Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Fødevarer under intensiveret offentlig kontrol, som var søgt importeret i strid med reglerne, skulle afsendes igen eller destrueres

Resumé

En virksomhed forsøgte at importere en sending gurkemejerod fra tredjelandet Vietnam, som var underkastet intensiveret offentlig kontrol, uden at sendingen var forhåndsanmeldt og uden ledsagende importdokument (CED).

Fødevareregionen påbød virksomheden enten at afsende sendingen af gurkemejerod igen eller at destruere den. I sin klage henviste virksomheden til, at analyseresultater viste, at gurkemejeroden var uskadelig, og at et påbud om returnering eller destruktion derfor var en uproportional sanktion.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager slog fast, at forordningen om mere intensiv kontrol entydigt fastslår, at et fødevareparti, der er søgt importeret under omstændigheder som i den konkrete sag, enten skal afsendes igen eller destrueres, uanset om partiet udgør en konkret fødevaresikkerhedsmæssig risiko eller ej.

Sekretariatet fastholdt fødevareregionens påbud.

NN Krydderiimportør A/S
Den 29. oktober 2010
Sagsnr.: 6110/881
Ref.: mora
Tlf.: 33951430

Påbud om destruktion eller afsendelse igen af et parti gurkemejerod fastholdes

I har i brev af 11. juni 2010 klaget over påbud af 9. juni 2010 fra Fødevareregion Øst om destruktion eller afsendelse igen af et parti beslaglagt gurkemejerod fra tredjeland.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afgørelsen, idet vi dog ændrer fristen for at efterkomme påbuddet til 60 dage fra dette brevs dato.

Det betyder, at I inden 60 dage fra dette brevs dato skal destruere den beslaglagte sending gurkemejerod eller afsende sendingen igen i overensstemmelse med kontrolforordningens1) artikel 21.

Sammendrag

I forsøgte at importere en sending gurkemejerod fra tredjelandet Vietnam, som var underkastet intensiveret offentlig kontrol, uden at sendingen var forhåndsanmeldt og uden ledsagende CED.

Sendingen skal derfor enten destrueres eller afsendes igen til tredjeland.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Beslaglæggelse og partshøring

Den 2. juni 2010 underrettede Skat fødevareregionen om, at I havde forsøgt at importere en sending på ca. 1,7 tons pulveriseret gurkemejerod fra Vietnam, som ikke var ledsaget af Det Fælles Importdokument (CED).

Den 7. juni 2010 forelagde I CED for fødevareregionen.

Den 8. juni 2010 meddelte fødevareregionen jer telefonisk, at sendingen var beslaglagt med henblik på destruktion eller afsendelse igen.

Fødevareregionen gav jer lejlighed til at komme med jeres bemærkninger (partshøring - forvaltningslovens2) § 19, stk. 1), og I gav i den forbindelse udtryk for, at fødevareregionen efter jeres opfattelse fortolkede reglerne for stramt.

I brev af samme dato til Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, gav I udtryk for, at I fandt fødevareregionens behandling af sagen urimelig.

Påbud om destruktion eller afsendelse igen

I afgørelse af 9. juni 2010 påbød fødevareregionen jer senest den 8. juli 2010 enten at afsende sendingen af gurkemejerod igen eller at destruere den.

Fødevareregionen begrundede påbuddet med, at I havde forsøgt at importere partiet uden ledsagende CED og uden at forhåndsanmelde sendingen til fødevareregionen senest én dag før sendingens fysiske ankomst.

I klager

I brev af 11. juni 2010 til fødevareregionen skrev I bl.a., at I ikke havde været klar over, at import af gurkemejerod skulle forhåndsanmeldes over for fødevaremyndighederne.

Fødevareregionen betragtede denne henvendelse som en klage over påbuddet.

I brev af 16. juni 2010 til fødevareregionen oplyste I, at den papirgangsfejl, I havde begået i sagen, ville koste jeres virksomhed knapt 50.000 kr., hvilket I fandt helt urimeligt.

Opsættende virkning

I brev af 18. juni 2010 anmodede I om opsættende virkning af jeres klage, og i afgørelse af 21. juni 2010 tillagde fødevareregionen klagen opsættende virkning.

Klagen oversendes til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager

Den 23. juni 2010 oversendte fødevareregionen jeres klage med sagens akter til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

I oversendelsesbrevet anbefalede fødevareregionen, at påbuddet af 9. juni 2010 blev fastholdt.

Yderligere kontakt mellem jer og fødevareregionen

I brev af 13. juli 2010 sendte I fødevareregionen en analyseattest, som viste, at resultatet ikke havde givet laboratoriet anledning til bemærkninger. I gjorde gældende, at der derfor ikke var noget til hinder for, at I fik sendingen af gurkemejerod frigivet.

I brev til jer af 16. juli 2010 forklarede fødevareregionen, at analyseresultatet ikke ændrede ved, at partiet ikke opfyldte betingelserne for indførsel i EU.

I brev af 27. august 2010 til fødevareregionen oplyste I bl.a., at I havde mistet to kunder på grund af beslaglæggelsen, og I opfordrede til en hurtig afslutning af sagen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Sendingen skal destrueres eller afsendes igen, da I forsøgte at importere den uden ledsagende CED og forhåndsanmeldelse

Det er under sagen oplyst, at I den 2. juni 2010 forsøgte at importere den omhandlede sending gurkemeje til Danmark, uden at den var ledsaget af CED, og uden at I havde forhåndsanmeldt sendingen til fødevareregionen.

I den situation skal fødevareregionen straks tilbageholde sendingen og derefter påbyde fødevarerne destrueret eller afsendt igen.

Derfor er vi enige i fødevareregionens påbud om, at I skal destruere sendingen eller afsende den igen.

Fødevareregionen fastsatte en frist til at opfylde påbuddet på fire uger fra jeres modtagelse af afgørelsen.

Ifølge reglerne skal afsendelse igen imidlertid normalt ske inden 60 dage fra det tidspunkt, hvor den kompetente myndighed traf afgørelse om sendingens bestemmelsessted, medmindre der er taget retlige skridt (kontrolforordningens artikel 21, stk. 2).

Derfor ændrer vi jeres frist til at efterkomme fødevareregionens påbud til 60 dage fra dette brevs datering.

Reglerne er entydige

I jeres høringssvar giver I udtryk for, at fødevareregionen fortolker reglerne for stramt, og i efterfølgende korrespondance med fødevaremyndighederne har I givet udtryk for, at jeres overtrædelse af reglerne skulle have resulteret i en mindre indgribende sanktion. I henviser i den forbindelse også til, at en prøveanalyse af gurkemejeroden viser, at denne ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Hertil skal vi anføre, at reglerne på området er entydige, og at fødevareregionen har pålagt jer den eneste sanktion, som de relevante forordninger giver mulighed for.

Det er således i denne forbindelse uden betydning, om den konkrete fødevaresending, som er beslaglagt, udgør en sundhedsrisiko eller ej.

Regler

Gurkemeje (KN-kode 0910 30 00) fra ethvert tredjeland er en fødevare, som skal underkastes en intensiveret offentlig kontrol (bilag I, punkt A, i forordningen om mere intensiv kontrol3) ).

Dette indebærer bl.a., at en virksomhed, som importerer gurkemeje fra et tredjeland, skal give myndighederne forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for sendingens forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted og om sendingens art (forordningen om mere intensiv kontrol, artikel 6, 1. led).

I den forbindelse skal virksomheden udfylde del I i det fælles importdokument (CED) og sende det til myndighederne på det udpegede indgangssted mindst én arbejdsdag før sendingens fysiske ankomst (forordningen om mere intensiv kontrol, artikel 6, 2. led).

Hvis fødevarer, som er underkastet en sådan intensiveret kontrol, forsøges importeret til en medlemsstat uden forudgående orientering af myndighederne efter ovenstående fremgangsmåde, skal myndighederne tilbageholde sendingen og enten destruere fødevarerne eller - hvis en række betingelser er opfyldt - påbyde dem afsendt igen (kontrolforordningens artikel 19, stk. 2, litra b, med henvisning til artikel 17, stk. 1).

Betingelserne for, at tilbageholdte fødevarer kan afsendes igen, er,

at myndighederne og importvirksomheden er blevet enige om det,

at importvirksomheden først har underrettet den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller (hvis det ikke er det samme) bestemmelsestredjelandet om, hvorfor og under hvilke omstændigheder fødevarerne ikke har kunnet markedsføres i EU, samt

at den kompetente myndighed i bestemmelsestredjelandet har underrettet den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat om, at den er rede til at modtage sendingen, og bestemmelsestredjelandet ikke er det samme som oprindelsestredjelandet (kontrolforordningens artikel 21, stk. 1, litra a-c).

Hvis tilbageholdte fødevarer afsendes igen, skal dette ske inden 60 dage fra den dag, hvor fødevareregionen traf afgørelse om sendingens bestemmelsessted (kontrolforordningens artikel 21, stk. 2).

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foder- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelser overholdes.

2) Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (med senere ændringer)

3) Kommissionens forordning (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF).