Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 16. maj 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love

(Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.)

[af miljøministeren (Ida Auken)]

1. Ændringsforslag

Miljøministeren har stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. marts 2012 og var til 1. behandling den 20. april 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 8. februar 2012 dette udkast til udvalget, jf. MIU alm. del – bilag 211. Den 8. marts 2012 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Politiske bemærkninger

Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget er positivt indstillet over for lovforslaget, men ønsker dog at bemærke følgende:

Sænkningen af klagegebyret til 500 kr. i stedet for de af Husdyrreguleringsudvalget anbefalede 800 kr. bygger på ministerens antagelser om en rimelig balance og er uforståeligt og vil medføre større klagebunker.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker, at der løbende sker en overvågning af udviklingen i antallet af klagesager efter en vedtagelse af lovforslaget for at se, om en sænkning af klagegebyret bevirker flere klagesager, eller om lovens øvrige bestemmelser medfører en effektivisering af klagesystemet. De fire partier ønsker, at udvalgets medlemmer bliver orienteret herom, således at yderligere tiltag kan blive effektueret, hvis klagesagsbunken ikke reduceres.

Endvidere bør miljøministeren følge alle Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger, som har ligget klar siden september 2011, og ikke kun denne ene anbefaling om reform af klagesystemet.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker derfor, at ministeren fremsætter yderligere lovforslag, som følger de resterende anbefalinger fra Husdyrreguleringsudvalget, bl.a. om, at der sker en udfasning af dyreenhedsbegrebet, sådan at anlæg reguleres efter konkret udledning, og at arealer reguleres efter, hvor sårbare de er, ved at adskille husdyranlæg og arealer. Ligeledes bør ministeren inddrage ekspertudvalgets og virksomhedsudvalgets anbefalinger om, at man tager mere gennemgribende fat i miljølovgivningen, så der sker en mere gennemsigtig implementering af EU-direktiverne, og man kommer til bunds i nogle af de uklarheder, som miljøreglerne i høj grad lider af.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti mener, det er beklageligt, at disse helt konkrete forslag ignoreres af miljøministeren og i stedet flyttes til Natur- og Landbrugskommissionen.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget mener derudover, at L 147 bør deles i to, således at forslaget om nedsættelse af klagegebyret adskilles fra forslaget om forenkling af klageprocessen.

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 13

Af miljøministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 44, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 16, stk. 3« til: »§ 16, stk. 5«.«

[Manglende konsekvensændring]

Til § 17

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 69 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, fra hvilket tidspunkt bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på bræmmer langs vandløb og søer, der ikke før vandplanens ikrafttræden var omfattet af bræmmekravet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.«

[Overgangsbestemmelse angående vandløb og søer, der ikke tidligere har været omfattet af kravet om 2 m-bræmme]

3) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 82, stk. 5 og 6, der bliver stk. 7 og 8, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 5 og 6«.«

[Manglende konsekvensændring]

Til § 20

4) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 87, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.«

[Manglende konsekvensændring]

Til § 28

5) I stk. 1 indsættes efter »1. august 2012«: », jf. dog stk. 2«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 6]

6) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. § 17, nr. 1 og 01, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

[Ny ikrafttræden for lovforslagets § 17, nr. 1, og ikrafttræden for § 17, nr. 01]

Bemærkninger

Til nr. 1, 3 og 4

Der er tale om lovtekniske konsekvensændringer af de foreslåede bestemmelser i § 13, nr. 2, § 17, nr. 2, og § 20, nr. 1.

Til nr. 2

Kravet om 2 m-bræmme beror bl.a. på udpegningen af vandløbet eller søen i vandplanen. I forbindelse med en vandplans ikrafttræden vil der kunne opstå krav om bræmmer langs vandløb og søer, hvor der ikke tidligere har været krav om bræmmer. Den gældende vandplan trådte i kraft den 22. december 2011.

Bestemmelsen er relevant i to tilfælde: 1) hvis vandløbet eller søen var lempet målsat i den tidligere regionplan uden samtidig at være omfattet af bræmmebestemmelsen, eller 2) hvis vandløbet eller søen ikke tidligere var omfattet af hverken en regionplans målsætninger eller en vandplans miljømål eller af bræmmebestemmelsen i øvrigt.

Ændringsforslaget giver ministeren hjemmel til at kunne fastsætte regler om, at bredejere langs sådanne vandløb og søer sikres tilstrækkelig tid til at kunne indrette sig på kravet.

Hjemmelen forventes udnyttet således, at kravet om 2 m-bræmme langs sådanne vandløb og søer indføres, samtidig med at randzoneloven træder i kraft, hvilket forventes at ske den 1. september 2012.

Til nr. 5 og 6

Det foreslås, at bestemmelserne i lovforslagets § 17, nr. 1 og 01, (ændringer af vandløbslovens bestemmelse om 2 m-bræmme) træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jens Joel (S) John Dyrby Paulsen (S) Mette Reissmann (S) Torben Hansen (S) Simon Kollerup (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Jeppe Mikkelsen (RV) Lotte Rod (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Per Clausen (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Sara Olsvig (IA) Erling Bonnesen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Henrik Høegh (V) Birgitte Josefsen (V) Jan E. Jørgensen (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Hans Christian Thoning (V) Eyvind Vesselbo (V) Jørn Dohrmann (DF) René Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Villum Christensen (LA) Benedikte Kiær (KF)

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 147

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Orientering i forbindelse med processen omkring trykningen af lovforslaget, fra miljøministeren
4
Ændringsforslag fra miljøministeren
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 147

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om ministeren vil give tilsagn om løbende at overvåge udviklingen i antallet af klagesager efter en eventuel vedtagelse af L 147, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilke begrundelser der ligger til grund for netop at vælge et gebyr på 500 kr., når ekspertudvalget anbefaler et gebyr på 800 kr., til miljøministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om ministeren vil forholde sig til ekspertudvalgets udtalelser i rapporten om reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet om, at der i de nuværende strukturer på natur- og miljøområdet er nogle grundlæggende uhensigtsmæssigheder, som der ikke tages hånd om, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvorfor man ikke har valgt at følge ekspertudvalgets anbefalinger om at nedsætte et natur- og miljøfagligt ekspertpanel og et natur- og miljøråd, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvorfor man ikke har valgt at følge ekspertudvalgets anbefalinger om en grundig gennemgang af nævnets sammensætning og funktion, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. , om den ændrede gebyrsats har haft betydning for sagsbehandlingstiden, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvilke tiltag der påtænkes, når der i bemærkningerne til lovforslaget står: »Såfremt ændringen i gebyrsatsen medfører stigende sagsbehandlingstider«, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden for de nuværende sager, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. , om ministeren vil være indstillet på at opdele lovforslaget i to, hvor det ene omhandler nedsættelse af klagegebyret og det andet om forenkling af klageprocessen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om at uddybe, om det er førsteinstansen selv, der skal vurdere, om den fastsatte 3-ugers-frist kan brydes, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om det alene skal være op til Natur- og Miljøklagenævnet at vurdere, om der gør sig særlige forhold gældende, så sagens parter kan få dispensation fra 3-ugers-fristen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvorledes man påtænker at indregne 3-ugers-fristen for henholdsvis førsteinstansen og sagens parter i opgørelsen af sagsbehandlingstiden, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. , om man vil iværksætte yderligere tiltag på området, ifald sagsbehandlingstiden i Natur- og Miljøklagenævnet ikke falder, til miljøministeren, og ministerens svar herpå