Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0059
 
32009L0016
 
32010L0065
 
32011L0015
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1021 af 26. august 2010 om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1032 af 8. november 2011 og bekendtgørelse nr. 55 af 24. januar 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, EF-Tidende 2002 nr. L 208, s.10, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009, EU-Tidende 2009 nr. L 131, s.101 og Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 2011, EU-Tidende 2011 nr. L 49, s. 33, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2009 nr. L 131, s. 57 samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, EU-Tidende 2010, nr. L 283, side 1-10.«

2. § 3, nr. 10, affattes således:

»10) Havnemyndighed: Den kompetente myndighed eller det kompetente organ i hver havn, som af medlemsstaten er udpeget til at modtage og videregive de oplysninger, som er indberettet i medfør af denne bekendtgørelse.«

3. §§ 4-6 affattes således:

»§ 4. Føreren af et skib, der er på vej til en havn i en medlemsstat, samt føreren af et udenlandsk skib med en bruttotonnage under 300 på vej til en dansk havn, skal sikre, at følgende oplysninger indberettes til den kompetente myndighed:

1) Identifikation af skibet (navn, kaldesignal, IMO-identifikationsnummer eller MMSI-nummer),

2) bestemmelseshavn,

3) forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen,

4) forventet afgangstidspunkt fra bestemmelseshavnen, og

5) samlet antal ombordværende.

Stk. 2. Føreren af et skib, som kan underkastes en udvidet inspektion i henhold til artikel 14 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF, skal endvidere sikre, at følgende oplysninger fremsendes til den kompetente myndighed:

1) Planlagte operationer (lastning losning, andet),

2) planlagte lovpligtige skibssyn og omfattende vedligeholdelses- og reparationsarbejde, der skal udføres under opholdet.

Stk. 3. Føreren af et tankskib, som kan underkastes en udvidet inspektion i henhold til artikel 14 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF, skal endvidere sikre, at følgende oplysninger fremsendes til den kompetente myndighed:

1) Konfiguration (enkeltskrog, enkeltskrog med adskilte ballasttanke, dobbeltskrog),

2) lasttankenes og ballasttankenes tilstand (fulde, tomme, inertede), og

3) lastens omfang og art.

Stk. 4. For fremsendelse af oplysningerne fastlagt i stk. 1 - 3 gælder følgende frister:

1) Mindst 72 timer inden ankomst for skibe, som i henhold til artikel 14 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF kan underkastes en udvidet inspektion,

2) mindst 24 timer inden ankomst for øvrige skibe, og

3) for skibe, hvor rejsen er kortere end anmeldelsesfristerne fastlagt i nr. 1 og nr. 2, senest

a) ved afgang fra foregående havn, eller

b) såfremt ankomsthavnen er ukendt eller ændres under rejsen, så snart der foreligger klarhed herom.

Stk. 5. Såfremt der forventes ændringer i de i henhold til stk. 1 – 3 afgivne ankomst og/eller afgangsoplysninger på eller over 3 timer, skal skibets fører straks sikre, at dette meddeles til den kompetente myndighed.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan fritage et skib fra meldepligten i stk. 1 og § 5, såfremt:

1) skibet sejler i fast rutefart:

a) på danske havne, eller

b) mellem danske og udenlandske havne, og de involverede medlemslande er enige heri,

2) rutefarten er planlagt til at udstrække sig over mere end 1 måned,

3) den planlagte overfartstid for en enkelt rejse ikke overstiger 12 timer, og

4) rederiet:

a) opretholder en liste over det eller de skibe, som indgår i den pågældende rutefart, og indsender denne til Søfartsstyrelsen første gang, der søges om undtagelse, og herefter hver gang der indtræffer ændringer, samt

b) etablerer et internt system, som sikrer, at oplysningerne om hver enkelt rejse, jf. stk. 1, registreres, således at Søværnets Operative Kommando, uanset tidspunktet, kan rekvirere og modtage disse uden forsinkelse.

§ 5. Føreren af et udenlandsk skib, uanset størrelse, der har anløbet en dansk havn, skal senest ved afgang fra havnen sikre, at den kompetente myndighed får oplyst det faktiske ankomst- og afgangstidspunkt til og fra havnen.

§ 6. For skibe, som anløber danske havne, skal indberetninger til den kompetente myndighed i henhold til §§ 4 og 5 ske elektronisk til Søværnets Operative Kommando via SafeSeaNet.«

4. § 17 affattes således:

»§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år den, som overtræder §§ 4–10 og §§ 12–14, eller som undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af §§ 13–16.

Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 3, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Søfartsstyrelsen, den 9. maj 2012

Frank Bjerg Mortensen

/ Steen Møller Nielsen