Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., som ændret ved lov nr. 444 af 23. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Følgende myndigheder, institutioner, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller og andet teknisk personale, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning, jf. lovens § 2, stk. 1:

1) Idrætsforeninger samt forbund og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren.

2) Foreninger og andre forbund, hvor der foregår tankesport eller e-sport.

3) Musikskoler.

4) Ballet- og danseskoler.

5) Rideskoler og ridecentre.

6) Motions- og fitnesscentre.

7) Museer.

8) Zoologiske anlæg og dyreparker.

9) Kunsthaller.

10) Nødhjælpsorganisationer/velgørenhedsorganisationer.

11) Orkestre og kor.

12) Teatre og teaterskoler.

13) Forfatterskoler for børn og unge.

14) Filmskoler for børn og unge.

15) Skoler for kreative håndværk.

16) Radio- og TV-stationer.

17) Biblioteker med børneafdelinger, materialesamlinger eller aktiviteter for børn.

18) Folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der får tilskud eller anvist lokaler efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), som ikke er omfattet af nr. 1-17.

Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v. i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser, formidler, pedel og andet teknisk personale, jf. stk. 1, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v.

Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, institution, forening m.v. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen af tilknytningen til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. beror på naturlige pauser, herunder overgang fra én sæson til en anden eller fra ét skoleår til et andet.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk.1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 174 af 19. februar 2010 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i idrætsforeninger, tankesports- samt e-sportsforeninger, på musik-, ballet-, danse-, og rideskoler samt ridecentre og motions- og fitnesscentre ophæves.

Kulturministeriet, den 29. maj 2012

Uffe Elbæk

/ Bente Skovgaard Kristensen