Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1356 af 21. december 2011 om anlæg, der forbrænder affald, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, ændres »§ 14« til: »§ 16«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Miljøministeriet, den 25. maj 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling