Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 10. maj 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov

(Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning)

[af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)]

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2012 og var til 1. behandling den 19. april 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 27. januar 2012 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 146. Den 28. marts 2012 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstilling

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I den under nr. 1 foreslåede fodnote til lovens titel indsættes som 2. pkt.:

»Loven indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30-50.«

[Korrektion]

2) I det under nr. 3 foreslåede kapitel 7 c ændres »§ 24 g.« til: »§ 24 f.« og »§ 24 h.« til: »§ 24 g.«

[Korrektion]

Til § 2

3) Nr. 4 affattes således:

»4. I § 2, stk. 4, § 4, stk. 2, § 4, stk. 3, der bliver stk. 5, § 4, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., § 5, stk. 1, 1. pkt., § 5, stk. 2 og 3, der bliver stk. 3 og 4, § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 7, stk. 3, 5 og 6, § 8, stk. 3, § 8 a, stk. 3, § 9 f, stk. 1 og 2, § 9 g, stk. 1, § 9 i, § 9 j, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 10, stk. 6, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1 og 2, § 15, § 16, stk. 1-3, §§ 17 og 20, § 23, stk. 1-3, og § 23 b ændres »Søfartsstyrelsen« til: »Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser«.«

Til § 3

4) I den under nr. 9 foreslåede § 33 a indsættes i stk. 2 efter »afslag på lodscertifikat efter § 12,«: »afslag på lodsfritagelsesbevis efter § 14,«, og »det i lov om sikkerhed til søs Ankenævn for Søfartsforhold« ændres til: »Ankenævnet for Søfartsforhold, jf. lov om sikkerhed til søs«.

[Korrektion]

Ny paragraf

5) Efter § 3 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab (Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 3, nr. 1, ophæves.«

[Korrektion]

Til § 4

6) I stk. 2 ændres »§ 2, nr. 11« til: »§ 2, nr. 12«.

[Korrektion]

7) I stk. 2 indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 2. pkt. i fodnoten til lovens titel, jf. § 1, nr. 1.«

[Korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om indsættelse af en note til en EU-retsakt fra en tidligere ændring til lov om skibes besætning (lov nr. 493/2010), som endnu ikke er sat i kraft.

Til nr. 2

Der er tale om en korrektion, som følge af at § 24 f er sprunget over i lovteksten.

Til nr. 3

Det præciseres, at kompetencen i lov om maritime uddannelsers § 8 a, stk. 3, til at fastsætte regler for opgørelsen af en uddannelsesinstitutions formue efter lovens § 8 a, stk. 1 og 2, er overført fra Søfartsstyrelsen til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Til nr. 4

Der er tale om, at en glemt henvisning vedrørende klageadgang i lodslovens § 33 a stk. 2, over afslag på lodsfritagelsesbeviser efter lovens § 14 til Ankenævnet for Søfartsforhold indsættes.

Til nr. 5

Som konsekvens af indsættelse af en note til en EU-retsakt fra en tidligere ændring af lov om skibes besætning (lov nr. 493/2010) i lovforslagets § 1, nr.1, ophæves noten i den tidligere ændring til loven.

Til nr. 6

Der er tale om en korrektion som følge af en forkert henvisning vedrørende momskompensation i lovforslagets § 4 stk. 1.

Til nr. 7

Der er tale om indsættelse af en ikrafttrædelsesbestemmelse, således at titelnotens 2. pkt. kan sættes i kraft, i forbindelse med at lov nr. 493/2010 træder i kraft.

Benny Engelbrecht (S) Jacob Bjerregaard (S) Jan Johansen (S) Aksel V. Johannesen (JF) Karin Gaardsted (S) fmd. Trine Bramsen (S) Simon Kollerup (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Hans Vestager (RV) Annette Vilhelmsen (SF) Steen Gade (SF) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Kim Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Rørvig (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 124

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
4
Revideret ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 124

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at der med ændringen i lodsloven ikke sker en indskrænkning i muligheden for at få sager afprøvet ved domstolene, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorfor det er nødvendigt ved lov at fastslå, at ministeren kan fastsætte regler om betaling for lodsning, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til høringssvaret fra Marstal Navigationsskole vedrørende øgede administrative byrder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til høringssvaret fra Nyborg Søfartsskole med indvending imod adskillelsen fra øvrige maritime uddannelser, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå