Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00243

Resumé

Klager – DAPO, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne og foreningens 13 medlemsvirksomheder – klagede over tv-indslaget ”Interview” vedrørende røg fra brændeovne bragt i Lorry og på lorry.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da DAPO eller foreningens medlemmer ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har foreningen ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. Det forhold, at klagers 13 medlemmer efter det oplyste er dækkende for den samlede branche af danske producenter af brændeovne og pejse, kan ikke føre til et andet resultat, idet der i udsendelsen henvises til producenter generelt.

DAPO – Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne – og foreningens 13 medlemsvirksomheder har ved advokat Peter C. Kierkegaard klaget til Pressenævnet over et tv-indslag i Lorry den 19. marts 2012 samt et identisk indslag på lorry.dk, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter tillige mediets afslag på genmæle.

De 13 medlemsvirksomheder er Morsø Jernstøberi A/S, Lotus A/S, Jydepejsen A/S, Hwam A/S, Varde Ovne A/S, Scan A/S, Rais A/S, Heta A/S, Aduro A/S, Termatech A/S, Westfire A/S, Meteor Herning A/S og Contura (Nibe AB).

1 Sagsfremstilling

Lorry bragte den 19. marts 2012 tv-indslaget ”Interview”, hvoraf følgende fremgik:

”Studievært: 1.000 danskere dør hvert år på grund af røg fra brændeovne. Forureningen i en stue med en brændeovn, den svarer til at stå på H.C. Andersens Boulevard midt i myldretiden. Det viser en dugfrisk undersøgelse, der er lavet af RUC, og det har fået Det Økologiske Råd til at foreslå grønne afgifter på brændeovne. I dag er der nemlig ingen. Velkommen til ”Interview” på Lorry.

Studievært: Velkommen Kåre Press-Kristensen, du er miljøingeniør i Det Økologiske Råd, som ikke står bag undersøgelsen, jeg refererer til, men som i forlængelsen af den kommer med nogle forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre. Danmark har mellem 6-700.000 brændeovne, hvad fyrer du selv med der hjemme?

Studievært: Altså, én brændeovn sviner mere end et helt kraftværk?

Kåre Press-Kristensen: Pr. giga-joule, selvfølgelig, pr. giga-joule varme. Hver gang du skal have en energienhed varme i rummet, så har du altså et sted, sådan et sted ca. 200 gange så stor en forurening fra selv de bedste miljømærkede brændeovne, som du vil have fra den røg, der kommer op af kraftværket, hvis du skulle have den samme energienhed varme ud i rummet fra fjernvarme.

Studievært: Hvad er det så, der gør – hvad skal vi sige, der gør brænderøgen, for det er specifikt den, vi taler om, som almindeligt træbrænde, når man smider en knold ind i ovnen – hvad er det, der gør den særlig farlig?

Kåre Press-Kristensen: Det er i særlig høj grad partiklerne, og så er det alle de tjærestoffer, der dels er i luften. Og der også sidder på overfladen af partiklerne. Og endelig så er der noget dioxin, der ikke er til at undgå i brændefyring, hvor der altså ikke er en optimal forbrænding, og det er jo meget sundhedsskadelige stoffer. Det er kræftfremkaldende. De giver anledning til hjerte-karsygdomme. De giver anledning til hormonforstyrrelser, når vi snakker om tjærestoffer. Så der er en række problematiske stoffer, og så er det jo den eneste rigtige forureningskilde i vores villakvarterer.

Kåre Press-Kristensen: … Mange vil sige: Vi dropper helt brændeovnen. Vi går over til miljørigtig fjernvarme [hvis der pålægges afgifter på brændeovne]. Og nogen vil sige: Vi installerer en gasovn, fordi så er det afgiftsfritaget, og vi kan bevare hyggen. Og endelig, så sender vi også et signal til producenterne af de her brændeovne: At i det øjeblik de producerer en brændeovn – der har et forureningsniveau, der er så lavt, at det er uden videre betydning – jamen, så er den afgiftsfritaget i vores model.

Studievært: Men, men, men hvordan kan det få nogen effekt, og hvilken effekt kan det få, for nu siger du lige, at en lastbil sviner altså mindre end selv en Svanemærket-brændeovn? Så hvordan kan det overhovedet få nogen synderlig effekt?

Kåre Press - Kristensen: Jamen, det kan få en rigtig, rigtig stor effekt, for når du kigger på, hvor meget brænde, der fyres af i Danmark, så er det sådan set, de danske brændeovne, pejse, brændefyr, osv., de står faktisk for 60 % af det samlede danske partikeludslip. Til sammenligning der er partikeludslippet fra de samlede danske kulfyrede kræftværker altså under to procent. Så det betyder rigtig meget, for det er rigtig meget brænde, der kommer ind i de danske brændeovne.

DAPOs advokat anmodede ved brev af 28. marts 2012 blandt andet Lorry bringe et genmæle. Lorrys direktør afviste ved brev af 29. marts 2012 at bringe genmælet og anførte i den forbindelse bl.a. følgende:

”Lad mig indledningsvis bemærke, at interviewet ikke omtalte Deres klient eller danske producenter eller importører af brændeovne. Interviewet handlede udelukkende om de sundhedsmæssige skadevirkninger røg fra brændeovne kan have for mennesker.

Det er derfor vanskeligt for mig at se, at vi har bragt noget, der direkte relaterer til Deres klient eller dennes navngivne medlemmer.”

2 Parternes synspunkter

2.1 DAPOs synspunkter

Advokat Peter C. Kierkegaard har til støtte for klagen bl.a. anført, at DAPO og foreningens 13 medlemsvirksomheder har retlig interesse i at få behandlet klagen, da de repræsenterer den samlede branche af danske producenter af pejse og brændeovne.

Indslagets hovedfokus er, at det er skadeligt for folkesundheden og miljøet at benytte klagernes produkter, da der ifølge Lorry dør 1.000 danskere hvert år som følge af røg fra klagernes produkter. Det nævnes specifikt i indslaget, at der skal ”sendes et signal til producenterne af de her brændeovne”.

Klagerne udgør en afgrænset gruppe virksomheder. En forkert oplysning vil have direkte økonomisk skadevirkning for klagerne. De har således en væsentlig og individuel interesse i sagen. Såfremt DAPO og foreningens medlemmer ikke er klageberettigede, er der ingen klageberettigede. Pressenævnet har tidligere fastslået, at det er problematisk, hvis der er bestemmelser i de vejledende presseetiske regler, som nævnet ikke kan behandle, fordi ingen har retlig interesse, jf. Pressenævnets Årsberetning 1998, side 9.

Der er herudover henvist til Pressenævnets årsberetning 1994, side 6, Pressenævnets Årsberetning 2007, side 19, og Pressenævnets kendelse af 19. december 2007 i sag nr. 2007-6-0594.

2.2 Lorrys synspunkter

Lorry har henvist til sit svar af 29. marts 2012 og afvist, at foreningen er klageberettiget. Interviewet rummer ifølge Lorry ikke nedsættende udtalelser om navngivne personer eller virksomheder. Klager er derfor ikke på nogen måde omtalt i programmet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da DAPO eller foreningens medlemmer ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har foreningen ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. Det forhold, at klagers 13 medlemmer efter det oplyste er dækkende for den samlede branche af danske producenter af brændeovne og pejse, kan ikke føre til et andet resultat, idet der i udsendelsen henvises til producenter generelt.

Afgjort den 7. maj 2012