Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

§ 1. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Direktøren for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering refererer til departementschefen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

§ 2. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers opgaver, herunder afgørelse af sager, gennemførelse af tilsyn samt udfærdigelse af generelle forskrifter, efter følgende love:

1) Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

2) Lov om universiteter (universitetsloven).

3) Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

4) Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

5) Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser.

6) Lov om sektorforskningsinstitutioner.

7) Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje.

8) Lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.

9) Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse).

10) Lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.

Stk. 2. Styrelsen varetager opgaver, herunder fastsættelse af generelle tjenestebefalinger, i forhold til de i nr. 1-4 nævnte statsinstitutioner, hvis leder refererer til styrelsens direktør:

1) Akkrediteringsinstitutionen.

2) Dansk Dekommissionering.

3) Det Administrative Bibliotek.

4) Studenterrådgivningen.

Stk. 3. Inden for rammerne af universitetsloven varetager styrelsen på personaleområdet følgende opgaver:

1) Administration af delegationsoverenskomster, herunder beføjelsen til at fremsætte krav og optage forhandling i forbindelse med fornyelse af overenskomstaftaler, der er delegeret fra Moderniseringsstyrelsen.

2) Administration af konkrete forhandlinger vedrørende løn- og personaleområdet, der har hjemmel i overenskomstaftale.

3) Administration af niveau 2-forhandlinger om fastsættelse af løn.

Stk. 4. Den nærmere afgrænsning af styrelsens opgaver fremgår af delegationsbekendtgørelser og af konkrete delegationer til styrelsen udstedt inden for de i stk. 1-3 nævnte områder.

Stk. 5. Departementschefen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan henlægge andre opgaver til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, herunder varetagelsen af funktionen som forsikringsenhed i forhold til arbejdsskadesager.

§ 3. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering sekretariatsbetjener:

1) Ankenævnet for Uddannelsesstøtten.

2) Kvalifikationsnævnet.

3) Rådet for Internationalisering af Uddannelserne.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 6. juni 2012

Morten Østergaard

/ Jesper Schaumburg-Müller