Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt

§ 1

I bekendtgørelse nr. 116 af 26. februar 2008 om opdræt af fjervildt, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 10. december 2008 og bekendtgørelse nr. 1226 af 28. oktober 2010, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende nr. L 255, side 22, samt dele af Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko, EU-Tidende 2005 L 274, s. 105ff, med senere ændringer.«

2. § 21, stk. 3-5, ophæves.

3. § 25 affattes således:

»§ 25. Ved opdræt eller hold af gråænder, tamænder eller gæs, må sådanne dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ, herunder andet fjervildt, eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Indhegninger, volierer, løbegårde, stalde, huse, drikkevand, foder, ventilationssystem, udmugningsanlæg, rugemaskiner, ægopbevaringsrum, æggebakker og lignende må ikke ved placering eller på anden vis udgøre en risiko for smitteoverførsel af aviær influenza virus mellem på den ene side gråænder, tamænder eller gæs og på den anden side andet fjerkræ, herunder andet fjervildt, eller andre fugle i fangenskab.

Stk. 3. Der må ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj m.v. i løbegårde, stalde, huse og lignende, eller samme transportmidler og transportkasser mellem på den ene side gråænder, tamænder eller gæs og på den anden side fjerkræ herunder andet fjervildt, eller andre fugle i fangenskab, med mindre materiellet er blevet rengjort og desinficeret efter anvendelse.

Stk. 4. Ved opdræt eller hold af gråænder samtidigt med tamænder eller gæs, må tamænderne eller gæssene:

1) kun have adgang til udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, hvis bassinerne er afskærmet eller tilsvarende således, at større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet. Afskærmning kan ske ved udspænding af net eller tråd eller ved at anbringe udendørsbassiner under fast tag på et indhegnet område,

2) ikke indsættes i andre besætninger.«

4. I § 35, stk. 1, ændres »§ 21, stk. 1-4,« til: »§ 21,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juni 2012.

Fødevarestyrelsen, den 6. juni 2012

P.V.V.
Stig Mellergaard

/ Birgitte Beck Jørgensen