Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål, etablering og placering af analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner
Kapitel 2 Opgaver og finansiering
Kapitel 3 Bestyrelse og direktør
Kapitel 4 Virksomhed
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.
Den fulde tekst

Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål, etablering og placering af analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner

§ 1. Der etableres et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner med det formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

Stk. 2. Analyse- og forskningsinstituttet er en uafhængig statslig institution. Instituttet udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bestemmer, hvor i landet instituttet er placeret.

Kapitel 2

Opgaver og finansiering

§ 2. Analyse- og forskningsinstituttet udfører analyser samt udarbejder og formidler anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder.

Stk. 2. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke og formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v.

§ 3. Økonomi- og indenrigsministeren yder årligt et grundtilskud til instituttet, der fastsættes på grundlag af de årlige bevillingslove.

Stk. 2. Instituttet indgår en resultatkontrakt med økonomi- og indenrigsministeren.

§ 4. Instituttet gennemfører af egen drift de i § 2 nævnte opgaver. Økonomi- og indenrigsministeren kan inden for en særskilt økonomisk ramme rekvirere ydelser hos instituttet inden for instituttets formål. Øvrige ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd og andre offentlige institutioner kan mod anvisning af finansiering hertil ligeledes rekvirere ydelser hos instituttet inden for instituttets formål.

§ 5. Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål modtage supplerende finansiel støtte i form af tilskud og gaver m.v. fra andre, jf. Finansministeriets gældende budgetvejledning. Oplysninger om eventuelle tilskud og gaver m.v. skal offentliggøres i instituttets årsprogram, årsberetning og regnskab, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 2. Instituttet kan inden for instituttets formål drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf. Finansministeriets regler herom.

Kapitel 3

Bestyrelse og direktør

§ 6. Instituttet ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for instituttets virksomhed. Bestyrelsen består af 1 formand og 1 medlem, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren, samt 8 øvrige medlemmer, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren på følgende måde:

1) 1 medlem udpeges efter indstilling af finansministeren.

2) 1 medlem udpeges efter indstilling af ministeren for sundhed og forebyggelse.

3) 1 medlem udpeges efter indstilling af KL (Kommunernes Landsforening).

4) 1 medlem udpeges efter indstilling af Danske Regioner.

5) 3 medlemmer udpeges fra videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner, der har en faglig tilknytning til instituttets formål.

6) 1 medlem udpeges efter indstilling af og blandt medarbejderne på instituttet.

Stk. 2. Den medarbejdervalgte repræsentant i bestyrelsen, jf. stk. 1, nr. 6, er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. De nærmere regler om valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen fastsættes i instituttets vedtægt, jf. § 9.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan ske.

§ 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af instituttet og fastlægger rammerne for instituttets virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder efter forslag fra instituttets direktør et årsprogram for instituttets virksomhed, herunder indsatsområder, et budget for instituttets virksomhed, herunder den del af instituttets virksomhed, der er nævnt i § 5, instituttets regnskab, herunder den del af finansieringen, der er nævnt i § 4, og en årsberetning over instituttets aktiviteter i det seneste år. Nærmere regler herfor fastsættes i instituttets vedtægter, jf. § 9.

§ 8. Instituttets daglige ledelse varetages af en direktør.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Direktøren ansætter og afskediger instituttets øvrige personale. Ved ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd afgiver direktøren indstilling herom til økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 3. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Kapitel 4

Virksomhed

§ 9. Bestyrelsen fastsætter instituttets vedtægter, der godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af instituttets vedtægter.

Stk. 2. Instituttets årsprogram, budget, årsberetning og regnskab, jf. § 7, stk. 2, skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren og herefter offentliggøres.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

§ 11. Lov nr. 548 af 24. juni 2005 om et evalueringsinstitut for kommuner m.v. ophæves.

§ 12. Analyse- og forskningsinstituttet for kommuner og regioner overtager ved lovens ikrafttræden alle aktiver og passiver i Anvendt Kommunal Forskning, Dansk Sundhedsinstitut og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og indtræder i alle Anvendt Kommunal Forsknings, Dansk Sundhedsinstituts og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstituts rettigheder og forpligtigelser. Økonomi- og indenrigsministeren afbeskikker ved lovens ikrafttræden de hidtidige bestyrelser for Anvendt Kommunal Forskning, Dansk Sundhedsinstitut og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt det rådgivende udvalg i Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager