektronik (B2).

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens specialer.

1.3. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer, niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1. Flymekaniker – B1.

2. Flymekaniker – B2.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 4 år og 5 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet B1 varer 60 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet B2 varer 64 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. anvende naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen,

2. anvende kommunikative arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer både på dansk og engelsk i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen,

3. anvende flytekniske arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen.

3.2. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.4., er, at eleverne kan:

1. anvende den naturvidenskab, som ligger til grund for de flytekniske teknologier,

2. med overblik kombinere og anvende grundlæggende systemer inden for el, elektronik og digitalteknik på alle typer fly/helikoptere,

3. anvende viden om karakteristika, egenskaber og anvendelse af metalliske og ikke-metalliske materialer og standardkomponenter inden for flyindustrien,

4. med overblik kombinere og anvende viden om fejlfinding, justering og reparation af fly ved anvendelse af flytekniske reparationshåndbøger og andre data på engelsk samt anvende vedligeholdelsessystemer på en logisk og kompleks måde,

5. med overblik kombinere og anvende viden inden for flystruktur og flysystemer samt instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring i alle typer fly samt helikoptere på en logisk og kompleks måde,

6. anvende viden om menneskelige faktorer samt nationale og internationale regler inden for luftfartsbranchen,

7. med overblik kombinere og anvende viden inden for reparation af motor og motorsystemer i flyområdet på en logisk og kompleks måde,

8. med overblik kombinere og anvende testudstyr på systemer inden for el, elektronik, digitalteknik, instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring på alle typer fly/helikoptere på en logisk og kompleks måde og

9. anvende grundlæggende viden inden for reparation af elektroniske motorstyringssystemer og motorindikationssystemer og i flyområdet.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-6, gælder for alle specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7, gælder for uddannelsens speciale B1.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8-9, gælder for uddannelsens speciale B2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. I praktikken løser eleven opgaver fastsat af skolen, der samtidig forestår en løbende bedømmelse af disse. Opgaverne skal relatere sig til relevante praktikmål.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som en del af den sidste skoleperiode for specialerne B1og B2 afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Hvis eleverne gennemfører undervisning i de to specialer, gennemføres svendeprøven kun i det først forekommende speciale for eleverne.

6.2. Prøven består af typiske opgaver inden for flybranchen og omfatter fejlfinding, justering, reparation og udskiftning af defekte eller slidte dele. Prøven tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.2.1 Opgaven løses inden for i alt 6 timer for specialet B 1 og for specialet B2. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning.

6.2.2. I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter i alle områdefag og bundne specialefag i hovedforløbet.

6.4. For elever, der afslutter specialerne B 1 og B2, skal svendeprøven i det først forekommende speciale som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5.1. For elever, der afslutter specialet B1 eller B2 påføres resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1.


Bilag 5

Karrosseriuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Karrosseriuddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Opbygning, fremstilling, reparation eller udskiftning af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer.

2. Specialindretning af køretøjer.

3. Analyse af og opretning på komplicerede skader.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Karrosserismed (trin 1), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Karosseritekniker med specialerne karrosseriopretter og karrosseribygger (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsens trin 2 kan afsluttes med følgende specialer:

1. Karrosseriopretter.

2. Karrosseribygger.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 karrosserismed varer 3 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 32 uger. Trin 2 karrosseritekniker med specialer varer 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 5 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 6 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. fremstille, tilpasse og udskifte mindre karosseridele,

2. oprette mindre buler,

3. svejse mindre komplicerede karosseridele på køretøjer og

4. anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af karosseridele.

3.2. For at begynde påuddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.5., er, at eleverne kan:

1. anvende data fra fx reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog,

2. udføre sammenføjningsteknikker i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante forskrifter fra Arbejdstilsynet,

3. udføre arbejdet ud fra viden om arbejdspladsvurdering (APV., produktkendskab (bæredygtighed), personlige værnemidler og sundhedsrisici,

4. anvende deres viden om materialers styrke, sammensætning og elasticitet i forbindelse med sammenføjning,

5. modtage og afgive beskeder til kunder før og efter udført arbejde,

6. oprette karosseridele, så de opfylder kravene i forhold til den videre bearbejdning,

7. sammenføje forskellige karosseridele korrekt efter gældende forskrifter og reparationsbøger,

8. fremstille reparationsstykker til karosserier eller karosseridele ud fra arbejdstegning,

9. af- og påmontere samt reparere ruder ud fra tilgængelige data og i overensstemmelse med gældende lovgivning,

10. vurdere og reparere kompositskader ud fra hensyn til omkostninger og videreforarbejdning,

11. vurdere, planlægge og udføre af- og påmontering af mekaniske og elektriske komponenter,

12. udføre skaringsopgaver ved delvis udskiftning af karosseridele på ikke bærende konstruktioner ud fra krav om pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug,

13. vurdere og analysere skadesomfang samt fastlægge svejse- og opretningskrav i overensstemmelse med fabrikantens kravspecifikation for stabilitet og sikkerhed,

14. anvende internationale kompetencer til at forstå og varetage sammenhænge i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked,

15. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling,

16. udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed,

17. udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder,

18. udføre skaringsopgaver på bærende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, pasform og krav til efterbearbejdning samt efterfølgende anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling,

19. udfærdige dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af skadesanalyse og vurdering af skaders omfang, herunder ressourceforbrug (tid, arbejdskraft og materialer),

20. udføre opretning af komplicerede skader,

21. udføre konstruktionsmæssige ændringer og

22. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-17, gælder for alle trin i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 18 og 22, gælder for uddannelsens trin 2.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 19-20, gælder for uddannelsens speciale karrosseriopretter.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 21, gælder for uddannelsens speciale karrosseribygger.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Eleverne skal inden aflæggelse af prøve i trin 1 karrosserismed, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler.

5.3. Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år.

5.4. Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til – for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de(t) pågældende kørekort – at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af de(t) relevante kørekort.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Skolen afholder som en del af sidste skoleperiode en afsluttende prøve for elever, der afslutter med trin 1, karosseri-smed. Endvidere afholder skolen en afsluttende prøve for elever på trin 2, karrosseritekniker med specialerne karrosseriopretter og karrosseribygger. Både prøven for elever på trin 1 og prøven for elever på trin 2 udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Prøvens grundlag er en praktisk opgave, som består af to dele, hvor prøveformen er en kombination af praktiske, skriftlige og mundtlige elementer, jf. afsnit 6.1.1.1. og 6.1.1.2. Eleven trækker ved prøvens start lod mellem opgaver, hvis indhold er knyttet til uddannelsens kompetencemål.

6.1.1.1. Prøvens første del besvares ved, at eleven skriftligt udarbejder en skadesopgørelse og en arbejdsplan for den praktiske opgaves løsning. Den første del af prøven løses inden for en tidsramme på højst 4 timer.

6.1.1.2. På baggrund af den skriftligt udarbejdede skadesopgørelse og arbejdsplan, jf. afsnit 6.1.1.1., besvares prøvens anden del ved en praktisk udførelse af reparation og udskiftning af køretøjets skadede og korrosionsangrebne dele m.v. I forbindelse hermed gives eleven lejlighed til at demonstrere sin forståelse af den praktiske opgaves gennemførelse ved mundtlig at redegøre for den anvendte arbejdsproces. Den anden del af prøven løses indenfor en tidsramme på 14 timer.

6.1.2. Ved bedømmelsen foretages en samlet helhedsvurdering af elevens evne til at besvare den samlede opgave, jf. afsnit 6.1.1., samt kvaliteten af det færdige produkt.

6.1.3. Eksaminator og censorerne skal være til stede under den anden del af prøven.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag samt mindst beståkarakter i hvert enkelt områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller ”bestået” i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 karrosserismed og trin 2 karosseritekniker, skal eksamen som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.4.1. For elever, der afslutter med trin 1 og trin 2, påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1, er bestået.


Bilag 6

Lastvognsmekaniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for service, vedligeholdelse og reparation af lastvogne og busser (køretøjer over 3500 kg totalvægt) inklusive påhængskøretøjer.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller speciale.

1.3. Uddannelsen indeholder trin1 lastvognsmontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 2 specialet lastvognsmekaniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 lastvognsmontør varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 lastvognsmekaniker varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. udføre mekanisk adskillelse og samling af dieselmotorer og/eller benzinmotorer og redegøre for dieselmotorers og/eller benzinmotorer grundlæggende opbygning og virkemåde, herunder de fire takter,

2. udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser på lastvogne og/ eller personvogne og redegøre for bremsers og styretøjs grundlæggende opbygning og virkemåde på lastvogne og/eller personvogne,

3. løse almindeligt forekommende problemer ved adskillelse af mekaniske emner for eksempel udtage knækkede skruer og bolte samt reparere ødelagte gevind på baggrund af viden om forskellige gevindtyper,

4. redegøre for en grundlæggende viden om elektriske grundbegreber for eksempel AC/DC spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, ohms lov og effektformlen,

5. redegøre for en grundlæggende viden om elektriske komponenter og kredsløb i køretøjer for eksempel viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer samt lysdioder. Desuden viden om serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og grundlæggende digitale kredsløb,

6. gennemføre enkle målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for eksempel spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter,

7. anvende mekanisk måleudstyr herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure,

8. anvende en grundlæggende viden om naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med personvogns- og/eller lastvognsområdet herunder forskellige energibæreres betydning for bæredygtig transport. Desuden viden om naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af køretøjer herunder viden om elbiler og hybridbiler,

9. håndtere brændstof, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet,

10. anvende og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøjer korrekt,

11. anvende løftegrej sikkerhedsmæssigt korrekt på baggrund af fabrikantens anvisninger og

12. kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt i relation til medarbejdere, leverandører og kunder.

3.2. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.3., er, at eleverne kan:

1. udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar,

2. udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog,

3. gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi på værkstedet samt en god kundeservice,

4. udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes bremsesystemer,

5. udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes styretøj og undervogn, herunder affjedringskomponenter, chassis, fælge og dæk,

6. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler,

7. udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på lastvognes dieselmotorer på baggrund af en grundlæggende viden om dieselmotorers opbygning og virkemåde, herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer,

8. udføre service på køle- og airconditionanlæg,

9. udføre reparation af airbaganlæg,

10. udføre eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på lastvogne.

11. under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne på baggrund af en grundlæggende viden om måleteknik, elektronik, elektriske og elektroniske systemer på lastvogne,

12. gennemføre klargøring af en lastvogn til syn på baggrund af viden om relevante lovgivningsmæssige krav til køretøjet.

13. redegøre for viden om internationale forhold der gør sig gældende i lastvognsbranchen og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked,

14. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling,

15. redegøre for viden om iværksætteri og innovation, herunder kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed,

16. udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på lastvognes dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt fejlfinding og reparation af lastvognsmotorers indsugnings- og udstødningssystemer,

17. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes bremsesystemer, herunder ABS (Anti Blocking System) -bremser med TCS (Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program),

18. udføre montage, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, for eksempel afstandsreguleret cruise control system (ACC), hastighedsbegrænsere, elektronisk pneumatisk styrede sæder, aircondition/klimaanlæg samt motor- og kabinevarmere,

19. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes elektriske forsyningsanlæg herunder generatorer, ladesystemer og starteranlæg. Desuden fejlfinding og reparation på elektroniske hovedafbrydere og elektriske installationer i lastvogne på baggrund af viden om lovkrav i forbindelse med transport af farligt gods.

20. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj, undervogn og tilkoblingsanordninger på lastvogne herunder udmåling og justering af styremaskiner. Desuden udmåling, justering og reparation af alle styrende hjul og aksler samt fejlfinding, reparation, justering og programmering af elektronisk styret luftaffjedring.

21. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på lastvogne, herunder reparation af gearkasser inkl. automatisk skift, differentiale og navreduktion.

22. udføre fejlfinding og reparation på lastvognes elektroniske systemer ud fra en bred viden om både digital og analog elektronik samt måleteknik herunder viden om transducere, analog til digital konvertering, hardwarearkitektur med bus, CPU, hukommelser og I/O-enheder. Desuden viden om de særlige standarder og protokoller for datakommunikation, der knytter sig til CAN bus.

23. redegøre for viden om teknologiske udvikling og innovation på lastvognsområdet med særlig henblik på reduktion af belastningen af det ydre miljø herunder udviklingen inden for motorteknologi, styresystemer, alternative brændstoffer, transmission og brændselscelleteknologi der er relevant for lastvogne,

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-15, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 16-23, gælder for uddannelsens trin 2 lastvognsmekaniker.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Eleverne skal inden aflæggelse af prøve i trin 1 lastvognsmontør, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve i trin 2 lastvognmekaniker, jf. afsnit. 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler.

5.3. Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år.

5.4. Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til – for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de(t) pågældende kørekort – at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af de(t) relevante kørekort.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Skolen afholder som en del af den sidste skoleperiode en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1 lastvognsmontør. Prøvens grundlag er en praktisk opgave. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Prøvens formål er at vise, at eleven har tilegnet sig de erhvervsfaglige og almene og personlige mål for uddannelsen.

6.2. Skolen afholder som en del af den sidste skoleperiode i trin 2 lastvognsmekaniker en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Prøvens grundlag er en praktisk opgave, hvor prøveformen er en kombination af praktiske og mundtlige elementer, jf. afsnit 6.2.2. Opgaven løses indenfor en tidsramme på 12 timer. Eleven trækker ved prøvens start lod mellem opgaver, hvis indhold er knyttet til uddannelsens kompetencemål.

6.2.2. Opgaven besvares ved en praktisk udførelse af den fejlfindings- og reparationsproces, der er indeholdt i den udtrukne opgave. I forbindelse hermed gives eleven lejlighed til mundtlig at redegøre for den anvendte arbejdsproces i forhold den praktiske løsning af opgaven for derved at demonstrere sin forståelse af den praktiske opgaves gennemførelse.

6.2.3. Ved bedømmelsen foretages en samlet helhedsvurdering af elevens evne til at besvare den udtrukne opgave, jf. afsnit 6.2.2.

6.2.4. Censorerne skal være til stede under hele prøven.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller ”bestået” i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 lastvognsmontør, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 lastvognsmekaniker, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder for elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 lastvognsmontør, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.4.1. For elever, der afslutter med trin 1 lastvognsmontør, påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1, er bestået. For elever, der afslutter med trin 2 lastvognsmekaniker, påføres resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2.

7. Eux-forløb

7.1. Et eux-forløb omfatter alle kompetencemål og fag i den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte uddannelse.

7.2. For eux-forløb gælder endvidere følgende:

1. Uddannelsen varer fire år og seks måneder inklusiv grundforløbet, der varer 40 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 70 uger.

2. Hovedforløbet er opdelt i mindst fire skoleperioder vekslende med mindst fire praktikperioder.

7.3. For at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag:

1. Dansk C.

2. Fremmedsprog (engelsk) C.

3. Fysik C.

4. Matematik C.

5. Samfundsfag C.

6. Teknologi C.

7.4. I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag:

1. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen.

2. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen.

3. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen.

4. Industriteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

5. Kemi C, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen.

7. Teknikfag B – Produktion og udvikling, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

7.5. Den enkelte elev vælger et af følgende valgfag i hovedforløbet:

1. Matematik A, jf. htx-bekendtgørelsen.

2. Tysk fortsættersprog C, jf. valgfagsbekendtgørelsen.

7.6. Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på eux-forløb:

1. Én prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve.

2. Seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til fem.

3. Én større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

4. Én mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

7.6.1. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

7.6.2. Opgaven efter afsnit 7.6., nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i sidste skoleperiode. Prøver efter afsnit 7.6., nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevante gymnasiale eksamenstermin.

7.6.3. Projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i teknikfag B – Produktion og udvikling og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør.

7.7. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4., og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit 7.3., 7.4. og afsnit 7.7.5. Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A-niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet.

7.7.1. Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5., der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

7.7.2. Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver.

7.7.3. Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit 7.7.1., der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit 7.7.5. angivne timer, jf. dog afsnit 7.7.6. Elevtiden, jf. afsnit 7.7.2., afkortes forholdsmæssigt.

7.7.4. Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3., indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan.

7.7.5. Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit 7.7.3., for fag m.v. på gymnasialt niveau er:

Dansk A (260/185).

Engelsk B (210/120).

Fysik B (190/90).

Industriteknologi B (210/85).

Kemi C (75/60).

Matematik B (285/160).

Samfundsfag C (75/0) (læses som grundfag, jf. afsnit 7.3.).

Teknikfag B – Produktion og udvikling (200/87,5).

Større skriftlig opgave (25/25).

Eksamensprojekt (25/25).

Valgfag:

Matematik A (125/125).

Tysk fortsættersprog C (75/75).

7.7.6. Elevens valgfri specialefag fra erhvervsuddannelserne skal samlet kunne give skolen grundlag for at afkorte undervisningen i gymnasiale fag med yderligere 50 timer, medmindre den enkelte elev har valgt tysk fortsættersprog C som valgfag.


Bilag 7

Personvognsmekaniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for service, vedligeholdelse og reparation af person- og varevogne under 3500 kg totalvægt.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller speciale.

1.3. Uddannelsen indeholder trin1 personvognsmontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 2 specialet personvognsmekaniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 personvognsmontør varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 personvognsmekaniker varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. udføre mekanisk adskillelse og samling af diesel- og/eller benzinmotorer og redegøre for dieselmotorers og/eller benzinmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde, herunder de fire takter,

2. udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser på personvogne og/ eller lastvogne og redegøre for bremsers og styretøjs grundlæggende opbygning og virkemåde på personvogne og/ eller lastvogne,

3. løse almindeligt forekommende problemer ved adskillelse af mekaniske emner for eksempel udtage knækkede skruer og bolte samt reparere ødelagte gevind på baggrund af viden om forskellige gevindtyper,

4. redegøre for en grundlæggende viden om elektriske grundbegreber for eksempel AC/DC spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, ohms lov og effektformlen,

5. redegøre for en grundlæggende viden om elektriske komponenter og kredsløb for eksempel viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer eller lysdioder. Desuden viden om serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og grundlæggende digitale kredsløb,

6. gennemføre enkle målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for eksempel spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter,

7. anvende mekanisk måleudstyr herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure,

8. anvende en grundlæggende viden om naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med personvogns- og/eller lastvognsområdet herunder forskellige energibæreres betydning for bæredygtig kørsel. Desuden viden om naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af køretøjer herunder en grundlæggende viden om elbiler og hybridbiler,

9. håndtere benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet,

10. anvende og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøjer korrekt,

11. anvende almindeligt forekommende løftegrej på værkstedet sikkerhedsmæssigt korrekt på baggrund af fabrikantens anvisninger,

12. kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt i relation til medarbejdere, leverandører og kunder.

3.2. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.3., er, at eleverne kan:

1. udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar,

2. udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog,

3. gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi på værkstedet samt en god kundeservice,

4. udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer herunder redegøre for en grundlæggende viden om ABS-bremsers opbygning og funktion,

5. udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes styretøj og undervogn, herunder udmåling og justering af hjulvinkler samt eftersyn og reparation af hjulophæng, affjedringskomponenter, fælge og dæk,

6. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler,

7. udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på personvognes diesel- og benzinmotorer på baggrund af en grundlæggende viden om diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer,

8. udføre service på køle- og airconditionanlæg,

9. udføre limning af ruder og reparation af stenslag,

10. udføre eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på personvogne.

11. under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på personvogne på baggrund af en grundlæggende viden om måleteknik, elektronik, elektriske og elektroniske systemer på personvogne,

12. gennemføre service- og sikkerhedseftersyn på personvogne.

13. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling,

14. udvise en grundlæggende forståelse for iværksætteri og innovation, herunder kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed,

15. udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer,

16. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, herunder ABS (Anti Blocking System) -bremser med TCS (Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program).

17. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder airbaganlæg,

18. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes elektriske forsyningsanlæg herunder generatorer, ladesystemer og starteranlæg. Desuden fejlfinding og reparation på elbilers forsyningsdel på baggrund af viden om el-sikkerhed i forbindelse med høje værdier for jævnspænding og jævnstrøm,

19. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og undervogn herunder elektrohydraulisk (EHPS) og elektromekanisk (EPS) servostyringsanlæg. Desuden gennemføre 4-hjulsudmåling med elektroniske 4-hjulsudmålingsapparater.

20. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på personvogne, herunder reparation af gearkasser inkl. automatisk skift,

21. udføre fejlfinding og reparation på personvognes elektroniske systemer ud fra en bred viden om både digital og analog elektronik samt måleteknik herunder viden om transducere, analog til digital konvertering, hardwarearkitektur med bus, CPU, hukommelser og I/O-enheder. Desuden viden om de særlige standarder og protokoller for datakommunikation, der knytter sig til CAN bus.

22. redegøre for viden om de teknologiske udvikling og innovation på personvognsområdet med særlig henblik på reduktion af belastningen af det ydre miljø for eksempel udviklingen inden for el-biler, motorteknologi, styresystemer, alternative brændstoffer, transmission og brændselscelleteknologi, der er relevant for personvognsområdet,

23. redegøre for viden om internationale forhold der gør sig gældende i personvognsbranchen og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked,

24. gennemføre en faglig kommunikation på baggrund af viden om forskellige kommunikationsformer og metoder herunder informationssøgning og faglig formidling på engelsk,

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-14, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 15-24 gælder for uddannelsens trin 2 personvognsmekaniker.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Eleverne skal inden aflæggelse af prøve i trin 1 personvognsmontør, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve i trin 2 personvognsmekaniker, jf. afsnit. 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler.

5.3. Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år.

5.4. Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til – for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de pågældende kørekort – at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af det relevante kørekort.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Skolen afholder som en del af den sidste skoleperiode en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1 personvognsmontør. Prøvens grundlag er en praktisk opgave. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Prøvens formål er at vise, at eleven har tilegnet sig de erhvervsfaglige og almene og personlige mål for uddannelsen.

6.2. Skolen afholder som en del af den sidste skoleperiode i trin 2 personvognsmekaniker en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Prøvens grundlag er en praktisk opgave, hvor prøveformen er en kombination af praktiske og mundtlige elementer, jf. afsnit 6.2.2. Opgaven løses indenfor en tidsramme på 12 timer. Eleven trækker ved prøvens start lod mellem opgaver, hvis indhold er knyttet til uddannelsens kompetencemål.

6.2.2. Opgaven besvares ved en praktisk udførelse af den fejlfindings- og reparationsproces, der er indeholdt i den udtrukne opgave. I forbindelse hermed gives eleven lejlighed til mundtlig at redegøre for den anvendte arbejdsproces i forhold den praktiske løsning af opgaven for derved at demonstrere sin forståelse af den praktiske opgaves gennemførelse.

6.2.3. Ved bedømmelsen foretages en samlet helhedsvurdering af elevens evne til at besvare den udtrukne opgave, jf. afsnit 6.2.2.

6.2.4. Censorerne skal være til stede under hele prøven.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller ”bestået” i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 personvognsmontør, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 personvognsmekaniker, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder for elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 personvognsmontør, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.4.1. For elever, der afslutter med trin 1 personvognsmontør, påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1, er bestået. For elever, der afslutter med trin 2 personvognsmekaniker, påføres resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2.

7. Eux-forløb

7.1. Et eux-forløb omfatter alle kompetencemål og fag i den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte uddannelse.

7.2. For eux-forløb gælder endvidere følgende:

1. Uddannelsen varer fire år og seks måneder inklusiv grundforløbet, der varer 40 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 70 uger.

2. Hovedforløbet er opdelt i mindst fire skoleperioder vekslende med mindst fire praktikperioder.

7.3. For at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag:

1. Dansk C.

2. Fremmedsprog (engelsk) C.

3. Fysik C.

4. Matematik C.

5. Samfundsfag C.

6. Teknologi C.

7.4. I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag:

1. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen.

2. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen.

3. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen.

4. Industriteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

5. Kemi C, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen.

7. Teknikfag B – Produktion og udvikling, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

7.5. Den enkelte elev vælger et af følgende valgfag i hovedforløbet:

1. Matematik A, jf. htx-bekendtgørelsen.

2. Tysk fortsættersprog C, jf. valgfagsbekendtgørelsen.

7.6. Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på eux-forløb:

1. Én prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve.

2. Seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til fem.

3. Én større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

4. Én mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

7.6.1. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

7.6.2. Opgaven efter afsnit 7.6., nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i sidste skoleperiode. Prøver efter afsnit 7.6., nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevante gymnasiale eksamenstermin.

7.6.3. Projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i teknikfag B – Produktion og udvikling og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør.

7.7. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4., og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit 7.3., 7.4. og afsnit 7.7.5. Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A-niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet.

7.7.1. Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5., der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

7.7.2. Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver.

7.7.3. Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit 7.7.1., der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit 7.7.5. angivne timer, jf. dog afsnit 7.7.6. Elevtiden, jf. afsnit 7.7.2., afkortes forholdsmæssigt.

7.7.4. Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3., indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan.

7.7.5. Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit 7.7.3., for fag m.v. på gymnasialt niveau er:

Dansk A (260/185).

Engelsk B (210/120).

Fysik B (190/90).

Industriteknologi B (210/85).

Kemi C (75/60).

Matematik B (285/160).

Samfundsfag C (75/0) (læses som grundfag, jf. afsnit 7.3.).

Teknikfag B – Produktion og udvikling (200/87,5).

Større skriftlig opgave (25/25).

Eksamensprojekt (25/25).

Valgfag:

Matematik A (125/125).

Tysk fortsættersprog C (75/75).

7.7.6. Elevens valgfri specialefag fra erhvervsuddannelserne skal samlet kunne give skolen grundlag for at afkorte undervisningen i gymnasiale fag med yderligere 50 timer, medmindre den enkelte elev har valgt tysk fortsættersprog C som valgfag.


Bilag 8

Vognmaler

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til vognmaler har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Selvstændig, kreativ, innovativ og rutineret planlægning, beskrivelse og udførelse af vognmalerarbejde under hensyn til kvalitetsmæssige, produktivitetsmæssige og æstetiske forhold.

2. Sikring af personlig sikkerhed, arbejdspladsens arbejdsmiljø samt det nære, det omliggende og det globale miljø.

3. Samarbejde med andre faggrupper på arbejdspladsen med hensyn til planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne.

4. Ansvarlighed, selvstændighed, fleksibilitet og engagement i udførelsen af fagets arbejdsopgaver.

5. Branchens virksomhedsudvikling, efter- og videreuddannelser og grundlag for at etablere egen virksomhed.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsens speciale.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet vognmaler, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 3½ år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 25 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. foretage farveblanding ud fra farvernes grundlæggende blandingsmæssige egenskaber,

2. under faglig vejledning vælge produkt til en arbejdsopgave,

3. under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende arbejdsopgaver i en vognmalervirksomhed,

4. foretage afrensning, klargøring og bundbehandling til fagets almindelige vedligeholdelsesopgaver,

5. lakere mindre autoemner under faglig vejledning,

6. planlægge deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt, herunder anvende kodemærkningsbestemmelser til valg af personlige værnemidler,

7. anvende værktøjer, hjælpemidler og materiel sikkerhedsmæssigt korrekt og

8. gøre rede for fysiske, kemiske og matematiske forhold inden for korrosionslære, tryk, mængde- og arealberegning, flydeevne og lagtykkelser.

3.2. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven og have erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne arbejde med styrenholdige produkter.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. kommunikere med kunder og samarbejdspartnere, deltage i konfliktløsning og løsning af arbejdsmiljøproblemer og forholde sig til arbejdsmiljøets og det ydre miljøs betydning for sundhed og livskvalitet,

2. planlægge deres arbejde, anvende edb-systemer til tidsnormering og prissætning, anvende efterkalkulation samt søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier,

3. vurdere kvaliteten i eget arbejde fra planlægning til resultat under hensyn til standarder og normer samt søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens planlægning og udførelse, herunder anvende it-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol,

4. identificere forskellige typer industriel overfladebehandling med tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger, materialer, anlæg og maskiner, påføringsmetoder, kontrol- og kvalitetssikringsprocedurer samt reparation og vedligeholdelse,

5. foretage kuløranalyse, farveblanding og farveefterligning med de mest aktuelle værktøjer og elektroniske hjælpemidler under hensyn til farvernes psykiske, fysiske, æstetiske og blandingsmæssige egenskaber,

6. foretage korrekte materialevalg til samtlige elementer i produktionen og anvende og vurdere sammenhængen mellem værktøj, udstyr, materialer og teknikker ved limning af autoplastemner, klargøring af bund over opbygning til afsluttende færdiglakering, specialafdækning, færdiglakering med forskellige materialer og sprøjteteknikker, effektlakering, forskellige tørreteknikker, dekorationsteknikker samt finish med forskellige efterbehandlingsmetoder,

7. overholde regler og sikkerhedsforskrifter, identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet samt udarbejde forslag til problemløsning og

8. anvende brancherelevante færdigheder i faglig læsning, i mundtlig og skriftlig kommunikation samt anvende informationsteknologi til relevant kommunikation og informationssøgning, herunder mundtligt og skriftligt deltage i fag- og samfundsdebatten.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Prøven består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

6.1.2. Den skriftlige prøve varer 4 timer og består af opgaver inden for områdefaget opmåling og prisberegning samt specialefaget materialelære 3. Opslagsmateriale, herunder elevens egne notater, og regnemaskiner må anvendes.

6.1.3. Den praktiske prøve i specialefag varer i alt 33 timer og består af opgaver inden for de nedennævnte discipliner med den angivne forudsatte anvendelse af tiden.

1. Behandlingsopbygninger til færdigbehandling 20 timer.

2. Montering og påmaling af stafferinger 5 timer.

3. Færdiglakering med relevante produkter 5 timer.

4. Farveefterligning 3 timer.

6.1.4. Der gives en karakter for hver prøve. Karakteren for den skriftlige prøve indgår med ¼ i den samlede karakter, og karakteren for den praktiske prøve indgår med ¾ i den samlede karakter. Eleven har bestået svendeprøven, hvis det vægtede gennemsnit af de to prøvekarakterer mindst svarer til beståkarakter.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hvert af hovedforløbets områdefag og bundne specialefag. I reglerne i uddannelsesordningen om det enkelte fag kan faget dog undtages fra dette krav. Fag, der ikke skal bestås, og fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.3.1. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ros, bronzemedalje og sølvmedalje.