Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 27. november 2008 om adoption af børn (revideret)

Den 27. november 2008 undertegnede Danmark i Strasbourg Europarådets reviderede konvention til konventionen af 24. april 1967 om adoption af børn, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 23 af 15. februar 1979, Lovtidende C.

Konventionens ordlyd er som følger:

   
Oversættelse
     
EUROPEAN CONVENTION
ON THE ADOPTION OF CHILDREN
(REVISED)
 
DEN EUROPÆISKE KONVENTION
OM ADOPTION AF BØRN
(REVIDERET)
     
Preamble
 
Præambel
     
The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto,
 
Europarådets medlemsstater og de øvrige underskrivere af denne konvention,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;
 
der tager i betragtning, at Europarådets mål er at opnå større ensartethed mellem dets medlemmer, bl.a. med det formål at sikre og virkeliggøre de idealer og principper, som er deres fælles arv,
Considering that, although the institution of the adoption of children exists in the law of all member States of the Council of Europe, differing views as to the principles which should govern adoption and differences in adoption procedures and in the legal consequences of adoption remain in these countries;
 
der tager i betragtning, at der, selv om adoptionsinstituttet findes i lovgivningen i alle Europarådets medlemsstater, fortsat i disse stater findes forskellige opfattelser af de principper, der bør gælde for adoption, samt forskellige adoptionsprocedurer og retsvirkninger af adoption,
Taking into account the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and in particular its Article 21;
 
der henviser til De Forenede Nationers konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder, især konventionens artikel 21,
Taking into account The Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co‑operation in respect of Intercountry Adoption;
 
der henviser til Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner,
Noting the content of Recommendation 1443 (2000) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on »International adoption: respecting children’s rights«, and the Council of Europe’s White Paper on principles concerning the establishment and legal consequences of parentage;
 
der er opmærksomme på indholdet af Europarådets Parlamentariske Forsamlings rekommandation Rec. 1443 (2000) om ”International adoption: Respekt for børns rettigheder” samt Europarådets hvidbog om principper for konstatering og retsvirkninger af forældreskab,
Recognising that some of the provisions of the 1967 European Convention on the Adoption of Children (ETS No. 58) are outdated and contrary to the case-law of the European Court of Human Rights;
 
der anerkender, at nogle af bestemmelserne i den europæiske konvention om adoption af børn fra 1967 (ETS nr. 58) er umoderne og strider mod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis,
Recognising that the involvement of children in family proceedings affecting them has been improved by the European Convention of 25 January 1996 on the Exercise of Children’s Rights (ETS No. 160) and by the case-law of the European Court of Human Rights;
 
der anerkender, at der er sket forbedringer for børn, der er involveret i familiesager, som følge af den europæiske konvention af 25. januar 1996 om udøvelse af børns rettigheder (ETS nr. 160) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis,
Considering that the acceptance of common revised principles and practices with respect to the adoption of children, taking into account the relevant developments in this area during the last decades, would help to reduce the difficulties caused by the differences in national laws and at the same time promote the interests of children who are adopted;
 
der tager i betragtning, at vedtagelse af fælles reviderede principper for og praksis med hensyn til adoption af børn, som tager hensyn til udviklingen på området i de sidste årtier, vil bidrage til at mindske de vanskeligheder, som forskellene i national lovgivning medfører, og samtidig fremme de adopterede børns bedste,
Being convinced of the need for a revised Council of Europe international instrument on adoption of children providing an effective complement in particular to the 1993 Hague Convention;
 
der er overbeviste om behovet for et revideret internationalt instrument fra Europarådet om adoption af børn som et effektivt supplement til især Haagerkonventionen af 1993,
Recognising that the best interests of the child shall be of paramount consideration,
 
der anerkender, at barnets bedste skal være det altafgørende hensyn,
Have agreed as follows:
 
har aftalt følgende:
     
Part I
 
Afsnit I
     
Scope of the Convention and application of its principles
 
Konventionens anvendelsesområde og anvendelse af dens principper
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Scope of the Convention
 
Konventionens anvendelsesområde
     
1. This Convention applies to the adoption of a child who, at the time when the adopter applies to adopt him or her, has not attained the age of 18, is not and has not been married, is not in and has not entered into a registered partnership and has not reached majority.
 
1. Denne konvention finder anvendelse på adoption af et barn, som på det tidspunkt, hvor adoptanten ansøger om at adoptere det, ikke er fyldt 18 år, ikke er eller har været gift, ikke er i eller har indgået et registreret partnerskab, og ikke er blevet myndig.
2. This Convention covers only legal institutions of adoption which create a permanent child‑parent relationship.
 
2. Konventionen omfatter udelukkende retlige adoptionsinstitutter, der skaber et varigt barn-forældre forhold.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Application of principles
 
Anvendelse af principper
     
Each State Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure the conformity of its law with the provisions of this Convention and shall notify the Secretary General of the Council of Europe of the measures taken for that purpose.
 
Enhver deltagerstat skal træffe de nødvendige lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger for at sikre, at dens lovgivning er i overensstemmelse med konventionens bestemmelser og skal underrette Europarådets generalsekretær om de skridt, som tages med dette formål.
     
Part II
 
Afsnit II
     
General principles
 
Almindelige principper
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Validity of an adoption
 
Adoptioners gyldighed
     
An adoption shall be valid only if it is granted by a court or an administrative authority (hereinafter the “competent authority”).
 
En adoption er kun gyldig, når den er bevilget af en domstol eller en administrativ myndighed (nedenfor kaldet ”den kompetente myndighed”).
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Granting of an adoption
 
Bevilling af adoption
     
1. The competent authority shall not grant an adoption unless it is satisfied that the adoption will be in the best interests of the child.
 
1. Den kompetente myndighed må ikke bevilge en adoption, hvis ikke myndigheden vurderer, at adoptionen vil være til barnets bedste.
2. In each case the competent authority shall pay particular attention to the importance of the adoption providing the child with a stable and harmonious home.
 
2. I hvert enkelt tilfælde skal den kompetente myndighed lægge særlig vægt på, at adoptionen giver barnet et stabilt og harmonisk hjem.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Consents to an adoption
 
Samtykke til adoption
     
1. Subject to paragraphs 2 to 5 of this article, an adoption shall not be granted unless at least the following consents to the adoption have been given and not withdrawn:
 
1. Med forbehold for stk. 2-5 i denne artikel må adoption kun bevilges, hvis samtykke, uden at være tilbagekaldt, som minimum er afgivet fra:
a) the consent of the mother and the father; or if there is neither father nor mother to consent, the consent of any person or body who is entitled to consent in their place;
 
a) moderen og faderen, eller, hvis der hverken findes en fader eller en moder, som kan samtykke, den person eller det organ, som i deres sted har ret til at give samtykke,
b) the consent of the child considered by law as having sufficient understanding; a child shall be considered as having sufficient understanding on attaining an age which shall be prescribed by law and shall not be more than 14 years;
 
b) barnet, hvis dette ifølge loven anses for at have tilstrækkelig forståelse for sagen – et barn anses for at have tilstrækkelig forståelse, når det opnår en ved lov nærmere fastsat alder, dog højst 14 år,
c) the consent of the spouse or registered partner of the adopter.
 
c) adoptantens ægtefælle eller registrerede partner.
2. The persons whose consent is required for adoption must have been counselled as may be necessary and duly informed of the effects of their consent, in particular whether or not an adoption will result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin. The consent must have been given freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing.
 
2. De personer, hvis samtykke er påkrævet for adoption, skal være blevet vejledt på fyldestgørende vis og være blevet behørigt informeret om virkningerne af deres samtykke, især med hensyn til hvorvidt det retlige forhold mellem barnet og dets oprindelige familie vil blive brudt som følge af adoptionen. Samtykket skal være givet frivilligt i den foreskrevne lovpligtige form og afgivet eller dokumenteret skriftligt.
3. The competent authority shall not dispense with the consent or overrule the refusal to consent of any person or body mentioned in paragraph 1 save on exceptional grounds determined by law. However, the consent of a child who suffers from a disability preventing the expression of a valid consent may be dispensed with.
 
3. Den kompetente myndighed må ikke undlade at indhente samtykke fra eller tilsidesætte en nægtelse af at give samtykke fra en person eller et organ, som er nævnt i stk. 1, medmindre der foreligger særlige grunde, som er fastsat ved lov. Indhentelse af samtykke fra et barn, som lider af et handicap, som forhindrer det i at afgive et gyldigt samtykke, kan dog undlades.
4. If the father or mother is not a holder of parental responsibility in respect of the child, or at least of the right to consent to an adoption, the law may provide that it shall not be necessary to obtain his or her consent.
 
4. Hvis faderen eller moderen ikke har forældreansvaret for barnet eller ikke har ret til at samtykke til adoption, kan det ved lov bestemmes, at vedkommendes samtykke ikke er nødvendigt.
5. A mother’s consent to the adoption of her child shall be valid when it is given at such time after the birth of the child, not being less than six weeks, as may be prescribed by law, or, if no such time has been prescribed, at such time as, in the opinion of the competent authority, will have enabled her to recover sufficiently from the effects of giving birth to the child.
 
5. En moders samtykke til adoption af hendes barn er gyldigt, hvis det gives efter udløbet af en ved lov fastsat frist, som ikke må være mindre end seks uger efter barnets fødsel, eller, hvis en sådan frist ikke er fastsat, på et tidspunkt, hvor moderen efter den kompetente myndigheds opfattelse har kunnet komme sig tilstrækkeligt efter fødslen.
6. For the purposes of this Convention “father” and “mother” mean the persons who according to law are the parents of the child.
 
6. Ved ”fader” og ”moder” forstås i denne konvention de personer, som efter loven er barnets forældre.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Consultation of the child
 
Høring af barnet
     
If the child’s consent is not necessary according to Article 5, paragraphs 1 and 3, he or she shall, as far as possible, be consulted and his or her views and wishes shall be taken into account having regard to his or her degree of maturity. Such consultation may be dispensed with if it would be manifestly contrary to the child’s best interests.
 
Selv om barnets samtykke ikke er påkrævet i henhold til artikel 5, stk. 1 og 3, skal dette så vidt muligt høres, og dets synspunkter og ønsker skal tages i betragtning under hensyntagen til dets modenhed. Høring kan undlades, hvis dette åbenbart ville stride mod, hvad der er bedst for barnet.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Conditions for adoption
 
Adgang til adoption
     
1. The law shall permit a child to be adopted:
 
1. Loven skal tillade, at et barn adopteres:
a) by two persons of different sex
 
a) af to personer af forskelligt køn,
i) who are married to each other, or
 
i) som er gift med hinanden, eller
ii) where such an institution exists, have entered into a registered partnership together;
 
ii) som har indgået registreret partnerskab med hinanden, hvis en sådan ordning findes,
b) by one person.
 
b) af én person.
2. States are free to extend the scope of this Convention to same‑sex couples who are married to each other or who have entered into a registered partnership together. They are also free to extend the scope of this Convention to different‑sex couples and same‑sex couples who are living together in a stable relationship.
 
2. Staterne er frit stillet til at udvide konventionens anvendelsesområde til par af samme køn, som er gift eller har indgået registreret partnerskab med hinanden. De er ligeledes frit stillet til at udvide konventionens anvendelsesområde til par af forskelligt køn og par af samme køn, som lever sammen i et stabilt forhold.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Possibility of a subsequent adoption
 
Mulighed for efterfølgende adoption
     
The law shall not permit an adopted child to be adopted on a subsequent occasion save in one or more of the following circumstances:
 
Loven må kun tillade adoption af et adopteret barn ved en efterfølgende lejlighed i tilfælde, hvor der foreligger en eller flere af følgende omstændigheder:
a) where the child is adopted by the spouse or registered partner of the adopter;
 
a) barnet er adopteret af adoptantens ægtefælle eller registrerede partner;
b) where the former adopter has died;
 
b) den tidligere adoptant er død;
c) where the adoption has been annulled;
 
c) adoptionen er erklæret ugyldig;
d) where the former adoption has come or thereby comes to an end;
 
d) den tidligere adoption er ophørt eller ophører derved;
e) where the subsequent adoption is justified on serious grounds and the former adoption cannot in law be brought to an end.
 
e) den efterfølgende adoption er berettiget af tungtvejende grunde, og den tidligere adoption kan ikke retligt bringes til ophør.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Minimum age of the adopter
 
Adoptantens minimumsalder
     
1. A child may be adopted only if the adopter has attained the minimum age prescribed by law for this purpose, this minimum age being neither less than 18 nor more than 30 years. There shall be an appropriate age difference between the adopter and the child, having regard to the best interests of the child, preferably a difference of at least 16 years.
 
