Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig

§ 1

I bekendtgørelse nr. 534 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig, som ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Anmeldelsespligten i lov om behandling af personoplysninger § 48 omfatter endvidere, bortset fra de i lovens § 50, stk. 2, angivne tilfælde, ikke:

1) Behandling af oplysninger om ansattes fagforeningsmæssige tilhørsforhold i forbindelse med aftaler om kontingentindeholdelse.

2) Behandling af personoplysninger, som foretages i virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, og som vedrører virksomhedernes kunder eller personer, som virksomhederne har et retskrav på, eller som er nødvendige som følge af forpligtelser, der generelt påhviler finansielle virksomheder, bortset fra registreringer som følge af et ansættelsesforhold i en finansiel virksomhed.

3) Behandling af personoplysninger i forbindelse med

a) kliniske forsøg med lægemidler omfattet af lov om lægemidler,

b) kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr omfattet af lov om medicinsk udstyr,

c) sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter omfattet af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, eller

d) pligtmæssig sikkerhedsovervågning af lægemidler og medicinsk udstyr efter lov om lægemidler eller lov om medicinsk udstyr.

4) Behandling af personoplysninger, som foretages af virksomheder mv., der driver kontaktbureauer og hjemmesider om dating, når behandlingen sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

5) Behandling af personoplysninger, som foretages af studerende under arbejdet med projekt- og specialeopgaver mv. som led i deres erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, når behandlingen sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede.

6) Behandling i form af virksomheders indhentelse af personoplysninger fra et centralt privat register, der er godkendt af Rigspolitiet til at modtage og videreformidle oplysninger om restaurationsforbud, og viderebehandling af personoplysningerne i den pågældende virksomhed.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2012.

Justitsministeriet, den 9. maj 2012

Morten Bødskov

/ Jens Teilberg Søndergaard