Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Indskærpelse om manglende egenkontrol fastholdes

Resumé

Fødevareregion Øst konstaterede ved tilsyn hos virksomheden, at dokumentationen for egenkontrol ikke var tilgængelig og indskærpede derfor overfor virksomheden, at den skulle dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Virksomheden mente, at den ikke skulle have haft en indskærpelse, fordi den fremlagde egenkontrolprogrammet for fødevareregionen dagen efter. Desuden mente virksomheden, at tilsynet ikke burde have været gennemført, fordi virksomheden på dette tidspunkt ikke var åbent for gæster.

Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede afgørelsen. Begrundelsen herfor var, at egenkontrolprogrammet »til enhver tid« skal være tilgængeligt for fødevaremyndighederne, og at man derfor ikke kunne fremlægge det på et senere tidspunkt for fødevareregionen. Det var ikke en legitim undskyldning, at bestyreren for virksomheden havde taget egenkontrolprogrammet med sig for at tage nogle kopier. Fødevare- og Veterinærklager bemærkede desuden, at fødevareregionen var berettiget til at gennemføre tilsynet, da køkkenet var i funktion.

NN
Den 7. december 2010
Sagsnr.: 6299
Ref.: AMCH
Tlf.: 33951407

Afgørelse om indskærpelse vedr. manglende egenkontrol fastholdes

I har i e-mail af 17. maj 2010 klaget over indskærpelse af 12. maj 2010 fra Fødevareregion Øst. Indskærpelsen medførte gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afgørelsen.

I skal derfor følge fødevareregionens afgørelse.

Sammendrag

Fødevare- og Veterinærklager er enig med fødevareregionen, at I skal have en indskærpelse, fordi I ikke kunne fremvise dokumentationen for egenkontrol ved tilsynet. I kan ikke opfylde kravet om dokumentation for egenkontrollens gennemførelse og resultater ved efterfølgende at give dokumentationen til fødevareregionen. Sanktionen er proportional, og det ændrer ikke ved sagens udfald, at I mister jeres elitesmiley.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Tilsyn hos virksomheden

Ved tilsyn hos virksomheden den 11. maj 2010 konstaterer fødevareregionen, at dokumentationen for egenkontrol ikke var tilgængelig. Dokumentation for egenkontrol blev fremskaffet og fremvist for fødevarekontrollen dagen efter tilsynet. Fødevareregionen indskærper derfor, at virksomheden skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram.

I klager efter tilsynet

I klager i e-mail af 17. maj 2010 over indskærpelsen. I er uenige i udfaldet, fordi tilsynet blev udført på et tidspunkt, hvor I hverken havde påbegyndt produktion eller servering. Tilsynet sluttede kl. 16.30, og I åbner først kl. 17.00. Derudover fremviste I dokumentation for egenkontrol umiddelbart efter tilsynet, og alt var gennemgået uden anmærkninger. Restaurantens bestyrer havde taget egenkontrolmappen ud for at tage flere kopier af jeres formularer, så der kunne udføres egenkontrol for dagen, men bestyreren nåede ikke tilbage inden tilsynets afslutning. Egenkontrollen har altid tidligere været på plads, og I har haft en elitesmiley i 2 år.

Fødevareregionens afgørelse

Fødevareregionen sender den 28. maj 2010 en afgørelse om indskærpelse vedrørende manglende egenkontrol til jer. Fødevareregionen indskærper, at virksomheden skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater (§ 52, stk. 1, i fødevareloven1) ). Virksomheden skal ved anmodning forelægge fødevareregionen dokumentation for, at der føres egenkontrol i virksomheden (artikel 5, stk. 4, litra a, i hygiejneforordningen2) ). Fødevareregionen vurderer, at det kan være forbundet med en hygiejnisk risiko, hvis forholdet fortsætter. Virksomheden foreviste først dokumentationen for udført egenkontrol den 12. maj 2010.

Fødevareregionen sender sagen til Fødevare- og Veterinærklager

Fødevareregionen sender sagen til Fødevare- og Veterinærklager den 6. juli 2010. Af oversendelsesbrevet fremgår, at den tilsynsførende har oplyst, at døren til virksomheden var åben, og der var sat borde og stole udenfor, da hun ankom til virksomheden. Virksomheden virkede derfor åben. Samtidig var der personale i køkkenet, som under kontrolbesøget påbegyndte udskæring af fersk kød samt tilberedning (stegte oksekød). Det er korrekt, at kontrollen blev afsluttet ca. 16.30. Fødevareregionen har vurderet, at egenkontrolprogrammet og dokumentationen for udført egenkontrol skal være til stede, når der foregår håndtering af fødevarer, fx tilberedning af fødevarer i virksomheden.

Desuden anfører fødevareregionen, at virksomheden ved tilsynet blev varslet en bøde, da der ikke kunne forevises et egenkontrolprogram med tilhørende dokumentation. Denne sanktion blev ændret til en indskærpelse, da virksomheden kunne fremvise dokumentationen dagen efter.

Partshøring

Vi sender fødevareregionens oversendelsesbrev til jer den 9. juli 2010 til jeres eventuelle bemærkninger. Da I ikke modtager dette brev, genfremsender vi det den 19. august 2010.

Jeres bemærkninger til partshøringen

I skriver i e-mail af 26. august 2010, at personalet den dag var mødt tidligere, fordi der skulle være møde. Det var meningen, at personalet kunne sidde og spise frem til kl. 18, mens der var møde. Kokken mødte tidligere for at gøre aftensmaden klar til mødet, og tjenerne og bestyreren skulle møde ved 17-tiden. Stole og borde stilles ud tidligere på dagen for at gøre opmærksom på, at der ligger en restaurant. Da den tilsynsførende træder ind i restauranten, meddeler I hende, at den er lukket, og at I først åbner kl. 18.00. I mener, at den tilsynsførende siger, at hvis I kan bringe mappen med dokumentationen for egenkontrol dagen efter, så vil det være i orden. I forstår det således, at I derved kan beholde jeres elitesmiley. Dagen efter ændrer den tilsynsførende mening.

Yderligere oplysninger fra fødevareregionen

Fødevareregionen oplyser den 31. august 2010 til Fødevare- og Veterinærklager, at de den 19. august 2010 har svaret på en e-mail af samme dato fra virksomheden bl.a. vedrørende indskærpelsen samt vedrørende et efterfølgende kontrolbesøg den 1. juli 2010. Derudover oplyser fødevareregionen, at de i brev af 9. juli 2010 har sendt et brev til virksomheden om virksomhedens opførsel under kontrolbesøget. Endeligt oplyser fødevareregionen, at en samtale med virksomheden efter den 19. august 2010 ikke har ført til nye oplysninger i sagen.

Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Indskærpelse om manglende dokumentation for egenkontrol er berettiget

Fødevare- og Veterinærklager er enige med fødevareregionen i, at I skal have en indskærpelse, fordi I ikke kunne fremvise dokumentation for egenkontrol ved tilsynet.

Under tilsynet den 11. maj 2010 konstaterer fødevareregionen, at dokumentationen for egenkontrol ikke er tilgængelig.

Efter vores vurdering er den manglende tilgængelighed af dokumentationen for egenkontrol ikke i overensstemmelse med de almindelige hygiejneregler, da dokumentationen til enhver tid skal være tilgængelig ved tilsyn. Dokumentationen var ikke hos jer ved tilsynet den 11. maj 2010, da restaurantens bestyrer havde taget egenkontrolmappen med sig. Det gør ingen forskel, at I faktisk havde udfyldt egenkontrolskemaerne, når de ikke kunne fremvises. I kan ikke opfylde kravet ved efterfølgende at give dokumentationen til fødevareregionen.

Ifølge hygiejneforordningens artikel 5, stk. 4, litra a, skal fødevarevirksomheder forelægge fødevaremyndighederne bevis for, at de overholder reglerne om egenkontrol.

Det er et krav i hygiejneforordningen, at fødevarevirksomheden dokumenterer sin egenkontrol. Fødevarevirksomheder skal udfærdige dokumenter og føre registre, der svarer til dennes art og størrelse, for at dokumentere, at hygiejnereglerne bliver overholdt (hygiejneforordningens artikel 5, stk. 2, bogstav g).

Indskærpelsen er proportional

I mener, at indskærpelsen er uproportional, idet I får frataget jeres elitesmiley. Vi finder, at en indskærpelse i jeres tilfælde er i overensstemmelse med fødevareregionens praksis. Det har ikke betydning for afgørelsen, at I har en elitesmiley.

Der skal anvendes den retsvirkning, der skønnes nødvendig for at få en virksomhed til at rette op på forholdet. Samtidig må retsvirkningen ikke være mere indgribende end nødvendigt (proportionalitetsprincippet).

Fødevareregionen skal altid reagere, såfremt den bliver bekendt med overtrædelser af fødevarelovgivningen. En indskærpelse er den mildeste retsvirkning, som fødevareregionen kan anvende. Hvis virksomheden finder, at overtrædelsen er bagatelagtig, kan fødevareregionen herudover vælge at vejlede en virksomhed. Det beror på en konkret vurdering.

Dokumentationen af egenkontrollens gennemførelse og resultater er et grundlæggende krav for at sikre fødevaresikkerheden.

Vi finder ikke anledning til at kritisere fødevareregionens vurdering.

Vi bemærker desuden, at fødevareregionen ved tilsynet i den foreløbige kontrolrapport overvejede at udstede en bøde til virksomheden. Sanktionen blev i den endelige kontrolrapport ændret til en indskærpelse, fordi virksomheden dagen efter fremviste dokumentationen. Dette viser, at fødevareregionen ikke har antydet, at I ikke skulle sanktioneres for overtrædelsen og dermed kunne beholde jeres elitesmiley.

Konsekvensen af at få en anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen

En virksomheds status som elitevirksomhed bortfalder bl.a., hvis virksomheden får anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen. Virksomheder som har en standardfrekvens på mindst et årligt kontrolbesøg, får status som elitevirksomhed, hvis de seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen, og samtlige kontrolrapporter inden for de seneste 12 måneder tillige er uden anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen (bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater3) ).

Køkkenet var i funktion

I anfører, at den tilsynsførende udførte tilsynet, mens restauranten var lukket. Vi lægger vægt på, at køkkenet var i funktion på tidspunktet på tilsynet, idet der var personale i køkkenet, som under kontrolbesøget påbegyndte udskæring af fersk kød samt tilberedning (stegte oksekød). Derfor skulle egenkontrolprogrammet have været tilgængeligt ved tilsynet.

Denne afgørelse omhandler ikke jeres klage over det efterfølgende tilsyn den 1. juli 2010.

***

I kan ikke klage over Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Anne Mette Christensen

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (med senere ændringer).

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.

3) Bekendtgørelse nr. 164 af 12. februar 2010 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater