Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd

(Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 375 af 14. juni 1995 om Teknologirådet ophæves.

§ 2

I lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd, som ændret ved § 16 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og § 45 i lov nr. 593 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, udgår », Teknologirådet«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overtager ved lovens ikrafttræden alle Teknologirådets aktiver og passiver og indtræder i alle rådets rettigheder og forpligtelser. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser afbeskikker Teknologirådets hidtidige bestyrelse og repræsentantskab og forestår afviklingen af rådets aktiviteter.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard