Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2012

Forslag

til

Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov

(Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning)

§ 1

I lov om skibes besætning. jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 493 af 12. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22. Loven indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ESCA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30-50.«

2. Efter § 10 indsættes i kapitel 4:

»§ 10 a. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om kvalifikationskrav til fritidssejlere og om forberedelse og indstilling til og aflæggelse af eksaminer og prøver for fritidssejlere samt betaling herfor.«

3. Efter § 24 indsættes før kapitel 8:

»Kapitel 7 a

Godkendelse af uddannelser

§ 24 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter efter forhandling med Søfartsstyrelsen regler om de uddannelser, som er foreskrevet i regler fastsat i medfør af § 18 og § 19, herunder om kvalitetssikring.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen påser, at uddannelserne opfylder internationalt fastsatte krav og fører frem til, at de studerende opnår tilstrækkelige kvalifikationer.

Kapitel 7 b

Godkendelse af kurser

§ 24 b. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke krav de kurser, som er foreskrevet i regler fastsat i medfør af § 18 og § 19, skal leve op til, herunder krav om godkendelse og kvalitetssikring.

§ 24 c. Søfartsstyrelsen kan godkende eller oprette særlige kurser for uddannelse af undervisere.

§ 24 d. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med undervisningen hos kursusudbydere som nævnt i § 24 b og påser, at kursusudbyderne opfylder de krav, som følger af denne lov og regler udstedt i medfør af loven.

§ 24 e. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om kursusdeltageres undervisningsmiljø.

Kapitel 7 c

Forskellige bestemmelser vedrørende uddannelser og kurser

§ 24 f. Søfartsstyrelsen kan opkræve betaling for godkendelse og kvalitetssikring af kursusudbydere og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i kurser omfattet af denne lov, herunder for aflæggelse af eksamen, prøver m.v.

§ 24 g. Søfartsstyrelsen kan indhente de nødvendige oplysninger fra kursusudbyderne og uddannelsesinstitutionerne om undervisningen, kursusdeltagerne, personalet, økonomien og udstyret m.v. til brug for gennemførelse af Søfartsstyrelsens opgaver efter loven, herunder kvalitetssikring og udarbejdelse af statistik.«

4. I § 26 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Erhvervs- og vækstministeren kan efter aftale med vedkommende minister beslutte, at Søfartsstyrelsens beføjelser efter loven udøves af andre offentlige myndigheder. Erhvervs- og vækstministeren kan på nærmere angivne vilkår endvidere bemyndige virksomheder eller enkeltpersoner til på Søfartsstyrelsens vegne at føre tilsyn med kvalitetssikring af uddannelser og kurser.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

§ 2

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 4. marts 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 udgår »samt behovet inden for fritidssejlads«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 4, udgår », cateringpersonale m.fl.«

3. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. § 4, stk. 1 og 3, § 5, stk. 2, §§ 5 a-7, § 14, § 23 a, stk. 1, § 23 b og § 24 finder tillige anvendelse på efteruddannelse af maritimt personel, hvortil der ydes statsligt tilskud.«

4. I § 2, stk. 4, § 4, stk. 2, § 4, stk. 3, der bliver stk. 5, § 4, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., § 5, stk. 1, 1. pkt., § 5, stk. 2 og 3, der bliver stk. 3 og 4, § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 7, stk. 3, 5 og 6, § 8, stk. 3, § 8 a, stk. 3, § 9 f, stk. 1 og 2, § 9 g, stk. 1, § 9 i, § 9 j, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 10, stk. 6, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1 og 2, § 15, § 16, stk. 1-3, §§ 17 og 20, § 23, stk. 1-3, og § 23 b ændres »Søfartsstyrelsen« til: »Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser«.

5. § 3 ophæves.

6. I § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, 4. pkt., § 8, stk. 2, § 9, stk. 4, 2. pkt., § 9 a, stk. 1, 3. pkt., § 9 g, stk. 3, og § 10, stk. 5, ændres »Søfartsstyrelsen« til: »ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser«.

7. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Godkendte maritime uddannelsesinstitutioner, der modtager tilskud i henhold til § 5 eller § 6, samarbejder med Søfartsstyrelsen om at udbyde kurser, som er obligatoriske efter lov om skibes besætning.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i særlige tilfælde påbyde en uddannelsesinstitution, der modtager tilskud i henhold til § 5 eller § 6, at udbyde kurser, der indgår i en godkendt maritim uddannelse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

8. I § 4, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., to steder i § 9 g, stk. 2, og i § 9 g, stk. 2, nr. 1, § 9 j, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., § 11, stk. 2, 3. pkt., og § 23 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Søfartsstyrelsen« til: »ministeren«.

9. § 5, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder inden for en årlig ramme tilskud til drift, bygninger, ledelse og administration af de i § 2, stk. 1, nævnte uddannelser.«

10. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »Søfartsstyrelsens« til: »ministerens«.

11. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde tilskud til efteruddannelse med henblik på opfyldelse af kvalifikationskrav fastsat af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

12. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Tilskud efter loven ydes ikke til dækning af uddannelsesinstitutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kompenserer uddannelsesinstitutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke fradragsberettiget købsmoms), og som uddannelsesinstitutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter loven.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 4. Uanset stk. 1 kan tilskuddet til skoleskibe ydes til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

13. I § 8 a, stk. 2, ændres »Søfartsstyrelsens« til: »ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers«.

14. I § 9 e ændres »Personalestyrelsen« til: »Moderniseringsstyrelsen«.

15. I § 9 f, stk. 1 og 2, og § 9 g, stk. 3, ændres »styrelsen« til: »ministeren«.

16. I § 11, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »for«: »Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte,«.

17. I § 18 ændres »sikring mod følger af arbejdsskade« til: »arbejdsskadesikring«.

18. § 19 affattes således:

»§ 19. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om studerendes undervisningsmiljø.«

19. § 22 ophæves.

20. I § 23 a, stk. 1, 3. pkt., udgår »Søfartsstyrelsen kan undtage«, og efter »virksomhed« indsættes: »kan undtages«.

21. I § 23 a, stk. 2, 1. pkt., ændres », at Søfartsstyrelsen kan udstede« til: »udstedelse af«.

22. I § 23 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »Søfartsstyrelsen« til: »Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser eller en statslig myndighed under ministeriet«.

23. I § 24 udgår »klager over Søfartsstyrelsens«.

§ 3

I lov nr. 567 af 9. juni 2006, lodsloven, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Lodstilsynet« til: »Søfartsstyrelsen«.

2. I § 5, stk. 2, indsættes efter »I særlige tilfælde kan forsvarsministeren«: »efter aftale med erhvervs- og vækstministeren«.

3. I § 15 ændres »Farvandsdirektøren« til: »Søfartsstyrelsen«.

4. § 19, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for lodsning foretaget af det statslige lodsvæsen, herunder bestemmelser om maksimale takster.«

5. I § 25, stk. 1, ændres »Medarbejdere ved tilsynet« til: »Medarbejdere, der er beskæftiget med tilsyn med lodser,«.

6. I § 25, stk. 2, ændres »medarbejdere ved tilsynet« til: »medarbejdere, der er beskæftiget med tilsyn med lodser,«.

7. § 26 affattes således:

»§ 26. Søfartsstyrelsen fastsætter takster for brugerbetaling for tilsyn, afholdelse af egnethedsprøver, udstedelse af certifikater og fritagelsesbeviser, fornyelser m.v. vedrørende tilsynet med lodser.«

8. § 33 ophæves.

9. Før kapitel 14 indsættes:

»Kapitel 13 a

Klage

§ 33 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at Søfartsstyrelsens afgørelser truffet i medfør af loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Søfartsstyrelsens afgørelser om afslag på lodscertifikat efter § 12, afslag på lodsfritagelsesbevis efter § 14, afslag på registrering efter § 24, stk. 4 og 5, inddragelse af lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller sletning af en registrering som lodseri efter § 27, stk. 1, og midlertidig inddragelse eller midlertidig sletning efter § 32 kan påklages til Ankenævnet for Søfartsforhold, jf. lov om sikkerhed til søs.«

§ 4

I lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab (Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.), som ændret ved § 4 i lov nr. 251 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. § 3, nr. 1, ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 12. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 2. pkt. i fodnoten til lovens titel, jf. § 1, nr. 1.

Stk. 3. Regler udstedt i medfør af lov om maritime uddannelser forbliver i kraft for de kurser, prøver m.v., der omfattes af lovens § 1, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i henhold til lov om skibes besætning.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 24. maj 2012

Søren Espersen

/ Lars Christian Lilleholt