Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. april 2012)

Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden

(Lovforslag nr. L 181)

Med lovforslaget foreslås, at Kennedy Centret, som i dag er et selvstændigt nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse overføres til Region Hovedstaden. Lovforslaget er affødt af »nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet« fra 2006.

Ved lovforslaget overføres Kennedy Centret til Region Hovedstaden med opgaver, bevilling, bygning og personale. Med lovforslaget tilsigtes der ikke ændringer i Kennedy Centrets opgaveområde eller indskrænkninger i centrets økonomi.

Der er lagt vægt på, at Kennedy Centret overføres som en samlet enhed, og at den tætte integration mellem forskning, rådgivning og patientbehandling videreføres.

Med lovforslaget løftes Kennedy Centret ud af lov om sektorforskningsinstitutioner, og bestyrelsen afbeskikkes som følge heraf. Region Hovedstaden overtager herefter det overordnede ledelsesansvar for Kennedy Centret, og regionen bliver ansættelsesmyndighed for de hidtil statsligt ansatte på centret.

Kennedy Centrets bygning vil blive erhvervet af Region Hovedstaden. Kennedy Centrets bevilling rummer en behandlingsdel og en forsknings- og satspuljedel. Den behandlingsrelaterede del af bevillingen overføres til regionernes bloktilskud. Idet Region Hovedstaden har en større andel af patienterne, vil der blive anvendt en model, hvor Region Hovedstaden tildeles en andel af midlerne, inden de overføres til bloktilskuddet. Bevillingen til diætpræparater vil ligeledes blive overført til regionernes bloktilskud. Forsknings- og satspuljemidlerne vil blive placeret på finanslovkonto 16.51.03 Tilskud til forskningsopgaver, hvorfra midlerne overføres løbende til Region Hovedstaden, som skal aflægge regnskab herfor med henblik på at sikre, at midlerne anvendes til de aktiviteter, hvortil de er afsat.

Lovforslaget ændrer ikke ved Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, og de funktioner, som Sundhedsstyrelsen har tildelt Kennedy Centret, skal således fortsat varetages af centret efter overførslen. Der er, som det fremgår af lovforslaget, indgået aftale med Region Hovedstaden om, at regionen udarbejder en model for den fremtidige brugerinddragelse med patientforeningerne.

Lovforslaget fremsættes i APR II, da der har været en række delforhandlinger, som har skullet afsluttes først.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.