Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 20. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 286 af 28. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, 2. pkt., ændres »ud fra« til: »på baggrund af en konkret og individuel vurdering af«.

2. I § 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.«

3. Efter § 137 d indsættes i kapitel 25 efter overskriften før § 139:

»§ 138. Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.«

4. I § 174, stk. 1, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

5. I § 174 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis en kommune anvender en anden kommunes eller en regions tilbud efter denne lov, skal krav om betaling herfor på baggrund af den beregnede takst, jf. stk. 1, være fremsat, senest 12 måneder efter at hjælpen er ydet.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

6. § 176, stk. 1, affattes således:

»I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte efter loven for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 950.000 kr. årligt, refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb, jf. dog § 176 a. For den del af udgifterne, der overstiger 1.770.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct., jf. dog § 176 a.«

7. Efter § 176 indsættes:

»§ 176 a. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år, eller som modtager støtte efter § 76, i en konkret sag overstiger 710.000 kr. årligt, refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.420.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct.

Stk. 2. Refusionsgrænserne og -beløbene i stk. 1 gælder ligeledes for en kommunes samlede udgifter til hjælp og støtte, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3.

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om statsrefusionen efter stk. 1 og 2.«

8. § 182, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Beløbene i §§ 176 og 176 a reguleres en gang årligt den 1. januar, første gang pr. 1. januar 2013, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes til nærmeste 10.000 kr.«

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 4 i lov nr. 152 af 28. februar 2012 og § 7 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 c, stk. 11, indsættes som 2. pkt.:

»Krav efter lov om social service skal dog rejses, senest 12 måneder efter at hjælpen er ydet.«

2. § 45, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Nævnet består af direktøren for statsforvaltningen som formand, 1 medlem udpeget af social- og integrationsministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen, 1 medlem udpeget af social- og integrationsministeren efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 juridisk sagkyndigt medlem udpeget af social- og integrationsministeren efter stk. 3.«

3. I § 45 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Social- og integrationsministeren udpeger efter indstilling fra styrelseschefen for Ankestyrelsen et antal juridisk sagkyndige medlemmer blandt Ankestyrelsens ansatte. De udpegede skal have bestået juridisk kandidateksamen. De udpegede kan være medlemmer af sociale nævn i flere regioner. Ansatte i Ankestyrelsen, der som et led i deres ansættelse behandler klager over afgørelser truffet i de sociale nævn, kan ikke udpeges. De udpegede juridisk sagkyndige medlemmer er ikke undergivet instruktionsbeføjelser fra Ankestyrelsen ved afgørelsen af sager i de sociale nævn.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. § 45, stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 4, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Medlemmer af nævnet udpeget af social- og integrationsministeren udpeges for 4 år ad gangen. Medlemmer udpeget af social- og integrationsministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen og fra Danske Handicaporganisationer skal have bopæl i den region, hvor statsforvaltningen ligger, eller i øvrigt have tilknytning til regionen.«

5. I § 45, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.«

6. I § 45, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Social- og integrationsministeren fastsætter efter indstilling fra styrelseschefen for Ankestyrelsen antallet af juridisk sagkyndige medlemmer, der er nødvendigt for varetagelse af nævnenes opgaver.«

7. I § 78, stk. 1, indsættes efter »afgørelser, som«: »kan«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. september 2012.

§ 4

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 5, og § 2, nr. 1, har alene virkning for hjælp efter lov om social service, der er ydet efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lovens § 2, nr. 2-6, har alene virkning for afgørelser, der træffes af de sociale nævn efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup