Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. maj 2012)

Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, en skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.)

(Lovforslag nr. L 186)

Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 21. april 2012 om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop indgået mellem regeringen og Enhedslisten.

Formålet med lovforslaget er at udbrede røgfri miljøer yderligere med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Ikke mindst i forhold til børn og unge.

Hertil kommer, at en mere restriktiv lovgivning kan medvirke til at reducere andelen af dagligrygere, herunder blandt unge.

I forhold til den gældende lov om røgfri miljøer vil lovforslaget indebære:

rygeforbud på enkeltmandskontorer og i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads for én person ad gangen på uddannelsessteder for unge fortrinsvis over 18 år

obligatorisk skiltning på rygerum og rygekabiner

rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte samt alle andre, der opholder sig på institutioner, skoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, døgninstitutioner m.v. for børn og unge fortrinsvis under 18 år

at det i Kriminalforsorgens institutioner vil kunne pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum

ca. en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af reglerne for rygning i medfør af lov om røgfri miljøer.

I henhold til lov nr. 532 af 26. maj 2010 skal lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007) revideres i folketingsåret 2011-12. Lovforslaget fremsættes med henblik på vedtagelse inden sommerferien.

Ændringerne træder ifølge lovforslaget i kraft den 15. august 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.