Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Naturlokaliteter
Bilag 2 Kulturhistoriske forhold
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg

(Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 218 af 28. april 1993 om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg foretages følgende ændringer:

1. § 1, 2. pkt., ophæves.

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af en udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens, varetages alene af transportministeren efter denne lov. Kort over naturlokaliteter og kort over kulturhistoriske forhold vedrørende strækningen mellem Vamdrup og Vojens fremgår af bilag 1 og 2.

§ 1 b. Transportministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at undgå væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af anlægget nævnt i § 1, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj ikke finder anvendelse.«

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Transportministeren bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve de arealer og ejendomme m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget nævnt i § 1.

Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til ved ekspropriation at pålægge ejendomme langs anlægget nævnt i § 1 servitut om eldrift med deraf følgende rådighedsindskrænkninger.

Stk. 3. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 4. Transportministeren kan, når der foreligger særlige personlige grunde og efter anmodning fra ejeren, ekspropriere en ejendom, der berøres særlig indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 5. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.«

4. Som bilag 1 og 2 indsættes bilag 1 og 2 til denne lov.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen


Bilag 1

Naturlokaliteter

LovBilag1 Size: (321 X 885)


Bilag 2

Kulturhistoriske forhold

LovBilag2 Size: (321 X 885)