Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Nyt påbud på grund af utilstrækkelig efterkommelse af påbud om at sikre bowlingmaskiner

Et bowlingcenter havde fået påbud om at sikre bowlingmaskinerne, så arbejdet ved maskinerne kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Påbuddet skulle efterkommes ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Efter at påbuddet var efterkommet med rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, foretog Arbejdstilsynet et opfølgende tilsyn og konstaterede, at man fortsat kunne komme i kontakt med farlige bevægelige maskindele, blandt andet fordi afskærmningen flere steder ikke var tilstrækkelig høj.

Bowlingcentret fik derfor et nyt påbud om at træffe effektive foranstaltninger, som kunne forhindre kontakt med de bevægelige maskindele.

Virksomheden klagede over det nye påbud og henviste blandt andet til, at der kunne opsættes advarselsskilte eller forbudsskilte, hvor man kunne komme til de bevægelige maskindele.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet reglerne angiver, at en maskine først er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig, når personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele.

Forholdene blev vurderet på grundlag af bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2012 behandlet klagen over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. december 2010. [virksomhedens navn udeladt] klager over, at virksomheden skal foretage yderligere sikring af AMF 82-90 XL bowlingmaskiner således, at det sikres, at arbejde ved maskinerne kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder at der træffes effektive foranstaltninger, som forhindrer kontakt med farlige bevægelige maskindele.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynet afgørelse af 23. december 2010 om, at [virksomhedens navn udeladt] skal foretage sikring af AMF 82-90 XL bowlingmaskiner således, at arbejde ved maskinerne kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder skal der træffes effektive foranstaltninger, som forhindrer kontakt med farlige bevægelige maskindele.

Det betyder, at [virksomhedens navn udeladt] skal efterkomme nævnets afgørelse senest den 18. juni 2012 og skal sende en tilbagemelding herom til Arbejdstilsynet senest den 26. juni 2012.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg den 13. december 2010 har konstateret, at der er risiko for personskade, fordi det er muligt at komme i berøring med bevægelige maskindele, mens bowlingmaskinerne er i drift.

I den forbindelse lægger nævnet vægt på, at det er muligt at komme i kontakt med bevægelige maskindele

ved en placering på opgangstrappe mellem maskinerne, hvorfra man kan række ind til remtrækket

ved placering på arbejdsplatform på gangbro, hvorfra man kan række ind til remtræk og andre bevægelige maskindele

ved placering ved bowlingmaskinens forside, hvorfra det er muligt at række ind til roterende aksler med udragende knaster i nabomaskinen, som stadig er i drift, og hvor det ikke er noget, der sikrer, at nabomaskinen standser, hvis man rækker ind i denne maskines område

fra maskinernes bagside, hvorfra det er muligt at nå de bevægelige maskindele, der befinder sig cirka 40 cm fra afskærmningen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheden opsætter advarselsskilte eller forbudsskilte, idet reglerne angiver, at maskiner skal sikres således, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele.

Afgørelsen er truffet af et enigt Arbejdsmiljøklagenævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen benyttet følgende regler:

Om sikring og anvendelse af bowlingmaskiner:

§ 45, stk. 1, og § 46, nr. 1 og nr. 4, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

§ 38, nr. 1, og § 41, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler

§ 6, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995.

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de dokumenter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

Kopi til

Arbejdstilsynet,

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 46. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v., herunder om

1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,

2) forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion, udførelse og opstilling,

3) godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller overlades til brugeren eller tages i brug,

4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler

Kapitel 3

Andre maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning

§ 38. I konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at

1) personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer

2) værktøj, emner eller dele heraf, stænk o.l. ikke kan udslynges til fare for sikkerhed og sundhed, og

3) varme, kulde, stråling, støj, vibrationer, støv, fugtighed, røg, dampe, gasser eller andet, som udvikles ved anvendelsen af hjælpemidlet, ikke afgives på en sådan måde, at det frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerheds-udstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler.

Stk. 3. Afskærmninger og andre beskyttelsesanordninger

1) skal være solidt fremstillet,

2) må ikke forårsage yderligere risici,

3) må ikke let kunne flyttes eller sættes ud af drift,

4) skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område,

5) må ikke hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt, og

6) skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og udskiftning af dele såvel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, og så vidt muligt uden afmontering af afskærmning eller anden beskyttelsesanordning.

§ 41. Den måde, hvorpå indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller andre former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser i dette sker, skal i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst mulige oversigts- og kontrolforhold, og om nødvendigt skal hjælpemidler være forsynet med udstyr, som automatisk giver signal forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger. Igangsætning må kun kunne ske ved en bevidst handling, udført på et styresystem, der er beregnet hertil.

Stk. 2. Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsning være kombineret med en bremsning. Stopordre skal have højere prioritet end igangsætningsordre.

Stk. 3. Hvis unormale driftsforhold, herunder variationer eller afbrydelse i energitilførslen til et teknisk hjælpemiddel, kan frembyde fare, skal hjælpemidlet have effektiv sikring herimod. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med automatisk og hensigtsmæssigt virkende varslingsanordning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 6. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom.