Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring

(Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdom og mulighed for at udstede administrative bødeforelæg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1272 af 16. december 2009 og senest ved § 19 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 4, indsættes efter »forretningsorden«: », herunder regler om udvalgets indstillinger og offentliggørelse heraf«.

2. I § 34, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »diagnoser«: »og oplysninger«.

3. I § 48, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »Staten,«: »folkekirken,«.

4. § 81, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Efter anmodning kan Arbejdsskadestyrelsen opgøre værdien af erstatning efter denne lov til brug for beregning af krav på erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Stk. 3. For udtalelser efter stk. 1 og opgørelser efter stk. 2 betales et beløb, der fastsættes af Arbejdsskadestyrelsens direktør.«

5. I § 82 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af stk. 1-3 lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. Efter § 82 indsættes:

»§ 82 a. Ved overtrædelse af § 82 kan Arbejdsskadestyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Arbejdsskadestyrelsen kan få adgang til oplysninger om lønudbetalinger i indkomstregisteret fra arbejdsgivere, der er nødvendige til brug for behandlingen af sager efter stk. 1.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 3 træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 3. Lovens § 3 finder anvendelse på fordringer, der anmeldes den 1. januar 2011 eller senere, og for skader, hvor der anmodes om genoptagelse den 1. januar 2013 eller senere. Udgifter i disse sager finansieres i 2011 og 2012 af Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring godtgør Arbejdsskadestyrelsens udgifter vedrørende fordringer, der er anmeldt i 2011 og 2012 og omfattet af lovens § 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring godtgør endvidere Arbejdsskadestyrelsens udgifter i 2011 og 2012 til erstatning og godtgørelse til efterladte efter tilskadekomne, der er afgået ved døden som følge af erhvervssygdomme, der er anmeldt i perioden fra den 1. januar 2011 til den 12. maj 2011. Erstatningen og godtgørelsen til de efterladte efter 2. pkt. udgør det beløb, som den tilskadekomne ville have været berettiget til i levende live. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan i 2013 opkræve bidrag fra arbejdsgiverne, jf. § 55 i arbejdsskadesikringsloven, der skyldes udgifter efter denne lov i 2011 og 2012.

Stk. 5. Lovens § 1, nr. 1, finder alene anvendelse i sager, der behandles i Erhvervssygdomsudvalget efter lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Lovens § 1, nr. 2, finder alene anvendelse i sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen modtager underretningen efter § 34, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven fra Sundhedsstyrelsen efter lovens ikrafttræden.

Stk. 7. Lovens § 1, nr. 4, finder alene anvendelse i sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen modtager anmodningen efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Stk. 1. Arbejdsskadesikringsloven finder anvendelse på fordringer vedrørende erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom, jf. § 7 i arbejdsskadesikringsloven, som er forældet før den 1. januar 2008, således at spørgsmålet om forældelse skal afgøres efter de regler, der gælder efter denne lovs ikrafttræden, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Har Arbejdsskadestyrelsen før den 1. januar 2008 meddelt, at en anmeldt erhvervssygdom ikke kan anerkendes på grund af forældelse, kan sagen genoptages, selv om der er forløbet mere end 5 år fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Stk. 3. For fordringer omfattet af stk. 1 og 2 regnes fristen i arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 3, tidligst fra denne lovs ikrafttræden.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for tilskadekomne, der er tilkendt erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 129 til finansloven for 2009 ad § 17. Stk. 1 og 2 finder anvendelse i disse sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen ikke har truffet afgørelse om erstatning og godtgørelse efter kapitel 4 i arbejdsskadesikringsloven på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen