Den fulde tekst
L 173
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 25/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/4 12 Tillæg A
1.beh 8/5 12 FF
Betænkning 11/6 12 Tillæg B
2.beh 12/6 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 12/6 12 Tillæg H
3.beh 13/6 12 FF
Lovf som vedt 13/6 12 Tillæg C
Lov nr 591 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Jensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven begrænser adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års positive skattepligtige indkomst, og den indfører et krav om særlige revisorerklæringer i forhold til underskudsselskaber. Desuden ændres de generelle bøderegler, så det fremgår, at bødeberegningen kan tage udgangspunkt i forskellige objektive kriterier og den mulige skattefordel.
Herudover indfører man, at der hæftes for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter i sambeskatningsforhold. Endelig indgår et forslag om åbenhed i forhold til selskabers skattebetalinger.
Loven udmønter en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten, hvad angår selskabsbeskatning.
Afstemning:
Vedtaget
57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
46 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget