Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster

Til biskopperne, provsterne og præsterne

§ 1. Folkekirken betragtes i relation til arbejdsmiljøloven som én samlet arbejdsplads for provster og præster. Herefter oprettes arbejdsmiljøorganisationen i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser for arbejdspladser med mere end 35 ansatte eller derover.

§ 2. Arbejdsmiljøorganisationen etableres i to niveauer, hvor niveau 1 er arbejdsmiljøgrupperne, og niveau 2 er arbejdsmiljøudvalgene.

Stk. 2. Arbejdsmiljøgrupperne oprettes provstivis og består af provsten som leder og en arbejdsmiljørepræsentant valgt blandt provstiets fastansatte præster.

Stk. 3. Arbejdsmiljøgruppen svarer til den arbejdsmiljøorganisation, der fandtes inden dette cirkulæres ikrafttrædelse, der sker derfor ingen ændringer i valgperioden for allerede valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Stk. 4. Arbejdsmiljøudvalgene oprettes stiftsvis, og består af biskoppen som formand og to provster valgt af provsterne i stiftet og to arbejdsmiljørepræsentanter valgt af arbejdsmiljørepræsentanterne i stiftet.

Stk. 5. Valg til arbejdsmiljøudvalg iværksættes af biskoppen, således at arbejdsmiljøudvalgene etableres senest 3 måneder efter cirkulærets ikrafttrædelse.

§ 3. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges for en fireårig periode, jf. § 25, stk. 4, i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Der kan ske genvalg.

§ 4. Arbejdsmiljørepræsentanternes og provsternes udgifter, herunder til befordring i forbindelse med udførelse af hvervet, afholdes af stifternes bevilling for godtgørelser mv. efter bestemmelserne i Tjenesterejseaftalen.

Stk. 2. Udgifterne til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og suppleringsuddannelse, svarende til to dage inden for de første 12 måneder af funktionsperioden og 1½ dag for de efterfølgende funktionsår, afholdes af fællesfonden.

§ 5. Retten til supplerende efteruddannelse af 1½ dags varighed inden for hvert funktionsår kan efter aftale med provsten afvikles med op til 3 dage samlet over en to-årig periode.

Stk. 2. Provsten skal godkende udgiften inden tilmelding til supplerende efteruddannelse.

§ 6. Det er obligatorisk at anvende det af ministeriet udfærdigede elektroniske APV-værktøj for præster.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 15. maj 2012

Stk. 2. Cirkulære af 15. december 2005 om arbejdspladsvurdering for præster og provster i folkekirken ophæves samtidig.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 25. april 2012

Annemarie Steffensen
Specialkonsulent