Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug

(Overgangsregel om samtidig sagsbehandling og tilføjelse af skema om standardspredning ved beregning af udlederkontrol i bilag 2)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 130 af 8. februar 2012 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug foretages følgende ændringer:

1. I § 18 ændres »§ 5, stk. 2-5,« til: »§ 4, stk. 1-2,«.

2. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2012.

Miljøministeriet, den 11. maj 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

»Bilag 2

Beregning af maksimal årlig og daglig udledning fra ferskvandsdambrug på udlederkontrol, jf. kapitel 3

I en miljøgodkendelse af et ferskvandsdambrug, der jf. § 6 og 7, ansøger om at overgå fra foderkvotergulering til regulering ved udlederkontrol, fastsættes vilkår, jf. § 9, i henhold til bilag 2, ved at omregne foderkvoten til en maksimal årlig og daglig udledning af organisk stof målt som modificeret BI5, totalfosfor, totalkvælstof og ammoniumkvælstof.

1. Fastsættelse af maksimal årlig udledning

Ferskvandsdambrugets nettoudledning (U), dvs. udledningen af et givet stof (BI5, ammonium kvælstof, total N, total P) minus stofindhold i vandindtag, beregnes i henhold til,

U= P - (RN * P) = P * (100 % - RN)

hvor

RN = Dambrugets samlede rensegrad RN (%) som for de forskellige produktionsstørrelser fastsættes til:

       
Produktionsstørrelse
(Ftill)
≤ 25 tons foderforbrug
Rensegrad
25 til 230 tons foderforbrug Rensegrad
>230 tons foderforbrug
Rensegrad
RN ammonium_N
47 %
55 %
65 %
RN total_N
50 %
50 %
50 %
RN total P
60 %
65 %
70 %
RN BI5
60 %
75 %
85 %
       

P = Produktionsbidrag af NH4-N, total N, total P og organisk stof, hvor produktionsbidraget regnes som Ftill gange med standardproduktionsbidrag pr. tons foder, hvor Ftill er det efter ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen meddelte maksimale foderforbrug. Såfremt der foreligger en miljøgodkendelse med vilkår om en ændret foderkvote og andre renseforanstaltninger, skal disse lægges til grund for omregningen fra foderkvote til maksimale udlederkrav.

Der anvendes for alle produktionsstørrelser nedenstående standardproduktionsbidrag pr. tons foder:

   
Ammonium kvælstof:
39 kg pr. tons foder
Total kvælstof:
56 kg pr. tons foder
Total fosfor:
4,9 kg pr. tons foder
BI5:
97 kg pr. tons foder
   

Den maksimale nettoudledning U beregnes efter nedenstående, ved anvendelse af Ftill

   
For total kvælstof anvendes:
UTN = PTN * (100% - RN(TN))
For ammonium kvælstof anvendes:
UNH4-N = PNH4-N * (100 % - RN(NH4-N)) * 1,86
For total fosfor anvendes:
UP = PTP * (100 % - RN(P)) * 1,86
For BI5 anvendes:
UBI5 = PBI5 * (100 % - RN(BI5)) * 1,86
   

Den maksimale nettoudledning Umax beregnes ved at gange Ftill med den maksimale udledning pr. tons Ftill, som for de forskellige produktionsstørrelser, fastlægges til:

       
Produktionsstørrelse (Ftill)
≤ 25 tons foderforbrug
25 til 230 tons
foderforbrug
>230 tons foderforbrug
       
 
kg pr tons Ftill
kg pr tons Ftill
kg pr tons Ftill
Umax ammonium_N
38,5
32,6
25,4
Umax total N
52,1
52,1
52,1
Umax total P
3,7
3,2
2,7
Umax BI5
72,2
45,1
27,1
       

2. Kontrol af maksimal årlig udledning

Ved kontrol af overholdelse af de maksimale årlige udledninger kontrolleres med tilstandskontrol for ammonium kvælstof og BI5 og transportkontrol for total kvælstof og total fosfor, jvf. Svendsen et al. (2008) Modeldambrug under forsøgsordninger. Faglig slutrapport for »Måle- og dokumentationsprojektet for modeldambrug«. DTU-Aqua-rapport nr. 193-08, side 206-212 og »Notat vedrørende tilpasning af udlederkrav ved overgang fra tilstandskontrol til transportkontrol« fra Danmarks Miljøundersøgelser (Larsen S. E. og Svendsen, L. M. 2002).

Tilstandskontrol:

Som grundlag for gennemførsel af tilstandskontrol deles den årlige tilladte maksimale udledning af henholdsvis ammonium kvælstof og BI5 med 365 og den tilladte vandafledning for at fastlægge de udledergrænseværdier Uk, der skal overholdes.

Tilstandkontrollen udføres herefter ved:

dk + kk(n)* sk ≤ Uk

hvor dk = gennemsnit af de daglig målte nettokoncentrationer i udledningen (forskellen i koncentration i udløb og indløb for prøvetagningen)

kk(n) = justeringsfaktoren ved tilstandskontrol for n prøver. kk(26) = 0,5035, kk(12) = 0,3586

sk = spredningen på de n nettokoncentrationer i udledningerne

Uk = udledergrænseværdi (mg/l)

Transportkontrol:

Som grundlag for gennemførsel af transportkontrol deles den årlige tilladte maksimale udledning af henholdsvis total kvælstof og total fosfor med 365 for at fastlægge de daglige udledergrænseværdier, der skal overholdes. Udlederkravet skal tilpasses ved overgangen fra tilstandskontrol til transportkontrol ved:

UT = UTk + (kT - kk) * sT

Transportkontrollen udføres herefter ved:

dT + kT(n)* sT ≤ UT

hvor

dT = gennemsnit af nettoudledningen på prøvetagningsdage (forskel i transport i udløb og transport i indløb baseret på målte koncentrationer i vandindtag og vandafledning og tilsvarende målte vandmængder i prøvetagningsdøgnet)

kT(n) = justeringsfaktoren ved transportkontrol for n prøver. kT(26) = -0,3352; kT (12) = -0,5205

kk(n) = justeringsfaktoren ved tilstandskontrol for n prøver. kk(26) = 0,5035, kk(12) = 0,3586

sT = spredningen på de n nettodøgnudledninger

UTk = udledergrænseværdi overført direkte ved at dividere årlig maksimalt tilladte udledning med 365

UT = korrigerede udledergrænseværdi (kg pr. døgn)

Der anvendes følgende »standard« spredninger sT ved beregning af det justerede udlederkrav ved overgang fra tilstandskontrol til udlederkontrol (n = antal prøver) såfremt der ikke findes tilstrækkeligt antal målesæt (min. 26 på et år) til beregning af spredninger:

Produktionsstørrelse
(Ftill)
≤ 25 tons
n = 12 og 26
25 til 230 tons
n = 12 og 26
> 230 tons
n = 12 og 26
Total kvælstof
0,150
0,502
2,51
Total fosfor
0,010
0,032
0,160

Før indsættelse i:

UT = UTk + (kT(n) - kk(n)) * sT

ganges ovenstående standardspredning, der er angivet normaliseret ift. vandafledningen, med ferskvandsdambrugets tilladte daglige vandafledning således at sT indsættes i formlen som kg pr. døgn. Efter minimum 1 års måleserie kan standardspredningen erstattes med spredningen på målte stofafledningen fra ferskvandsdambruget.

3. Fastlæggelse af maksimal daglig udledning

Til fastlæggelse af fordeling af årsproduktionen fastlægges:

en maksimal daglig udledning for total kvælstof og total fosfor (angivet i kg pr. dag)

Den maksimale daglige udledning Ud for henholdsvis total kvælstof og total fosfor må ikke overskride 1 % af ferskvandsdambruget samlede årlige nettoudledning U, dvs. Ud <= 0,01 * U (U for hhv. total kvælstof og total fosfor), hvor Ud ikke må overskrides beregnet som et løbende gennemsnit over 7 dage.

4. Fastsættelse af maksimal ammonium kvælstof og organisk stof koncentration

Maksimale koncentrationer i udledningerne af ammonium kvælstof og organisk stof fastlægges for at forebygge koncentrationsniveauer nedstrøms ferskvandsdambruget, der er skadelige for faunaen.

Den maksimale koncentration Cmax af henholdsvis ammonium kvælstof og organisk stof, der aldrig må overskrides i udledningen, fastlægges ved:

I perioden april–september må koncentrationen i udledningerne ikke på noget tidspunkt være højere end:

Cmax = 4 * Kudl, * Qmm/Qva

I perioden oktober-marts må koncentrationen i udledningerne ikke på noget tidspunkt være højere end:

Cmax =6 * Kudl, * Qmm/Qva ,

Hvor

Cmax = maksimale koncentration af hhv. ammonium kvælstof og organisk stof (BI5)

Kudl = udledergrænseværdier for hhv. ammonium kvælstof (0,4 mg/l) og BI5 (1,0 mg/l)

Qmm = vandløbets medianminimum umiddelbart nedstrøms ferskvandsdambruget

Qva = aktuelle vandafledning fra ferskvandsdambruget«