1. Et barn må kun adopteres, hvis adoptanten har opnået en til det formål ved lov fastsat minimumsalder, som ikke må være under 18 eller over 30 år. Der skal være en passende aldersforskel mellem adoptanten og barnet, under hensyntagen til barnets bedste helst en forskel på mindst 16 år.
2. The law may, however, permit the requirement as to the minimum age or the age difference to be waived in the best interests of the child:
 
2. Loven kan dog tillade, at kravet om minimumsalder eller aldersforskel fraviges af hensyn til barnets bedste:
a) when the adopter is the spouse or registered partner of the child’s father or mother; or
 
a) hvis adoptanten er barnets faders eller moders ægtefælle eller registrerede partner, eller
b) by reason of exceptional circumstances.
 
b) hvis der foreligger særlige omstændigheder.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Preliminary enquiries
 
Indledende undersøgelser
     
1. The competent authority shall not grant an adoption until appropriate enquiries have been made concerning the adopter, the child and his or her family. During such enquiries and thereafter, data may only be collected, processed and communicated according to the rules relating to professional confidentiality and personal data protection.
 
1. Den kompetente myndighed må ikke bevilge adoption, før der er foretaget passende undersøgelser af adoptanten, barnet og dets familie. Ved disse undersøgelser og efterfølgende må der kun indsamles, behandles og formidles oplysninger i overensstemmelse med reglerne om tavshedspligt og beskyttelse af personoplysninger.
2. The enquiries, to the extent appropriate in each case, shall concern, as far as possible and inter alia, the following matters:
 
2. Undersøgelserne skal, i det omfang det i hvert enkelt tilfælde er hensigtsmæssigt, så vidt muligt omfatte blandt andet følgende forhold:
a) the personality, health and social environment of the adopter, particulars of his or her home and household and his or her ability to bring up the child;
 
a) adoptantens person, helbred og sociale miljø, den pågældendes hjem og familieforhold samt egnethed til at tage vare på barnet;
b) why the adopter wishes to adopt the child;
 
b) hvorfor adoptanten ønsker at adoptere barnet;
c) where only one of two spouses or registered partners applies to adopt the child, why the other does not join in the application;
 
c) hvis kun en af to ægtefæller eller registrerede partnere ansøger om at adoptere barnet, hvorfor den anden ikke er medansøger;
d) the mutual suitability of the child and the adopter, and the length of time that the child has been in his or her care;
 
d) hvordan barnet og adoptanten passer sammen, og hvor længe barnet har været i adoptantens omsorg og varetægt;
e) the personality, health and social environment of the child and, subject to any limitations imposed by law, his or her background and civil status;
 
e) barnets person, helbred og sociale miljø, og, hvis loven ikke hindrer det, barnets baggrund og civilstatus;
f) the ethnic, religious and cultural background of the adopter and of the child.
 
f) adoptantens og barnets etniske, religiøse og kulturelle baggrund.
3. These enquiries shall be entrusted to a person or body recognised for that purpose by law or by a competent authority. They shall, as far as practicable, be made by social workers who are qualified in this field as a result of either their training or their experience.
 
3. Undersøgelserne skal udføres af en person eller et organ, som er godkendt til dette formål ved lov, eller er udpeget af en kompetent myndighed. De skal så vidt muligt udføres af socialrådgivere eller lignende fagpersoner, som er kvalificerede hertil gennem uddannelse eller erfaring.
4. The provisions of this article shall not affect the power or duty of the competent authority to obtain any information or evidence, whether or not within the scope of these enquiries, which it considers likely to be of assistance.
 
4. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke den kompetente myndigheds ret og pligt til at tilvejebringe oplysninger eller fakta, som den anser for at kunne være af betydning, uanset om disse falder inden for rammerne af den indledende undersøgelse som beskrevet i punkt 2.
5. Enquiries relating to the suitability to adopt and the eligibility of the adopter, the circumstances and the motives of the persons concerned and the appropriateness of the placement of the child shall be made before the child is entrusted with a view to adoption to the care of the prospective adopter.
 
5. Der skal foretages undersøgelser af adoptantens egnethed og kvalifikationer som adoptant, af den pågældende persons forhold og motiver og af hensigtsmæssigheden ved barnets anbringelse hos den pågældende, inden barnet overgives til den potentielle adoptants omsorg og varetægt med henblik på adoption.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
Effects of an adoption
 
Virkningerne af adoption
     
1. Upon adoption a child shall become a full member of the family of the adopter(s) and shall have in regard to the adopter(s) and his, her or their family the same rights and obligations as a child of the adopter(s) whose parentage is legally established. The adopter(s) shall have parental responsibility for the child. The adoption shall terminate the legal relationship between the child and his or her father, mother and family of origin.
 
1. Ved adoption bliver et barn et fuldgyldigt medlem af adoptantens/-ernes familie og får de samme rettigheder og pligter over for adoptanten/-erne og dennes/deres familie som et barn af adoptanten/-erne, hvis forældreskab er retligt konstateret. Adoptanten/-erne får forældreansvar for barnet. Adoptionen ophæver det retlige forhold mellem barnet og dets oprindelige fader, moder og familie.
2. Nevertheless, the spouse or partner, whether registered or not, of the adopter shall retain his or her rights and obligations in respect of the adopted child if the latter is his or her child, unless the law otherwise provides.
 
2. Ved stedbarnsadoption bevarer adoptantens ægtefælle eller partner, uanset om denne er registreret eller ej, dog sine rettigheder og pligter over for det adopterede barn, hvis dette er den pågældendes barn, medmindre andet er fastsat ved lov.
3. As regards the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin, States Parties may make exceptions in respect of matters such as the surname of the child and impediments to marriage or to entering into a registered partnership.
 
3. Med hensyn til ophævelsen af det retlige forhold mellem barnet og dets oprindelige familie kan deltagerstaterne gøre undtagelser i spørgsmål vedrørende barnets efternavn, ægteskabshindringer og hindringer for indgåelse af registreret partnerskab.
4. States Parties may make provision for other forms of adoption having more limited effects than those stated in the preceding paragraphs of this article.
 
4. Deltagerstaterne kan træffe bestemmelse om andre former for adoption med mere begrænsede virkninger end dem, der er angivet i stk. 1-3.
     
Article 12
 
Artikel 12
     
Nationality of the adopted child
 
Det adopterede barns statsborgerskab
     
1. States Parties shall facilitate the acquisition of their nationality by a child adopted by one of their nationals.
 
1. Deltagerstaterne skal lette adgangen for et barn, der er adopteret af en af deres statsborgere, til at erhverve statsborgerskab i den pågældende stat.
2. Loss of nationality which could result from an adoption shall be conditional upon possession or acquisition of another nationality.
 
2. Tab af statsborgerskab, som kunne følge af adoption, skal være betinget af, at barnet har eller erhverver statsborgerskab i en anden stat.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
Prohibition of restrictions
 
Forbud mod begrænsninger
     
1. The number of children who may be adopted by the same adopter shall not be restricted by law.
 
1. Det antal børn, som en adoptant kan adoptere, må ikke begrænses ved lov.
2. A person who has or is able to have a child shall not on that account be prohibited by law from adopting a child.
 
2. En person, som har eller kan få et barn, må ikke af den grund ved lov forbydes at adoptere et barn.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
Revocation and annulment of an adoption
 
Ophævelse og omstødelse af en adoption
     
1. An adoption may be revoked or annulled only by decision of the competent authority. The best interests of the child shall always be the paramount consideration.
 
1. En adoption kan kun ophæves eller omstødes af den kompetente myndighed. Barnets bedste skal altid være det altafgørende hensyn.
2. An adoption may be revoked only on serious grounds permitted by law before the child reaches the age of majority.
 
2. En adoption kan kun ophæves af tungtvejende grunde fastsat ved lov, inden barnet når myndighedsalderen.
3. An application for annulment must be made within a period prescribed by law.
 
3. En ansøgning om omstødelse skal indgives inden en ved lov fastsat frist.
     
Article 15
 
Artikel 15
     
Request for information from another State Party
 
Anmodning om oplysninger fra en anden deltagerstat
     
When the enquiries made pursuant to Articles 4 and 10 of this Convention relate to a person who lives or has lived in the territory of another State Party, that State Party shall, if a request for information is made, promptly endeavour to secure that the information requested is provided. Each State shall designate a national authority to which a request for information shall be addressed.
 
Når undersøgelserne efter konventionens artikel 4 og 10 vedrører en person, som bor eller har boet på en anden deltagerstats territorium, skal denne stat efter anmodning straks sikre, at de ønskede oplysninger tilvejebringes. Enhver stat skal udpege en national myndighed, hvortil anmodninger om oplysninger skal sendes.
     
Article 16
 
Artikel 16
     
Proceedings to establish parentage
 
Sager om konstatering af forældreskab
     
In the case of pending proceedings for the establishment of paternity, or, where such a procedure exists, for the establishment of maternity, instituted by the putative biological father or mother, adoption proceedings shall, where appropriate, be suspended to await the results of the parentage proceedings. The competent authorities shall act expeditiously in such parentage proceedings.
 
Hvis der verserer en faderskabssag eller, såfremt en sådan procedure findes, en moderskabssag, og denne er anlagt af den udlagte biologiske fader eller moder, skal adoptionssagen suspenderes, hvis det er hensigtsmæssigt, for at afvente resultatet af forældreskabssagen. De kompetente myndigheder skal fremme sådanne forældreskabssager.
     
Article 17
 
Artikel 17
     
Prohibition of improper gain
 
Forbud mod utilbørlig fordel
     
No one shall derive any improper financial or other gain from an activity relating to the adoption of a child.
 
Ingen må opnå en utilbørlig økonomisk vinding eller anden fordel af en aktivitet, der vedrører adoption af et barn.
     
Article 18
 
Artikel 18
     
More favourable conditions
 
Gunstigere betingelser
     
States Parties shall retain the option of adopting provisions more favourable to the adopted child.
 
Deltagerstaterne bevarer retten til at fastsætte regler, som er gunstigere for adoptivbarnet.
     
Article 19
 
Artikel 19
     
Probationary period
 
Prøveperiode
     
States Parties are free to require that the child has been in the care of the adopter before adoption is granted for a period long enough to enable a reasonable estimate to be made by the competent authority as to their future relations if the adoption were granted. In this context the best interests of the child shall be the paramount consideration.
 
Deltagerstaterne kan kræve, at adoptanten forud for adoptionen har draget omsorg for barnet så længe, at den kompetente myndighed har rimeligt grundlag for at bedømme det fremtidige forhold mellem dem, hvis adoption bevilges. I denne sammenhæng skal barnets bedste være det altafgørende hensyn.
     
Article 20
 
Artikel 20
     
Counselling and post-adoption services
 
Rådgivning
     
The public authorities shall ensure the promotion and proper functioning of adoption counselling and post‑adoption services to provide help and advice to prospective adopters, adopters and adopted children.
 
Myndighederne skal fremme etablering og drift af adoptionsrådgivning og post-adoptionsrådgivning, hvor potentielle adoptanter, adoptanter og adopterede børn kan få råd og vejledning.
     
Article 21
 
Artikel 21
     
Training
 
Uddannelse
     
States Parties shall ensure that social workers dealing with adoption are appropriately trained in the social and legal aspects of adoption.
 
Deltagerstaterne skal sørge for, at de fagpersoner, der behandler de sociale og retlige aspekter af adoption, har en passende uddannelse.
     
Article 22
 
Artikel 22
     
Access to and disclosure of information
 
Adgang til og videregivelse af oplysninger
     
1. Provision may be made to enable an adoption to be completed without disclosing the identity of the adopter to the child’s family of origin.
 
1. Der kan fastsættes regler, der muliggør, at adoption kan gennemføres uden, at adoptantens identitet oplyses for barnets oprindelige familie.
2. Provision shall be made to require or permit adoption proceedings to take place in camera.
 
2. Der skal fastsættes regler om, at behandlingen af adoptionssager skal eller kan foregå for lukkede døre.
3. The adopted child shall have access to information held by the competent authorities concerning his or her origins. Where his or her parents of origin have a legal right not to disclose their identity, it shall remain open to the competent authority, to the extent permitted by law, to determine whether to override that right and disclose identifying information, having regard to the circumstances and to the respective rights of the child and his or her parents of origin. Appropriate guidance may be given to an adopted child not having reached the age of majority.
 
3. Det adopterede barn skal have adgang til de oplysninger, som den kompetente myndighed har om barnets oprindelse. Hvis dets oprindelige forældre har en lovfæstet ret til at hemmeligholde deres identitet, skal det være muligt for den kompetente myndighed i det ved lov tilladte omfang at afgøre, hvorvidt den vil tilsidesætte denne ret og videregive identitetsoplysninger under hensyntagen til omstændighederne og barnets, respektive dets oprindelige forældres, rettigheder. I forhold til et adoptivbarn, der ikke er blevet myndig, skal der gives adækvat vejledning herom.
4. The adopter and the adopted child shall be able to obtain a document which contains extracts from the public records attesting the date and place of birth of the adopted child, but not expressly revealing the fact of adoption or the identity of his or her parents of origin. States Parties may choose not to apply this provision to the other forms of adoption mentioned in Article 11, paragraph 4, of this Convention.
 
4. Adoptanten og adoptivbarnet skal kunne få udskrifter af offentlige registre, som bekræfter dato og sted for adoptivbarnets fødsel uden udtrykkelig angivelse af adoptivforholdet eller de oprindelige forældres identitet. Deltagerstaterne kan vælge ikke at anvende denne bestemmelse på de andre former for adoption, der er nævnt i konventionens artikel 11, stk. 4.
5. Having regard to a person’s right to know about his or her identity and origin, relevant information regarding an adoption shall be collected and retained for at least 50 years after the adoption becomes final.
 
5. Under henvisning til en persons ret til at kende sin identitet og oprindelse skal relevante oplysninger vedrørende en adoption indsamles og opbevares i mindst 50 år efter, at adoptionen er gennemført.
6. Public records shall be kept and, in any event, their contents reproduced in such a way as to prevent persons who do not have a legitimate interest from learning whether a person was adopted or not, and if this information is disclosed, the identity of his or her parents of origin.
 
6. De offentlige registre skal føres og deres indhold gengives således, at den, som ikke har en berettiget interesse deri, ikke får kendskab til, om en person er adopteret eller ej, eller, hvis dette forhold oplyses, de oprindelige forældres identitet.
     
Part III
 
Afsnit III
     
Final clauses
 
Afsluttende bestemmelser
     
Article 23
 
Artikel 23
     
Effects of the Convention
 
Konventionens retsvirkninger
     
1. This Convention shall replace, as regards its States Parties, the European Convention on the Adoption of Children, which was open for signature on 24 April 1967.
 
1. Denne konvention erstatter, for så vidt angår deltagerstaterne, den europæiske konvention om adoption af børn, der blev åbnet for undertegnelse den 24. april 1967.
2. In relations between a Party to the present Convention and a Party to the 1967 Convention which has not ratified the present Convention, Article 14 of the 1967 Convention shall continue to apply.
 
2. I forhold mellem en stat, der deltager i denne konvention, og en stat, der deltager i konventionen fra 1967, og som ikke har ratificeret nærværende konvention, gælder artikel 14 i konventionen af 1967 fortsat.
     
Article 24
 
Artikel 24
     
Signature, ratification and entry into force
 
Undertegnelse, ratifikation og ikrafttrædelse
     
1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the non‑member States which have participated in its elaboration.
 
1. Denne konvention er åben for undertegnelse af Europarådets medlemsstater og de ikke-medlemsstater, der har deltaget i dens udarbejdelse.
2. The Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
 
2. Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.
3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three signatories have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article.
 
3. Denne konvention træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dag, hvor mindst tre stater har givet deres samtykke til at være bundet af konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2.
4. In respect of any State mentioned in paragraph 1, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.
 
4. For en stat, der er omhandlet i stk. 1, som efterfølgende giver sit samtykke til at være bundet af konventionen, træder den i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter dagen for deponeringen af den pågældende stats ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.
     
Article 25
 
Artikel 25
     
Accession
 
Tiltrædelse
     
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties, invite any State not a member of the Council of Europe and not having participated in its elaboration to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the States Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.
 
1. Når denne konvention er trådt i kraft, kan Europarådets ministerkomité efter høring af parterne opfordre enhver stat, der ikke er medlem af Europarådet, og som ikke har deltaget i udarbejdelsen af denne konvention, til at tiltræde konventionen ved en beslutning, som er truffet med det stemmeflertal, som er anført i artikel 20, litra d, i Europarådets statut og med enstemmig tilslutning af repræsentanterne for de kontraherende stater, der har ret til at sidde i ministerkomitéen.
2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
 
2. For en stat, som tiltræder konventionen, træder den i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter dagen for deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet hos Europarådets generalsekretær.
     
Article 26
 
Artikel 26
     
Territorial application
 
Territorialt anvendelsesområde
     
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
 
1. Enhver stat kan ved undertegnelsen eller ved deponeringen af sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument angive det territorium eller de territorier, for hvilke denne konvention skal gælde.
2. Any State Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
 
2. Enhver part kan på et senere tidspunkt ved erklæring stilet til Europarådets generalsekretær udvide denne konvention til at gælde for ethvert andet territorium, der er angivet i erklæringen, og for hvis internationale forbindelser den er ansvarlig, eller på hvis vegne den er bemyndiget til at afgive erklæringer. For et sådant område træder konventionen i kraft den første dag i den måned, som følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dag, da generalsekretæren modtog erklæringen.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
 
3. Enhver erklæring, der er afgivet efter de to foregående stykker, kan – for så vidt angår ethvert deri nævnt territorium – tilbagekaldes ved en meddelelse stilet til generalsekretæren. Tilbagekaldelsen får virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dag, da generalsekretæren modtog erklæringen.
     
Article 27
 
Artikel 27
     
Reservations
 
Forbehold
     
1. No reservations may be made to this Convention except in respect of the provisions of Article 5, paragraph 1.b, Article 7, paragraphs 1.a.ii and 1.b, and Article 22, paragraph 3.
 
1. Der kan ikke tages forbehold for bestemmelserne i denne konvention, undtagen for bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 7, stk. 1, litra a), nr. ii), og litra b), og artikel 22, stk. 3.
2. Any reservation made by a State in pursuance of paragraph 1 shall be formulated at the time of signature or upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
 
2. Forbehold taget af en stat i medfør af stk. 1 skal affattes på tidspunktet for undertegnelse eller ved deponeringen af statens ratifikations-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.
3. Any State may wholly or partly withdraw a reservation it has made in accordance with paragraph 1 by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe which shall become effective as from the date of its receipt.
 
3. Enhver stat kan helt eller delvist tilbagekalde et forbehold taget i overensstemmelse med stk. 1 ved til Europarådets generalsekretær at afgive en erklæring, som får virkning fra modtagelsesdatoen.
     
Article 28
 
Artikel 28
     
Notification of competent authorities
 
Orientering om kompetente myndigheder
     
Each State Party shall notify the Secretary General of the Council of Europe of the name and address of the authority to which requests under Article 15 may be addressed.
 
Enhver stat skal underrette Europarådets generalsekretær om navn og adresse på de myndigheder, som anmodninger efter artikel 15 kan rettes til.
     
Article 29
 
Artikel 29
     
Denunciation
 
Opsigelse
     
1. Any State Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
 
1. En kontraherende stat kan når som helst opsige denne konvention ved at give meddelelse herom til Europarådets generalsekretær.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
 
2. Opsigelsen får virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dag, da generalsekretæren modtog meddelelsen.
     
Article 30
 
Artikel 30
     
Notifications
 
Meddelelser
     
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non‑member States which have participated in the elaboration of this Convention, any State Party and any State which has been invited to accede to this Convention, of:
 
Europarådets generalsekretær skal underrette Europarådets medlemsstater, de ikke-medlemsstater, der har deltaget i dens udarbejdelse, enhver deltagende stat og enhver stat, der er opfordret til at tiltræde denne konvention, om:
a) any signature;
 
a) enhver undertegnelse;
b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
 
b) deponering af ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument;
c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 24 thereof;
 
c) enhver ikrafttrædelsesdag for denne konvention efter artikel 24;
d) any notification received in pursuance of the provisions of Article 2;
 
d) enhver meddelelse efter bestemmelserne i artikel 2;
e) any declaration received in pursuance of the provisions of paragraph 2 of Article 7 and paragraphs 2 and 3 of Article 26;
 
e) enhver erklæring afgivet efter bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, og artikel 26, stk. 2 og 3;
f) any reservation and withdrawal of reservations made in pursuance of the provisions of Article 27;
 
f) ethvert forbehold eller tilbagekaldelse af forbehold afgivet efter bestemmelserne i artikel 27;
g) any notification received in pursuance of the provisions of Article 28;
 
g) enhver meddelelse modtaget efter bestemmelserne i artikel 28;
h) any notification received in pursuance of the provisions of Article 29 and the date on which denunciation takes effect;
 
h) enhver meddelelse modtaget efter bestemmelserne i artikel 29 samt tidspunktet for opsigelsens virkning;
i) any other act, notification or communication relating to this Convention.
 
i) andre dokumenter, erklæringer eller meddelelser med tilknytning til denne konvention.
     
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede, behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne konvention.
     
Done at Strasbourg, this 27th day of November 2008, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non‑member States which have participated in the elaboration of the Convention and to any State invited to accede to this Convention.
 
Udfærdiget i Strasbourg den 27. november 2008 på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i eet enkelt eksemplar, der skal opbevares i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær skal sende bekræftede genparter til enhver af Europarådets medlemsstater, de ikke-medlemsstater, der har deltaget i dens udarbejdelse, og til enhver stat, der er opfordret til at tiltræde denne konvention.

Danmarks godkendelsesinstrument deponeredes den 3. februar 2012 hos Europarådets generalsekretær.

Konventionen, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 24, stk. 4, i kraft for Danmark den 1. juni 2012.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af konventionen kan fås hos Europarådet på adressen:

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp? NT=202&CM=8&DF=23/04/2012&CL=ENG

Udenrigsministeriet, den 19. juni 2012

Villy Søvndal

Redaktionel note
  • Opmærksomheden henledes på art. 23 i konventionen og art. 14 i BKI 23 af 15. februar 1979, Lovtidende C.