Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tilskud til el til tung og let proces efter §§ 1 a og 1 b
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

Herved bekendtgøres lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, med de ændringer, der følger af lov nr. 1107 af 29. december 1999, § 24 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 6 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, § 124 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 8 i lov nr. 1417 af 21. december 2005, § 44 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 7 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 6 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 14 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 8 i lov nr. 1400 af 27. december 2008 og § 2 i lov nr. 1606 af 22. december 2010.

§ 1. Der gives statstilskud til delvis dækning af udgifter til energispareafgift af elektricitet i virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, og som indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer, hvis

1) virksomhedens elektricitetsforbrug er optaget på bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter eller

2) virksomhedens ikke tilbagebetalte kuldioxid- og energispareafgift, energiafgift af rumvarme og varmt vand samt korrigerede svovlafgift efter fradrag af eventuelle tilskud, jf. nr. 1, samlet udgør over 4 pct. af dens refusionsgrundlag beregnet ud fra værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v. (promskriteriet).

Stk. 2. Aftaler efter stk. 1 skal omhandle energieffektiviseringer og gennemførelse af disse. Aftaler kan indgås med brancheorganisationer, med grupper af virksomheder eller med enkelte virksomheder. Aftaler, der indgås med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder, skal tiltrædes af den enkelte virksomhed for at udløse tilskud.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen yder Klima-, Energi- og Bygningsministeriet bistand ved gennemførelsen af kontrol af oplysninger om refusionsgrundlag m.v., jf. stk. 1, nr. 2. Skatteministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder om opgørelse af afgiftsværdien og refusionsgrundlaget m.v. efter stk. 1, nr. 2, om indgåelse af aftale, om energieffektiviseringer og gennemførelse af disse, om tilsagn om betinget tilskud samt om godkendelse af særlige tekniske eksperter.

§ 1 a. Tilskud omfattet af § 1, stk.1, nr. 1, gives til dækning af udgifter til kuldioxidafgift af det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 2, og den del af elektricitetsforbruget, som er omfattet af § 9, stk. 9, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Tilskuddet udgør 37,6 pct. af afgiften. I perioden 2008-2014 er denne sats dog som anført i bilag 1.

§ 1 b. Tilskud, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, gives til dækning af udgifter til kuldioxidafgift af det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, for det forbrug, der er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i lov om afgift af elektricitet. Tilskuddet udgør 37,6 pct. af afgiften vedrørende det elforbrug, der ikke er ydet tilskud til efter § 1 a. I perioden 2008-2014 er denne sats som anført i bilag 1.

§ 1 c. Tilskud gives til dækning af energiafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand, hvis disse afgifter udgør mere end 2 pct. af det i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte refusionsgrundlag, og hvis virksomheden er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, eller af § 1, stk. 1, nr. 2. Tilskuddet er betinget af, at virksomheden er registreret efter merværdiafgiftsloven og indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer af virksomhedens energiforbrug, herunder af energiforbruget til rumvarme og varmt vand. Tilskuddet udgør 22 pct. af energiafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

§ 1 d. Tilskud opgjort efter §§ 1 a og 1 b udbetales med det beløb, der overstiger 20.000 kr. Tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en aftale, der er indgået med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder, udbetales uden fradrag.

§ 1 e. Statstilskudsordningen administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), jf. dog § 1 f. Tilskuds-berettigede virksomheder skal mindst betale EU’s minimumsafgifter af deres elektricitetsforbrug til procesformål, jf. forordningens artikel 25. Forordningen er offentliggjort den 9. august 2008 i Den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende 2008 nr. L 214, side 3).

§ 1 f. Statstilskud til virksomheder, der ikke opfylder betingelserne i den i § 1 e nævnte forordning, skal ydes i overensstemmelse med andre af EUF-traktatens statsstøtteregler.

§ 2. Ansøgning om indgåelse eller tiltrædelse af aftale samt om tilsagn om tilskud indsendes til Energistyrelsen. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter de nærmere regler om ansøgningens indhold.

Stk. 2. På grundlag af ansøgningen kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud for en nærmere fastsat periode.

Stk. 3. På grundlag af Energistyrelsens tilsagn udbetales tilskuddet af told- og skatteforvaltningen. For tilskud til væksthusgartnerier og andre virksomheder, der er omhandlet i § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, finder bestemmelserne i den nævnte lov anvendelse.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om bortfald af afgivne tilsagn, herunder om tilbagebetaling af udbetalte tilskud.

§ 3. Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at der er ydet for stort et tilskud, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til told- og skatteforvaltningen, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 3. Klage over de i stk. 1 nævnte afgørelser vedrørende opgørelsen af tilskudsgrundlaget efter § 1 a, 1. pkt., og § 1 b, 1. pkt., kan indbringes for samme myndighed, som behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende godtgørelse af kuldioxidafgift. Klage sker efter de samme regler, som gælder for klager vedrørende godtgørelse af kuldioxidafgift.

§ 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskaber, revision samt tilsyn og kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse, herunder regler om opkrævning af gebyrer til stikprøvekontrolforanstaltninger.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen, Energistyrelsen og den, Energistyrelsen bemyndiger dertil, kan uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for kontrollen efter loven

1) på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder korrespondance, regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, og

2) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler, herunder adgang til at besigtige energimålere, procesanlæg og øvrigt energiforbrugende udstyr.

Stk. 3. Indehavere og beskæftigede i virksomheden og sammenslutningen skal yde told- og skatteforvaltningen, Energistyrelsen og den af Energistyrelsen bemyndigede fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med kontrollen.

Stk. 4. Leverandører af energiprodukter omfattet af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de leverede energiprodukter. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt til brug for kontrollen efter loven, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til på stedet hos de pågældende virksomheder at gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder foretage eftersyn af regnskaber m.v.

§ 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov, jf. dog § 3, stk. 3, herunder om betaling af gebyr ved klage. Energistyrelsens afgørelser om ydelse af tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 3. Klager over afgørelser truffet af private organisationer, jf. § 6, kan kun indbringes for Energistyrelsen.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren nedsætter et ankenævn bestående af op til 7 medlemmer, der skal repræsentere et alsidigt kendskab til erhvervs- og energimæssige forhold samt besidde teknisk og juridisk sagkundskab. Nævnets formand udpeges af ministeren.

Stk. 3. Afgørelser om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, og efter § 2, stk. 4, om bortfald af tilskud samt om tilbagebetaling af tilskud, kan indbringes for nævnet til endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt virksomheden.

Stk. 5. Nævnets forretningsorden fastsættes af ministeren.

§ 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden offentlig myndighed eller privat organisation til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 6 a. Enhver, der modtager tilskud efter denne lov, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

§ 6 b. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheders energiledelse og til indgåelse af aftale om energieffektivisering m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

§ 7. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger efter § 6 a eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Skønner told- og skatteforvaltningen eller Energistyrelsen, at der er begået en overtrædelse, der medfører bødeansvar, kan der tilkendegives den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2-3. (Udelades)

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 405 af 14. juni 1995 om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, der angår §§ 1, 1 a-1 c, § 2, stk. 1 og 3, § 5 og § 8, stk. 1, 2 og 4, og som er ændret ved § 5 i lov nr. 1220 27. december 19961) og § 7 i lov nr. 444 af 10. juni 19972), indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1 Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, dog tidligst den 1. januar 1996.3)

Stk. 2-5. (Udelades)


Lov nr. 1220 af 27. december 1996 om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift, lempelse for vækstlys m.v.), hvis § 4 angår § 1 a, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 1 a, stk. 2 og § 7, stk. 4, indeholder følgende bestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Dog fastsætter skatteministeren ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 3, 4, 6, 7, 9 og 10, § 2, § 3, nr. 5-9, § 4, nr. 1-3, og § 5. Ministeren kan bestemme, at § 1, nr. 7 og 9, § 2, § 4, nr. 1, og § 5 skal have virkning fra den 1. oktober 1996.4)

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 1107 af 29. december 1999 om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, der angår § 1, stk. 1, nr. 2, § 1, stk. 2, 1. pkt., § 1, stk. 4, § 1 a, 3. pkt., §§ 1 b og 1 c, § 2, stk. 4, § 3, stk. 3, § 4, § 5, stk. 1 og 4, § 6, § 6 a, § 7 stk. 1 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.5)


Lov nr. 1029 af 22. november 2000 om ændring af en række skatte- og afgiftslove, hvis § 24 angår § 7, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 58

Loven træder i kraft den 1. juli 2001 bortset fra § 40, nr. 1, 2 og 9, der træder i kraft allerede den 1. januar 2001


Lov nr. 462 af 9. juni 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, hvis § 6 angår § 1 a, 1. og 2. pkt. og §§ 1 b-1 d, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Følgende bestemmelser træder i kraft den 1. januar 2005:

1-7) (Udelades)

8) § 6.

Stk. 4-6. (Udelades)


Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven, hvis § 124 angår ændringen af navnene »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen« og »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen« alle steder i loven, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.6) § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 1417 af 21. december 2005 om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove, hvis § 8 angår § 1 a, stk. 1, 3. pkt. og § 1 b, 3. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunkt for ikrafttræden af lovens § 2, nr. 2 og 5, § 3, nr. 11, § 4, nr. 4 og 8, § 5, nr. 6 og 12, § 7, nr. 1 og 6-9, og § 8.7) Bestemmelserne i § 2, nr. 5, har kun gyldighed i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet. For afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter har bestemmelserne i denne lovs § 7, nr. 7, kun gyldighed i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 4. (Udelades)


Lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, hvis § 44 angår § 8, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 105

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2-22 og § 106.

Stk. 2-22. (Udelades)


Lov nr. 1536 af 19. december 2007 om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v., hvis § 7 angår § 1 a, 5. pkt. og bilag 1, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 5-7.8)

Stk. 2. Lovens §§ 1-7 finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra den 1. januar 2008 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet.

Stk. 3. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2008 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet for lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for de efterfølgende afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2009, 1. januar 2010, 1. januar 2011, 1. januar 2012, 1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015.

Stk. 5. (Udelades)


Lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love, hvis § 6 angår § 1, stk. 1, §§ 1a og 1 b og bilag 1, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2, 3 og 4.9)

Stk. 2-5. (Udelades)


Lov nr. 1344 af 19. december 2008 om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love, hvis § 14 angår § 7, stk. 3. har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 1400 af 27. december 2008 om ændring af forskellige love på Klima- og Energiministeriets område, hvis § 8 angår § 6 b, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.


Lov nr. 1606 af 22. december 2010 om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, hvis § 2 angår § 1, stk. 1, § 1, stk. 1, nr. 2, §§ 1 e og 1 f, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af klima- og energiministeren, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 6. juni 2011.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 8. maj 2012

Ib Larsen

/ Claus Andersen


Bilag 1

Tilskud til el til tung og let proces efter §§ 1 a og 1 b

   
1. jan. - 31. dec. 2008
1. jan. -31. dec. 2009
1. jan. - 31. dec. 2010
1. jan. - 31. dec. 2011
1. jan. - 31. dec. 2012
1. jan. - 31. dec. 2013
1. jan. - 31. dec. 2014
Tilskud til el til tung proces
pct.
32,4
32,4
37,6
37,6
37,6
37,6
37,6
 

Officielle noter

1) § 5 i lov nr. 1220 af 27. december 1996 om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Lempelse af raffinaderiers betaling af afgift, lempelse for vækstlys m.v.), som ændrer på ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 2, stk. 2, i lov nr. 405 af 14. juni 1995, har virkning fra den 1. oktober 1996, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 755 af 24. september 1997.

2) § 7 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Justering af rumvarmeafgiften m.v.), som ændrer på ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 2, stk. 2, i lov nr. 405 af 14. juni 1995, er sat i kraft den 1. januar 1998, jf. bekendtgørelse nr. 1076 af 23. december 1997.

3) Lov nr. 405 af 14. juni 1995 er sat i kraft den 1. januar 1996, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 848 af 13. november 1995.

4) § 4 i lov nr. 1220 af 27. december 1996 er sat i kraft den 1. oktober 1997, dog har § 4, nr. 1 virkning fra 1. oktober 1996, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 755 af 24. september 1997.

5) Lov nr. 1107 af 29. december 1999 er sat i kraft den 1. juli 2002, jf. bekendtgørelse nr. 509 af 20. juni 2002.

6) Lov nr. 428 af 6. juni 2005 er bekendtgjort den 7. juni 2005 i Lovtidende A og trådt i kraft den 8. juni 2005.

7) I § 8 i lov nr. 1417 af 21. december 2005 er sat i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007.

8) I § 8, stk. 1 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 står », jf. dog stk. 5-7.«, men § 8 indeholder kun stykkerne 1-5.

9) § 6 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 er sat i kraft den 1. januar 2010, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1125 af 1. december 2009.