Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2011 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 90 af 7. februar 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, 2. pkt., udgår »og udløber efter 3 år«.

2. Overskriften til §§ 18 og 19 affattes således: »Procedure for godkendelse«.

3. I § 18, stk. 1, udgår »og fornyet godkendelse«.

4. I § 18, stk. 4, udgår »eller fornyelse af godkendelse«.

5. § 19 ophæves.

6. § 25, nr. 8 og 9, affattes således:

»8) efterkomme afgørelser i klagesager truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet,

9) eje eller være tilknyttet et firma registreret efter § 26, og«

7. I § 25 indsættes som nr. 10:

»10) give meddelelse til Energistyrelsen, såfremt den tekniske ekspert ikke længere opfylder kvalifikationskravet i § 14, stk. 1, nr. 1.«

8. I § 34, stk. 1, nr. 2, udgår »fornyet godkendelse af tekniske eksperter«.

9. I § 36, stk. 1, nr. 4, ændres »i samme eller efterfølgende godkendelsesperiode« til: »inden for 6 år herefter«.

10. § 42, stk. 7, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.

Energistyrelsen, den 25. april 2012

Ib Larsen

/ Morten Pedersen