Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet

§ 1. Hæderstegnet benævnes Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet. Det præges i sølv og formes som en medalje, der på aversen bærer Kong Frederik IX’s kronede initial og på reversen civilforsvarets kronede våben over ordet »FORTJENT«

Stk. 2. Hæderstegnet bæres på venstre side af brystet i et hvidt og rødt delt bånd, der i midten er belagt med en pæl i omvendte farver. Indehaveren af danske ordner, hæderstegn og medaljer bæres hæderstegnet til venstre for disse. Tilsvarende gælder, hvor alene båndet bæres.

§ 2. Hæderstegnet tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen efter indstilling til Beredskabsstyrelsen. Tildelingen foregår en gang årligt i maj måned. Det samme gælder tildelingen af det i § 3, stk. 2 og 3, nævnte egeblad i henholdsvis sølv og guld.

§ 3. Hæderstegnet kan tildeles personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for redningsberedskabet samt i øvrigt har vist sig agtet til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats. Tegnet kan tildeles alle personelgrupper i redningsberedskabet, frivillige, personel af reserven, ansatte samt samarbejdspartnere uden for beredskabet herunder udenlandske statsborgere.

Stk. 2. Hæderstegnet tildeles enhver, som har forrettet god tjeneste ved redningsberedskabet i 25 år.

Stk. 3. Ved i alt 40 års god tjeneste ved redningsberedskabet tildeles et egeblad af sølv, der påhæftes hæderstegnets bånd.

Stk. 4. Ved i alt 50 års god tjeneste ved redningsberedskabet tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd.

§ 4. Personer, der har modtaget Hæderstegn for god tjeneste ved Københavns Brandvæsen eller Jubilæumstegnet for god tjeneste i Frederiksberg Brandkorps eller Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet, kan ikke modtage Hæderstegnet for god tjeneste ved redningsberedskabet.

§ 5. Når nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, gør sig skyldig i forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få hæderstegnet tildelt, kan tegnet fratages den pågældende efter Beredskabsstyrelsens bestemmelse.

Stk. 2. Hæderstegnet tilbageleveres Beredskabsstyrelsen ved modtageres død.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder i givet fald også et tildelt egeblad af sølv eller guld.

§ 6. Indstilling om tildeling af hæderstegn indsendes til Beredskabsstyrelsen senest 1. februar hvert år. Indstillingen, der stiles til direktøren for Beredskabsstyrelsen og mærkes »Fortroligt« må indeholde den indstilledes fulde navn, personnummer, en redegørelse for vedkommendes placering i redningsberedskabet samt en fyldig motivering for tildeling af hæderstegnet.

Forsvarsministeriet, den 26. april 2012

Anders Jakobsen
Kontorchef