Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tidsskema vedrørende menighedsrådsvalget den 13. november 2012
Den fulde tekst

Cirkulære om valg til menighedsråd den 13. november 2012

(Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og folkeregistrene)

       
Bestemmelser der er fælles for aftale- og afstemningsvalg
       
1.
Valgret og valgbarhed
 
1.1.
Valgret og valgbarhed
 
1.2.
Sognebåndsløsere
   
1.2.1.
Sognebåndsløsningen opsiges af præsten
   
1.2.2.
Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller afskedigelse (ophør af sognebåndsløsningen – mulighed for udsættelse)
   
1.2.3.
Sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes/nedlægges
   
1.2.4.
Sognebåndsløserpræstens registrering af sognebåndsløseres udøvelse af valgret
 
1.3.
Parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat (indenpastoratsflyttere)
   
1.3.1.
Sognepræstens registrering af personer, der flytter inden for et pastorat (indenpastoratsflyttere), og som ønsker at udøve valgretten i det hidtidige bopælssogn
   
2.
Forberedelse af valget
 
2.1.
Valgbestyrelsen
   
2.1.1.
Valgbestyrelsens formand og beslutningsprotokol
   
2.1.2.
Medhjælp til valgbestyrelsen
 
2.2.
Kommunalbestyrelsen
 
2.3.
Stemmelokale – flere afstemningssteder
 
2.4.
Bekendtgørelse af reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister
 
2.5.
Fælles menighedsråd
 
2.6.
Orienteringsmøde
   
3.
Kandidatlister
 
3.1.
Indkaldelse af kandidatlister
 
3.2.
Indhold og indlevering
 
3.3.
Formular til kandidatliste og anmeldelse
 
3.4.
Stillere og kandidater
 
3.5.
Prøvelse af kandidatlister
   
3.5.1.
Prøvelse af kandidater og stillere
   
3.5.2.
Kirkefunktionærer, som kandidater og stillere
   
3.5.3.
Straf
   
3.5.4.
Loyalitetskrav
   
3.5.5.
Stiftsadministrationens opgaver i forhold til den maskinelle prøvelse af kandidatlisterne
 
3.6.
Mangler ved kandidatlisten
 
3.7.
Ændring eller tilbagetagelse af kandidatlisten
 
3.8.
Navnesammenfald på kandidatlisten og kaldenavne
 
3.9.
Listebetegnelse
   
3.9.1.
Valg af samme listebetegnelse
 
3.10.
Listeforbund (valgforbund)
   
3.10.1.
Fuldmagt
 
3.11.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke om valg på elektroniske medier
 
3.12.
Efter valget
   
4.
Aflysning af afstemningen
 
4.1.
Særlig stedfortræderliste
 
4.2.
Underretning om aflysning af afstemningen
 
4.3.
Udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen
 
4.4.
Indføring i KIS af, hvem der er valgt til menighedsrådet
 
4.5.
Underretning om valg og valgklager
   
5.
Bekendtgørelse af kandidatlister og anmeldte listeforbund
   
6.
Valglister
 
6.1.
Bestilling af valgliste og valgkort
   
6.1.1.
Udfyldning af blanketten til bestilling af valglister og valgkort
 
6.2.
Udarbejdelse af valglister
 
6.3.
Underretning om at afstemning skal finde sted
 
6.4.
Afstemningssted
   
6.4.1.
Flere afstemningssteder inden for et sogn
   
6.4.2.
Afstemningstid
 
6.5.
Optagelse på valglisten
   
6.5.1.
Sognebåndsløsere
   
6.5.2.
Indenpastoratsflyttere
   
6.5.3.
Ændring af beslutning om hvor valgretten ønskes udøvet (sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere)
 
6.6.
Flytning inden for menighedsrådskredsen
 
6.7.
Flytning til menighedsrådskredsen
 
6.8.
Valgbestyrelsens manuelle berigtigelser af valglisten
 
6.9.
Medlemskab af folkekirken
 
6.10.
Personer uden dansk indfødsret
 
6.11.
Døvemenigheder og Skt. Petri tyske menighed
 
6.12.
Henvist til bestemt menighed
 
6.13.
Sognepræster
   
7.
Valgkort
 
7.1.
Udsendelse af valgkort fra KMD A/S
 
7.2.
Blanke valgkort
 
7.3.
Personer henvist til en bestemt menighed
   
8.
Bekendtgørelse om udsendelse af valgkort
 
8.1.
Bekendtgørelse om udsendelse af valgkort
 
8.2.
Indsigelser
   
9.
Stemmesedler – stemmelokaler
 
9.1.
Stemmesedler
 
9.2.
Prioriteret rækkefølge - sideordnet opstilling
 
9.3.
Forveksling - kaldenavn
 
9.4.
Udformning af stemmesedlen - i øvrigt
 
9.5.
Stemmekasser - stemmerum
   
10.
Afstemning
 
10.1.
Valghandlingens åbning
 
10.2.
Valglisten
 
10.3.
Valgkort
 
10.4.
Stemmeafgivning
   
10.4.1.
Forkert afmærkning på stemmesedlen
 
10.5.
Handicappede
 
10.6.
Afslutning på afstemningen
   
11.
Almindelige brevstemmer - stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel
 
11.1.
Stemmeberettigede
 
11.2.
Kommunens folkeregistre
   
11.2.1.
Sted
   
11.2.2.
Legitimation
 
11.3.
Tidsrum
 
11.4.
Stemmeafgivning
 
11.5.
Stemmemateriale
 
11.6.
Kontrol
 
11.7.
Afstemning
 
11.8.
Stemmemodtagerens kontrol
 
11.9.
Rekvisition af stemmemateriale
   
12.
Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.
 
12.1.
Stemmeberettigede på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.
 
12.2.
Folkeregistrets bistand
 
12.3.
Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.
 
12.4.
Valgets gennemførelse på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.
 
12.5.
Stemmelokale
   
13.
Stemmeafgivning i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse
 
13.1.
Stemmeberettigede
 
13.2.
Stemmemodtagere
 
13.3.
Stemmelokale
   
14.
Stemmeafgivning på afsides beliggende øer
 
14.1.
Stemmeberettigede
 
14.2.
Stemmemodtagere
   
15.
Stemmeafgivning på danske skibe og havanlæg
 
15.1.
Stemmeberettigede
 
15.2.
Stemmeafgivning
 
15.3.
Stemmemateriale
   
16.
Stemmeafgivning i hjemmet
 
16.1.
Stemmeberettigede
 
16.2.
Opholdssted
   
16.2.1.
Institutioner
 
16.3.
Begæring
   
16.3.1.
Fejl
 
16.4.
Afstemningens foretagelse
 
16.5.
Tidspunkt
 
16.6.
Nyt opholdssted
 
16.7.
Forgæves besøg
 
16.8.
Kommunens folkeregistres ansvar
   
17.
Valgbestyrelsens modtagelse af almindelige brevstemmer
 
17.1.
Modtagelse af almindelige brevstemmer
 
17.2.
Åbning af almindelige brevstemmer
 
17.3.
Rettidigt modtagne almindelige brevstemmer, der skal lades ude af betragtning
 
17.4.
Opbevaring af almindelige brevstemmer
 
17.5.
For sent modtagne almindelige brevstemmer
   
18.
Stemmeoptællingen
 
18.1.
Optællingsmåde
 
18.2.
Kryds på stemmesedlen
 
18.3.
Ugyldige stemmer
   
19.
Mandatfordelingen
 
19.1.
Antal kandidater pr. liste
 
19.2.
Fordeling af mandater ved listeforbund
   
20.
Udvælgelse af medlemmer og stedfortrædere
 
20.1.
Optælling af stemmer
 
20.2.
Sideordnet opstilling
 
20.3.
Prioriteret opstilling
 
20.4.
Udtømte kandidatlister / overførsel af mandater
 
20.5.
Stedfortrædere
 
20.6.
Vejledning
   
21.
Indberetning om valget
 
21.1.
Tilførsel til beslutningsprotokollen
 
21.2.
Indberetning af antal stemmer ved valget
 
21.3.
Udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen
 
21.4.
Indføring i KIS af, hvem der er valgt til menighedsrådet
 
21.5.
Underretning om valg
   
22.
Opbevaring og kassation af valgmaterialet
 
22.1.
Stemmesedler
 
22.2.
Valglister / kort
   
23.
Valgklager
   
24.
Udgifter ved valget
 
24.1.
Lokaleleje m.v.
 
24.2.
Diæter
   
25.
Ophævelsesbestemmelser
 
Bilag 1 - Tidsskema vedrørende menighedsrådsvalget den 13. november 2012
       

Cirkulære om valg til menighedsråd den 13. november 2012

Ifølge § 1, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012, skal der afholdes ordinært valg til menighedsråd tirsdag den 13. november 2012.

I medfør af § 5, stk. 3 og 4, § 8, stk. 6, § 9, stk. 2, § 12, stk. 2, § 18, § 24, § 26, stk. 3, 4 og 7, samt § 27 i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012, fastsættes følgende:

Bestemmelser der er fælles for aftale- og afstemningsvalg

1. Valgret og valgbarhed

1.1. Valgret og valgbarhed

Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsråd.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne her i landet, jf. værgemålslovens § 6, har ikke valgret.

Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på en valgliste. De, der er optaget på valglisten, men ikke længere har bopæl i menighedsrådskredse eller ikke er medlemmer af folkekirken, har ikke ret til at afgive stemme. Tilsvarende gælder personer, der er optaget på valglisten men har valgt at flytte deres parlamentariske rettigheder til en anden menighedsrådskreds.

Valgbar er enhver, som har valgret.

Præster, der er ansat i folkekirken, er dog ikke valgbare. Der henvises til lov om valg til menighedsråd §§ 1 - 4.

Kirkefunktionærer, hvis ansættelsesforhold er omfattet § 1, stk. 1, i lov om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lov om valg til menighedsråd § 3, stk. 3, er ikke valgbare til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested.

Det betyder, at kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken eller kirkegården, som har et ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, ikke er valgbare.

Den, der ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af et menighedsråd, er ikke valgbar. Med straf sidestilles foranstaltninger efter straffelovens §§ 68 – 70. Opstilling som kandidat kan dog altid ske uanset indsigelse om manglende valgbarhed på grund af straf. Indsigelse mod en valgt kandidats valgbarhed skal således fremsættes på menighedsrådets konstituerende møde, hvor menighedsrådet afgør valgbarhedsspørgsmålet. Indsigelse kan kun fremsættes af medlemmer af menighedsrådet. Der henvises til lov om valg til menighedsråd § 3, stk. 4 – 8.

Et menighedsrådsmedlem kan miste sin valgbarhed og skal udtræde af menighedsrådet, såfremt den pågældende aktivt, vedholdende og offentligt har udbredt synspunkter, der er i åbenlys modstrid med folkekirkens lære, jf. valglovens § 3 a. Afgørelsen herom træffes af stiftsøvrigheden. Valgbarheden mistes for resten af valgperioden, og afgørelsen om fortabelse af valgbarheden udelukker derfor ikke, at vedkommende opstiller som kandidat ved efterfølgende menighedsrådsvalg. Der henvises til afsnit 3.5.4.

1.2. Sognebåndsløsere

En sognebåndsløser skal samtidig med sognebåndsløsningen vælge, om sognebåndsløseren vil udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren bor, eller i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat. Hvis sognebåndsløserpræsten er ansat i flere menighedsrådskredse, skal sognebåndsløseren tillige meddele, i hvilken af disse menighedsrådskredse valgretten ønskes udøvet. Det trufne valg er bindende, så længe sognebåndsløsningen består. Der henvises til § 5, stk. 1 – 3, i lov om valg til menighedsråd.

Er sognebåndsløsningen etableret af forældremyndighedens indehaver, kan sognebåndsløseren inden 3 måneder efter, at vedkommende er fyldt 18 år, meddele sognebåndsløserpræsten, at valgretten ønskes udøvet i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat. Hvis sognebåndsløserpræsten er ansat i flere menighedsrådskredse, skal sognebåndsløseren meddele, i hvilken af disse menighedsrådskredse valgretten ønskes udøvet.

Hvis sognebåndsløseren ikke giver meddelelse om ønske til udøvelse af valgret inden 3 måneder efter, at vedkommende er fyldt 18 år, udøver sognebåndsløseren sin valgret i bopælssognet, jf. bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd § 6, stk. 3 og 4.

En aftale om sognebåndsløsning og flytning af de parlamentariske rettigheder skal være registreret senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00, hvis sognebåndsløseren skal kunne opstille som kandidat eller være stiller for en kandidatliste i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds.

Hvis en sognebåndsløser alene ønsker at afgive stemme i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds, skal aftalen om sognebåndsløsning og flytning af de parlamentariske rettigheder senest være præsten i hænde den 2. november 2012 kl. 12.00 og registreret af præsten i sognebåndsløserprotokollen (herefter SBL-protokollen) senest den 2. november 2012 kl. 16.00. Overholdes fristerne ikke kan valgretten ikke udøves i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds ved menighedsrådsvalget i 2012, men først ved det følgende valg.

Har en sognebåndsløser skriftligt opsagt sin aftale om sognebåndsløsning senest den 2. november 2012 kl. 12.00, og er opsigelsen registeret i SBL-protokollen samme dag senest kl. 16.00, udøves valgretten på ny i bopælssognet.

Om ophør af sognebåndsløsningen og konsekvenserne heraf for sognebåndsløserens udøvelse af valgret henvises til afsnit 1.2.1.-1.2.4.

1.2.1. Sognebåndsløsningen opsiges af præsten

En præst kan opsige sognebåndsløsningen, såfremt der foreligger omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde præstens forpligtelser over for sognebåndsløseren, jf. § 11, stk. 2, i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning.

Opsigelsen, der skal ske skriftligt med 6 måneders varsel, skal være begrundet samt indeholde oplysning om, at den kan påklages til biskoppen, og om at klagen har opsættende virkning, såfremt den er indgivet inden 4 uger efter, at sognebåndsløseren har modtaget opsigelsen.

Når en opsigelse af en aftale om sognebåndsløsning er endelig, udøver den tidligere sognebåndsløser igen sine parlamentariske rettigheder i bopælssognet.

Bliver en opsigelse af en aftale om sognebåndsløsning først endelig efter 11. dagen før valgdagen, underretter stiftsadministrationen valgbestyrelserne om det. Derefter skal valgbestyrelserne manuelt henholdsvis a) slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten for sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds og b) optage vedkommende på valglisten for bopælssognet.

Der henvises til § 8 og § 14, stk. 1 – 2, i bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

1.2.2. Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller afskedigelse (ophør af sognebåndsløsningen – mulighed for udsættelse)

Når den præst, til hvem sognebånd er løst, forflyttes, dør eller afskediges, har vedkommende præsts sognebåndsløsere mulighed for at få udsat ophørstidspunktet, indtil sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes eller nedlægges, jf. § 11, stk. 3, i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning.

Stiftsadministrationen i det pågældende stift giver sognebåndsløseren skriftlig meddelelse om sognebåndsløsningens ophør samt om sognebåndsløserens rettigheder vedrørende muligheder for at få udsat ophørstidspunktet. Meddelelsen udsendes til sognebåndsløseren umiddelbart efter, at oplysningen om sognebåndsløserpræstens forflyttelse, afskedigelse og død er tilgået stiftsadministrationen.

Sognebåndsløserens anmodning om udsættelse af ophørstidspunktet skal indleveres skriftligt til stiftsadministrationen.

Såfremt sognebåndsløseren ikke indsender skriftlig anmodning om, at vedkommende ønsker ophørstidspunktet udsat, bringes sognebåndsløsningen til ophør, og vedkommende udøver sine parlamentariske rettigheder i bopælssognet.

Modtager stiftsadministrationen anmodningen senere end 11. dagen før valgdagen, skal stiftsadministrationen underrette valgbestyrelserne herom. Derefter skal valgbestyrelserne manuelt henholdsvis a) slette vedkommende på valglisten for bopælssognet og b) optage vedkommende på valglisten for den menighedsrådskreds, hvor vedkommende havde valgt at udøve valgretten.

Der henvises til § 9 i bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

1.2.3. Sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes/nedlægges

Ved genbesættelse af en ledig sognepræstestilling samt ved nedlæggelse af en sognepræstestilling bringes alle aftaler om sognebåndsløsning til vedkommende præst, som besad stillingen, til ophør i SBL-protokollen.

Hvis stillingen først genbesættes eller nedlægges efter den dato, hvor præstens død, forflyttelse eller afskedigelse registreres i KIS, udsender stiftsadministrationen meddelelse til sognebåndsløseren som beskrevet i afsnit 1.2.2.

Hvis stillingen genbesættes eller nedlægges samme dato, som præstens død, forflyttelse eller afskedigelse registreres i KIS, underretter stiftsadministrationen skriftligt sognebåndsløseren om, at aftalen om sognebåndsløsning er blevet bragt til ophør.

Sker sletningen af aftalerne om sognebåndsløsning senere end 11. dagen før valgdagen - den 2. november 2012 - men før valgdagen, skal stiftsadministrationen underrette de relevante valgbestyrelser om sognebåndsløsningens ophør.

Valgbestyrelserne skal derefter manuelt henholdsvis a) slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten for sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds og b) optage vedkommende på valglisten for bopælssognet.

Der henvises til § 10 og § 14, stk. 3, i bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

1.2.4. Sognebåndsløserpræstens registrering af sognebåndsløseres udøvelse af valgret

Det er den præst, der løses sognebånd til, som elektronisk registrerer oplysninger om sognebåndsløsningen og valg af menighedsrådskreds for udøvelse af valgret ved indtastning i SBL-protokollen.

I tilfælde af, at en sognebåndsløser ønsker at opsige sin aftale om sognebåndsløsning og derved flytte sine parlamentariske rettigheder tilbage til bopælssognet, er det også sognebåndsløserpræsten, der skal registrere dette ved indtastning i SBL-protokollen.

Præsten gør sognebåndsløseren opmærksom på, hvorfor og af hvem registreringen foretages, jf. kapitel 8 i lov om behandling af personoplysninger.

Fra SBL-protokollen sendes der automatisk, via e-post, meddelelse om sognebåndsløsningen til alle præster i sognebåndsløserens bopælssogn.

1.3. Parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat (indenpastoratsflyttere)

Et medlem af folkekirken, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat, kan bevare sin valgret og valgbarhed i det tidligere bopælssogn, jf. lov om valg til menighedsråd § 5, stk. 4, nr. 2, samt bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat.

Medlemmet skal i forbindelse med flytningen træffe beslutning om, hvorvidt vedkommende vil bevare sine parlamentariske rettigheder i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har haft bopæl.

Vedkommende skal senest 4 uger efter, at flytningen er anmeldt til kommunen, give en af pastoratets fastansatte sognepræster i det hidtidige bopælssogn, meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om medlemmets navn, personnummer og såvel den hidtidige som den nuværende bopælsadresse.

Hvis meddelelsen ikke gives, udøver medlemmet sine parlamentariske rettigheder i det nuværende bopælssogn.

Et medlems beslutning om at bevare de parlamentariske rettigheder i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har haft bopæl, skal være registreret senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00, hvis medlemmet skal kunne opstille som kandidat eller være stiller.

Et medlem, der ønsker at bevare valgretten i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har boet, skal meddele dette til en af de fastansatte sognepræster i det hidtidige bopælssogn senest den 2. november 2012 kl. 12.00. Flytningen af de parlamentariske rettigheder skal være registreret af præsten i SBL-protokollen senest den 2. november 2012 kl. 16.00. Overholdes fristerne ikke, kan valgretten ikke udøves i det hidtidige bopælssogn ved menighedsrådsvalget i 2012, men først fra næste valg.

Hvis en indenpastoratsflytter ønsker at ændre sin beslutning og flytte sine parlamentariske rettigheder tilbage til bopælssognet, skal skriftlig meddelelse herom gives til en af pastoratets fastansatte sognepræster senest den 2. november 2012 kl. 12.00 og være registreret senest den 2. november 2012 kl. 16.00.

1.3.1. Sognepræstens registrering af personer, der flytter inden for et pastorat (indenpastoratsflyttere), og som ønsker at udøve valgretten i det hidtidige bopælssogn

Det er en af pastoratets fastansatte præster i det hidtidige bopælssogn, der i SBL-protokollen elektronisk registrerer oplysninger om indenpastoratsflyttere og valg af menighedsrådskreds for udøvelse af valgret.

I tilfælde af, at en indenpastoratsflytter ønsker at flytte sine parlamentariske rettigheder til bopælssognet, er det også en af pastoratets fastansatte sognepræster, der skal registrere dette ved indtastning i SBL-protokollen.

Præsten gør indenpastoratsflytteren opmærksom på, hvorfor og af hvem registreringen foretages, jf. kapitel 8 i lov om behandling af personoplysninger.

Fra SBL-protokollen sendes der automatisk, via e-post, meddelelse om indenpastoratsflytterens flytning af valgret til alle præster i indenpastoratsflytterens nuværende bopælssogn.

2. Forberedelse af valget

2.1. Valgbestyrelsen

Valget forberedes og ledes i hver valgkreds af en valgbestyrelse, der består af 3 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets medlemmer, jf. § 6, stk. 1, i lov om valg til menighedsråd.

2.1.1. Valgbestyrelsens formand og beslutningsprotokol

Menighedsrådet vælger valgbestyrelsens formand blandt valgbestyrelsens medlemmer, jf. § 6, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd.

Menighedsrådet underretter stiftsadministrationen om navn og e-postadresse, og hvis denne ikke har en e-postadresse så alternativ adresse og telefonnummer, på valgbestyrelsens formand.

Valgbestyrelsens formand indkalder valgbestyrelsen til møder.

Valgbestyrelsens beslutninger skal indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol, som efter hvert valgbestyrelsesmøde underskrives af samtlige valgbestyrelsesmedlemmer.

Hvis valgbestyrelsen selv ønsker at varetage indtastningsopgaverne i forbindelse med valget, skal brugere angives i Den Digitale Arbejdsplads (DAP) senest den 18. september 2012, jf. afsnit 3.5.1. og 21.2. Det er de menighedsrådsmedlemmer, som er oprettet i DAP med rollen ”formand” og ”kontaktperson”, der har adgang til at se og redigere fanebladet ”Brugeradministration”. Valgbestyrelsen skal således anmode formanden eller kontaktpersonen om at give valgbestyrelsens medlemmer den nødvendige brugeradgang til Den Digitale Arbejdsplads.

Foretages der ikke en brugerangivelse i DAP, har valgbestyrelsens medlemmer ikke adgang til at indtaste oplysninger i kandidatsystemet. Det betyder, at stiftsadministrationen på valgbestyrelsens vegne foretager indtastningen af oplysningerne. Valgbestyrelsen har dog fortsat ansvaret for, at oplysningerne bliver tastet rettidigt, og skal sørge for at give oplysningerne til stiftsadministrationen inden for de respektive frister, jf. afsnit 3.5.1., 4.2., 4.3., 6.3., 21.2. og 21.3.

2.1.2. Medhjælp til valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen bistås af de øvrige menighedsrådsmedlemmer.

Valgbestyrelsen kan antage lønnet medhjælp samt eventuelt leje lokale, hvorfra dens arbejde udføres.

2.2. Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal på begæring af valgbestyrelsen bistå denne i forbindelse med valget, jf. § 34 i lov om valg til menighedsråd. Der kan blandt andet lånes stemmekasser, ligesom der mod betaling kan rekvireres medhjælp til optællingen.

2.3. Stemmelokale – flere afstemningssteder

Valgbestyrelsen finder et passende lokale i menighedsrådskredsen, hvor valget kan afholdes. Et passende lokale kan f.eks. være et menighedslokale, en sognegård, et skolelokale eller kirkens våbenhus, jf. afsnit 6.4 og 9.5.

Såfremt valgbestyrelsen ønsker, at der skal være flere afstemningssteder i sognet, skal valgbestyrelsen senest den 5. oktober 2012 underrette kommunens folkeregister herom, således at kommunens folkeregister kan indrapportere hvert afstemningsområde til CPR.

2.4. Bekendtgørelse af reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister

Valgbestyrelsen skal foranledige, at reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister bekendtgøres ved de regelmæssige gudstjenester i menighedsrådskredsen den 2. og 9. september 2012 samt i stedlige dagblade eller lokalaviser i første halvdel af september.

Er der ikke gudstjeneste i kirken de pågældende søndage, sker bekendtgørelsen ved andre planlagte gudstjenester.

Det skal fremgå af bekendtgørelsen, hvor mange personer, der skal vælges til menighedsrådet, jf. også afsnit 3.2, nr. 5.

Menighedsrådet består af mindst 5 og maksimalt 15 valgte medlemmer. Antallet af valgte medlemmer fastsættes af menighedsrådet efter antallet af folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen pr. 1. januar i valgåret, som opgjort af Danmarks Statistik. Antallet udgør fem for det første tusinde (1000 = 5 medlemmer) og yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde (1001 = 6 medlemmer), dog ikke over femten i alt. Der henvises til § 2, stk. 3, i lov om menighedsråd.

Om antallet af valgte medlemmer i fælles menighedsråd, se afsnit 2.5.

2.5. Fælles menighedsråd

Valgbestyrelsen bekendtgør, at der til valget til det fælles menighedsråd, skal indgives en kandidatliste særskilt for hvert sogn (menighedsrådskreds). Valget foretages selvstændigt for hvert sogn under ledelse af en fælles valgbestyrelse.

Har 2 eller flere sogne fælles menighedsråd, fastsætter det fælles menighedsråd antallet af valgte medlemmer i rådet. Antallet af valgte medlemmer kan højst fastsættes til summen af det antal valgte medlemmer, som de deltagende sogne enkeltvis er berettiget til, jf. § 2, stk. 3, i lov om menighedsråd, og skal mindst bestå af det antal valgte medlemmer, som det samlede antal folkekirkemedlemmer i de deltagende sogne ville berettige til, jf. § 2, stk. 3, i lov om menighedsråd, hvis sognene udgjorde én samlet menighedsrådskreds, jf. § 2, stk. 4, i lov om menighedsråd. Hvert sogn skal altid have mindst 1 valgt medlem. Menighedsrådet underretter biskoppen om beslutningen om antallet af valgte medlemmer og om fordelingen af medlemmer mellem de deltagende sogne.

Et illustrerende eksempel: Tre sogne, A, B og C har fælles menighedsråd. Sognene har følgende antal folkekirkemedlemmer: 3.333, 1.001 og 301. Hver for sig er antallet af medlemmer i menighedsrådene henholdsvis 8, 6 og 5, i alt 19. Det sammenlagte antal folkekirkemedlemmer, som er 4.635, betyder, at rådet skal have mindst 9 valgte menighedsrådsmedlemmer. Det fælles menighedsråd kan således fastsætte antallet af valgte medlemmer til at være mellem 9 og 19 valgte medlemmer.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har skrevet til de menighedsråd, der blev oprettet forud for valget i 2008, og orienteret om, under hvilke betingelser disse menighedsråd kan fortsætte som fælles menighedsråd.

2.6. Orienteringsmøde

Menighedsrådet skal senest den 18. september 2012 holde et offentligt orienteringsmøde, hvor der redegøres for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Samtidig gennemgås reglerne for opstilling af kandidater, jf. § 5 a i lov om valg til menighedsråd.

Menighedsrådet har ansvaret for orienteringsmødets tilrettelæggelse og afholdelse. Menighedsrådet kan overlade det praktiske arbejde med orienteringsmødet til valgbestyrelsen.

Orienteringsmødet er offentligt. Offentlighed har kun en reel betydning, hvis tid og sted for mødet er bekendtgjort på forhånd. Menighedsrådet har kompetence til at beslutte, hvordan mødet skal bekendtgøres, og kan her overveje bekendtgørelse i den lokale presse, kirkebladet eller ved opslag på kirkedøren eller i våbenhuset. Der er mulighed for at indsætte en supplerende offentliggørelse af orienteringsmødet på www.sogn.dk. Det er ikke tilstrækkeligt, at mødet alene bekendtgøres fra prædikestolen.

Menighedsrådet kan beslutte at afholde et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Det bør i så fald fremgå af bekendtgørelsen af orienteringsmødet, at der afholdes opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.

Kandidatlister udarbejdes uafhængigt af orienteringsmødet, men kan udarbejdes i forbindelse med dette. Det er ikke en betingelse for udfærdigelse af en kandidatliste, at kandidaterne eller stillerne har deltaget i orienteringsmødet.

3. Kandidatlister

3.1. Indkaldelse af kandidatlister

Valgbestyrelsen indkalder kandidatlister, jf. afsnit 2.4.

Valgbestyrelsen udpeger to personer, der er bemyndiget til at modtage kandidatlisterne. Mindst en af de udpegede personer skal have bopæl i menighedsrådskredsen.

En person kan bemyndiges til at modtage kandidatlister, selv om vedkommende forventes at være kandidat/stiller ved valget. Vedkommende kan således modtage en kandidatliste, hvorpå vedkommende er kandidat eller stiller.

3.2. Indhold og indlevering

Ved indkaldelsen af kandidatlister skal der gøres opmærksom på følgende:

1) at kandidatlisterne tidligst kan indleveres den 25. september 2012 kl. 19.00, og senest skal være indleveret den 2. oktober 2012 kl. 19.00. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, hvor og på hvilke tidspunkter de to personer, der er bemyndiget til at modtage kandidatlisterne, kan træffes.

2) at kandidatlisterne skal indleveres på den af Ministeriet for Ligestilling og Kirke godkendte formular jf. nedenfor afsnit 3.3.

3) at kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer. Kandidater skal anføres med vedkommendes fulde navn, jf. dog afsnit 3.8. og 9.3.

4) at en kandidatliste kan indeholde færre kandidater end det antal medlemmer, der skal vælges (f.eks. er en enkelt kandidat tilstrækkeligt).

5) at en kandidatliste højst kan indeholde dobbelt så mange navne som det antal medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Dette antal skal angives i den i afsnit 2.4. nævnte bekendtgørelse.

6) at hver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere.

7) at anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

8) at den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering af den modtagelsesberettigede person for indleveringen med angivelse af tidspunktet.

9) at det på kandidatlisten skal være angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

Kandidaterne på kandidatlisten skal være angivet i den rækkefølge, som de ønskes opført i på stemmesedlen, uanset om de er opstillet prioriteret eller sideordnet.

Er kandidaterne sideordnet opstillet, og indeholder listen navne på flere kandidater end det antal, der skal vælges, skal stillerne have bestemt, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere, i tilfælde af, at afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. Stillerne skal ligeledes have bestemt, hvem der skal betragtes som først valgt, hvis afstemningen aflyses.

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er denne rækkefølge afgørende for, hvilke kandidater der betragtes som medlemmer af rådet og hvilke som stedfortrædere, samt hvem der er først valgt, hvis afstemningen aflyses.

Valgbestyrelsen kan ved indkaldelsen henvise til, at kandidatlisterne kan afleveres på sognets kordegnekontor mod kvittering i kontorets åbningstid. Det skal i denne situation også oplyses, at kandidatlister kan afleveres i kordegnekontorets postkasse fra den 25. september 2012 kl. 19.00, og at der i givet fald vil kunne fås kvittering hos kordegnen ved henvendelse næste dag i kontorets åbningstid.

3.3. Formular til kandidatliste og anmeldelse

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udarbejdet en formular til anmeldelse af kandidatlister. Formularen skal anvendes, jf. § 12, stk. 2, 4. pkt., i lov om valg til menighedsråd.

Formularen kan udskrives fra Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside - www.km.dk - eller fra Den Digitale Arbejdsplads (DAP), ligesom formularen kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsråd, www.menighedsraad.dk.

3.4. Stillere og kandidater

Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. En stiller for en liste kan være kandidat på en anden liste.

Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. En kandidat på en liste kan være stiller for en anden liste.

Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen.

3.5. Prøvelse af kandidatlister

Valgbestyrelsen skal ved en kandidatlistes indlevering undersøge, om den er i overensstemmelse med de ovenfor anførte regler, herunder om kandidater og stillere opfylder betingelserne for at deltage i menighedsrådsvalget.

Det er en forudsætning for at være kandidat til menighedsrådsvalget, at kandidaten opfylder betingelserne for valgret og valgbarhed.

3.5.1. Prøvelse af kandidater og stillere

For at sikre at betingelserne for valgret og valgbarhed er opfyldt, skal valgbestyrelsen sørge for, at kandidaterne og stillerne på kandidatlisterne bliver indtastet i kandidatsystemet, som er del af et informationssystem. Valgbestyrelsen kan påtage sig indtastningsopgaven via Den Digitale Arbejdsplads (DAP) under fanebladet ”Brugeradministration”. Efter afsluttet indtastning af personnumrene skal valgbestyrelsen gennemføre en prøvelse af, om kandidater og stillere anført på kandidatlisten opfylder valgrets- og valgbarhedskriterierne med hensyn til de oplysninger, der kan indhentes i CPR og SBL-protokollen.

Indtastningen skal være afsluttet senest den 8. oktober 2012. Efter endt indtastning foretages den maskinelle prøvelse af kandidaterne og stillerne, og resultatet heraf sendes med e-post til menighedsrådets e-postkasse. Menighedsrådets formand skal sørge for at viderebringe resultatet til valgbestyrelsen, så snart det modtages. Menighedsråd uden en officiel e-postkasse vil modtage resultatet med papirpost. Valgbestyrelsen vil modtage en meddelelse om resultatet uanset, om der er mangler ved kandidatlisten eller ej.

Viser den maskinelle prøvelse, at en kandidat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, vil meddelelsen indeholde oplysninger om, hvilke valgbarhedsbetingelser den pågældende kandidat ikke opfylder. Tilsvarende gælder en stiller, som ikke opfylder valgretsbetingelserne.

Derimod bliver en kirkefunktionærs valgbarhed ikke prøvet maskinelt. Denne prøvning skal derfor foretages af valgbestyrelsen, jf. nærmere nedenfor i afsnit 3.5.2.

Valgbestyrelsen skal senest den 9. oktober 2012 give meddelelse til stillere om eventuelle mangler ved kandidatlisterne. Stillerne har indtil den 16. oktober 2012 kl. 19.00 til at udbedre manglerne.

Udbedres der fejl og mangler, skal valgbestyrelsen sørge for, at den reviderede kandidatliste indtastes i kandidatsystemet, hvorefter der igen gennemføres en maskinel prøvelse.

Indtastningen af de reviderede oplysninger skal være afsluttet senest den 19. oktober 2012 kl. 15.00. Hvis samtlige kandidater ved den efterfølgende maskinelle prøvelse fortsat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, bortfalder kandidatlisten. Hvis en enkelt kandidat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, slettes den pågældende fra kandidatlisten. Tilsvarende slettes en stiller, der ikke opfylder valgretsbetingelserne.

Valgbestyrelsen kan vælge at overlade indtastningsopgaven til stiftsadministrationen. Indtastningsopgaven bliver overladt til stiftsadministrationen, hvis valgbestyrelsen ikke er sat op som brugere i DAP senest den 18. september 2012. Når indtastningsopgaven er overladt til stiftsadministrationen, skal valgbestyrelsen sørge for, at en kopi af kandidatlisten er stiftsadministrationen i hænde senest den 4. oktober 2012 kl. 9.00. En kopi af den reviderede kandidatliste skal være stiftsadministrationen i hænde senest den 18. oktober 2012. Selvom valgbestyrelsen har overladt indtastningen til stiftsadministrationen, påhviler det fortsat valgbestyrelsen at informere stillerne om eventuelle mangler.

Med indtastning af kandidater og stillere er indberetningen om de opstillede kandidater, jf. § 24 i lov om valg til menighedsråd, foretaget.

Om mangler ved kandidatlisten se afsnit 3.6.

3.5.2. Kirkefunktionærer, som kandidater og stillere

Ansatte, der er omfattet § 1, stk. 1, i lov om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, dvs. kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken eller kirkegården, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, er ikke valgbare til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested, jf. lov om valg til menighedsråd § 3, stk. 3.

Har kirkefunktionæren bopæl i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende er ansat, og omfattes kirkefunktionæren ikke af § 1, stk. 1, i lov om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, kan den pågældende være kandidat.

Har kirkefunktionæren sit tjenestested i en anden menighedsrådskreds end bopælssognet, vil kirkefunktionæren kunne være såvel kandidat som stiller i bopælssognet, under forudsætning af, at de almindelige betingelser herfor er opfyldt, jf. afsnit 1.1. Tilsvarende gælder, hvis kirkefunktionæren har løst sognebånd og har flyttet sine parlamentariske rettigheder til sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds under forudsætning af, at kirkefunktionæren ikke har sit tjenestested i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds.

Omfatter et fælles menighedsråd sogne (menighedsrådskredse), hvor den ansatte har sin bopæl samt tjenestested, er vedkommende ikke valgbar til menighedsrådet, såfremt ansættelsesforholdet har en varighed på mere end en måned, og vedkommendes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Valgbestyrelsen skal tidligst – efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister den 2. oktober 2012 kl. 19.00 – kontrollere, hvorvidt kirkefunktionærer ansat i menighedsrådskredsen er opført på en kandidatliste og i givet fald tage stilling til, hvorvidt ansættelsesforholdet har en varighed på mere end en måned, og vedkommendes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

3.5.3. Straf

Valgbestyrelsen kan ikke slette en kandidat af kandidatlisten, selv om den pågældende er straffet. Det nyvalgte menighedsråd afgør på sit konstituerende møde, om en kandidat har mistet sin valgbarhed på grund af straf, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd og afsnit 1.1.

3.5.4. Loyalitetskrav

Et menighedsrådsmedlem kan miste sin valgbarhed og skal udtræde af menighedsrådet, såfremt den pågældende aktivt, vedholdende og offentligt har udbredt synspunkter, der er i åbenlys modstrid med folkekirkens lære, jf. lov om valg til menighedsråd § 3 a. Valgbarheden mistes for resten af valgperioden. Afgørelsen derom træffes af stiftsøvrigheden.

Valgbestyrelsen kan ikke slette en kandidat af kandidatlisten, selvom den pågældende tidligere har fortabt sin valgbarhed. Det er kun stiftsøvrigheden, der kan træffe afgørelsen om et valgt medlems fortabelse af valgbarhed efter lov om valg til menighedsråd § 3 a.

En afgørelse om fortabelse af valgbarheden efter lov om valg til menighedsråd § 3 a gælder for resten af valgperioden, men udelukker ikke, at vedkommende opstiller som kandidat ved efterfølgende menighedsrådsvalg.

Såfremt den pågældende kandidat bliver valgt ind i et menighedsråd, er stiftsøvrigheden berettiget til at vurdere, om de forhold, der førte til fortabelse af valgbarheden, på ny gør sig gældende, og kan i givet fald træffe fornyet beslutning om fortabelse af valgbarheden.

Stiftsøvrigheden skal gøres bekendt med forholdet for at kunne reagere.

3.5.5. Stiftsadministrationens opgaver i forhold til den maskinelle prøvelse af kandidatlisterne

Har valgbestyrelsen valgt at overlade indtastningsopgaven til stiftsadministrationen, skal en kopi af kandidatlisten være stiftsadministrationen i hænde senest den 4. oktober 2012.

Stiftsadministrationens indtastning skal for menighedsråd uden officiel e-postkasse være afsluttet senest den 5. oktober 2012. Stiftsadministrationen sørger for at printe og sende resultatet af prøvelsen med posten straks det forefindes således, at det er valgbestyrelsen i hænde inden fristen for at meddele mangler til stillere for kandidatlisten.

Indtastningen af kandidatlister for menighedsråd med en officiel e-postkasse skal være afsluttet senest den 8. oktober 2012. Resultatet af prøvelsen sendes samme dag til menighedsrådets officielle e-post adresse. Formanden for menighedsrådet videregiver med det samme resultatet til valgbestyrelsen således, at valgbestyrelsen senest den 9. oktober 2012 kan orientere stillere for kandidatlisten om eventuelle mangler.

En kopi af den reviderede kandidatliste skal være stiftsadministrationen i hænde senest den 18. oktober 2012, og indtastningen skal være afsluttet senest den 19. oktober kl. 15.00.

For menighedsråd uden officiel postkasse skal stiftsadministrationen sørge for at printe og sende resultatet af prøvelsen af den reviderede kandidatliste, straks det forefindes. For menighedsråd med en officiel e-postkasse sendes resultatet af prøvelsen til den officielle e-postkasse.

3.6. Mangler ved kandidatlisten

Valgbestyrelsen skal senest den 9. oktober 2012 give stillerne meddelelse om eventuelle mangler ved kandidatlisterne. Samtidig skal valgbestyrelsen oplyse, at mangler kan afhjælpes indtil den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

Stillere, der ikke opfylder valgretsbetingelserne, skal slettes som stillere for kandidatlisten. Valgretsbetingelserne - bortset fra aldersbetingelsen og kravet om bopæl i riget i mindst 1 år forud for valgdagen - skal være opfyldt senest den 16. oktober 2012.

Kandidater, der ikke opfylder valgrets- og valgbarhedsbetingelserne, slettes som kandidater. Valgrets- og valgbarhedsbetingelserne - bortset fra aldersbetingelsen og kravet om bopæl i riget i mindst 1 år forud for valgdagen - skal være opfyldt senest den 16. oktober 2012.

For både kandidater og stillere betyder det, at kravet om medlemskab af folkekirken og sognebåndsløseres flytning af de parlamentariske rettigheder til sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds skal være opfyldt, når fristen for afhjælpning af mangler udløber, dvs. senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00. Tilsvarende gælder for personer, der flytter inden for et pastorat (indenpastoratsflyttere) og i den forbindelse vælger at bevare valgretten og valgbarheden i det tidligere bopælssogn.

En sognebåndsløser, der ønsker at være stiller eller kandidat i bopælssognet, men som tidligere har ønsket at udøve sine parlamentariske rettigheder i et af sognebåndsløserpræstens sogne, skal have opsagt aftalen om sognebåndsløsning, og dette skal være registreret i SBL- protokollen senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

En indenpastoratsflytter, der ønsker at være stiller eller kandidat i bopælssognet, men som tidligere har ønsket at udøve sine parlamentariske rettigheder i det hidtidige bopælssogn, skal give meddelelse, og dette skal være registreret i SBL-protokollen senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

3.7. Ændring eller tilbagetagelse af kandidatlisten

Ændring i f.eks. opstillingsmåde, kandidaternes rækkefølge, listebetegnelsen, eller tilbagetagelse af en indleveret kandidatliste (jf. afsnit 3.2. ) kan ske, såfremt samtlige kandidater og stillere for listen skriftligt giver valgbestyrelsen meddelelse herom, inden listen bekendtgøres, jf. afsnit 5.

Der kan ikke tilføjes nye kandidater på en kandidatliste. Er kandidater og stillere enige om det, kan de tilbagetage den kandidatliste, der er indleveret, og indlevere en ny kandidatliste, inden fristen for indlevering af kandidatlister udløber den 2. oktober 2012 kl. 19.00.

Stillerne skal senest på tidspunktet for sidste frist for afhjælpning af mangler opfylde de almindelige valgretsbetingelser bortset fra alderskravet, jf. afsnit 1.1.

3.8. Navnesammenfald på kandidatlisten og kaldenavne

Der må ikke være navnesammenfald mellem to eller flere kandidater på kandidatlisten eller mellem kandidater på forskellige kandidatlister. Ved navnesammenfald skal valgbestyrelsen sørge for, at kandidaterne kan skelnes fra hinanden f.eks. ved at anføre et kaldenavn for kandidaterne i parentes.

Hvis en kandidat ikke ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde navn, kan det på kandidatlisten angives, hvordan navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst ét fornavn eller forbogstav skal altid anføres. Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er berettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne, som er anmeldt til folkeregistret, kan anføres på stemmesedlen. I stedet for fornavnet kan anføres et kaldenavn, der er afledt af fornavnet.

3.9. Listebetegnelse

Den først indgivne liste betegnes som nr. 1, den anden som nr. 2 osv.

Indgives flere lister samtidig, sker nummereringen ved lodtrækning. En repræsentant for hver af listerne har adgang til at overvære lodtrækningen.

Stillerne for en kandidatliste kan over for valgbestyrelsen anmelde en listebetegnelse, som kandidatlisten skal betegnes med på stemmesedlerne. Anmeldelsen af en sådan listebetegnelse sker på formularen til anmeldelse af kandidatlister, jf. afsnit 3.3.

Kandidatlister må ikke være betegnet på anden måde end med det nummer, listen har fået tildelt og med den anmeldte listebetegnelse.

Samtlige godkendte lister indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol.

3.9.1. Valg af samme listebetegnelse

Såfremt flere kandidatlister indgives med samme listebetegnelse, tilkommer listebetegnelsen den liste, der er indgivet først. Er listerne indgivet samtidig, foretages der lodtrækning. En repræsentant for hver af listerne har adgang til at overvære lodtrækningen. Stillerne for den liste, der ved lodtrækningen ikke opnår den anmeldte listebetegnelse, har adgang til sammen med de kandidater, der er opført på listen, at anmelde en ny listebetegnelse senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

3.10. Listeforbund (valgforbund)

Kandidatlister kan anmelde listeforbund (valgforbund). Anmeldelse herom skal ske skriftligt senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00 og skal endvidere være tiltrådt ved underskrift af samtlige kandidater og stillere på de lister, der indgår i listeforbundet.

3.10.1. Fuldmagt

Stillere og kandidater kan dog give skriftlig fuldmagt til en eller flere stillere til at anmelde listeforbund. Fuldmagten skal vedlægges anmeldelsen.

3.11. Ministeriet for Ligestilling og Kirke om valg på elektroniske medier

På Den Digitale Arbejdsplads (DAP) vil der fra den 30. maj 2012 være en valgside. Fra valgsiden vil der være adgang til kandidatsystemet. Det er en forudsætning for valgbestyrelsens adgang til systemet, at man er oprettet som bruger, jf. afsnit 2.1.1.

På valgsiden findes også en elektronisk valgvejledning, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet i fællesskab.

Vilkår for forsøg med menighedsrådsvalg findes også på siden.

Generel information om valget og valgmaterialer fra ministeriet findes også på www.km.dk.

3.12. Efter valget

Efter valget offentliggøres på sogneportalen (www.sogn.dk), hvem der er medlemmer af menighedsrådet, samt oplysning om, hvem der er udpeget til at varetage en række enkeltmandsposter. Der henvises til bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

Hvis der kun er indkommet én gyldig kandidatliste

Aftalevalg

4. Aflysning af afstemningen

Er der ved udløbet af fristen for afhjælpning af mangler - dvs. den 16. oktober 2012 kl. 19.00 - kun indleveret én gyldig liste, skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at afstemningen aflyses. Valgbestyrelsen bestemmer, hvordan bekendtgørelsen skal foregå.

Valgbestyrelsen underretter listens kandidater om aflysning af afstemningen, og om hvem der er valgt til menighedsrådet. Den enkelte kandidat skal have oplyst det medlemsnummer, som vedkommende er valgt med, jf. lov om valg til menighedsråd § 22, stk. 2.

4.1 Særlig stedfortræderliste

Ved aftalevalg har stillerne adgang til senest den 6. november 2012 at indlevere en særlig stedfortræderliste.

Stillerne har adgang til at indgive en særlig stedfortræderliste, uanset om den kandidatliste, der er indgivet, indeholder navne på flere personer, end det antal, der skal vælges, eller det ikke er tilfældet. Denne adgang for stillerne til at indgive en særlig stedfortræderliste betyder, at stillerne har adgang til at udskyde de kandidater fra kandidatlisten, der ellers ville være blevet stedfortrædere, idet der ikke består nogen pligt for stillerne til at medtage dem på den særlige stedfortræderliste.

Stedfortræderne kan også anføres som personlige stedfortrædere, ligesom samme person kan være stedfortræder for flere kandidater.

Stillerne bør sørge for, at der er stedfortrædere til at sikre et fuldtalligt menighedsråd i hele funktionsperioden.

Stedfortrædere til menighedsrådet skal være valgbare til menighedsrådsvalg. Valgbarheden for alle personer, der anføres som stedfortrædere på den særlige stedfortræderliste, skal derfor prøves. Prøvelsen skal være afsluttet inden valgdagen.

Valgbestyrelsen kan selv indtaste stedfortræderlisten i kandidatsystemet, hvorefter der gennemføres en maskinel prøvelse af, om stedfortræderne opfylder valgbarhedsbetingelserne med hensyn til de oplysninger, der kan indhentes i CPR og SBL-protokollen.

Valgbestyrelsen kan overlade indtastning af stedfortræderlisten til stiftsadministrationen. Overlades indtastning til stiftsadministrationen skal en kopi af stedfortræderlisten afleveres til stiftsadministrationen senest den 8. november 2012.

Prøvelsen af den særlige stedfortræderliste skal være gennemført senest den 12. november 2012.

Det betyder, at der umiddelbart efter valgdagen foreligger en fuldstændig afklaring af, hvem der bliver medlemmer, og hvem der bliver stedfortrædere. Det gælder, både når valgbestyrelsen selv indtaster, og når denne opgave varetages af stiftsadministrationen.

Efter endt indtastning vil resultatet af prøvelsen blive sendt til menighedsrådets officielle e-postkasse. For menighedsråd uden e-postkasse skal resultatet printes og sendes med posten.

4.2. Underretning om aflysning af afstemningen

Valgbestyrelsen skal umiddelbart efter udløb af fristen for indlevering af kandidatlister og senest den 4. oktober 2012 kl. 12.00 underrette ministeriet om, hvorvidt afstemning skal finde sted, eller om der kun er modtaget en kandidatliste, således at afstemningen aflyses.

Underretning til Ministeriet for Ligestilling og Kirke om aflysningen af afstemningen sker ved, at antallet af kandidatlister indtastes i kandidatsystemet.

Fristen er også gældende for stiftsadministrationen, når den taster for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen har i så fald ansvar for at videresende oplysningen om antallet af modtagne kandidatlister, sådan at disse oplysninger er stiftsadministrationen i hænde senest den 3. oktober 2012 kl. 10.00.

4.3. Udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har godkendt en blanket til udskrift af beslutningsprotokollen, der skal benyttes, når afstemning aflyses. For fælles menighedsråd er der herudover udarbejdet en særlig blanket til indførelse af det samlede valgresultat i beslutningsprotokollen. De enkelte sognes udskrift af beslutningsprotokollen vedlægges som bilag.

Skemaet kan udskrives fra ministeriets hjemmeside - www.km.dk - eller Den Digitale Arbejdsplads (DAP), ligesom skemaet kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsråd, www.menighedsraad.dk.

Valgbestyrelsen udfærdiger 2 udskrifter af beslutningsprotokollen på det nævnte skema. Den ene udskrift opbevares i menighedsrådets arkiv.

Valgbestyrelsen skal sikre, at den anden udskrift sendes til stiftsadministrationen således, at udskriften er stiftsadministrationen i hænde senest den 15. november 2012.

Der henvises til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

4.4. Indføring i KIS af, hvem der er valgt til menighedsrådet

Stiftsadministrationen skal snarest og senest den 20. november 2012 sørge for, at oplysningerne om hvem, der er valgt som medlemmer, indføres i KIS, jf. afsnit 3.12.

Oplysningerne vil være tilgængelige på sogneportalen (www.sogn.dk) ved funktionsperiodens start den første søndag i advent.

Stiftsadministrationen sender en udskrift fra informationssystemet over de valgte medlemmer af menighedsrådet til det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd. Udskriften skal være det først valgte medlem i hænde senest den 22. november 2012.

Menighedsrådets nyvalgte formand skal senest den 4. december 2012 sende meddelelse til provstiudvalget og stiftsadministrationen om, hvem der er valgt til formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og tegningsberettiget samt til formand for valgbestyrelsen. Der henvises til § 4 i bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

4.5. Underretning om valg og valgklager

Valgbestyrelsen underretter kandidaterne om valget samt om fristen for klage over valget, jf. afsnit 23.

Klager over valget skal indgives skriftligt til biskoppen senest ugedagen efter valget, (dvs. den 20. november 2012).

Biskoppen indhenter valgbestyrelsens erklæring. Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og af klageren indbringes for ministeren for ligestilling og kirke. Fristen for klage til ministeren for ligestilling og kirke er senest en måned efter, at biskoppens afgørelse er meddelt klageren.

Hvis der er indkommet mere end én gyldig kandidatliste

Afstemningsvalg

5. Bekendtgørelse af kandidatlister og anmeldte listeforbund

Kandidatlisterne samt oplysning om anmeldte listeforbund skal bekendtgøres senest den 23. oktober 2012.

Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navne og bopælsadresse, samt om kandidaterne er sideordnet eller prioriteret opstillet. Herudover skal det fremgå, hvilke lister der har anmeldt listeforbund.

Bekendtgørelsen kan tidligst finde sted, når valgbestyrelsen har godkendt kandidatlisterne.

Valgbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske, f.eks. ved opslag eller bekendtgørelse i kirkebladet. Bekendtgørelsen bør også ske i stedlige dagblade eller lokalaviser.

6. Valglister

6.1. Bestilling af valgliste og valgkort

6.1.1. Udfyldning af blanketten til bestilling af valglister og valgkort

Valgbestyrelsen skal udfylde blanketten til bestilling af valgliste og valgkort. Blanketten kan udskrives fra Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside - www.km.dk - eller fra Den Digitale Arbejdsplads (DAP), ligesom blanketten kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsråd, www.menighedsraad.dk.

Denne blanket skal i udfyldt stand være kommunens folkeregister i hænde senest den 4. oktober 2012.

Blanketten skal indeholde oplysning om sognets CPR-kode. Sognets personregisterfører kan oplyse valgbestyrelsen om CPR-koden, ligesom CPR-koden kan findes ved opslag på www.sogn.dk, under punktet fakta om sognet med betegnelsen sognekode.

Der udfyldes en særskilt bestillingsblanket for hvert sogn (menighedsrådskreds), også i tilfælde hvor flere sogne har fælles menighedsråd.

Hvis et sogn er delt mellem to kommuner, skal der udfyldes to blanketter.

Ønskes der flere afstemningssteder, udfyldes en blanket for hvert af disse, jf. afsnit 2.3. og 6.4.1.

6.2. Udarbejdelse af valglister

I valglisterne fra KMD A/S vil sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere, der har valgt at udøve deres valgret uden for bopælssognet, være optaget på valglisten for det sogn, hvori valgretten ønskes udøvet, jf. registrerede oplysninger i SBL-protokollen senest den 2. november 2012. Tilsvarende gælder præster, der uanset bopælssognet, vil være optaget på valglisten i den menighedsrådskreds, hvor præsten er ansat, jf. afsnit 6.13.

Tilsvarende vil disse vælger være slettet af valglisten i bopælssognet.

Valgbestyrelserne skal således ikke foretage en manuel berigtigelse af valglisterne, for så vidt angår disse sognebåndsløsere, indenpastoratsflyttere og præster.

Valgbestyrelserne skal derimod fortsat foretage en manuel tilføjelse/slettelse af de personer, der er henvist til en særlig menighed, og som har valgt at udøve deres valgret i den menighedsrådskreds, hvortil de er knyttet, ligesom der skal foretages slettelser i valglisten af sognebåndsløsere og indpastoratsflyttere, som først efter den 2. november 2012 vælger at flytte deres valgret til et andet sogn end bopælssognet.

6.3. Underretning om at afstemning skal finde sted

Valgbestyrelsen skal umiddelbart efter udløb af fristen for indlevering af kandidatlister og senest den 4. oktober 2012 kl. 12.00 underrette Ministeriet for Ligestilling og Kirke om, hvorvidt afstemning skal finde sted, eller om der kun er modtaget en kandidatliste, således at afstemningen aflyses.

Underretning til ministeriet om afstemningen sker ved, at antallet af kandidatlister indtastes i kandidatsystemet på Den Digitale Arbejdsplads (DAP).

Fristen er også gældende for stiftsadministrationen, som taster for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen har i så fald ansvar for at videresende oplysningen om antallet af modtagne kandidatlister, sådan at disse oplysninger er stiftsadministrationen i hænde senest den 3. oktober 2012 kl. 10.00.

6.4. Afstemningssted

Allerede ved bestilling af valgliste og valgkort skal det oplyses, hvor valghandlingen skal finde sted. Oplysningen skal fremgå af valgkortene. Det er derfor nødvendigt, at valgbestyrelsen inden udløb af fristen for indlevering af kandidatlister har fastlagt stedet for valghandlingen og sikret sig, at stemmelokalet er til rådighed på valgdagen den 13. november 2012, jf. afsnit 2.3.

6.4.1. Flere afstemningssteder inden for et sogn

Såfremt valgbestyrelsen ønsker, at der skal være flere afstemningssteder inden for et sogn, skal kommunens folkeregister snarest og senest 5. oktober 2012 underrettes herom, således at hvert afstemningsområde kan indrapporteres til CPR, jf. afsnit 2.3.

6.4.2 Afstemningstid

Afstemningstiden på valgdagen er i alle sogne fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

6.5. Optagelse på valglisten

På valglisten er optaget medlemmer af folkekirken, som har bopæl i vedkommende menighedsrådskreds, og som senest den 13. november 2012 fylder 18 år.

Valglisten omfatter ikke valgmenighedsmedlemmer eller personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

På valglisten optages de vælgere, der senest den 2. november 2012 er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest på dette tidspunkt har anmeldt flytning til kommunen. Ved flytning til menighedsrådskredsen efter denne frist mistes valgretten. Flytning inden for menighedsrådskredsen efter denne frist medfører ikke tab af valgret, jf. § 8, stk. 3, i lov om valg til menighedsråd og afsnit 6.6. og 6.7.

Personer, der først flytter til menighedsrådskredsen eller først anmelder flytning efter 11. dagen før valgdagen, samt personer (sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere), hvis flytning af valgretten først registreres efter denne dag, optages ikke på valglisten og vil derfor ikke kunne stemme ved menighedsrådsvalget i 2012.

KMD A/S sender valglister og blanke valgkort til kommunalbestyrelsen, sådan at valgbestyrelsen senest den 7. november 2012 kan afhente bestilt valgmateriale hos kommunens folkeregister. Det kan aftales, at folkeregisteret sender valgmaterialet.

Valglisterne er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i Det Centrale Personregister (CPR) samt data fra SBL-protokollen.

Personlige valgkort sendes direkte fra KMD A/S som A-post til den enkelte vælger.

6.5.1. Sognebåndsløsere

Ønsker en sognebåndsløser at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat, må sognebåndsløsningen være imødekommet og registreret i SBL-protokollen senest den 2. november 2012 kl. 16, jf. tidsfristerne i afsnit 1.2.

Overskrides fristen, vil sognebåndsløseren ikke kunne afgive stemme i denne menighedsrådskreds ved menighedsrådsvalget den 13. november 2012, men først ved følgende menighedsrådsvalg. I det tilfælde underretter sognepræsten sognebåndsløseren om, at sognebåndsløseren ikke kan afgive stemme i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds ved menighedsrådsvalget.

Personer, der rettidigt har valgt at udøve valgretten i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds, optages automatisk på valglisten der.

Se afsnit 1.2 om sognebåndsløsere.

6.5.2. Indenpastoratsflyttere

Ønsker en indenpastoratsflytter at udøve sin valgret i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har haft bopæl, skal den pågældende meddele dette til sognepræsten senest fire uger efter, at flytningen er anmeldt til kommunen. Sognepræsten i det tidligere bopælssogn skal sørge for, at flytningen af de parlamentariske rettigheder er registreret i SBL-protokollen senest den 2. november 2012 kl. 16.00. Overskrides fristerne, vil den pågældende ikke kunne afgive stemme i denne menighedsrådskreds ved menighedsrådsvalget den 13. november 2012. Sognepræsten i det hidtidige bopælssogn underretter den pågældende om, at erklæringen er modtaget for sent, og at vedkommende derfor ikke kan afgive stemme i det hidtidige bopælssogn ved menighedsrådsvalget.

Personer, der rettidigt har valgt at udøve valgretten i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har haft bopæl, optages automatisk på dette sogns valgliste.

Se afsnit 1.3 om indenpastoratsflyttere.

6.5.3. Ændring af beslutning om hvor valgretten ønskes udøvet (sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere)

Ønsker en sognebåndsløser at flytte sine parlamentariske rettigheder tilbage til bopælssognet, skal aftalen om sognebåndsløsning opsiges. Opsigelsen skal ske til sognebåndsløserpræsten senest den 2. november 2012 kl. 12.00, og opsigelsen skal være registreret i SBL-protokollen senest samme dag kl. 16.00.

Der henvises til afsnit 1.2. og 1.2.4. samt § 7 i bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

Ønsker en indenpastoratsflytter at ændre en tidligere beslutning om at udøve sine parlamentariske rettigheder i sit hidtidige bopælssogn, og i stedet udøve dem i sit nuværende bopælssogn, skal vedkommende senest den 2. november 2012 kl. 12.00 skriftlig meddele det til en af pastoratets fastansatte sognepræster. Sognepræsten sørger for, at ændringen bliver registreret i SBL-protokollen senest samme dag kl. 16.00.

Adgangen til at udøve valgretten i det hidtidige bopælssogn ophører, når medlemmet flytter til et andet pastorat eller stifter sognebåndsløsning.

Der henvises til afsnit 1.3. samt § 2 i bekendtgørelsen om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat.

6.6. Flytning inden for menighedsrådskredsen

Vælgere, der senest den 2. november 2012 har anmeldt flytning til kommunen fra én bopælsadresse til en anden inden for menighedsrådskredsen, er optaget på valglisten under den nye bopælsadresse.

Vælgere, der senere end denne dag er flyttet inden for menighedsrådskredsen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytningen til kommunen, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopælsadresse, jf. § 8, stk. 4, i lov om valg til menighedsråd.

6.7. Flytning til menighedsrådskredsen

Vælgere, der flytter til menighedsrådskredsen efter den 2. november 2012, eller som anmelder flytning til kommunen efter denne dato, kan ikke optages på valglisten. De pågældende kan derfor ikke stemme ved menighedsrådsvalget 2012.

6.8. Valgbestyrelsens manuelle berigtigelser af valglisten

Vælgere, der er optaget på valglisten, men som i perioden fra dennes udfærdigelse til og med valgdagen fortaber valgretten, skal slettes af valglisten. Valgbestyrelsen skal således til og med valgdagen berigtige valglisten, hvis den modtager meddelelse om flytning fra menighedsrådskredsen, dødsfald, værgemål med fratagelse af den retlige handleevne eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, udmeldelse af folkekirken eller bortfald af valgretten på grund af sognebåndsløsning eller indenpastoratsflytning.

Se også afsnit 1.2.-1.3, 6.9. og 8.2. vedrørende berigtigelse af valglisten og lov om valg til menighedsråd § 11.

6.9. Medlemskab af folkekirken

En person, der ikke er medlem af folkekirken på valgdagen den 13. november 2012, kan ikke afgive stemme ved valg til menighedsråd, jf. § 4, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd.

Med hensyn til spørgsmål om medlemskab af folkekirken henvises til §§ 1 og 2 i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning og bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken. Valgbestyrelsen kan ikke slette personer af valglisten, medmindre det dokumenteres, at den pågældende ikke er medlem af folkekirken.

Valgbestyrelsen skal slette en person fra den elektronisk berigtigede valgliste, hvis den modtager underretning fra den personregisterførende sognepræst i medlemmets bopælssogn om, at den pågældendes medlemskab er ophørt, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken.

6.10. Personer uden dansk indfødsret

Medlemmer af folkekirken, som ikke har dansk indfødsret, har kun valgret, hvis de har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valget og i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

6.11. Døvemenigheder og Skt. Petri tyske menighed

Medlemmer af en døvemenighed og af Skt. Petri tyske menighed er - uanset om de har begæret sig optaget på valglisten for den pågældende menighed - optaget på valglisten i den menighedsrådskreds, hvor de har bopælsadresse og er således berettiget til at afgive stemme såvel i bopælssognet som i døvemenigheden/Skt. Petri tyske menighed.

6.12. Henvist til bestemt menighed

Personer, der i henhold til særlig bestemmelse er henvist til en bestemt menighed, for hvilken der er oprettet menighedsråd, kan, hvis de har bopæl i en anden menighedsrådskreds, vælge at udøve deres valgret i den menighedsrådskreds, hvortil de således er knyttet. Dette gælder for eksempel det til en garnison hørende militære personel med ægtefæller, såfremt der måtte være givet særlig bestemmelse om garnisonens kirkelige tilhørsforhold. Der henvises til afsnit 7.3.

6.13. Sognepræster

Sognepræster har kun valgret i den menighedsrådskreds, hvor de er ansat.

Sognepræster, der er ansat i flere menighedsrådskredse, skal senest den 18. september 2012 registrere i SBL-protokollen, i hvilken menighedsrådskreds de ønsker at udøve deres valgret. Foretages en sådan registrering i SBL-protokollen ikke indenfor den angivne frist, kan sognepræsten ikke optages på en valgliste.

7. Valgkort

7.1. Udsendelse af valgkort fra KMD A/S

KMD A/S udsender valgkort til de vælgere, der er opført på de elektronisk berigtigede valglister.

Valgkortene skal være vælgerne i hænde senest den 8. november 2012.

7.2. Blanke valgkort

Valgbestyrelserne bør sikre sig det fornødne antal blanke valgkort til brug for bl.a. sognebåndsløsere, jf. afsnit 1.2. , og personer henvist til en bestemt menighed, jf. afsnit 7.3, samt ved behov for ændring ved indsigelser, jf. afsnit 8.2.

7.3. Personer henvist til en bestemt menighed

For så vidt angår vælgere, der er henvist til en bestemt menighed, og som har anmodet om at blive overført til valglisten for den menighed, foretager valgbestyrelsen for den pågældende menighedsrådskreds manuel udskrivning af valgkort med navne og adresser på disse vælgere.

Såfremt en vælger i medfør af nævnte regler har anmodet om at blive overført til valglisten i en anden menighedsrådskreds, og denne anmodning er imødekommet, skal valgbestyrelsen i bopælssognet manuelt slette den pågældende af valglisten.

8. Bekendtgørelse om udsendelse af valgkort

8.1. Bekendtgørelse om udsendelse af valgkort

Senest den 3. november 2012 bekendtgør valgbestyrelsen f.eks. ved opslag eller bekendtgørelse i kirkebladet samt i de stedlige dagblade eller lokalaviser, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne.

Bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, der mener sig berettiget til at afgive stemme, men som ikke modtager valgkort, samt personer, som fejlagtigt modtager valgkort eller valgkort med fejlagtigt indhold, om at gøre indsigelse til valgbestyrelsen.

8.2. Indsigelser

Valgbestyrelsen skal behandle eventuelle indsigelser hurtigst muligt. Såfremt indsigelsen tages til følge, foretages rettelse i valglisten, og der udsendes om nødvendigt nyt valgkort.

Rettelser i valglisten kan foretages til og med valgdagen.

Valgbestyrelsen indfører indkomne klager, og hvad der passerer i anledning af disse, i menighedsrådets beslutningsprotokol.

9. Stemmesedler – stemmelokaler

9.1. Stemmesedler

Når der er indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de nødvendige stemmesedler.

Stemmesedlen skal i tydeligt tryk indeholde betegnelserne »kandidatliste nr. 1« og eventuel listebetegnelse, »kandidatliste nr. 2« og eventuel listebetegnelse osv. efter det antal lister, der er godkendt. Betegnelsen for hver af listerne skal stå i en linje for sig. Adskilt fra listebetegnelsen ved en streg anføres - under hinanden i mindre tryk og indbyrdes adskilt ved en streg - navnene på kandidaterne i den rækkefølge, stillerne har bestemt.

9.2. Prioriteret rækkefølge - sideordnet opstilling

Hvis kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge, skal der umiddelbart til venstre for navnene (helt til venstre ved stemmesedlens kant) anføres det nummer (arabertal), som kandidaten er opført med på kandidatlisten, efterfulgt af et punktum.

Hvis kandidaterne er sideordnet opstillet, må der ikke anføres numre ud for kandidaterne.

9.3. Forveksling - kaldenavn

Der må ikke være navnesammenfald mellem to eller flere kandidater på kandidatlisten eller mellem kandidater på forskellige kandidatlister. Ved navnesammenfald skal valgbestyrelsen sørge for, at de pågældende kandidater kan skelnes fra hinanden f.eks. ved at anføre et kaldenavn for kandidaterne i parentes.

Hvis en kandidat ikke ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde navn, kan det på kandidatlisten angives, hvordan navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst ét fornavn eller forbogstav skal altid anføres. Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er berettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne, som er anmeldt til folkeregistret, kan anføres på stemmesedlen. I stedet for fornavnet kan anføres et kaldenavn, der er afledt af fornavnet.

9.4. Udformning af stemmesedlen - i øvrigt

Hver kandidatliste skal være adskilt fra de øvrige lister ved en tyk streg. Øverst på stemmesedlen anføres årstallet for valget, og i stemmesedlens øverste højre hjørne i småt tryk anføres betegnelsen for menighedsrådskredsen.

Stemmesedlerne skal ved knæk være til at sammenfolde, således at ingen ved sedlernes aflevering kan se, hvorledes der er stemt.

9.5. Stemmekasser - stemmerum

Valgbestyrelsen skal sørge for, at der i stemmelokalet findes det nødvendige antal stemmekasser, i hvilke stemmesedlerne skal lægges. Stemmekasserne skal være til at aflåse eller forsegle og således indrettet, at ingen stemmeseddel kan udtages, uden at kasserne åbnes.

I stemmelokalet skal der være opstillet afsondrede stemmerum med det fornødne udstyr til stemmeafgivning (skriveplade, blyant eller andet egnet skriveredskab).

Stemmekasser og stemmerum samt eventuelt andet materiel vil kunne lånes hos kommunalbestyrelsen.

10. Afstemning

Afstemningstiden er i alle sogne fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

Valgbestyrelsen skal påse, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Der må således ikke uddeles propagandamateriale eller ophænges valgpropaganda på afstemningsstedet, f.eks. stemmelokalet, gange, trapper, gårdsplads m.v.

10.1. Valghandlingens åbning

Valghandlingen åbnes kl. 9.00 af valgbestyrelsens formand eller ved dennes forfald af et medlem af valgbestyrelsen, der oplæser de godkendte kandidatlister og navnene på stillerne og meddeler nummer og listebetegnelse for hver liste, samt mellem hvilke lister der eventuelt er indgået listeforbund.

På passende steder og i passende antal i eller uden for stemmelokalet ophænges trykte eller tydeligt skrevne kandidatlister med angivelse af stillernes navne og af eventuelle listeforbund samt - foroven på listen - tydelig angivelse af nummer og listebetegnelse.

Valgbestyrelsens formand, eller den der åbner valghandlingen, fordeler derefter valglisterne, stemmesedlerne og stemmekasserne mellem valgbestyrelsens medlemmer og medhjælpere.

Inden den første stemmeseddel lægges i en stemmekasse, åbner stemmemodtageren kassen og viser de tilstedeværende, at den er tom, hvorpå den straks i de tilstedeværendes påsyn lukkes og aflåses. Nøglen afleveres til valgbestyrelsens formand.

10.2. Valglisten

De, der er optaget på valglisten, men ikke længere har bopæl i menighedsrådskredsen eller ikke længere er medlemmer af folkekirken, kan ikke afgive stemme, jf. lov om valg til menighedsråd § 4, stk. 2.

Se også § 11 i lov om valg til menighedsråd og afsnit 6.8.

10.3. Valgkort

Besiddelse af et valgkort er ikke nogen betingelse for at afgive stemme, hvis vælgeren på anden måde kan godtgøre sin identitet (f.eks. ved oplysning af navn, adresse og fødselsdato eller via sundhedskort) og valgret.

10.4. Stemmeafgivning

Stemmeafgivning ordnes således: Et af valgbestyrelsens medlemmer eller en af medhjælperne modtager valgkortet, konstaterer vælgerens identitet og afkrydser valglisten, hvorefter en anden udleverer stemmesedlen. En tredje medhjælper har stemmekassen. Stemmesedlen må ikke være sammenfoldet ved udleveringen.

Vælgerne betjenes i den rækkefølge, hvori de møder.

Efter at have modtaget stemmesedlen skal vælgeren straks gå ind i stemmerummet, hvor ingen anden må være til stede, jf. dog afsnit 10.5.

Stemmeafgivningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelsen eller ud for navnet på den kandidat, som ønskes valgt. Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren stemmesedlen, således at ingen kan se, hvorledes der er stemt, og lægger den i stemmekassen.

Vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme igen på valgdagen.

10.4.1. Forkert afmærkning på stemmesedlen

En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt afkrydset eller gjort ubrugelig. Ombytningen kan ikke ske efter, at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Valgbestyrelsen tager de ombyttede stemmesedler i forvaring.

10.5. Handicappede

Alle vælgere med behov for hjælp til stemmeafgivning kan forlange, at hjælpen ydes af en person, de selv har valgt. Det er dog en betingelse, at der samtidig medvirker en af valgbestyrelsen udpeget vælger (eller en stemmemodtager ved brevstemmeafgivning).

Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet i stemmerummet eller i øvrigt afgive stemme på den foreskrevne måde, kan forlange at få den nødvendige hjælp til stemmeafgivningen. Hvis det er nødvendigt, skal en vælger have mulighed for at afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet, f.eks. i en bil parkeret ved afstemningsstedet under overværelse af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere, der medvirker ved valget.

Ønsker vælgeren ikke at udpege en personlig hjælper, ydes hjælpen af to af valgbestyrelsen udpegede vælgere.

De, der yder bistand, må ikke røbe, hvorledes vælgeren har stemt.

10.6. Afslutning på afstemningen

Afstemningen slutter, når der kl. 20.00 ikke melder sig vælgere for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring hertil af valgbestyrelsens formand, eller ved dennes forfald et andet medlem af valgbestyrelsen.

Når stemmeafgivningen er ophørt, underskriver hver valglistefører sin valgliste.

De ikke udleverede stemmesedler og eventuelle ved ombytning tilbageleverede stemmesedler, valglisterne, de modtagne valgkort og stemmekasserne tages i forvaring af valgbestyrelsens formand, og stemmeoptællingen kan begynde.

Ved flere afstemningssteder skal alt stemmemateriale samles på ét afstemningssted, før optællingen kan begynde.

11. Almindelige brevstemmer - stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel

11.1. Stemmeberettigede

Berettigede til at stemme pr. brev er vælgere, der er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

11.2. Kommunens folkeregistre

Kommunernes folkeregistre yder bistand ved brevstemmeafgivningen.

11.2.1. Sted

Afstemning kan finde sted i bopælskommunen eller en hvilken som helst anden kommune her i landet.

11.2.2. Legitimation

Vælgeren skal forinden stemmeafgivningen forevise fornøden legitimation.

11.3. Tidsrum

Stemmeafgivning pr. brev kan finde sted i de sidste tre uger før valgets afholdelse, dog senest tredje sidste hverdag før valgdagen. Da valgdagen er tirsdag den 13. november 2012, kan stemmeafgivning finde sted fra den 23. oktober 2012 til og med den 9. november 2012.

11.4. Stemmeafgivning

Stemmeafgivning sker ved indsendelse af brevstemme til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten. Vælgeren må selv skaffe sig oplysning om de kandidater, der er opstillet i den pågældende menighedsrådskreds.

11.5. Stemmemateriale

Det nødvendige stemmemateriale - stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og yderkuvert – tilvejebringes ved Ministeriet for Ligestilling og Kirkes foranstaltning og udleveres af stemmemodtageren hos kommunens folkeregister.

Der henvises til afsnit 11.9.

11.6. Kontrol

Stemmemodtageren skal ikke undersøge, om den pågældende er stemmeberettiget, idet kontrollen med, at de brevstemmende er opført på valglisten, foretages efterfølgende af valgbestyrelsen i vedkommende menighedsrådskreds, ligesom kontrollen med, at en person ikke kan stemme flere gange, sker efterfølgende.

11.7. Afstemning

Straks efter modtagelsen af stemmematerialet skal afstemningen foretages. Vælgeren skal have adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

På stemmesedlen anfører vælgeren enten navnet på en af de opstillede kandidater eller betegnelsen på den kandidatliste, vedkommende vil stemme på.

Når stemmesedlen er udfyldt, lægger vælgeren sedlen i den tilhørende konvolut, som til klæbes. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer følgebrevet.

Følgebrevet og konvolutten med stemmesedlen lægges i yderkuverten, der til klæbes af vælgeren og adresseres til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten. På yderkuverten skal desuden angives vælgerens navn og adresse. Brevstemmen afleveres herefter til stemmemodtageren.

11.8. Stemmemodtagerens kontrol

Stemmemodtageren kontrollerer, at yderkuvert og følgebrev er udfyldt, og attesterer følgebrevet. Stemmemodtageren skal sørge for, at stemmematerialet snarest sendes til vedkommende menighedsråd.

11.9. Rekvisition af stemmemateriale

Materiale til brevstemmeafgivning kan rekvireres hos Rosendahl-Schultz Distribution, Herstedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. nr. 43 22 73 00 og e-mail distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk.

Kommunens folkeregistre skal sørge for, at den fornødne beholdning af brevstemmemateriale er til stede, når brevstemmeafgivningen på folkeregistret kan gå i gang fra og med den 23. oktober 2012.

Det bemærkes, at begæringsblanket til afstemning i hjemmet skal rekvireres fra kommunens folkeregister, jf. afsnit 16.3.

12. Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.

12.1. Stemmeberettigede på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.

Adgang til at afgive stemme har kun patienterne og beboerne. Det ansatte personale kan ikke afgive stemme på sygehuset eller institutionen.

Det er en betingelse, at de pågældende er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i den menighedsrådskreds, hvor de er optaget på valglisten, eller er forhindret i at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel efter de almindelige regler.

12.2. Folkeregistrets bistand

Afstemningen holdes ved kommunernes folkeregistres foranstaltning efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse. Folkeregistrene kan overlade det til større sygehuses administration at modtage brevstemmer.

Senest dagen før almindelig brevstemmeafgivning kan påbegyndes, dvs. senest den 22. oktober 2012, henvender folkeregistret sig til de enkelte sygehuses/institutioners ledelse for at få oplyst, om der er vælgere, som må antages at opfylde betingelserne for at afgive stemme og i bekræftende fald, hvornår afstemning mest praktisk kan finde sted. Folkeregistret giver snarest efter, at svar er modtaget, meddelelse om dato og klokkeslæt for, hvornår en repræsentant fra folkeregistret vil komme til stede for som stemmemodtager at gennemføre afstemningen. Afstemningen bør så vidt muligt foretages i løbet af én dag for hver enkelt institution.

Stemmemodtageren skal være ledsaget af en person udpeget af kommunen, således at bistand ved stemmeafgivningen til handicappede vælgere kan ydes. Det må sikres, at vælgeren har adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

Afgørelsen af, om en person opfylder betingelserne for at afgive stemme på institutionen, træffes af folkeregistrets repræsentant.

De enkelte institutioner må drage omsorg for, at patienterne eller beboerne bliver gjort bekendt med adgangen til at afgive stemme.

12.3. Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.

Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, boformer m.v., kan brevstemme i institutionen, boformen m.v.:

1) Sygehuse.

2) Plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service.

3) Boformer for voksne tilvejebragt af kommunen efter reglerne i lov om social service til længerevarende eller midlertidigt ophold til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har særlige behov, og boformer for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser, samt opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen efter reglerne i nævnte lov giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor.

  Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i de nævnte boformer i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit 16.

  Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning i de nævnte opholdssteder.

4) Almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

  Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i ældreboliger i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit 16.

Der henvises til § 26, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd.

12.4. Valgets gennemførelse på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.

Kommunens folkeregister afgør, om en person opfylder betingelserne for at stemme i institutionen, boformen m.v.

Valgbestyrelserne i de menighedsrådskredse, hvor der skal være afstemningsvalg, må snarest efter den 16. oktober 2012 underrette kommunalbestyrelsen om valget, således at kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med valgbestyrelsen om, hvorledes brevstemmeafgivning på de i lov om valg til menighedsråd § 26, stk. 2, nævnte sygehuse, plejehjem og beskyttede boliger, boformer, opholdssteder og ældreboliger skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen underretter institutionerne, boformerne m.v. om aftalen med valgbestyrelsen og gennemfører afstemningen.

12.5. Stemmelokale

Stemmeafgivningen bør så vidt muligt finde sted i et særligt stemmelokale i den bebyggelse, hvori de ovennævnte institutioner og boformer m.v. indgår, således at stemmeafgivning i vælgerens hjem kun finder sted i de tilfælde, hvor vælgeren ikke kan stemme andre steder. Det må sikres, at vælgerne har adgang til ugenert at stemme. Dette gælder også, såfremt afstemning finder sted i hjemmet.

13. Stemmeafgivning i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

13.1. Stemmeberettigede

Vælgere, der er indsat i en af Kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan afgive brevstemme på institutionen.

Adgangen til at stemme tilkommer ikke alene domfældte, men også anholdte og varetægtsarrestanter. Det ansatte personale kan ikke stemme på institutionen.

13.2. Stemmemodtagere

Stemmeafgivningen skal ske over for institutionens leder eller en af denne udpeget overordnet funktionær.

Lederen af den enkelte institution er ansvarlig for afstemningen og må drage omsorg for, at alle indsatte bliver gjort bekendt med adgangen til at stemme.

13.3. Stemmelokale

Inden for afstemningsperioden vil afstemningen på den enkelte institution kunne tilrettelægges således, at der på en bestemt dag gives de indsatte adgang til at komme til stede i et særligt stemmelokale.

Såfremt forholdene taler derfor, kan stemmeafgivningen endvidere finde sted i den indsattes opholdsrum.

14. Stemmeafgivning på afsides beliggende øer

14.1. Stemmeberettigede

Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af menighedsrådet til at være stemmemodtager.

14.2. Stemmemodtagere

Det kan være hensigtsmæssigt at udpege to stemmemodtagere, således at der om nødvendigt kan ydes bistand ved stemmeafgivningen. Disse stemmemodtagere vil også kunne medvirke som stemmemodtagere ved stemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit 16.

Personer, som skal virke som stemmemodtagere, skal opfylde betingelserne for valgret til menighedsråd.

15. Stemmeafgivning på danske skibe og havanlæg

15.1. Stemmeberettigede

Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg kan brevstemme på vedkommende skib eller havanlæg.

Ved »danske skibe« forstås skibe, der er registreret med hjemsted her i landet. Det er kun skibets besætning, der kan stemme om bord. Besætninger på færger og rutebåde med daglig afgang til udlandet kan ikke stemme om bord.

15.2. Stemmeafgivning

Stemmeafgivning skal ske hos skibsføreren, henholdsvis chefen for havanlægget, der er ansvarlig for afstemningen, og som bør drage omsorg for, at besætningen bliver gjort bekendt med muligheden for at afgive stemme.

15.3. Stemmemateriale

Ved stemmeafgivningen kan anvendes det stemmemateriale, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har ladet fremstille til brug for offentlige valg, når det ved påtegning på følgebrevet og omslaget anføres, at stemmeafgivningen vedrører menighedsrådsvalg.

Vælgeren adresserer brevstemmen til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten.

16. Stemmeafgivning i hjemmet

16.1. Stemmeberettigede

Adgangen til at afgive stemme pr. brev i hjemmet omfatter vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.

16.2. Opholdssted

Det er ikke en betingelse, at vælgeren opholder sig på den adresse, hvor vedkommende har fast bopæl ifølge CPR.

Vælgere vil således kunne afgive brevstemme på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at opholdsstedet har karakter af vælgerens »hjem«, hvorfor vælgere, der midlertidigt opholder sig på et hotel, ikke vil kunne begære at afgive stemme der.

16.2.1. Institutioner

Vælgere, der har mulighed for at stemme på de i afsnit 12 nævnte institutioner, boformer m.m. kan ikke i stedet vælge at afgive brevstemme i hjemmet.

16.3. Begæring

Begæring om at afgive stemme i hjemmet skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen senest 12. dagen før valgdagen - dvs. den 1. november 2012 - og kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen - dvs. den 16. oktober 2012. Begæringen skal underskrives af vælgeren med dato, fulde navn, personnummer og adresse.

Anmodningen skal indgives på et særligt ansøgningsskema (begæringsblanket), der udleveres af kommunens folkeregister, og som kommunen kan rekvirere hos Rosendahl-Schultz Distribution, Herstedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. nr. 43 22 73 00 og e-mail distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk.

16.3.1. Fejl

Mangler underskrift eller attestation, eller er begæringen i øvrigt behæftet med fejl, der ikke uden videre kan rettes af kommunens folkeregister, skal vælgeren skriftligt underrettes om, at begæringen skal berigtiges, før den kan tages i betragtning.

Kan fejlen umiddelbart rettes af folkeregistret (forkert fødselsdato eller -år, unøjagtig adresseangivelse o. lign. ), kan folkeregistret berigtige begæringen.

16.4. Afstemningens foretagelse

Afstemningen i hjemmet skal ske i overværelse af to repræsentanter for kommunens folkeregister eller en repræsentant for kommunens folkeregister og en vælger udpeget af valgbestyrelsen.

16.5. Tidspunkt

Kommunens folkeregister skal i det omfang, det er praktisk muligt, underrette vælgerne om dato og omtrentligt klokkeslæt for, hvornår stemmeafgivningen skal finde sted.

Folkeregistret er ikke forpligtet til at opsøge en vælger mere end én gang, men især i de tilfælde, hvor besøget er aflagt, uden at vælgeren i forvejen er orienteret herom, vil det være ønskeligt, om vælgeren kan aflægges et nyt besøg.

16.6. Nyt opholdssted

Meddeler vælgeren efter udløbet af fristen for begæringens indsendelse, at vedkommende har skiftet opholdssted, har kommunens folkeregister ikke pligt til at opsøge vedkommende på det nye opholdssted.

16.7. Forgæves besøg

I de tilfælde, hvor stemmemodtagerne aflægger forgæves besøg, skal de lægge en meddelelse herom til vælgeren med angivelse af tidspunktet for besøgets aflæggelse.

Blandt andet af hensyn til behandlingen af eventuelle klager er det nødvendigt, at der føres nøjagtig optegnelse over alle relevante begivenheder. Det nøjagtige tidspunkt for begæringens modtagelse og tidspunktet for et besøg bør noteres på begæringen eller på en kopi af denne. Endvidere bør det noteres, om der har gjort sig særlige forhold gældende i forbindelse med stemmeafgivningen.

16.8. Kommunens folkeregistres ansvar

Ansvaret for afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse påhviler kommunen folkeregistre.

17. Valgbestyrelsens modtagelse af almindelige brevstemmer

17.1. Modtagelse af almindelige brevstemmer

Menighedsrådet nummererer de modtagne yderkuverter og opfører afsenderens navn og adresse samt tidspunktet for modtagelsen på en særlig fortegnelse. Kuverterne sendes uåbnede til valgbestyrelsen og skal være valgbestyrelsen i hænde inden afstemningens begyndelse.

17.2. Åbning af almindelige brevstemmer

Valgbestyrelsen åbner de modtagne yderkuverter, inden afstemningen begynder, og undersøger i hvert enkelt tilfælde, om afsenderen er opført på valglisten. I bekræftende fald afkrydses vælgerens navn på valglisten.

17.3. Rettidigt modtagne almindelige brevstemmer, der skal lades ude af betragtning

Viser det sig, at den pågældende ikke er stemmeberettiget, eller oplyses det f.eks., at vedkommende inden valgdagen er afgået ved døden, lægges den uåbnede konvolut tillige med følgebrevet på ny ind i yderkuverten og kommer ikke i betragtning.

Det samme gælder, når yderkuverten, følgebrevet eller konvolutten giver grund til at antage, at de ikke hører til det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke udsendte materiale, eller der ved brevstemmens udfyldelse, attestation, underskrift eller indsendelse ikke er gjort som foreskrevet.

17.4. Opbevaring af almindelige brevstemmer

De konvolutter, som herefter kommer i betragtning, opbevares sammen med det tilhørende følgebrev og yderkuvert, indtil afstemningen er afsluttet. Konvolutterne, uden yderkuvert og følgebrev, lægges derefter i en stemmekasse og blandes med de øvrige stemmesedler og åbnes først ved optællingen.

17.5. For sent modtagne almindelige brevstemmer

Almindelige brevstemmer, der modtages af valgbestyrelsen efter afstemningens begyndelse, henlægges uåbnede og kommer ikke i betragtning.

18. Stemmeoptællingen

18.1. Optællingsmåde

Optællingen foretages af valgbestyrelsen og er offentlig i det omfang, pladshensyn gør det muligt.

Optællingen sker på følgende måde:

Stemmesedlerne tages ud af stemmekasserne, blandes og fordeles mellem optællerne, der ordner dem således, at stemmesedler afgivet for samme kandidatliste samles i bunker for sig.

Derefter optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hver af kandidatlisterne.

Blanke stemmer er ugyldige stemmer, der skal tælles op og bekendtgøres sammen med valgresultatet.

18.2. Kryds på stemmesedlen

En stemme er afgivet for den liste, inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. Ved et kryds forstås et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+).

Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds.

En stemmeseddel anses for gyldig, selvom der på stemmesedlen er sat to eller tre kryds, når blot disse kryds er anbragt indenfor samme kandidatlistes felt. Det betyder, at en stemmeseddel, der er afkrydset ud for to eller tre kandidatnavne på samme liste, anses for en gyldig listestemme.

18.3. Ugyldige stemmer

Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side.

Valgbestyrelsen afgør derpå, om de tvivlsomme stemmesedler skal anses for ugyldige eller ej.

En stemmeseddel er ugyldig:

1) når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at den ikke er udleveret og afkrydset på valgstedet,

2) når det ikke med sikkerhed fremgår, på hvilken liste vælgeren har villet stemme,

3) når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, f.eks. forskellige skriftfarver, der giver stemmesedlen et særpræg,

4) når stemmesedlen er iturevet, eller

5) når stemmesedlen er blank.

19. Mandatfordelingen

19.1. Antal kandidater pr. liste

Den endelige opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen samme dag, som stemmeoptællingen har fundet sted. Først bestemmes hvor mange kandidater, der skal vælges fra hver kandidatliste. Har listeforbund været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, der har indgået listeforbund. Det for hver kandidatliste eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, osv., indtil hvert stemmetal er delt med et tal så stort som det antal mandater, der i det højeste kan ventes at tilfalde vedkommende kandidatliste eller listeforbund.

Den største af de fremkomne kvotienter giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 2, og således fremdeles, indtil det antal medlemmer, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og listeforbund.

Er kvotienterne lige store, gør lodtrækning udslaget. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsens formand i de tilstedeværendes påsyn.

19.2. Fordeling af mandater ved listeforbund

Det antal mandater, der er tilfaldet et listeforbund, deles mellem de kandidatlister, forbundet består af, ved benyttelse af samme fremgangsmåde.

Eksempler

Til belysning af fremgangsmåden anføres følgende eksempler:

Eksempel 1:

Der deltager i alt 4 kandidatlister i valget. Der er ikke indgået listeforbund. Der skal vælges 9 kandidater.

Valgresultatet er følgende:

Liste 1: 255 stemmer

Liste 2: 172 stemmer

Liste 3: 100 stemmer

Liste 4: 180 stemmer

         
Mandatfordeling foretages således:
         
 
Liste 1
255
Liste 2
172
Liste 3
100
Liste 4
180
Divisor 1
255
(1)
172
(3)
100
(5)
180
(2)
Divisor 2
127 1/2
(4)
86
(7)
50
 
90
(6)
Divisor 3
85
(8)
57 1/3
 
33 1/3
 
60
 
Divisor 4
63 3/4
(9)
           
Divisor 5
51
             
                 
Liste 1, 2, 3 og 4 får således valgt henholdsvis 4, 2, 1 og 2 kandidater.
                 

Eksempel 2:

Der deltager i alt 4 kandidatlister i valget. Der er listeforbund mellem listerne 3 og 4. Der skal vælges 9 kandidater, og stemmeoptællingen udviser samme resultat som i eksempel 1.

       
Mandatfordelingen foretages således:
       
 
Liste 1
Liste 2
Liste 3 + 4
Divisor 1
255
(2)
172
(3)
280
(1)
Divisor 2
127 1/2
(5)
86
(7)
140
(4)
Divisor 3
85
(8)
57 1/3
 
93 1/3
(6)
Divisor 4
63 3/4
     
70
(9)
Divisor 5
51
     
56
 
             

Liste 1 får i dette tilfælde kun valgt 3 kandidater, liste 2 får stadig 2, mens listeforbundet mellem liste 3 og 4 opnår i alt 4 mandater, altså 1 mandat mere, end listerne kunne opnå tilsammen uden listeforbund.

De sidstnævnte 4 mandater fordeles mellem listerne 3 og 4 på tilsvarende måde:

     
 
Liste 3
Liste 4
Divisor 1
100
(2)
180
(1)
Divisor 2
50
 
90
(3)
Divisor 3
   
60
(4)
Divisor 4
   
45
 
         

Liste 3 får således valgt 1 kandidat, og liste 4 får valgt 3 kandidater.

20. Udvælgelse af medlemmer og stedfortrædere

20.1. Optælling af stemmer

Når det på denne måde er opgjort, hvor mange medlemmer der skal vælges fra hver kandidatliste, bestemmes det, hvilke af listens kandidater der skal erklæres for valgte, og hvilke der skal være stedfortrædere.

Først optælles, hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fået (personlige stemmer), og hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet på listen (listestemmer).

20.2. Sideordnet opstilling

Er kandidaterne sideordnet opstillet, tilfalder listens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Antallet af listestemmer har således kun betydning ved tildelingen af det antal mandater, der tilkommer listen. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning.

Eksempel:

På en kandidatliste med 10 kandidater er afgivet i alt 255 stemmer, der fordeler sig med 210 personlige stemmer og 45 listestemmer. Listen har fået 4 mandater.

Stillerne har bestemt, at kandidaterne er opstillet sideordnet, dvs. at kun de personlige stemmer medregnes ved kandidatudvælgelse.

       
Kandidater
Personlige stemmer
Valgte med nr.
Stedfortrædere
med nr.
AA
21
 
nr. 2
BB
22
(evt. nr. 4)*
(evt. nr. 1)*
CC
6
 
(evt. nr. 3-4)**
DD
36
nr. 3
 
EE
1
 
nr. 6
FF
6
 
(evt. nr. 3-4)**
GG
39
nr. 2
 
HH
54
nr. 1
 
JJ
22
(evt. nr. 4)*
(evt. nr. 1)*
KK
3
 
nr. 5
       
 
210
4
6
       
*
Det afgøres ved lodtrækning mellem kandidaterne BB og JJ, hvem af dem der skal være medlem nr. 4 og hvem af dem stedfortræder nr. 1.
**
Det afgøres ved lodtrækning mellem kandidaterne CC og FF, hvem af dem der skal være stedfortræder nr. 3 og hvem af dem stedfortræder nr. 4.
       

20.3. Prioriteret opstilling

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, udregnes for hver kandidatliste det fordelingstal, der skal lægges til grund ved kandidaternes udvælgelse af listen. Tallet udregnes ved at dividere antallet af samtlige for kandidatlisten afgivne stemmer (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) med et tal, der er én større end det antal mandater, der er tilfaldet listen.

Antallet af mandater - listens samlede antal – er således uafhængig af, om mandaterne er tilfaldet listen direkte eller som overskydende mandater, jf. afsnit 20.4.

Det fremkomne tal forhøjes til det nærmeste hele tal - også hvis det allerede er et helt tal - og det herefter fremkomne tal er fordelingstallet for den pågældende kandidatliste.

Har en liste således i alt fået 447 stemmer og 5 mandater, divideres 5 + 1 op i 447, hvilket giver 74 1/2, der forhøjet til nærmest følgende hele tal giver fordelingstallet 75.

For hver kandidatliste fordeles listestemmerne til listens kandidater på følgende måde: Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den kandidat, der er opført som nr. 1 på kandidatlisten, uden at fordelingstallet er nået, lægges så mange listestemmer, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der herefter bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende måde for de øvrige kandidaters vedkommende, indtil samtlige listestemmer er fordelt. Herefter erklæres de kandidater, der har opnået fordelingstallet ved personlige stemmer alene eller ved tillæg af listestemmer, for valgte i den rækkefølge, hvori de er opført på listen. Opnås det ikke på denne måde at få valgt hele det antal kandidater, der skal vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu skal vælges for listen.

Eksempel:

På en kandidatliste med 10 kandidater er afgivet i alt 255 stemmer, der fordeler sig med 210 personlige stemmer og 45 listestemmer. Listen har fået 4 mandater, og listens fordelingstal er 255 (samtlige stemmer) divideret med 5 (4 mandater + 1) = 51 forhøjet til 52. De personlige stemmer samt fordelingen af listestemmerne er som anført nedenfor. Stillerne har bestemt, at kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge:

 
Kandidater
Personlige
stemmer
Listestemmer
Stemmer i
alt
Valgte
med nr.
Stedfortrædere
med nr.
1. AA
21
31
52
nr. 1
 
2. BB
22
14
36
nr. 4
 
3. CC
6
 
6
 
nr. 3
4. DD
36
 
36
 
nr. 1
5. EE
1
 
1
 
nr. 6
6. FF
6
 
6
 
nr. 4
7. GG
39
 
39
nr. 3
 
8. HH
54
 
54
nr. 2
 
9. JJ
22
 
22
 
nr. 2
10. KK
3
 
3
 
nr. 5
           
 
210
45
255
4
6
 

Selvom HH har flere personlige stemmer end fordelingstallet, bliver AA først valgt, fordi AA står øverst på kandidatlisten, og fordi fordelingstallet er opnået ved personlige stemmer og listestemmer.

Samme stemmetal

Har to kandidater opnået samme stemmetal og kan kun én opnå valg, erklæres den kandidat, der står først i rækkefølgen på kandidatlisten, for valgt. Derfor bliver BB valgt som nr. 4, og DD bliver stedfortræder nr. 1.

20.4. Udtømte kandidatlister / overførsel af mandater

Er der tilfaldet en kandidatliste flere mandater end det antal kandidater, der er opført på listen, overføres det eller de overskydende mandater til den kandidatliste, som den udtømte liste har anmeldt listeforbund med. Hvis den udtømte kandidatliste står i listeforbund med flere kandidatlister, tilfalder mandatet/mandaterne den eller de kandidatliste(r), der ifølge den foretagne fordeling er nærmest berettiget til at få mandat. Såfremt den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund (valgforbund) med andre lister, overføres mandatet til den af de øvrige kandidatlister, der efter stemmetal har nærmest krav på det.

20.5. Stedfortrædere

De ikke valgte kandidater betragtes som stedfortrædere for de valgte på samme liste.

Rækkefølgen blandt stedfortrædere bestemmes ved sideordnet opstilling af antallet af personlige stemmer. Ved prioriteret opstilling bestemmes rækkefølgen ved summen af personlige stemmer og eventuelle resterende listestemmer.

Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved sideordnet opstilling ved lodtrækning og ved prioriteret opstilling ved placering på listen.

20.6. Vejledning

Valgbestyrelserne kan indhente generel vejledning hos stiftsadministrationen eller Landsforeningen af Menighedsråd om beregningen af mandatfordelingen. Landsforeningen af Menighedsråd kan desuden være behjælpelig med den konkrete beregning af mandatfordelingen i den enkelte menighedsrådskreds.

21. Indberetning om valget

21.1. Tilførsel til beslutningsprotokollen

Når valget er endeligt opgjort, tilfører formanden for valgbestyrelsen menighedsrådets beslutningsprotokol oplysning om, hvorledes stemmerne har fordelt sig på de forskellige kandidatlister:

i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt disse,

hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste,

hvor mange personlige stemmer der blev afgivet for kandidaterne,

hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne,

hvilke kandidater der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt enhver af de valgte.

Navnene på de kandidater, der ikke har opnået valg, anføres i beslutningsprotokollen, og den underskrives af hele valgbestyrelsen.

21.2. Indberetning af antal stemmer ved valget

Menighedsrådet kan indberette valgets resultat elektronisk via indtastning i kandidatsystemet, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke stiller til rådighed til formålet. Den elektroniske indberetning skal være foretaget senest den 14. november 2012 kl. 12.00.

Indberetningen kan også foretages i papirform til stiftsadministrationen. Da skal oplysningerne være stiftsadministrationen i hænde senest den 14. november 2012 kl. 9.00.

Følgende oplysninger skal indberettes:

antal stemmeberettigede,

antal modtagne brevstemmer i alt,

antal godkendte brevstemmer,

antal brevstemmer, der ikke er taget i betragtning (henlagte brevstemmer),

antal gyldige stemmer i alt,

antal ugyldige stemmer (bortset fra blanke stemmer),

antal blanke stemmer,

antal lister indvalgt i det nye menighedsråd.

Stiftsadministrationen skal senest den 14. november 2012 kl. 12.00 indberette de nævnte oplysninger til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Indberetningen sker ved indtastning af oplysningerne i kandidatsystemet, som ministeriet har udarbejdet til opgørelse af stemmeprocenten ved valget.

21.3. Udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har godkendt en blanket til udskrift af beslutningsprotokollen, som benyttes, når afstemning finder sted. For fælles menighedsråd er der herudover udarbejdet en særlig blanket til indførelse af det samlede valgresultat i beslutningsprotokollen. De enkelte sognes udskrift af beslutningsprotokollen vedlægges som bilag.

Skemaerne kan udskrives fra Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside - www.km.dk - eller Den Digitale Arbejdsplads (DAP), ligesom skemaerne kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsråd, www.menighedsråd.dk.

Valgbestyrelsen udfærdiger 2 udskrifter af beslutningsprotokollen på det/de nævnte skemaer. Den ene udskrift opbevares i menighedsrådets arkiv.

Valgbestyrelsen skal sikre, at den anden udskrift sendes til stiftsadministrationen således, at udskriften er stiftsadministrationen i hænde senest den 15. november 2012.

21.4. Indføring i KIS af, hvem der er valgt til menighedsrådet

Stiftsadministrationen skal snarest og senest den 20. november 2012 sørge for, at oplysningerne om hvem, der er valgt som medlemmer, indføres i KIS. Oplysningerne vil være tilgængelige på Sogneportalen www.sogn.dk ved funktionsperiodens start den første søndag i advent.

Stiftsadministrationen sender en udskrift fra informationssystemet over de valgte medlemmer af menighedsrådet til det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd. Udskriften skal være det først valgte medlem i hænde senest den 22. november 2012.

Der henvises til § 2, stk. 2, og § 3 i bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsrådets nyvalgte formand skal senest den 4. december 2012 sende meddelelse til provstiudvalget og stiftsadministrationen om, hvem der er valgt til formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og tegningsberettiget samt til formand for valgbestyrelsen.

21.5. Underretning om valg

Valgbestyrelsen underretter kandidaterne om valget samt om fristen for klage over valget, jf. afsnit 23.

22. Opbevaring og kassation af valgmaterialet

22.1. Stemmesedler

Stemmesedlerne indpakkes og forsegles af valgbestyrelsen.

De gyldige, de ugyldige, de ombyttede og de ikke udleverede stemmesedler holdes hver for sig i særskilte pakker med tydelig påskrift om deres indhold. Pakkerne afleveres til menighedsrådet, der opbevarer dem, indtil klagefristen er udløbet, eller klage over valget endeligt er afgjort. Derefter skal de tilintetgøres.

22.2. Valglister / kort

Valgbestyrelsen afleverer valglister og valgkort til kommunens folkeregister senest den 4. december 2012. Hvis der er indgivet klage over valget, afleveres valglister og valgkort først til folkeregistret, når klagen er endelig afgjort.

Folkeregistret udsteder kvittering for modtagelsen af materialet og foranlediger det derefter makuleret. Kvittering fra folkeregistret vedlægges menighedsrådets arkiv.

23. Valgklager

Klage over valget skal indgives skriftligt til biskoppen senest ugedagen efter valget, (dvs. den 20. november 2012). Biskoppen indhenter valgbestyrelsens erklæring.

Klage over biskoppens afgørelse skal indbringes for ministeren for ligestilling og kirke senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Såvel klageren som valgbestyrelsen kan indbringe biskoppens afgørelse for ministeren for ligestilling og kirke.

24. Udgifter ved valget

24.1. Lokaleleje m.v.

Udgifter i anledning af valget, herunder til valglister og valgkort, papir og porto m.v., stemmelokaler, materiel til brug ved stemmeafgivning, tryksager og fornøden medhjælp til valgbestyrelsen, afholdes af kirkekassen. Kirkekassens midler må ikke anvendes til valgagitation, men alene til de af valgbestyrelsen pålagte opgaver. Derimod kan kirkekassens midler godt anvendes til generelle informationstiltag omkring menighedsrådsarbejde og menighedsrådsvalg.

24.2. Diæter

Der tilkommer de på valgdagen medvirkende diæter, der maksimalt kan fastsættes til 780 kr. svarende til diæter ved kommunale valg.

Størrelse af diæter fastsættes af menighedsrådet.

25. Ophævelsesbestemmelser

Cirkulære nr. 25 af 21. maj 2008 om valg til menighedsråd den 11. november 2008 ophæves.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 30. april 2012

Pernille Esdahl
kontorchef

/ Helene Munch


Bilag 1

Tidsskema vedrørende menighedsrådsvalget den 13. november 2012

§§-erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret.

 
FØR VALGET:
   
De to første søndage i september 2012 – hhv. den 2. og 9. september 2012
2.1. og 2.4. § 6 og § 32
Valget forberedes og ledes i hver valgkreds af en valgbestyrelse på 3 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets medlemmer. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister ved alle regelmæssige gudstjenester samt i de stedlige dagblade eller lokalaviser.
Tirsdag den 11. september 2012
6.13.
Der sendes advis til de sognepræster, der endnu ikke har foretaget registrering af ønske til udøvelse af valgret.
8 uger
   
Tirsdag den 18. september 2012
2.6. og § 5 a
Sidste frist for menighedsrådets afholdelse af et obligatorisk offentligt orienteringsmøde.
Tirsdag den 18. september 2012
6.13. og § 5, stk. 5
Sidste frist for præster ansat i flere menighedsrådskredse til at vælge kreds for udøvelse af valgret.
Tirsdag den 18. september 2012
2.1.1. og 3.5.1.
Sidste frist for markering af valgbestyrelsen som brugere af kandidatsystemet via Den Digitale Arbejdsplads (DAP) til indberetning af antal modtagne kandidatlister, maskinel prøvelse af kandidatlisterne og indberetning af antal stemmer ved valget, således at valgbestyrelsen selv varetager indtastningerne.
7 uger
   
Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00
3.2. og § 12, stk. 2
Kandidatlister kan tidligst indleveres til en af de to personer, som valgbestyrelsen har bemyndiget til at modtage kandidatlister.
6 uger
   
Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00
3.2. og § 12, stk. 2
Sidste frist for indlevering af kandidatlister.
Tirsdag den 2. oktober 2012
2.3.
Sidste frist for valgbestyrelsens beslutning om antallet af afstemningssteder og valg af passende stemmelokale.
Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00
3.5.2.
Valgbestyrelsen kan tidligst kontrollere, hvorvidt kirkefunktionærer ansat i menighedsrådskredsen er opført på en kandidatliste.
Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 10.00
4.2. og 6.3.
Sidste frist for valgbestyrelsen, der ikke taster selv, til at give oplysning om antal modtagne kandidatlister til stiftsadministrationen.
Torsdag den 4. oktober 2012 kl. 9.00
3.5.1. og 3.5.5.
Sidste frist for at den ikke-prøvede kandidatliste er stiftsadministrationen i hænde, hvis valgbestyrelsen overlader indtastningen til stiftsadministrationen.
Torsdag den 4. oktober 2012 kl. 12.00
4.2. og 6.3.
Sidste frist for valgbestyrelsens og stiftsadministrationens, som taster for valgbestyrelsen, indberetning til ministeriet om antal afstemningsvalg og aftalevalg via indtastning i kandidatsystemet på Den Digitale Arbejdsplads (DAP).
Torsdag den 4. oktober 2012
6.1.1.
Sidste frist for valgbestyrelsen til at sende blanketter til bestilling af valglister og valgkort til kommunens folkeregister.
Fredag den 5. oktober 2012
 
Offentliggørelse på www.km.dk af, hvor der skal være afstemning.
Fredag den 5. oktober 2012
3.5.5.
Sidste frist for stiftsadministrationens indtastning af kandidatlister til maskinel prøvelse for menighedsråd uden officiel e-postkasse.
Fredag den 5. oktober 2012
2.3. og 6.4.1.
Sidste frist for at give meddelelse til kommunens folkeregister om flere afstemningssteder.
Mandag den 8. oktober 2012
3.5.1. og 3.5.5.
Sidste frist for indtastning af kandidatlister til maskinel prøvelse for menighedsråd med officiel e-postkasse.
5 uger
   
Tirsdag den 9. oktober 2012
3.5.1., 3.6. og § 13
Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse til stillere om mangler ved kandidatlisten.
Fredag den 12. oktober 2012
Kun for folkeregisteret
Sidste frist for folkeregistret for indberetning af afstemningsoplysninger til KMD’s Valgudskrivningssystem (Billede A101).
4 uger
   
Tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 19.00
3.6.
Stillere og kandidater skal opfylde valgrets- og valgbarhedsbetingelserne. Aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af fast bopæl i riget dog først på valgdagen.
Tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 19.00
3.5.1., 4. og § 13 og § 16
Sidste frist for afhjælpning af mangler ved kandidatlisten. Foreligger der kun én gyldig kandidatliste aflyses afstemningen.
Tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 19.00
3.9.1.
Sidste frist for stillerne og kandidaterne til at anmelde ny listebetegnelse, såfremt en liste ved lodtrækning ikke opnår en anmeldt betegnelse.
Tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 19.00
3.10. og § 14
Sidste frist for anmeldelse af listeforbund (valgforbund).
Tirsdag den 16. oktober 2012
2.3., 12.4. og 11.
Valgbestyrelsen underretter snarest kommunens folkeregister om valg og aftaler brevstemmeafgivning.
Tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 19.00
1.2. og 3.6.
Sidste frist for registrering af sognebåndsløsning i SBL-protokollen, hvis sognebåndsløseren skal kunne opstille som kandidat eller være stiller.
Tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 19.00
1.3. og 3.6.
Sidste frist for registrering af indenpastoratsflyttere, der ønsker at bevare de parlamentariske rettigheder i det hidtidige bopælssogn, hvis vedkommende skal kunne stille op som kandidat eller stiller.
Tirsdag den 16. oktober 2012
16.3.
Begæring om at afgive stemme i hjemmet kan tidligst indgives til kommunens folkeregister.
26. dagen
   
Torsdag den 18. oktober 2012
3.5.1. og 3.5.5.
Sidste frist for valgbestyrelsen til at indlevere en kopi af den eller de reviderede kandidatlister til stiftsadministrationen – hvis indtastningen er overladt til stiftsadministrationen.
Fredag den 19. oktober 2012 kl. 15.00
3.5.1.
Sidste frist for valgbestyrelsens til at indtaste den reviderede kandidatliste i kandidatsystemet.
Fredag den 19. oktober 2012 kl. 15.00
3.5.5.
Sidste frist for stiftsadministrationens indtastning af de reviderede kandidatlister i kandidatsystemet.
Mandag den 22. oktober 2012
12. - 12.3. § 26, stk. 2, nr. 3 og 4
Sidste frist for kommunens folkeregister for henvendelse til sygehuse og andre institutioners ledelse om almindelig brevstemmeafstemning. Kommunalbestyrelsen træffer aftale med valgbestyrelsen om afstemningens gennemførelse for boformer mv.
3 uger
   
Tirsdag den 23. oktober 2012
5. og § 15
Sidste frist for valgbestyrelsens bekendtgørelse af kandidatlister samt oplysning om anmeldte listeforbund. Herefter kan en kandidatliste ikke trækkes tilbage.
Tirsdag den 23. oktober 2012
11.3. og § 28, § 29.
Brevafstemning kan tidligst foretages 3 uger før valgdagen.
12. dagen
   
Torsdag den 1. november 2012
16.3.
Sidste frist for begæring til kommunens folkeregister om at afgive stemme i hjemmet.
11. dagen
   
Fredag den 2. november 2012 kl. 12.00
1.2.
Sidste frist for nye sognebåndsløseres anmodning om optagelse på valglisten i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat.
Fredag den 2. november 2012 kl. 12.00
1.2. og 6.5.3.
Sidste frist for, at en sognebåndsløser, der ønsker sine parlamentariske rettigheder flyttet tilbage til bopælssognet, skriftligt opsiger aftalen om sognebåndsløsning til sognebåndsløserpræsten.
Fredag den 2. november 2012 kl. 12.00
1.3.
Sidste frist for, at personer, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat (indenpastoratsflyttere), kan anmode om at blive optaget på valglisten i det hidtidige bopælssogn.
Fredag den 2. november 2012 kl. 12.00
1.3 og 6.5.3.
Sidste frist for, at en indenpastoratsflytter, der ønsker sine parlamentariske rettigheder flyttet tilbage til bopælssognet, skriftligt meddeler dette til en af pastoratets fastansatte præster.
Fredag den 2. november 2012
6.5.
Sidste frist for at tilflyttere til sognet registreres med bopæl i sognet hos kommunen og dermed optages på valglisten.
Fredag den 2. november 2012 kl. 16.00
1.2. , og 6.5.1.
Sidste frist for sognebåndsløserpræsten for registrering i SBL-protokollen af sognebåndsløsere, der ønsker at udøve deres parlamentariske rettigheder i en menighedsrådskreds, der betjenes af sognebåndsløserpræsten.
Fredag den 2. november 2012 kl. 16.00
1.2., 1.2.4. og 6.5.3.
Sidste frist for sognebåndsløserpræstens registrering i SBL-protokollen af sognebåndsløserens opsigelse af sognebåndsløsningen sådan, at de parlamentariske rettigheder igen udøves i bopælssognet.
Fredag den 2. november 2012 kl. 16.00
1.2. og 1.2.4.
Sidste frist for sognebåndsløserpræstens registrering i SBL-protokollen af præstens opsigelse af aftalen om sognebåndsløsning, hvorved de parlamentariske rettigheder flyttes tilbage til bopælssognet.
Fredag den 2. november 2012 kl. 16.00
1.3. og 6.5.2.
Sidste frist for, at sognepræsten i det hidtidige bopælssogn registrerer i SBL-protokollen, at indenpastoratsflytteren ønsker at blive optaget på valglisten for det hidtidige bopælssogn.
Fredag den 2. november 2012 kl. 16.00
1.3. og 6.5.3.
Sidste frist for at pastoratets fastansatte præster registrerer i SBL-protokollen, at en indenpastoratsflytter flytter sine parlamentariske rettigheder til sit nye bopælssogn.
10. dagen
   
Lørdag den 3. november 2012
8.1. og § 10
Sidste frist for valgbestyrelsens bekendtgørelse om udsendelse af valgkort med opfordring til eventuel indsigelse.
7. dagen
   
Tirsdag den 6. november 2012
4.1 og § 16.
Sidste frist for aflevering af en særlig stedfortræderliste til valgbestyrelsen, når afstemningen er aflyst.
6. dagen
   
Onsdag den 7. november 2012
6.1. og 6.5.
Valgbestyrelsen modtager valglisten, der kan afhentes eller aftalt udsendt af kommunens folkeregister.
5. dagen
   
Torsdag den 8. november 2012
4.1.
Sidste frist for valgbestyrelsen for at aflevere stedfortræderlisten til stiftsadministrationen til indtastning.
Torsdag den 8. november 2012
7.1.
Vælgerne modtager valgkort fra KMD A/S senest denne dag.
3. sidste hverdag
   
Fredag den 9. november 2012
11.3. og § 28
Sidste frist for afgivelse af brevstemme.
Dagen før valgdagen
   
Mandag den 12. november 2012
4.1.
Sidste frist for at den maskinelle prøvelse af den særlige stedfortræderliste skal være gennemført.
VALGDAGEN:
   
Tirsdag den 13. november 2012
6.8., 8.2., 10., §1 og § 11.
Rettelser i valglisten kan foretages til og med valgdagen. Om gennemførelse af valghandlingen.
EFTER VALGET:
   
Onsdag den 14. november 2012 kl. 9.00
21.2.
Sidste frist for, at stiftsadministrationen modtager oplysninger fra valgbestyrelsen vedrørende afstemningen.
Onsdag den 14. november 2012 kl. 12.00
21.2.
Sidste frist for valgbestyrelsens elektroniske indberetning af valgets resultat ved indtastning i kandidatsystemet, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke stiller til rådighed til opgørelse og indberetning af stemmeprocenten ved valget.
Onsdag den 14. november 2012 kl. 12.00
21.2.
Sidste frist for stiftsadministrationens elektroniske indberetning af valgets resultat ved indtastning i kandidatsystemet, som Ministeriet for Ligestilling stiller til rådighed til opgørelse og indberetning af stemmeprocenten ved valget.
Torsdag den 15. november 2012
4.3. og 21.3
Sidste frist for at udskriften af beslutningsprotokollen er stiftsadministrationen i hænde.
1 uge
   
Tirsdag den 20. november 2012
4.4. og 21.4.
Sidste frist for stiftsadministrationens markering i kandidatsystemet af, hvem der er valgt til menighedsrådene.
Tirsdag den 20. november 2012
4.5. og 23 samt § 30
Sidste frist for at indgive klage over valget, der skal indgives skriftligt til biskoppen.
Torsdag den 22. november 2012
4.4. og 21.4.
Sidste frist for, at udskrift fra KIS-informationssystemet over de valgte medlemmer er det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd i hænde.
3 uger
   
Tirsdag den 4. december 2012
22.2.
Sidste frist for valgbestyrelsen til at aflevere valglister og valgkort til kommunens folkeregister, medmindre der er indgivet klage over valget.
Tirsdag den 4. december 2012
21.4.
Sidste frist for menighedsrådets nyvalgte formand til at sende meddelelse til provstiudvalget og stiftsadministrationen om valg af formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson, tegningsberettiget og valgbestyrelse.
Ved udgangen af december måned 2012
4.4. og 21.4.
Sidste frist for stiftsadministrationen til at indføre oplysningerne om menighedsrådenes konstituering i KIS.
     

Relevante regler

Reglerne kan findes på www.retsinformation.dk.

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd. (Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012)

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd. (Bekendtgørelse nr. 362 af 25. april 2012)

Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat. (Bekendtgørelse nr. 369 af 25. april 2012)

Bekendtgørelse om fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer. (Bekendtgørelse nr. 368 af 25. april 2012).