Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0094
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Noter vedrørende energimærket til nye person- og varebiler
Bilag 2 Beskrivelse af den plakat eller det display, der skal være opsat på salgsstedet for personbiler
Bilag 3 Beskrivelse af energiklassepile til brug i reklamer m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler1)

I medfør af § 17, stk. 1, og § 25, stk. 1, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Nye person- og varebiler skal ved udstilling på et salgssted være mærket med informationer om brændstofforbrug samt andre standardiserede vareoplysninger, som fastsat i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Ved nye personbiler forstås i denne bekendtgørelse biler, som er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, og som ikke tidligere har været registreret i Danmark eller i udlandet.

Stk. 3. Ved nye varebiler forstås i denne bekendtgørelse biler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg og som ikke tidligere har været registreret i Danmark eller i udlandet.

Stk. 4. Ved salgssted forstås i denne bekendtgørelse enhver lokalitet, f.eks. et biludstillingslokale eller en forplads, hvor biler er udstillet eller udbydes til salg eller leasing. Messer, hvor person- og varebiler fremvises for offentligheden, er omfattet af denne definition.

Stk. 5. Mærkningspligten jf. stk. 1 omfatter ikke plug-in hybridbiler, elbiler eller biler, der anvender gas som drivmiddel.

Energimærke

§ 2. Energimærke med information om nye person- og varebilers brændstofforbrug m.v. skal indeholde informationer, udformes og trykkes som angivet i bilag 1. Et energimærke anses for at være i overensstemmelse med bilag 1, når det er udskrevet fra www.bilviden.dk.

Plakat eller display

§ 3. En plakat eller et display med information om nye personbilers brændstofforbrug m.v. skal indeholde informationer som angivet i bilag 2.

Reklamemateriale

§ 4. Reklamemateriale (brochurer, datablade, salgslister, annoncer i aviser, blade, fagpresse eller på internettet, internetbannere, plakater og lignende), som anvendes i markedsføring og salgsfremme af nye person- og varebiler over for offentligheden, skal indeholde informationer om energiklasse som anvist i bilag 3, brændstofforbrug og CO2-udledning for de modeller og varianter, reklamematerialet omhandler, jf. dog stk. 4. Disse informationer skal mindst opfylde de i stk. 2 og 3 nævnte krav.

Stk. 2. Informationerne skal være let læselige, let forståelige og fremtræde tydeligt og på en mindst lige så iøjnefaldende måde, som øvrige informationer i reklamematerialet

Stk. 3. Hvis reklamematerialet omhandler flere modeller og/eller varianter, skal energiklasse som anvist i bilag 3, brændstofforbrug og CO2-udledning anføres for den variant med henholdsvis det mindste og største forbrug.

Stk. 4. Hvis reklamematerialet kun omhandler et mærke og ikke en bestemt model, er det ikke påkrævet at anføre informationer om energiklasse, brændstofforbrug og CO2-udledning.

Pjece med oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning

§ 5. Trafikstyrelsen udarbejder i samarbejde med fabrikanterne eller disses repræsentanter en pjece med forbrugeroplysninger. Pjecen skal bl.a. indeholde oplysning om de ti mest brændstofeffektive personbilmodeller, energirigtig køreteknik, en forklaring om drivhusgasemissionernes virkning på klimaet, samt henvisning til fælleskabets mål for gennemsnitlig CO2-udledning. Forbrugerne skal på anmodning kunne få denne folder udleveret gratis på salgsstederne.

Fabrikanters og forhandleres forpligtelser

§ 6. Det påhviler fabrikanten eller dennes repræsentant at stille fornødne oplysninger til rådighed for forhandleren med henblik på, at denne kan udføre sine pligter i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 7. Enhver, der udstiller nye person- og varebiler på et salgssted, skal inden udstilling forsyne bilen med et energimærke i overensstemmelse med § 2. Energimærket skal anbringes i bilens forrude, så det er synligt udefra eller alternativt anbringes synligt i nærheden af bilen sammen med pris og forbrugeroplysning. Nye person- og varebiler må ikke forsynes med andre etiketter, mærker, symboler eller inskriptioner end det i § 2, nævnte energimærke, hvis disse kan virke vildledende eller misvisende.

Stk. 2. Enhver, der udstiller nye personbiler på et salgssted, skal vederlagsfrit udlevere den i § 5 nævnte pjece med forbrugeroplysninger om bilers brændstofforbrug og CO2-udledning til forbrugere, der anmoder herom.

Stk. 3. Enhver, der udstiller nye personbiler på et salgssted, skal på et iøjnefaldende sted opsætte en plakat eller et display for hvert enkelt bilmærke i overensstemmelse med § 3. Alternativt kan der til forbrugerens fri benyttelse være opsat en computer med link til www.bilviden.dk.

Stk. 4. Enhver, der lader udfærdige reklamemateriale, der anvendes til markedsføring og salgsfremme af nye person- og varebiler, skal sikre, at dette sker i overensstemmelse med § 4.

Tilsyn m.v.

§ 8. Trafikstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsens regler.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan overdrage tilsynet efter stk. 1 til en anden myndighed.

Klage

§ 9. Trafikstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for transportministeren.

Stk. 2. Har Trafikstyrelsen overdraget en anden myndighed at føre tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsens regler, kan tilsynsmyndighedens afgørelser indbringes for Trafikstyrelsen.

Stk. 3. Klagefristen er 6 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Regulering

§ 10. Trafikstyrelsen drøfter og ajourfører løbende i samarbejde med forbrugerorganisationer, branchen og Energistyrelsen de informationer, der skal fremgå af energimærket, jf. bilag 1, herunder energiklasseinddelingen.

Straf

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 6 og 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2009 om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler.

Overgangsbestemmelser

§ 13. Trykt reklamemateriale for nye person- og varebiler i form af brochurer, datablade og plakater, som ikke er i overensstemmelse med § 4, og som er trykt før denne bekendtgørelses ikrafttræden, kan benyttes indtil den 1. februar 2013.

Stk. 2. Kampagner og reklamer aftalt inden ikrafttrædelsesdatoen kan gennemføres frem til 1. februar 2013.

Trafikstyrelsen, den 20. juni 2012

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen


Bilag 1

Noter vedrørende energimærket til nye person- og varebiler

Følgende noter henviser til eksemplet på energimærke, som er medtaget sidst i dette bilag, og beskriver, hvilke oplysninger der skal angives.

1) Køretøjsart: Varebil eller personbil

  Brændstof: Benzin eller diesel

  Mærke: Fabrikantens firmanavn f.eks. Opel, Toyota, eller VW m.v.

  Model: Biler med væsentlige fælles dele af konstruktionen f.eks. Astra, Avensis eller Golf m.v.

  Variant: Motorstørrelse samt evt. supplerende udstyrsbetegnelse eller karrosseriudformning f.eks. 1,2 16v, 1,4 HB eller 1,9 TDI m.v.

  For biler, der er anmeldt EF-typegodkendt, skal mærke, model og variant svare til anmeldelsen.

2) Bilens brændstofforbrug målt efter Rådets direktiv 80/1268/EØF eller EU forordning 692/2008 omregnes til km. pr. liter, og afrundes til én decimal, og indplaceres fra A+++ til G efter følgende skemaer.

       
 
Energiklasser
Brændstofforbrug km pr. liter
   
Benzin
Diesel
 
A+++
Mindst 34,3
Mindst 38,6
 
A++
25,2 – 34,2
28,1 – 38,5
 
A+
20,0 – 25,1
22,5 – 28,0
 
A
18,2 – 19,9
20,5 – 22,4
 
B
15,4 - 18,1
17,3 - 20,4
 
C
14,3 - 15,3
16,1 - 17,2
 
D
12,5 - 14,2
14,1 - 16,0
 
E
11,8 - 12,4
13,2 - 14,0
 
F
10,5 - 11,7
11,9 - 13,1
 
G
Under 10,5
Under 11,9
       

  Energiklassen vises på energimærket ved en pil med bogstav svarende til og ud for den relevante klasse.

3) Bilens brændstofforbrug i henhold til punkt 2 anføres i km pr. liter.

4) CO2-udledning målt i henhold til Rådets 80/1268/EØF eller EU forordning 692/2008 angives i g/km.

5) Bilens opnåede CO2 reduktion som følge af typegodkendte energisparende teknologier anføres i g/km.

6) Årlig ejerafgift i henhold til lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. juli 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1384 af 28. december 2011 om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven anføres i kr. pr. år.

  »Brændstofudgifter årligt« angives som et beregningseksempel ved 20.000 km for personbiler og 25.000 km for varebiler og en literpris, der fastsættes af Trafikstyrelsen. For varebiler angives også tillægsafgift for »blandet privat/erhverv« og »privat« anvendelse

7) Det anføres i form af »stjernemærkning« med farvekode 00-70-X-00 eller »ikke afprøvet« om bilens sikkerhed er bedømt på grundlag af test i henhold til EuroNCAP (European New Car Assessment Programme). Fra 1. januar 2013 kan en lille årstalsangivelse vise, om vurderingen er baseret på EuroNCAPs 2012 metode.

8) Teksten under eksemplets punkt 8 skal altid anføres.

Energimærkets størrelse

Mærket skal overholde målet 297 x 210 mm (A4) og i øvrigt overholde målene angivet i eksemplet.

   
Skrifttype
Ariel
Farver
CMYK Cyan, Magenta, Gul, Sort.
 
Farveeksempel:
 
070X0: 0% Cyan, 70% Magenta, 100% Gul, 0% Sort.
 
Pile:
 
- A+++: X-00-X-00
 
- A++: 70-00-X-00
 
- A+: 30-00-X-00
 
- A: : 00-00-X-00
 
- B: 00-30-X-00
 
- C: 00-70-X-00
 
- D: 00-X-X-00
 
- E: 00-X-X-00
 
- F: 00-X-X-00
 
- G: 00-X-X-00
 
Al tekst med sort. Baggrunden hvid.
   
Yderligere oplysninger fås hos:
   
Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, telefon 72 21 88 00.

Bilag01 Size: (567 X 788)


Bilag 2

Beskrivelse af den plakat eller det display, der skal være opsat på salgsstedet for personbiler

1) Plakaten eller displayet skal have en mindstestørrelse på 70 cm x 50 cm.

2) Informationerne skal være let læselige.

3) Hvis der anvendes et elektronisk display, skal skærmstørrelsen være mindst være 25 X 32 cm (17«). Informationerne må vises ved hjælp af en scroll-funktion.

4) De nye personbiler grupperes og anføres særskilt efter brændstoftype (benzin eller diesel). Inden for den enkelte brændstoftype ordnes udbuddet af biler efter varianter med stigende brændstofforbrug. Det vil sige uafhængigt af bilmodel og med varianten med det laveste brændstofforbrug øverst.

5) For hver ny personbil på listen angives brændstofforbrug og CO2-udledning, jf. bilag 1, pkt. 2 og 4.

6) Som alternativ til en plakat eller display kan der være opsat en computer til forbrugerens fri benyttelse med link til www.bilviden.dk.

Nedenfor vises et forslag til udformning.

Brændstoftype
Rækkefølge
Model
CO 2 -udledning
Brændstofforbrug
Benzin
1
     
 
2
     
 
. . .
     
Diesel
1
     
 
2
     
 
. . .
     
         

7) Plakaten/displayet skal indeholde nedenstående tekster:

  »En pjece med forbrugeroplysninger om bilers brændstofforbrug og CO2-udledning fås gratis på alle salgssteder. Pjecen henviser til www.bilviden.dk, hvor der kan søges på person- og varebiler, der udbydes på markedet.«

  »Ud over bilens oplyste brændstofforbrug spiller også køremåde en rolle for en bils faktiske brændstofforbrug og CO2-udledning. CO2 er den drivhusgas, der er hovedansvarlig for den globale opvarmning.«

  Når der anvendes elektronisk display, skal ovenstående tekster være synlige hele tiden.

8) Plakaten skal ajourføres fuldstændigt mindst hver sjette måned. Hvis der anvendes elektronisk display, skal informationerne ajourføres mindst hver tredje måned. Mellem to ajourføringer tilføjes nye biler nederst på listen.

9) Brug af display kan fuldt ud og permanent erstatte plakaterne. I så fald skal der på en iøjnefaldende plads i udstillingslokalet udstilles en plakat med en mindste størrelse på 70 x 50 cm, der skal være forsynet med følgende tekst: »I dette udstillingslokale findes der et elektronisk display, som viser en liste over brændstofforbrug og CO2-udslip for alle nye personbiler, der udbydes til salg eller leasing gennem dette salgssted«.


Bilag 3

Beskrivelse af energiklassepile til brug i reklamer m.v.

Bilag02 Size: (226 X 300)

Energiklassepilene skal fremtræde tydeligt og på en mindst lige så iøjnefaldende måde, som øvrige informationer i reklamematerialet.

Energiklassepilen gældende for den pågældende bil i reklamematerialet kan downloades fra www.bilviden.dk. Hvis reklamematerialet indeholder flere modeller / varianter, skal energiklassepilen, jf. § 4 stk. 3, for både den variant med det mindste og den med det største forbrug angives i reklamematerialet.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler, EF-tidende 2000, nr. L 12, side 16.

Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.