Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

(Ejendomsservicetekniker)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2012.

Stk. 2. Elever, der er begyndt på ejendomsserviceteknikeruddannelsens grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 26. april 2012

P.M.V.
Birgit Gotenborg

/ Per Pagh Aarestrup


Bilag 1

»Bilag 1

Ejendomsservicetekniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til ejendomsservicetekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Håndværks-, sikkerheds- og servicemæssige ydelser ved servicering af bolig-, erhvervs- og institutionsejendomme, offentlige bygninger samt sportsanlæg mv. Serviceydelserne kan have social karakter overfor brugere eller beboere, der omfatter alle befolkningsgrupper.

2. Energi- og miljøbevidst daglig planlægning, drift og vedligeholdelse af bygninger med tilhørende indendørs og udendørs anlæg, udstyr, faciliteter og arealer.

3. Indkøb af maskiner og udstyr samt betjening og vedligeholdelse af disse.

4. Vejledning af brugere og beboere i rettigheder og pligter ved anvendelse af bygningen og dens faciliteter, kontakt til kommune, institution og boligorganisationer samt varetagelse af bygningernes sikkerhed, herunder forebyggelse af brand.

5. Administrative og ledelsesmæssige opgaver, fx arbejdsplanlægning – herunder planlægning af personaleressourcer inden for området, rekvirering og tilsyn med eksterne håndværkere, budgettering o. lign.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Ejendomsmedhjælper (trin 1) niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Ejendomsservicetekniker.

1.4. Uddannelsen (trin 2) afsluttes med specialet ejendomsservicetekniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, ejendomsmedhjælper, varer 2 år og 5 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 18 uger. Trin 2, ejendomsservicetekniker, varer 10 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 7 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 1 skoleperiode for elever på trin 2.

2.3. For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Bygnings- og brugerservice med kompetence til hovedforløbene til serviceassistent eller sikkerhedsvagt, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på op til 8 uger.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan:

1. foretage opmåling af arealer i forbindelse med mindre byggeprojekter eller ved etablering af plæner, bede, flisearealer, legearealer mv.,

2. foretage kildesortering,

3. foretage ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse,

4. udregne elektriske apparaters belastning på sikringer,

5. vurdere hvilke redskaber og maskiner, der skal anvendes til en given opgave,

6. medvirke ved vedligeholdelse af arealer samt redskaber og maskiner,

7. håndtere olie og smøremidler til maskiner, produkter til rengøring og i vaskerier samt malinger og bekæmpelsesmidler sikkerhedsmæssigt forsvarligt,

8. aflæse vand-, varme- og el-forbrug, herunder sammenligne med seneste års forbrug og vurdere resultatet ud fra forståelse af ressourceforbrug og miljøhensyn og

9. foretage enkle målinger af luftstrømme ved ventilationssystemer og indregulere disse efter proportionalmetoden.

3.2. Det er en betingelse for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har opnået beståkarakteren i grundforløbets afsluttende prøve.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.-4.3., er, at eleverne kan:

1. medvirke til optimal ressourcebesparende og miljøbevidst ejendomsdrift, vedligeholdelse og bygningssikkerhed,

2. varetage drift og vedligeholdelse af lokaler til særlige formål,

3. medvirke til optimal ressourcebesparende og miljømæssig pleje samt vedligeholdelse af de til bygningerne tilhørende udearealer og faciliteter,

4. varetage affaldshåndtering, herunder miljøfarligt affald,

5. sikkerhedsmæssigt forsvarligt betjene værktøjer og maskiner til brug såvel inden- som udendørs, herunder også maskiner, hvor traktorkørekort er en forudsætning,

6. betjene bygningernes tekniske anlæg og installationer,

7. inden for gældende lovgivning foretage reparations- og udskiftningsopgaver i bygninger såvel ude som inde samt på tekniske anlæg, faciliteter, installationer og maskiner,

8. varetage drift og vedligeholdelse af vand-, varme- og ventilationsanlæg,

9. medvirke ved sikkerhedsmæssig forsvarlig anvendelse af almindeligt forekommende rulle- og bukkestilladser,

10. betjene, vejlede og samarbejde med brugere, herunder beboere, offentlige myndigheder og samarbejdspartnere – såvel interne som eksterne - på en professionel og serviceorienteret måde,

11. vejlede lejere/brugere om rettigheder og pligter i leje-/brugerforhold,

12. identificere forskellige skadedyr i og ved bygninger, foretage bekæmpelse ikke-kemisk som kemisk inden for gældende regler samt foretage relevant forebyggelse mod (nye) skadedyrsangreb,

13. håndtere kemikalier til forskellige formål sikkerhedsmæssigt forsvarligt,

14. varetage tilstandsvurdering ved ind- og udflytning,

15. vejlede brugere og beboere om det offentlige serviceapparat, boligsociale aktiviteter, boligens brug og vedligeholdelse, muligheder for ændringer af bygningens og boligens indretning samt vejlede om miljøbevidst adfærd i forhold til energiforbrug,

16. arbejde med tal og formler og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper,

17. læse og tale sproget engelsk,

18. beskrive og perspektivere elementære psykologiske problemstillinger med relevans for ejendomsservice,

19. anvende fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold,

120. gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansierings-muligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør,

21. udvise forståelse for globaliseringens indflydelse på arbejdsprocesserne i en typisk virksomhed i branchen,

22. udarbejde vedligeholdelsesplaner, -programmer og -rapporter, budgetlægning og byggesagsbehandling,

23. varetage administrative og ledelsesmæssige opgaver ved bygningsdrift, herunder rekvirere håndværkere og foretage indkøb,

24. planlægge arbejdsopgaver ud fra en ressourcevurdering og

25. anvende regler, standarder mv. ved praktisk indretning af legepladser samt sikre, at legeudstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-21, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 22 - 25 gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Mellem skoleperioderne i hovedforløbet sender skolen skriftlige praktikrelevante opgaver til eleven. Opgaverne besvares af eleven, inden eleven begynder på den efterfølgende skoleperiode.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. For elever, der alene skal gennemføre trin 1, ejendomsmedhjælper, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i trin 2, ejendomsservicetekniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3.1. Prøven, der afvikles over 2 dage, består af en skriftlig del, en mundtlig del og en praktisk del.

6.3.1.1. I den skriftlige del er prøvens grundlag opgaver, der knytter sig til uddannelsens kompetencemål. Opgaverne løses inden for 2 klokketimer.

6.3.1.2. Den mundtlige del af prøven tager udgangspunkt i et valgfrit individuelt skriftligt projekt, som eleven har udarbejdet i forbindelse med undervisningen i den sidste skoleperiode, og som knytter sig til emner inden for område- og valgfri specialefag. Arbejdet med projektet har en varighed på indtil 1 uge. Prøven besvares inden for 20 minutter inkl. votering.

6.3.1.3. I den praktiske del er prøvens grundlag en opgave, der knytter sig til uddannelsens kompetencemål. Opgaverne til den praktiske del fordeles mellem eleverne ved lodtrækning, og der gives 1 times forberedelsestid inden prøvens aflæggelse. Alle hjælpemidler må anvendes. Den praktiske opgave udføres inden for 3 klokketimer.

6.3.2. Opgaverne bedømmes af elevens lærer (eksaminator) og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg.

6.3.3. Der gives én karakter for hver af de tre delopgaver, jf. afsnit 6.3.1. Eleven har bestået, hvis eleven opnår et gennemsnit af karakteren for den skriftlige del og karakteren for den mundtlige del, der mindst er beståkarakteren uden afrunding, og den praktiske prøve er bestået med mindst bestå-karakteren.

Beviser

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakteren som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst beståkarakteren, i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

Eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2., og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, ejendomsmedhjælper, skal prøven fastsat i afsnit 6.2, være bestået.

6.6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, ejendomsservicetekniker, skal prøven fastsat i afsnit 6.3 være bestået.

6.7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.7.1. For elever, der afslutter med trin 1, ejendomsmedhjælper påføres uddannelsesbeviset resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2.

6.7.2. For elever, der afslutter med trin 2, ejendomsservicetekniker påføres uddannelsesbeviset (svendebrevet) resultatet af den afsluttende prøve, svendeprøven, jf. afsnit 6.3, med angivelse af betegnelsen: ”Bestået”.

6.8. For elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan det faglige udvalg påtegne svendebrevet om tildelt udmærkelse med én af følgende betegnelser:

Antaget med ros.

Antaget med bronzemedalje.

Antaget med sølvmedalje.«