Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. juni 2011 i sag 80.2010

A

3F v/ forhandlingssekretær Pia Maul Andersen

mod

B

v/ Advokat Søren Locher

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA), faglig sekretær Gert Svendsen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jann Rene Frei, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Søren Buur Heisel, 3F.

Mellem klageren, A, født den 1. maj 1992, og indklagede, B, blev den 9. februar 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningssnedker med uddannelsesperiode fra den 4. maj 2009 til den 30. marts 2012.

Denne sag drejer sig om lønregulering og godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg, nu 3F, ved klageskrift modtaget den 9. september 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 54.207,76 kr. hvoraf 30.000 kr. er godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen og 24.207,76 er manglende løn, lønregulering og feriepenge 2009 og 2010.

B har påstået frifindelse mod betaling af 24.207,76 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 30. maj 2011.

Sagsfremstilling

Arbejdsgiveren ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 20. april 2010 begrundet i manglende ordretilgang.

Det fremgår af svarskrift fra B, at han på grund af manglende ordretilgang er nødt til at lukke sin virksomhed og som følge deraf ikke kan ”betale Deres tilgodehavende på: kr. 54.207,76”. I svarskrift af 26. maj 2011 fra advokat Søren Locher anerkendes lønkravet, men der påstås frifindelse vedrørende krav om godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og B.

A har forklaret bl.a., at hans sidste arbejdsdag var den 20. april 2010. Han mener ikke, at virksomheden lukkede på det tidspunkt, for de havde samme dage hentet materiale til noget arbejde. B nævnte ikke noget om, at han havde forsøgt at finde en anden arbejdsgiver til ham.

B har forklaret bl.a., at han lukkede sin virksomhed den 30. juni 2010. Den 20. april 2010 kunne han se, hvor det ville gå hen, og derfor opsagde han A. Han havde ikke råd til at betale ham løn. Han prøvede inden da at tale med 3 kollegaer for at høre, om de ville overtage hans elev, men det ville de ikke. Det var noget, han nævnte for A.

Procedure

A har til støtte for kravet på godtgørelse for ophævelsen anført, at det ikke er godtgjort, at der var grundlag for ophævelse den 20. april 2010, jf. Tvistighedsnævnets kendelse af 30. juni 2000 i sag 43.1999, hvor der ikke var bevis for, at indklagede havde forsøgt at finde en anden arbejdsplads til klageren.

B har til støtte for frifindelse vedrørende ophævelsen anført, at lærekontrakten bortfalder, såfremt en virksomhed ophæves eller standses på grund af konkurs mv., jf. de specielle bemærkninger til erhvervsuddannelseslovens § 60 og de tidligere bestemmelser i lærlingeloven og efg. Det må endvidere lægges til grund, at B forsøgte at finde en anden læreplads til A.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Det er ikke af B med fornøden sikkerhed godtgjort, at en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen den 20. april 2010 var bristet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, og at B derudover gjorde, hvad der var muligt for at skaffe A en anden arbejdsplads. Vi stemmer derfor for at give A medhold i hele påstanden.

Tre medlemmer bemærker:

Efter bevisførelsen finder vi, at det må lægges til grund, at en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen den 20. april 2010 var bristet, og at B som følge deraf var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2 og Vestre Landsrets dom af 11. december 2009, der er citeret i Tvistighedsnævnets årsberetning 2009 s. 37-38.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet og gives således A medhold i betaling af 54.207,76 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 54.207,76 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.