Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Der kunne ikke gives dispensation til salg af fejlmærket juice, selv om fejlen var uden fødevaresikkerhedsmæssig risiko

Resumé

En juiceproducent var ved en fejl kommet til at mærke en mængde juicekartoner med, at juicen var tappet 9 måneder før varens udløbsdato, selv om den i virkeligheden var tappet 12 måneder før udløbsdato.

Fødevareregion Syd gav virksomheden afslag på en ansøgning om dispensation til at lade de partier af produktet, som allerede var i handlen, forblive i handlen med den fejlagtige mærkning. Fødevareregionen begrundede afslaget med, at der ikke kunne dispenseres fra reglen om, at mærkningen af fødevarer ikke må vildlede forbrugerne.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fandt, at den fejlagtige holdbarhedsoplysning ikke medførte nogen sikkerhedsmæssig eller kvalitetsmæssig risiko for forbrugerne. Sekretariatet lagde imidlertid vægt på, at det var et centralt element i fødevarelovgivningens vildledningsforbud, at forbrugeren kan stole på, at de oplysninger, som fremgår af mærkningen, er rigtige. Dette gælder uafhængigt af, om den enkelte oplysning har relevans for fødevarens sikkerhed eller kvalitet. Sekretariatet fastholdt derfor fødevareregionens afslag på dispensationsansøgningen.

NN Juiceproducent
Den 31. maj 2010
Sagsnr.: 3443/721
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Afslag på dispensationsansøgning vedrørende mærkning med produktionsdato fastholdes

I har i brev af 6. januar 2010 klaget over afslag af 5. januar 2010 fra Fødevareregion Syd (nu: Øst) på jeres ansøgning af 22. december 2009 om dispensation til at markedsføre juice i kartoner med to forskellige angivelser af tappedato.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afslaget.

I skal derfor følge fødevareregionens afgørelse.

Sammendrag

Det er i strid med vildledningsforbuddet at markedsføre fødevarer, som er mærket med forkert produktionsdato.

Det er ikke muligt at dispensere fra vildledningsforbuddet.

I kan læse mere om sekretariatets afgørelse nedenfor.

Oplysninger i sagen

I anmoder telefonisk fødevareregionen om dispensation fra kravet om ommærkning

Det fremgår af telefonnotat hos fødevareregionen af 18. december 2009, at I samme dag kontaktede fødevareregionen telefonisk vedrørende et antal YY appelsinjuice, 0,25 l, som I ved en fejl havde mærket med en forkert oplysning på sidepanelet. Der stod, at varen var tappet 9 måneder før udløbsdato, men der skulle have stået, at den var tappet 12 måneder før udløbsdato.

I spurgte fødevareregionen, om I kunne få dispensation til at lade de partier af produktet, som allerede var i handlen, forblive i handlen med den fejlagtige mærkning. I havde rettet fejlen i produktionsleddet, således at produktet fremadrettet ville være korrekt mærket.

Fødevareregionen oplyste, at I kunne ommærke varerne og eventuelt opsætte en meddelelse på hyldeforkanten i butikken, da der er mulighed for ommærkning på grund af tekniske fejl, da der ikke gælder opbevaringskrav for produktet, og da fejlen i øvrigt blev vurderet som mindre betydningsfuld og uden hygiejnemæssig risiko.

I svarede, at det ville være for dyrt at ommærke, og at I derfor i stedet ville indsende en ansøgning om dispensation fra kravet om ommærkning med henblik på at påklage jeres forventede afslag på ansøgningen.

I anmoder fødevareregionen om at bekræfte, at I har valgt en acceptabel fejlhåndtering

I brev af 22. december 2009 til fødevareregionen forklarede I, at I nu ville tage skridt til at oplyse jeres kunder om, at der var sket en mærkningsfejl, men at fejlen var rettet, og at butikkerne ikke skulle foretage sig yderligere, idet der hverken var nogen sikkerhedsmæssig eller kvalitetsmæssig risiko ved produktet.

Efter jeres kontakt til fødevareregionen nogle dage forinden havde I undersøgt mulighederne for ommærkning af selve produkterne eller korrigerende mærkning på butikshylderne.

I havde konkluderet, at det ikke var muligt at ommærke selve produktet, da det består af små briketter, der er samlet i en yderplastfolie. Med hensyn til mærkning på butikshylderne vurderede I, at butikkerne ikke ville kunne administrere dette.

Derfor ville et krav om ommærkning de facto svare til et krav om tilbagetrækning samt et betydeligt ressourcespild i form af kasserede varer. Det fandt I ikke proportionalt i forhold til, at problemet hverken havde sikkerhedsmæssig eller kvalitetsmæssig betydning.

I anmodede fødevareregionen om at bekræfte, at I havde valgt en acceptabel håndtering af fejlmærkningen.

Fødevareregionen afslår at bekræfte, at jeres fejlhåndtering var korrekt

I brev af 5. januar 2010 afslog fødevareregionen at bekræfte, at jeres fejlhåndtering havde været korrekt.

Fødevareregionen henviste til, at der ikke kan dispenseres fra reglen om, at mærkningen af fødevarer ikke må vildlede forbrugerne.

I klager

I brev af 6. januar 2010 klagede I over fødevareregionens afslag af 5. januar 2010.

I skrev bl.a., at jeres omkostninger ved en ommærkning ville være større end ved tilbagetrækning og efterfølgende destruktion af de fejlmærkede produkter. Hvad angår supplerende mærkning i butikkerne, skrev I bl.a., at det var jeres erfaring, at dette skabte utryghed og forvirring hos forbrugerne.

I gentog, at selv om fødevareregionen ikke havde pålagt jer at tilbagetrække varerne, så svarede et krav om ommærkning de facto til et påbud om tilbagetrækning.

I fortsættelse heraf gjorde I gældende, at tilbagetrækning alene skal påbydes, hvis en fødevare udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne. Da fejlmærkningen af de omhandlede partier af YY appelsinjuice ikke udgjorde nogen sundhedsrisiko, ville det i den konkrete sag være uproportionalt at påbyde produkterne tilbagetrukket.

I gjorde også gældende, at fejlmærkningen alene medførte en meget begrænset vildledning af forbrugerne, idet tappedatoen for et produkt med så lang holdbarhed ikke var afgørende for salget.

Fødevareregionen giver afslag på opsættende virkning

I jeres brev af 6. januar 2010 anmodede I om, at jeres klage blev tillagt opsættende virkning.

Dette afslog fødevareregionen i afgørelse af 8. januar 2010.

Fødevareregionen oversender jeres klage til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager

Den 8. januar 2010 oversendte fødevareregionen jeres klage med sagens akter til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

Det fremgår af oversendelsesbrevet, at fødevareregionen betragtede jeres klage som en klage over, at fødevareregionen havde givet jer afslag på jeres ansøgning om dispensation til at markedsføre de fejlmærkede partier af YY appelsinjuice, 0,25 l.

Fødevareregionen begrundede afslaget med, at det ikke er muligt at dispensere fra vildledningsforbuddet.

Fødevareregionen anbefalede, at afslaget blev fastholdt.

Sekretariat fastholder fødevareregionens afslag på opsættende virkning

I afgørelse af 26. januar 2010 fastholdt sekretariatet fødevareregionens afslag af 8. januar 2010 på jeres anmodning om opsættende virkning af jeres klage.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Jeres mærkning med tappedato var vildledende

Mærkningen af fødevarer samt de informationer, der gives om varen, må ikke vildlede forbrugerne (fødevareforordningens1) artikel 16).

Vi finder, at det vil stride mod dette vildledningsforbud at markedsføre en juice, som er mærket med, at den er tappet 9 måneder før udløbsdatoen, når den i virkeligheden er tappet 12 måneder før.

Reglerne giver ingen mulighed for dispensation fra vildledningsforbuddet i fødevareforordningens artikel 16, og vi er derfor enige i fødevareregionens afslag.

I gør gældende, at den fejlagtige holdbarhedsoplysning ikke medfører nogen sikkerhedsmæssig eller kvalitetsmæssig risiko. Dette er vi enige med jer i.

Det er imidlertid et helt centralt element i mærkningslovgivningen – herunder forbuddet mod vildledende mærkning i fødevareforordningens artikel 16 – at forbrugeren kan stole på, at de oplysninger, som fremgår af mærkningen, er rigtige. Dette gælder uafhængigt af, om den enkelte oplysning har relevans for fødevarens sikkerhed eller kvalitet.

I det konkrete tilfælde ville den forkerte mærkning i en periode af tre måneder indebære en angivelse af, at produktet endnu ikke var tappet på det tidspunkt, hvor forbrugeren finder produktet i handlen. Dette ville medvirke til at undergrave den generelle tillid til mærkningsoplysningerne på fødevarer, som det er et af formålene med vildledningsforbuddet at værne om.

Tilbagetrækning har ikke relevans for sagen

I gør gældende, at fødevareregionens afslag på at give jer dispensation til at markedsføre produktet med den forkerte mærkningsoplysning de facto svarer til et krav om tilbagetrækning, da de øvrige muligheder for at rette mærkningsfejlen enten er praktisk uigennemførlige eller vil medføre større omkostninger end en tilbagetrækning.

I fortsættelse heraf gør I gældende, at fødevareregionens afslag er en uproportional reaktion på fejlmærkningen.

Vi er ikke enige med jer i, at fødevareregionens afgørelse af 5. januar 2010 kan sidestilles med et påbud om tilbagetrækning.

Tilbagetrækning er en specifik procedure, som benyttes i særlige situationer og er reguleret af særlige regler. Et afslag på en ansøgning om dispensation fra en regel, som der i øvrigt ikke kan dispenseres fra, har ikke noget at gøre med et tilbagetrækningspåbud og kan efter vor opfattelse heller ikke sidestilles hermed.

Dette gælder også, selv om jeres omkostninger ved at overholde relevante regler i fødevarelovgivningen eventuelt svarer til, eller er større end, de omkostninger, et tilbagetrækningspåbud ville have medført.

I valgte ikke at ommærke

Under jeres drøftelser med fødevareregionen den 18. december 2009 tilkendegav fødevareregionen, at I kunne forvente at få en tilladelse til ommærkning, hvis I ansøgte om det.

I valgte imidlertid ikke at ansøge herom, da I vurderede, at en ommærkning af selve produkterne ville blive for dyr, og en korrigerende mærkning i form af skilte på butikshylderne ikke ville kunne administreres af butikkerne samt ville forvirre forbrugerne.

Uden i øvrigt at tage stilling til jeres oplysning om omkostningerne ved en ommærkning af produkterne skal vi fastslå, at den omstændighed, at omkostningerne ved ommærkning i en konkret situation måtte være betydelige, ikke kan føre til, at virksomheden så lovligt kan markedsføre de fejlmærkede varer i strid med vildledningsforbuddet.

Hvad angår jeres betragtninger om korrigerende skiltning på hylderne, skal vi påpege, at korrigerende skiltning er en forholdsvis udbredt praksis, og vi finder, at I ikke under sagen har sandsynliggjort, at denne fremgangsmåde skulle være uanvendelig i det konkrete tilfælde.

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (med senere ændringer)