Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Forbrugerrepræsentanter
Kapitel 3 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber

I medfør af § 12 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for vandselskaber, som er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Ved vandselskabets forbrugere forstås i denne bekendtgørelse fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug i det pågældende vandselskabs forsyningsområde.

Kapitel 2

Forbrugerrepræsentanter

§ 2. I vandselskaber skal forbrugerindflydelsen sikres ved, at mindst to medlemmer af bestyrelsen (forbrugerrepræsentanter) vælges af vandselskabets forbrugere. I vandselskaber, hvori medarbejderne vælger medlemmer til bestyrelsen efter reglerne i selskabslovens § 140, kan antallet af forbrugerrepræsentanter begrænses til ét medlem.

Stk. 2. Valg af forbrugerrepræsentanter efter stk. 1 kan ske direkte eller indirekte via et repræsentantskab valgt af vandselskabets forbrugere, som vælger forbrugerrepræsentanterne til vandselskabets bestyrelse.

Stk. 3. Kravet om valg af forbrugerrepræsentanter efter stk. 1 gælder ikke i vandselskaber,

1) hvor vandselskabets forbrugere direkte eller indirekte via et repræsentantskab vælger flertallet af vandselskabets bestyrelse ved udøvelse af deres beføjelser som ejere, medlemmer eller på lignende måde,

2) som er ejet af en juridisk person, hvor flertallet af bestyrelsen for den juridiske person er valgt eller udpeget på den i nr. 1, nævnte måde, og denne bestyrelse vælger vandselskabets bestyrelse, eller

3) som er organiseret som kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

§ 3. Valgbar til bestyrelse og forbrugerrepræsentantskab efter § 2, stk. 1 og 2, er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i vandselskabet.

Stk. 2. Forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen skal have samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Vandselskabet skal drage omsorg for, at forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen snarest muligt efter valget, og senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter valget.

Stk. 2. Vandselskabet skal endvidere drage omsorg for, at der vælges forbrugerrepræsentanter til vandselskabets bestyrelse, senest 6 måneder efter at vandselskabet ikke længere opfylder indflydelseskravene efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Valg af forbrugerrepræsentanter efter § 2, stk. 1, skal ske på en måde, der giver enhver forbruger i vandselskabet lige indflydelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Et vandselskab, der er koncernforbundet med et eller flere vandselskaber, kan i stedet opfylde kravet til forbrugerindflydelse ved at foretage valg af fælles forbrugerrepræsentanter i forening med forbrugerne i koncernens øvrige vandselskaber.

Stk. 5. Et vandselskab, der er koncernforbundet med en varmefremføringsvirksomhed efter § 23 h i lov om varmeforsyning og en elnetvirksomhed efter § 19 i lov om elforsyning kan i stedet opfylde kravet til forbrugerindflydelse efter denne bekendtgørelse ved, at forbrugere i koncernens vandselskaber i forening med forbrugerne i varmefremføringsvirksomheden og elnetvirksomheden foretager fælles valg af forbrugerrepræsentanter.

Stk. 6. Et vandselskab, der opfylder kravet til forbrugerindflydelse ved at foretage fælles valg af forbrugerrepræsentanter efter stk. 5, kan i stedet for den i stk. 3 nævnte valgregel vedtage, at forbrugerindflydelsen i rimeligt omfang afspejler antallet af forbrugere og det faktiske forbrug af de forsyningsarter (vand, spildevand, el, varme), som forbrugerne aftager.

Stk. 8. Vandselskabet kan endvidere nedsætte et råd af forbrugere, som skal have til opgave at drøfte spørgsmål af interesse for forbrugerne. Rådet kan forlange at vandselskabets bestyrelse tager emner af interesse for forbrugerne op til drøftelse.

§ 5. Et vandselskabs vedtægter skal indeholde bestemmelser om, hvordan valg af forbrugerrepræsentanter skal gennemføres, herunder om valget foregår direkte til bestyrelsen eller til et repræsentantskab, der vælger eller udpeger bestyrelsen. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser om, hvorvidt valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres efter § 2, stk. 1 og 2 eller § 4, stk. 4 eller stk. 5. De nærmere bestemmelser kan fastsættes i et valgregulativ, som vedtægterne henviser til.

Stk. 2. I vedtægterne eller valgregulativet, jf. stk. 1, fastsættes som minimum:

1) kredsen af stemmeberettigede forbrugere (fx alle myndige forbrugere eller hver boligenhed eller husstand)

2) antal forbrugerrepræsentanter og eventuelle suppleanter for forbrugerrepræsentanterne,

3) valgbarhed

4) procedure for opstilling af kandidater og gennemførelse af valg

5) valgdato og valgperiode

6) tidspunkt for indtræden i bestyrelsen, og

7) forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter

Stk. 3. Information om valg kan ske digitalt eller på tryk, ved annoncering, ved brev, ved en kombination heraf eller på anden måde, der sikrer, at vandselskabets forbrugere får information om valget.

Stk. 4. Vandselskabets vedtægter samt information om valg af forbrugerrepræsentanter skal være offentligt tilgængelige på vandselskabets hjemmeside.

Kapitel 3

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1194 af 14. oktober 2010 om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Stk. 3. Valg, som er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 1194 af 14. oktober 2010 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, bevarer gyldigheden, indtil der er gennemført valg efter denne bekendtgørelse.

Miljøministeriet , den 16. juni 2012

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard