Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater
Kapitel 3 Straffebestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1 Fartøjer med dimensionstal under 20
Bilag 2 Fartøjer med dimentionstal på 20 eller derover
Bilag 3 Fartøjer som anvendes til professionel oplæring i sejlads
Bilag 4 Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

I medfør af § 1, stk. 3, § 3, § 5, § 17, stk. 5, og § 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som sat i kraft ved anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Selvstyre og efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fremme sikkerheden for erhvervsmæssig passagersejlads i mindre fartøjer, der medtager passagerer, ved at fastsætte de rammer, inden for hvilke de virksomheder og personer, som forestår sejladsen, selvstændigt skal etablere passende sikkerhedsforanstaltninger og fastsætte et højt sikkerhedsniveau for passagersejlads.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for passagersejlads med op til 12 passagerer i fartøjer, der har en længde L, der er mindre end 15 m, og et dimensionstal under 100. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på træfartøjer af primitiv konstruktion, herunder vikingeskibe og fartøjer, der ikke fremdrives ved mekaniske midler.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på fartøjer, der er godkendt til at transportere mere end 12 passagerer samt på krigsskibe og troppetransportskibe.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for sejlads, der ikke sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Stk. 4. I tvivlsspørgsmål om, hvorvidt bekendtgørelsen finder anvendelse, træffer Søfartsstyrelsen afgørelse herom. Skoler og uddannelsesinstitutioners sejlads med elever, hospitalers sejlads med patienter samt behandlingshjem, daginstitutioner og skolefritidsordningers (SFO’er) sejlads med de personer, som deltager i ordningen, anses som sejlads, der finder sted som led i erhvervsmæssig virksomhed.

§ 3. Fartøjets reder skal sikre:

1) at fartøjet anvendes i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende;

2) at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så det er egnet til formålet;

§ 4. Fartøjets reder skal fastsætte en skriftlig sikkerhedsinstruks for sikker anvendelse af fartøjet, der:

1) identificerer den virksomhed eller person, der er ansvarlig for sejladsen med passagerer (rederiet/rederen);

2) beskriver de sejladsaktiviteter, som fartøjet benyttes til;

3) beskriver risikofaktorer forbundet med sejladsaktiviteterne;

4) beskriver tiltag for at reducere disse risici;

5) beskriver fartøjet, herunder dets tekniske specifikationer, den udrustning, som skal være om bord samt vedligehold heraf;

6) fastsætter og beskriver den besætning og uddannelse, fartøjets fører, instruktører og besætning til enhver tid skal have;

7) fastsætter de sejladsbegrænsninger for fartøjet, som føreren skal følge, for at sejladsen kan foregå sikkert. Dette omfatter angivelse af de farvandsområder, årstider, vejrforhold, vandtemperaturer, det maksimale antal personer om bord osv., som fartøjet må opereres under;

8) fastsætter de forholdsregler, som skal være truffet om bord og i land, så det i tilfælde af brand, kæntring, kollision og lignende ulykker så vidt overhovedet muligt sikres, at alle personer om bord kan reddes og holdes i live, indtil assistance kommer frem, også hvis personerne ligger i vandet;

9) sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker;

10) sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion;

11) sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start;

12) beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker.

Stk. 2. Fartøjets reder skal sikre sig, at den, der udarbejder sikkerhedsinstruks, har relevant maritim viden, færdigheder og kompetencer til sejlads med de aktuelle fartøjer, herunder:

1) Har indgående kendskab til sejlads med den aktuelle fartøjstype

2) Har indgående kendskab til søsikkerhed, godt sømandskab og redning til søs

3) Har kendskab til brug af maritime radioanlæg

4) Har forståelse for kommunikation til søs

5) Har indgående kendskab til relevante faktorers betydning for sejladsplanlægning

6) Har indgående kendskab til vurdering af vejrforholdets betydning for sejladsen

Stk. 3. Retningslinjer for udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks fremgår af bilag IV til denne forskrift.

Stk. 4. Rederen skal sikre, at sikkerhedsinstruksen altid er retvisende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter.

Stk. 5. Sikkerhedsinstruksen skal være kendt af fartøjets fører og være tilgængelig for denne i forbindelse med anvendelsen af fartøjet.

Stk. 6. Passagerer skal have mulighed for at gøre sig bekendt med sikkerhedsinstruksen, inden sejlads påbegyndes.

Stk. 7. Sikkerhedsinstruksen skal indsendes til Søfartsstyrelsen på begæring.

Stk. 8. Søfartsstyrelsen kan udføre kontrol af, om sikkerhedsinstruksen, jf. § 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, der er gennemført i praksis, og hvorvidt den fastsætter et sikkerhedsniveau under hensyntagen til vejledningen i bilag IV.

§ 5. Føreren af et fartøj, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal sikre, at fartøjet under hensyntagen til de aktuelle forhold:

1) føres i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende;

2) føres i overensstemmelse med den sikkerhedsinstruks, som er fastsat af rederen, jf. § 4.

§ 6. Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse:

1) »Bredden B«: Er fartøjets største bredde.

2) »Dimensionstal«: Er længden L1 multipliceret med bredden B1).

3) »Længden L1«: Er længden målt fra forkant af klædningens skæring med oversiden af dækket ved forstævnen til agterkant af klædningens skæring med dækket ved agterstævnen. På åbne fartøjer måles længden ved essingens overside.

4) »Professionel oplæring i sejlads«: Er sejlads, hvor en eller flere personer om bord undervises med henblik på, at de består en prøve i sejlads eller gennemgår et relevant uddannelsesforløb med henblik på oplæring i sejlads i den pågældende fartøjstype.

Kapitel 2

Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater

§ 7. Fartøjer med dimensionstal under 20 skal, ud over hvad der er indeholdt i denne bekendtgørelse, opfylde de krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater, der fremgår af bilag I.

§ 8. Fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover skal, ud over hvad der er indeholdt i denne bekendtgørelse, opfylde de bestemmelser, der fremgår af bilag II til denne bekendtgørelse, samt Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F.

§ 9. Fartøjer, som udelukkende anvendes til professionel oplæring i lystsejlads, skal, i stedet for hvad der er indeholdt i § 7 eller § 8, opfylde de krav til konstruktion og udstyr, der fremgår af bilag III. Søfartsstyrelsen kan tillade, at anden lignende sejlads med op til 12 passagerer sker i fartøjer, der opfylder de krav til konstruktion og udstyr, der fremgår af bilag III.

§ 10. Når udstyr, et bestemt tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, anbringes eller forefindes i et fartøj i medfør af denne bekendtgørelse med tilhørende bilag, eller der skal træffes en bestemt foranstaltning, tillader Søfartsstyrelsen, at der anbringes eller forefindes et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller at der træffes en anden foranstaltning i fartøjet, hvis den ved afprøvning heraf eller på anden måde finder det godtgjort, at et sådant tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller foranstaltning er lige så effektiv som det, der kræves efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 11. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 11, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens 3. kapitel, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 13. Fartøjer, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt af Søfartsstyrelsen og har en tilladelse til at sejle med passagerer, har ret til fortsat at sejle med passagerer i overensstemmelse med de i tilladelsen påførte vilkår, så længe tilladelsen er gyldig.

Stk. 2. Sikkerhedsinstruksen, jf. § 4, skal uanset stk. 1 være etableret for alle fartøjer senest 3 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttrædelsesdato.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Teknisk forskrift af 2. december 2003 om mindre fartøjer, der medtager maksimalt 12 passagerer, ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 26. september 2012

Per Sønderstrup

/ Erik I. Tvedt


Bilag 1

Fartøjer med dimensionstal under 20

Regel 1 Syn, godkendelse og registrering af fartøjer med en fremdrivningseffekt på mindre end 100 kW

1 Søfartsstyrelsen kan kontrollere fartøjer med dimensionstal under 20, og som har en fremdrivningseffekt på mindre end 100 kW. Kontrollen kan omfatte overholdelse af forskriftens sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 5, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, der er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet.

Regel 2 Syn, godkendelse og registrering af fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover

1 Fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover skal, på rederens foranledning, anmeldes til Søfartsstyrelsen og underkastes følgende syn:

1.1 Et første syn før fartøjet sættes i fart.

1.2 Et fornyelsessyn en gang hver 48. måned.

1.3 Et mellemliggende syn inden for 21-27 måneder før datoen for næste fornyelsessyn.

1.4 Yderligere syn efter Søfartsstyrelsens vurdering ved større reparationer, fornyelser eller hvor fartøjets anvendelse ændres væsentligt i forhold til rederens hidtil gældende sikkerhedsinstruks, jf. § 5.

2 De ovennævnte syn skal udføres på følgende måde:

2.1 Første syn skal omfatte inspektion af fartøjets konstruktion, maskineri og udrustning og er egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal første syn omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. Herudover kontrolleres, hvorvidt rederens fastsatte sejladsbegrænsninger for fartøjet følger principperne for angivelse af fartsområder i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F.

2.2 Fornyelsessyn skal omfatte inspektion af konstruktion, maskineri og udrustning for at sikre, at de opfylder kravene i forskriften, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal inspektionen omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser. Det skal særligt vurderes, hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 4, fortsat er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter og er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet.

2.3 Mellemliggende syn skal udføres af skibets reder som egenkontrol ved indsendelse af rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 4, til Søfartsstyrelsen med erklæring om, at instruksen fortsat er dækkende, at konstruktion, udstyr og maskineri er kontrolleret og vedligeholdt samt, at fartøjet fortsat er egnet til den fart, det er bestemt for.

Regel 2 Certifikater og dokumentation for fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover

1 Efter et afsluttet førstesyn eller fornyelsessyn udsteder Søfartsstyrelsen en ”Tilladelse til sejlads med passagerer” gældende for et tidsrum af højst 48 måneder. Efter et afsluttet mellemliggende syn påtegnes datoen for afholdelse af dette syn af rederen. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets fartsområde, størst tilladte antal personer om bord og passagerantal samt seneste dato for næste mellemliggende syn og fornyelsessyn. Tilladelsens gyldighed ophører, såfremt syn ikke er afholdt indenfor de anførte datoer.

2 Når et fornyelsessyn er foretaget indenfor 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato.

3 Når et fornyelsessyn er foretaget mere end 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget.

4 Når et fornyelsessyn er foretaget efter den eksisterende tilladelses udløbsdato, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato.

5 Såfremt Søfartsstyrelsen ved en eksisterende tilladelses udløbsdato underrettes om, at et fartøj oplægges, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra datoen for afholdelse af fornyelsessynet.

6 Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, medens det andet skal opbevares sammen med rederens sikkerhedsinstruks, som skal være tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet.

7 Intet fartøj må gå i fart med passagerer uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller uden for det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri.

Regel 4 Dokumentation

1 Rederens sikkerhedsinstruks skal være gennemgået med og tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet.

Regel 5 Konstruktion

1 Fartøjet skal være konstrueret, så det med hensyn til styrke, opdrift, stabilitet, og evnen til at modstå vejr og sø, er egnet til den anvendelse, som er angivet i rederens sikkerhedsinstruks.

Regel 6 Brandsikring

1 Hvor der er risiko for brand om bord, skal der være truffet behørige foranstaltninger til at afværge dette.

2 Der skal være taget forholdsregler mod spredning af brand om bord. Dette kan være i form af egnede brandslukningsmidler om bord eller procedurer, der sikrer, at der undgås fare for personer om bord ved en eventuel brand.

Regel 7 Udrustning

1 Hvor det ifølge rederens sikkerhedsinstruks og heri vurderede risikofaktorer er fundet relevant, skal fartøjet være indrettet og udstyret med midler til:

1.1 Redning af overbordfaldne personer fra vandet

1.2 Lænsning

1.3 Førstehjælpsbehandling

1.4 Ankring og fortøjning

1.5 Reservefremdrivning

1.6 Navigering

1.7 Kommunikation med andre fartøjer eller land

1.8 At påkalde sig opmærksomhed med henblik på at få assistance i nødstilfælde

1.9 Termisk beskyttelse af besætning og passagerer

1.10 Reservedele og værktøj

1.11 Yderligere udstyr til at sikre de ombordværendes sikkerhed og sundhed

1.12 Forhindring af forurening af havmiljøet

1.13 Dæksly eller anden beskyttelse mod vejrliget

1.14 Afskærmning af propellere, motorer, roterende dele og varme overflader

1.15 Instruktion i betjening af udstyr, motorer og fartøjet generelt

2 Fartøjet skal være udstyret med lys, lyd og signaludstyr i henhold til gældende udgave af de internationale søvejsregler og lokale sejladsforskrifter.

3 Fartøjet skal være udstyret med redningsveste til alle ombordværende, som passer opdrifts- og størrelsesmæssigt til alle ombord.

3.1 Redningsveste skal være CE mærket.

3.2 Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton.

3.3 Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og at der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser.

3.4 Hvor der anvendes svømmeveste, jf. 3.3, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt.

4. Fartøjet skal være udrustet med en eller flere godkendte "SOLAS" redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord, eller der skal være truffet andre forholdsregler, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Regel 8 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer.

1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. § 4, skal der for hurtigt sejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse:

1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter.

1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger.

1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler eller foranstaltninger til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger.

1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning.

1.5 Høj farts indvirkning på forøget risiko for kollision eller grundstødning.

Regel 9 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande.

1 Ved udarbejdelse af sikkerheds instruksen, jf. § 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse:

1.1 Reduceret geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler.

1.2 Reduceret mulighed for at assistance kan nå frem til ulykkesstedet.

1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold.

1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer.

1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand.

Regel 10 Anvendelse af CE-mærkede fartøjer

1 Fartøjer, der er CE-mærkede og i overensstemmelse med fritidsbådsdirektivet2), anses for at opfylde de krav til fartøjets bygning og konstruktion, som følger af regel 5 og 6. Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L.


Bilag 2

Fartøjer med dimentionstal på 20 eller derover

Regel 1. Syn, godkendelse og registrering

1 Fartøjer omfattet af dette bilag skal, på rederens foranledning, anmeldes til Søfartsstyrelsen og underkastes følgende syn:

1) Et første syn før fartøjet sættes i fart.

2) Et fornyelsessyn en gang hver 48. måned.

3) Et mellemliggende syn inden for 21-27 måneder før datoen for næste fornyelsessyn.

4) Yderligere syn efter søfartsstyrelsens vurdering ved større reparationer, fornyelser, eller hvor fartøjets anvendelse ændres væsentligt i forhold til rederens hidtil gældende sikkerhedsinstruks, jf. § 4.

2 De ovennævnte syn skal udføres på følgende måde:

2.1 Første syn skal udføres i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. I tillæg hertil skal første syn omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. Herudover kontrolleres, hvorvidt rederens fastsatte sejladsbegrænsninger for fartøjet følger principperne for angivelse af fartssområder i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F.

2.2 Fornyelsessyn skal omfatte inspektion af konstruktion, maskineri og udrustning som anført i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F for at sikre, at de opfylder kravene i forskriften, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal inspektionen omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser. Det skal særligt vurderes, hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 4, fortsat er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter og er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet.

2.3 Mellemliggende syn skal udføres af skibets reder som egenkontrol ved indsendelse af rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 4, til Søfartsstyrelsen med erklæring om, at instruksen fortsat er dækkende, at konstruktion udstyr og maskineri er kontrolleret og vedligeholdt samt, at fartøjet fortsat er egnet til den fart, det er bestemt for.

Regel 2 Certifikater og dokumentation

1 Efter et afsluttet førstesyn eller fornyelsessyn udsteder Søfartsstyrelsen en ”Tilladelse til sejlads med passagerer” gældende for et tidsrum af højst 48 måneder. Efter et afsluttet mellemliggende syn påtegnes datoen for afholdelse af dette syn af rederen. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets fartsområde, størst tilladte antal personer om bord og passagerantal samt seneste dato for næste mellemliggende syn og fornyelsessyn. Tilladelsens gyldighed ophører, såfremt syn ikke er afholdt indenfor de anførte datoer.

2 Når et fornyelsessyn er foretaget indenfor 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato.

3 Når et fornyelsessyn er foretaget mere end 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget.

4 Når et fornyelsessyn er foretaget efter den eksisterende tilladelses udløbsdato, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato.

5 Såfremt Søfartsstyrelsen ved en eksisterende tilladelses udløbsdato underrettes om, at et fartøj oplægges, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra datoen for afholdelse af fornyelsessynet.

6 Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, medens det andet skal opbevares sammen med rederens sikkerhedsinstruks, som skal være tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet.

7 Intet fartøj må gå i fart med passagerer uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller uden for det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri.

Regel 3 Konstruktion

1 Fartøjet skal være konstrueret i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F.

2 Fartøjet skal herunder, uanset størrelse og alder, opfylde kravene til erhvervsfartøjer med en længde L på 12 m og derover bygget den 1. januar 2007 eller senere.

Regel 4 Stabilitet

1 For fartøjer, hvor der ikke er krav om godkendte stabilitetsoplysninger, må fartøjets krængning ikke være større end 10 grader, når en vægt, der modsvarer det største antal personer, som fartøjet må sejle med, er placeret så langt i borde som muligt. Vægten svarende til en person fastsættes til 75 kg.

2 Fartøjer, der er indrettet for "stor sejlføring", skal gøres til genstand for en særlig vurdering af Søfartsstyrelsen.

Regel 5 Fribordsforhold

1 Heldækkede fartøjer skal være forsynet med et fribord, der mindst skal være 5% af fartøjets bredde, dog aldrig mindre end 0,20 m, eller det minimumsfribord, som er bestemt af stabilitetsoplysningerne. For fartøjer med fartsområde i Grønland skal fribordet mindst være 0,30 m.

Regel 6 Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning

1 Påhængsmotorer, der anvender benzin, skal være forsynet med et egnet brandslukningsanlæg.

Regel 7 Opholdsområder og opholdsrum for passagerer

1 I apteringen i fartøjer, der i natsejlads regelmæssigt medtager overnattende passagerer, skal være udstyret med køjer til alle om bord.

2 Der skal være toilet med håndvask.

3 Siddepladser og dørkareal i opholdsrummene skal være rimelige i forhold til passagerernes normale påklædning og behov for medtagelse af bagage o.l.

Regel 8 Udrustning

1 Der skal for hver ombordværende person forefindes en redningsvest af godkendt type med godkendt lys. Derudover skal der, medmindre disse redningsveste kan anvendes også af børn, eller særlige forhold gør sig gældende, forefindes redningsveste passende til børn i et antal svarende til 10 % af det største tilladte passagertal. Antallet af redningsveste passende til børn må dog aldrig være mindre end det faktiske antal børn om bord.

Regel 9 Radioudstyr

1 Fartøjer skal som minimum være udrustet med et godkendt VHF-DSC radioanlæg samt en AIS-SART.

Regel 10 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer.

1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. § 4, skal der for hurtigt sejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse.

1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter.

1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger.

1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger.

1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning.

1.5 Høj farts indvirken på forøget risiko for kollision eller grundstødning.

Regel 11 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande.

1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. § 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse

1.1 Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler.

1.2 Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet.

1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold.

1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer.

1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand.

2 Fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande skal være udrustet med en float-free 406 MHz EPIRB (nødradiopejlsender), et VHF radioanlæg, samt et MF-DSC radioanlæg.

3 Fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande skal være forsynet med telte og soveposer samt en isoleret godkendt redningsdragt, der opfylder kravene i kapitel II, regel 2.4 i LSA-koden, til samtlige personer om bord.

Regel 12 Ækvivalens

1 Fartøjer omfattet af denne forskrift kan, i stedet for hvad der er indeholdt i regel 3- 9, være konstrueret eller udrustet på anden måde eller efter andre standarder, såfremt det i rederens sikkerhedsinstruks er godtgjort, at der er opstillet forholdsregler, som giver et tilsvarende sikkerhedsniveau. Det kræver dog, at fartøjet er egnet til den anvendelse, som det er bestemt for.


Bilag 3

Fartøjer som anvendes til professionel oplæring i sejlads

Regel 1 Syn, godkendelse og registrering

1 Søfartsstyrelsens kontrol med fartøjet kan omfatte overholdelse af forskriftens sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. § 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet.

Regel 2 Dokumentation

1 Rederen skal dokumentere oplæringsforløbet ved læreplaner, kursusmateriale og en beskrivelse af den afsluttende prøve.

Regel 3 Konstruktion

1 Fartøjet skal være konstrueret, så det med hensyn til styrke, opdrift, stabilitet, og evnen til at modstå vejr og sø, er egnet til den anvendelse som er angivet i rederens sikkerhedsinstruks.

2 Fartøjet skal overholde de krav og vejledninger, der måtte være udgivet af den organisation, der står bag den prøve, der undervises i med henblik på at bestå.

Regel 4 Brandsikring

1 Hvor der er risiko for opståen af brand om bord, skal der være truffet behørige foranstaltninger til at imødegå dette.

2 Der skal være taget forholdsregler mod spredning af brand, forefindes egnede brandslukningsmidler eller være etableret procedurer således, at der undgås fare for personer om bord ved en eventuel brand.

Regel 5 Udrustning

1 Hvor det ifølge rederens sikkerhedsinstruks og heri vurderede risikofaktorer er fundet relevant, skal fartøjet være indrettet og udstyret med midler til:

1.1 Redning af overbordfaldne personer fra vandet

1.2 Lænsning

1.3 Førstehjælps behandling

1.4 Ankring og fortøjning

1.5 Reservefremdrivning

1.6 Navigering

1.7 Kommunikation med andre fartøjer eller land

1.8 At påkalde sig opmærksomhed med henblik på at få assistance i nødstilfælde.

1.9 Termisk beskyttelse af besætning og passagerer

1.10 Reservedele og værktøj

1.11 Yderligere udstyr til at kunne sikre de ombordværendes sikkerhed og sundhed.

1.12 Forhindring af forurening af havmiljøet

1.13 Dæksly eller anden beskyttelse mod vejrliget

1.14 Afskærmning af propellere, motorer, roterende dele og varme overflader

1.15 Instruktion i betjening af udstyr, motorer og fartøjet generelt

2 Fartøjet skal være udstyret med lys, lyd og signal udstyr i henhold til gældende udgave af de internationale søvejsregler og lokale sejladsforskrifter.

2.1 Fartøjet skal være udstyret med CE mærkede redningsveste til alle ombordværende, som passer opdrifts- og størrelsesmæssigt til alle ombord.

2.2 Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton.

2.3 Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser.

2.4 Hvor der anvendes svømmeveste, jf. 3.1, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt.

2.5 Fartøjet skal være udrustet med en eller flere godkendte "SOLAS" redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord, eller der skal være truffet andre forholdsregler, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Regel 6 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer.

1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. § 4, skal der for hurtigtsejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse:

1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter.

1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger.

1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger.

1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning.

1.5 Høj farts indvirken på forøget risiko for kollision eller grundstødning.

Regel 7 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande.

1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. § 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse:

1.1 Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler.

1.2 Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet.

1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold.

1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og luft temperaturer.

1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand.

Regel 8 Anvendelse af CE-mærkede fartøjer

1 Fartøjer, der er CE-mærkede og i overensstemmelse med fritidbådsdirektivet3), anses for at opfylde de krav til fartøjets bygning og konstruktion, som følger af regel 3 og 4. Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L.


Bilag 4

Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Formål

Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet hermed er, at rederen

1) identificerer sig selv som den overordnet ansvarlige for sejladsaktiviteterne

2) fastlægger hvilke sejladsaktiviteter, der er tale om

3) identificerer risici forbundet med sejladsaktiviteterne

4) træffer tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici

5) sikrer, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning

6) sikrer, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent

7) beskriver de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

8) beskriver de forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke

9) sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde

10) sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

11) sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

12) sikrer erfaringsopsamling med henblik på løbende forbedring af sikkerheden

Hvem udarbejder?

Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med maritime kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter.

Form

Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. fører, besætning og passagerer.

Indhold

Sikkerhedsinstruksen skal indeholde følgende:

1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person;

”Rederen” er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. Rederen er derfor ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter, samt for hvordan de tilrettelægges og udføres. Rederen kan være ejer af fartøjet men behøver ikke at være det. Sejladserne kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det afgørende er, om ejeren har ejerskab af sejladsaktiviteterne.

Rederen skal i sikkerhedsinstruksen angives ved navn og adresse.

2) Sejladsaktiviteter;

Det skal kort anføres, hvilke sejladsaktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå.

Eksempler:

- Kanosejlads i perioden [dato1]-[dato2] med skoleklasser på Mølleåen samt Furesø, Bagsværd sø og Lyngby sø

- Kanosejlads langs kysten i Mariager Fjord med skoleklasser i perioden [dato1]-[dato2] :

- Speedbådssejlads med efterskoleelever på søsportlinien i Storstrømmen mellem Storstrømsbroen og Farøbroerne, under gunstige vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X°C, lufttemperatur min. Y°C samt max. vindhastighed Z m/s) – Tursejlads, vandski samt oplæring med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis.

- Event- og teambuildingsejladser i perioden [dato1]-[dato2] med 42’ sejlbåd fra Grenå og langs Jyllands østkyst samt ture til Anholt under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.]

- Tursejlads i Øresund med 30’ motorbåd, [dato1]-[dato2] , og under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.] .

- Jollesejlads i farvandet umiddelbart ud for Havnekøbing, hele året ved max. vindhastighed X m/s

- Transport af serviceteknikere mv. fra Havnekøbing til vindmølleinstallationer offshore, hele året, dog kun under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.].

- Tursejlads med max. 6 passagerer i Godthåbsfjorden mellem Nuuk og Nordlandet i 37’ motorbåd, [dato1]-[dato2] , kun under gunstige vejrforhold.

- Lejlighedsvis passagertransport med 12 m fiskefartøj fra havnebygd til Qaqortoq, max 4 passagerer, under gunstige vejrforhold.

3) Identifikation af risici;

De sikkerhedsmæssige risici forbundet med sejlads varierer betydeligt afhængig af sejladsaktiviteterne og omstændighederne.

Det påhviler rederen nøje at gennemgå de konkrete sejladsaktiviteter under de konkrete omstændigheder med henblik på at identificere væsentlige risici, inden sejladsaktiviteterne påbegyndes. Alle væsentlige risici, som er identificeret, skal listes op i sikkerhedsinstruksen. Hvis/når yderligere væsentlige risici identificeres løbende, føjes de på listen, så snart de er erkendt.

Eksempler på væsentlige risici ved forskellige sejladsaktiviteter er anført i Tabel 1.

Ved sejlads med børn og unge skal følgende risici særligt overvejes:

- Kan de ombordværende svømme?

- Har forældre/værger givet samtykke til sejladsen?

Ved sejlads med hurtigtgående fartøjer skal følgende risici særligt overvejes:

- Kollision/grundstødning (øgede risici som følge af høj fart)

- Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accellerations- og bremsekræfter.

- Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger.

- Tilstedeværelse af personlige værnemidler og foranstaltninger til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger.

- Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind og sø påvirkning.

Ved sejlads på Grønland skal følgende risici særligt overvejes:

- Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler.

- Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet.

- Hurtigt skiftende vejrforhold.

- Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer.

- Særlig risiko for overisning og ved sejlads i isfyldt farvand

4) Tiltag til at imødegå risici;

For hver af de væsentlige risici, som er identificeret, skal rederen sikre, at der gennemføres tiltag, som imødegår risikoen effektivt. Det kan være tekniske tiltag (fartøjets konstruktion og udrustning) og/eller operative tiltag (begrænsninger i anvendelsen m.v.)

Eksempler på væsentlige risici for en række sejladsaktiviteter og tiltag til at imødegå dem er vist i tabel 1.

Eksemplerne illustrerer blot systematikken bag udarbejdelsen af sikkerhedsinstruks – risici og tiltag er ikke beskrevet udtømmende for de valgte sejladsaktiviteter. I alle eksempler vil der reelt være langt flere væsentlige risici end vist. Det er rederens ansvar at identificere alle væsentlige risici ved de konkrete aktiviteter og at tage stilling til hvilke tiltag, som er nødvendige for at imødegå dem. Alle risici og tiltag bør beskrives udførligt, således at rederens overvejelser afspejles i sikkerhedsinstruksen.

Tabel 1: Eksempler på risici og tiltag ved forskellige sejladsaktiviteter
Sejladsaktivitet
Risici
Tiltag
Kanosejlads i perioden [dato1]-[dato2]med skoleklasser på Mølleåen samt Furesø, Bagsværd sø og Lyngby sø
Afkøling under sejlads
Overbordfald
Kæntring (særligt ved krydsning af større søer)
Risiko for at drive fra land (ved strøm, fralandsvind)
osv.
Varm påklædning/aflysning – fastlæg kriterier herfor
Brug af redningsvest - fastsæt krav til vestenes egenskaber
Sejladsprocedurer for krydsning af søer (fx at følge bredden med pålandsvind frem for at krydse søen)
Osv.
Speedbådssejlads med efterskoleelever i Storstrømmen mellem Storstrømsbroen og Farøbroerne i perioden [dato1]-[dato2], under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X°C, lufttemperatur min. Y°C samt max. vindhastighed Z m/s) – Tursejlads, vandski samt oplæring med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis.
Overbordfald
Bordfyldning (vind, modsø)
Kæntring (særligt i bølger)
Motorbrand
Kollision og grundstødning (høj fart)
Risici ved vandskiløb
Osv.
Brug af redningsvest- fastsæt krav til vestenes egenskaber
Reducere fart, omlægning af kurs, aflysning af sejlads
Aflysning af sejlads ved forventede bølgehøjder > xx m og vindhast.> xx m/s.
Fast brandslukningsanlæg for motor
Fastsæt procedurer ved sejlads under høj fart
Procedurer for sejlads med vandskiløb
Osv.
Event- og teambuildingsejlads i perioden [dato1]-[dato2]med 42’ sejlbåd fra Grenå og langs Jyllands østkyst samt ture til Anholt under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X°C, lufttemperatur min. Y°C samt max. vindhastighed Z m/s)
Kæntring (hårdtvejrssejlads, spilersejlads)
Kollision (særligt ved trafikerede sejlløb)
Grundstødning (særligt ved natsejlads)
Brand (motorrum, pantry)
Vandfyldning gennem søvandsindtag
Redning ved forlis
Osv.
Vejrkriterier, herunder ved brug af spiler
Sejladsplanlægning, særlig agtpågivenhed.
Natsejlads kun i åbne farvande, særlig agtpågivenhed.
Fast slukningsanlæg i motorrum, håndslukker og brandtæppe i pantry
Vedligehold af søventiler
Redningsflåde, tilkald af assistance (radioanlæg, VHF-DSC)
Osv.
Jollesejlads ud for Havnekøbing, hele året
Bordfyldning, kæntring (særligt ved hårdtvejrssejlads)
Afkøling i kold luft (især vinter)
Afkøling i koldt vand (især vinter)
Osv.
Træning i kæntring og genopretning. Sikring af umiddelbar assistance fra følgebåd
Isolerende beklædning
Tørdragt/våddragt
Osv.
Persontransport fra Havnekøbing til vindmølleinstallationer offshore
Anløb offshore
Personoverførsel offshore
Offshore sejlads i hårdt vejr
Maskinrumsbrand
Redning ved forlis
Afkøling i koldt vand (særligt vinter)
Osv.
Krav til fartøjets manøvredygtighed, vejrkriterier, procedurer for anløb/anduvning
Vejrkriterier, procedure for personoverførsel, termisk beskyttelse
Krav til fartøjets sødygtighed, Vejrkriterier
Fast slukningsanlæg
Redningsflåder, Assistance fra land
Termisk beskyttelse
Osv.
Tursejlads med max. 6 passagerer i Godthåbsfjorden mellem Nuuk og Nordlandet i 37’ motorbåd, [dato1]-[dato2], og under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X°C, lufttemperatur min. Y°C samt max. vindhastighed Z m/s).
Motorbrand
Motorstop
Grundstødning
Kollision
Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø
Redning ved forlis
Kulde
Osv.
Installation af fast slukningsanlæg i motorrum
Opankring, assistance fra land
Sejladsplanlægning, særlig agtpågivenhed.
Særlig agtpågivenhed.
Sejladsplanlægning, mulighed for at søge læplads
Redningsflåde, tilkald af assistance (radioanlæg, VHF-DSC)
Termisk beskyttelse, redningsdragter,
Osv.
Lejlighedsvis passagertransport med 12 m fiskefartøj fra havnebygd til Havneby, max 4 passagerer, under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X°C, lufttemperatur min. Y°C samt max. vindhastighed Z m/s).
Principielt som eksemplet ovenfor. Yderligere kan bl.a. nævnes:
Forringet mulighed for tilkald af assistance ved sejlads i områder med manglende radiodækning (VHF/mellembølge)
Risici ved at passagerer opholder sig på fiskefartøj (redskaber, pladsforhold osv.)
Tiltag som nævnt ovenfor
Undersøg mulighed for at iridium-telefoni i kombination med andre tiltag kan fungere som alternativ til VHF-DSC
Forholdsregler, som begrænser passagerers adgang til arealer med fiskeriudstyr samt sikring af plads til samtlige passagerer i opholdsrum.

5) Beskrivelse af fartøj og udrustning;

Rederen skal sørge for, at fartøjerne er egnede til de konkrete sejladsaktiviteter, og at de er forsynet med den fornødne udrustning til at imødegå de væsentlige risici.

Fartøjet, dets tekniske specifikationer og den udrustning, der skal være om bord, skal angives. Det skal klart fremgå, hvilke standarder fartøjet er bygget efter, og hvilken anvendelse det er beregnet til ifølge byggestandarden eller producentens anvisninger.

Eksempel:

Fritidsbåd, CE-mærket iht. fritidsbådsdirektivet, beregnet til sejlads i Havområde B: OFFSHORE-FARTØJER: konstrueret til offshoresejlads, max. vindstyrke 8, signifikant bølgehøjde max. 4 m. Max. 6 personer om bord.

[Bådens tekniske specifikationer og udrustningsliste vedlægges i bilag].

Det er rederens ansvar, at fartøj og udrustning til enhver tid er vedligeholdt, og at det er beskrevet, hvordan dette sikres. Dette kan være ved brug af eksempelvis tjeklister over udstyr, periodisk gennemgang af fartøjet og udstyr eller kontrol inden sejlads.

Det er desuden rederens ansvar at fastsætte krav til passagers/elevers opførsel, pligter og kompetencer. Eksempelvis kan det være et krav, at eleverne skal kunne svømme, at de har forhåndskompetencer (er ”friroet”) før deltagelse i kajak-sejladsaktiviteter.

6) Besætningen og dens kompetencer;

Ud fra sejladsaktiviteterne, de væsentlige risici, de valgte tiltag og fartøjets beskaffenhed påhviler det rederen at sikre, at fartøjets besætning er tilstrækkelig og kompetent til at føre fartøjet sikkert.

Kravene til besætningens kompetencer varierer alt efter de konkrete sejladsaktiviteter og fartøjer. Alt andet lige vokser kravene, jo større fartøjerne er, og jo større risici er.

For fartøjer med dimensionstal på 20 og derover er der fastsat minimumskrav i forskriften.

For fartøjer med dimensionstal mindre end 20 påhviler det rederen at sikre, at de nødvendige kompetencer og den nødvendige besætning er til stede, og at dokumentere dette i sikkerhedsinstruksen.

Eksempel:

Kanosejlads med efterskoleelever på søer og åer om sommeren.

Fartøjerne er små og simple at betjene, og risici er begrænsede. Rederen vurderer, at der skal være mindst 1 lærer pr. X børn, og at alle lærere skal have erfaring med kanosejlads. Mindst 1 lærer skal have gennemført et relevant kursus i kanosejlads og sikkerhed. For at imødegå risici ved kæntring og overbordfald skal samtlige lærere kunne svømme X meter og være i stand til at bjærge en bevidstløs person X meter, yde førstehjælp, betjene kommunikationsudstyr etc.

Hvis kanosejladserne tillige skal kunne foregå langs kyster, øges risici. Rederen skal tage højde herfor, hvilket bl.a. kan ske ved at øge kravene til lærernes kompetencer.

Eksempel:

Jollesejlads med skoleelever – 1-mands joller, lærere i følgebåde.

Det påhviler rederen at sikre, at lærerne er kompetente til sejlads i følgebådene. Dansk Sejlunions kurser, speedbådskørekort eller duelighedsbevis kan være relevante uddannelser i denne sammenhæng.

Rederen for sådanne fartøjer bør desuden gøre sig yderligere overvejelser om der er behov for andre kompetencer. Det kan være særligt kendskab til eksempelvis vandskisejlads, sejlads med hurtige fartøjer, sejlads i isfyldte farvande eller andre særlige kendetegn ved den sejladsaktivitet, som udføres.

7) Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer;

Hvis rederen har identificeret risici, som imødegås med operative begrænsninger, skal disse anføres i sikkerhedsinstruksen. Det kan f.eks. angå geografiske begrænsninger for anvendelsen, tidspunkter på året og døgnet, hvorunder sejladserne kan foregå, samt evt. begrænsninger i antallet af personer om bord.

8) Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke;

Det påhviler rederen, at der tages højde for sikkerheden i værst tænkelige ulykkestilfælde, dvs. i tilfælde hvor de ombordværende må forlade fartøjet pga. forlis, kæntring, brand eller lignende.

Det skal sikres, at der er gjort tiltag til, at alle reddes, også selvom fartøjet forsvinder. Dette kan imødekommes på en række måder:

- Mulighed for redning ved redningsflåde og termisk beskyttelse

- Mulighed for redning ved følgebåd (parsejlads)

- Der kan etableres stand-by beredskab i land, som kan komme til undsætning

- Etc.

Listen er ikke udtømmende, og det skal understreges, at der er metodefrihed. Det afgørende er, at rederen på forhånd sikrer, at alle værst tænkelige scenarier er gennemgået, og at der er etableret tiltag, der i disse tilfælde effektivt sikrer, at alle reddes og holdes i live, indtil assistance når frem.

Rederen skal sørge for, at disse situationer beskrives sammen med effektive tiltag.

9) Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker;

Såfremt uheldet er ude, er det af afgørende betydning, at assistance kan tilkaldes og udbredes hurtigst muligt. Afhængig af området, trafiktætheden, vejrforhold og afstanden til kysten bør det overvejes, hvilke midler der i en nødsituation vil være effektive til at tilkalde assistance. Eksempler herpå kan være ved hjælp af radioudstyr, mobil- eller iridiumtelefoni, forhåndsorientering om tilgængelig hjælp i området eller samsejlads. Endvidere bør indirekte midler være til rådighed som eksempelvis nødraketter, tågehorn eller andre genstande til signalering.

10) Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion;

Inden sejlads bør det sikres at personer som ikke deltager i selve sejladsen, er orienteret om den påtænkte varighed af sejladsen, antallet af personer om bord samt den planlagte rute. Endvidere bør der foreligge faste aftaler om kontakttidspunkter og alarmering såfremt personer i land konstaterer at sejladsen afviger fra det aftalte uden at der er givet meddelelse om ændringer.

11) Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start.

Det bør tages særligt i betragtning, at der kan forefindes personer om bord, som ikke kan forudsættes at have forudgående sejlads- eller søsikkerhedsmæssig erfaring. Det er derfor af afgørende betydning, at alle personer, inden sejladsen påbegyndes, er orienteret om eksempelvis brug af redningsmidler, hvordan den påtænkte sejlads forventes at forløbe, hvad man bør foretage sig i en nødsituation.

12) Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker.

Det er essentielt for rederens arbejde med sikkerheden, at der løbende følges op på utilsigtede hændelser, ulykker og andre forhold, som er relateret til sikkerheden om bord. Rederen skal derfor i sikkerhedsinstruksen angive, hvordan der følges op på sådanne forhold.

Officielle noter

1) Dimensionstal er for fiskefartøjer fartøjets Loa multipliceret med fartøjets bredde (Loa x B).

2) Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L.

3) Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L.