Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vej- og stiregister

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, og § 25, stk. 2, i lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje, fastsættes:

§ 1. Vejbestyrelsen for en offentlig vej, jf. § 1 i lov om offentlige veje, og for en offentlig sti, jf. § 96 i lov om offentlige veje skal føre et vejregister.

Stk. 2. Vejmyndigheden for private fællesveje og private fællesstier eller udlagte private fællesveje eller private fællesstier, jf. § 10, nr. 3, 4 og 8, i byer og bymæssige områder skal føre et vejregister.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at de i stk. 1 og stk. 2 nævnte registre skal føres som ét register.

§ 2. Vejregistret for de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte vejarealer skal indeholde følgende oplysninger for hele vejen:

1) Det 7-cifrede administrative vejnummer tildelt af Vejdirektoratet.

2) Vejbetegnelse.

3) Om vejen/stien er planlagt, i brug eller nedlagt.

Stk. 2. Vejen opdeles i vejstrækninger, hvor nedennævnte oplysninger skifter langs vejen. Mindre fysiske udvidelser til vejen, som kan opfattes som en del af vejen, f.eks. til- og frakørselsramper, rundkørsler, opdeling med delt tracé eller sideveje i et boligkvarter, oprettes også som vejstrækninger. For hver vejstrækning registreres:

1) Vejbestyrelse / vejmyndighed.

2) Forgrening.

3) Kommune.

4) Beskrivelse.

5) Vej eller sti.

6) Vejstatus: Offentlig, privat fællesvej.

7) Stedfæstelsesmetode (kilometrering eller stationering). Rutenummererede veje skal være kilometrerede.

8) Stationering eller kilometrering for vejstrækningens begyndelses- og endepunkter.

9) Længde i meter.

10) Geografisk forløb i form af koordinater for vejmidten inklusive koordinater for vejens begyndelses- og endepunkt samt angivelse af, om koordinatfølgen er med eller mod stationerings/kilometreringsretningen.

§ 3. Vejregistret for de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte vejarealer kan indeholde følgende oplysninger for hele vejen:

1) Beskrivelse af nulpunktet for kilometreringen eller stationeringen af vejen, hvis vejen ikke starter på »nul«.

2) Bemærkninger.

Stk. 2. For hver vejstrækning kan følgende registreres:

1) Startpunkt (beskrivelse).

2) Tidligere identifikation.

3) Medtag længde. Angiv om længden af vejstrækningen indgår helt, halvt eller slet ikke ved beregning af samlede vej- og stilængder.

4) Vejtype: motorvej, motortrafikvej eller øvrig vej.

5) Bemærkninger.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 6-8 finder anvendelse, når de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger registreres.

§ 4. Den nærmere forståelse af de i §§ 2-3 angivne oplysninger fastsættes af transportministeren.

§ 5. Private fællesveje og private fællesstier på landet og private veje, der ønskes optaget i vej- og stiregistret, registreres af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 6. De i § 2 nævnte oplysninger skal registreres digitalt.

§ 7. De i § 1, stk. 1 og 2, nævnte myndigheder skal sørge for, at registrene er ajourførte.

Stk. 2. Registrene skal offentliggøres og være offentlig tilgængelige.

§ 8. De i § 2 nævnte oplysninger skal indrapporteres til Den centrale Vej- og stifortegnelse efter transportministerens nærmere bestemmelser.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om, hvorledes indrapporteringen skal ske.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. oktober 2012

Stk. 2. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves:

1) Transportministeriets cirkulæreskrivelse af 8. juli 1970 om retningslinjer for udarbejdelse af fortegnelser til bivejsregistret.

2) Cirkulære nr. 11 af 22. januar 1973 om retningslinjer for udarbejdelse og offentliggørelse af fortegnelser over offentlige veje.

3) Cirkulære nr. 90 af 26. maj 1975 om retningslinjer for udarbejdelse og offentliggørelse af fortegnelse over offentlige stier.

4) Cirkulære nr. 106 af 13. december 2005 om administrativ nummerering og kilometrering af offentlige veje.

5) Cirkulære nr. 91 af 27. maj 1975 om retningslinjer for udarbejdelse af fortegnelse over private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Vejdirektoratet, den 23. maj 2012

Per Jacobsen

/ Karsten Ole Knudsen