Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Fiskeauktion skulle fortsat bruge plastpaller under søpakket fisk

Resumé

Fødevareregion Nord gav en fiskeauktionsvirksomhed afslag på en ansøgning om tilladelse til at ophøre med at bruge plastpaller under søpakket fisk.

Fødevareregionen begrundede afslaget med, at fisken udsættes for kontamineringsrisiko, hvis der ikke benyttes paller, da bunden af fiskekasser, som har stået direkte på gulvet, pr. definition vil være kontaminerede. Når kasserne efterfølgende stables i forbindelse med transport, vil bunden af kassen, som har stået direkte på gulvet, kunne kontaminere kassen nedenunder og dermed også fisken i kassen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fandt ikke grundlag for at tilsidesætte fødevareregionens faglige vurdering og fastholdt afslaget.

NN Fiskeauktioner
Den 31. maj 2010
Sagsnr.: 3179/707
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Afslag på ansøgning om tilladelse til ikke at bruge plastpaller fastholdes

I har i brev af 10. december 2009 klaget over afslag af 11. november 2009 fra Fødevareregion Nord (nu: Vest) på jeres ansøgning af 30. september 2009 om tilladelse til ikke at bruge plastpaller under søpakket fisk, som er sat til salg på jeres fiskeauktioner.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afslaget.

I skal derfor følge fødevareregionens afgørelse.

Sammendrag

Stabling ovenpå hinanden af kasser med fisk, som har stået direkte på gulvet, indebærer en forøget risiko for kontaminering af fisken i forhold til, hvis kasserne har stået på paller.

Derfor kan I ikke få tilladelse til at ophøre med at bruge platspaller under søpakket fisk.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

I ansøger om tilladelse til ikke at bruge paller

I brev af 30. september 2009 ansøgte i fødevareregionen om tilladelse til at ophøre med at bruge plastpaller under søpakket fisk, som er sat til salg på jeres fiskeriauktioner.

I havde vedlagt jeres ansøgning en beskrivelse, herunder fotos, af en type stabelbare indsatskasser, som I var gået over til at bruge, bl.a. fordi det gjorde det muligt ikke at benytte paller til at sætte fiskekasserne på, når I stiller dem frem til salg på auktionen. Hidtil havde I sat kasserne på paller, for at de ikke skulle komme i direkte kontakt med betongulvet.

De nye kasser kunne I imidlertid løfte med jeres el-hydrauliske gaffeltrucks, uden at kasserne står på paller.

I anførte, at dette var i strid med veterinærreglerne men ikke medførte nogen form for veterinære risici, da kasserne

har hævet bund (6-8 mm), så der er luft under kassen til afløb af vand, og så fisken ikke kan komme i direkte berøring med gulvet

er designet, så rengøringen kan udføres effektivt og automatisk, og så kasserne kan løftes med trucks uden brug af paller

Endvidere henviste I til, at de nye paller var ressourcebesparende og mindskede risikoen for, at fulde fiskekasser vælter af pallerne under transport og læsning, samt til, at fisk generelt hensættes i lignende kasser på fiskeauktioner i Europa uden anvendelse af paller, og at det derfor ville være konkurrenceforvridende, hvis I ikke måtte gøre det samme.

Fødevareregionen afslår jeres ansøgning

I afgørelse af 11. november 2009 gav fødevareregionen jer afslag på ansøgningen.

Fødevareregionen begrundede afslaget med, at fisken udsættes for kontamineringsrisiko, hvis der ikke benyttes paller, da bunden af fiskekasser, som har stået direkte på gulvet, pr. definition vil være kontaminerede. Når fiskekasserne efterfølgende stables i forbindelse med transport, vil bunden af kassen, som har stået direkte på gulvet, kunne kontaminere kassen nedenunder og dermed også fisken i kassen.

Dette ville stride mod kravet om, at fødevarevirksomheder skal sikre, at fødevarer beskyttes mod kontaminering, som kan gøre dem sundhedsfarlige eller uegnede til konsum. Fødevareregionen henviste i den forbindelse til hygiejneforordningens1) bilag II, kap. 1, stk. 3.

I klager

I brev af 10. december 2009 klagede I over fødevareregionens afslag.

I jeres klage gør I gældende, at kasserne har små fødder indstøbt, hvilket hindrer kontaminering af fisken. Fisken er således på intet tidspunkt i berøring med gulv.

I anfører også, at Danmark, så vidt I ved, er det eneste EU-land, hvor det er obligatorisk at bruge paller.

Endelig fremfører I en række økonomiske og arbejdsmiljømæssige argumenter for ikke at bruge paller under fiskekasserne.

Fødevareregionen oversender jeres klage til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager

Den 16. december 2009 oversendte fødevareregionen jeres klage med sagens akter til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

I oversendelsesbrevet henholder fødevareregionen sig til den begrundelse for afslaget, som fremgår af afgørelsen af 11. november 2009, men gør opmærksom på, at rette hjemmelshenvisning er hygiejneforordningens artikel 4, stk. 2, med henvisning til bilag II, kap. IX, stk. 3.

Fødevareregionen anbefaler, at vi fastholder afslaget på jeres ansøgning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Intet grundlag for at tilsidesætte fødevareregionens faglige vurdering

Fødevareregionen vurderer, at det indebærer en forøget hygiejnemæssig risiko, hvis kasser med fisk, som har stået direkte på gulvet i stedet for på paller, stables ovenpå andre kasser med fisk. Grunden er, at kontaminering fra gulvet på undersiden af en kasse vil kunne kontaminere fisken i kassen nedenunder, når kasserne stables.

Vi finder intet grundlag for at tilsidesætte den faglige vurdering, fødevareregionen dermed har foretaget.

Jeres økonomiske og arbejdsmiljømæssige argumenter samt jeres oplysninger om indsatskassernes nærmere udformning kan ikke føre til et andet resultat.

Særligt med hensyn til jeres bemærkning om, at kun en begrænset del af kassens underside kommer i berøring med gulvet, skal vi bemærke, at selv en sådan begrænset kontakt kan være tilstrækkelig til at kontaminere fisk i den underliggende kasse med snavs fra gulvet, når kasserne stables.

Vi er enige i den regelhenvisning, nævnt oven for, som fremgår af fødevareregionens oversendelsesbrev af 16. december 2009.

Eventuel afvigende fortolkning i andre EU-lande

I gør gældende, at fiskeauktioner i andre EU-lande kan hensætte fisk i lignende kasser uden at bruge kasser, og at det, så vidt I ved, kun er I Danmark, myndighederne ikke tillader dette.

Vi skal i den forbindelse påpege, at hygiejneforordningen i Danmark håndhæves af de danske fødevaremyndigheder, og at det forhold, at de danske myndigheders fortolkning på nogle punkter eventuelt afviger fra fortolkningen i andre medlemsstater, ikke i sig selv indebærer, at den danske fortolkning er forkert.

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Vest modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (med senere ændringer)