Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Ændring af revisionsbestemmelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 286 af 28. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 195 b ændres »2011-12« til: »2015-16«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup