Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog foretages følgende ændring:

1. Efter bilag 9 indsættes et nyt bilag 10, der affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2012.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 1. juni 2012

Morten Østergaard

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

»Bilag 10

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Mål for læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor som pædagog skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) relationsdannelse i forhold til børn, unge og voksne brugergruppers forskellige sammensætning og forudsætninger,

2) forudsætninger for og udvikling af samfundsmæssige mål, værdier og lovgivning,

3) forskellige menneske- og samfundssyn og deres betydning for pædagogisk praksis,

4) relevante teorier og metoder inden for den pædagogiske profession. Herunder de fag og faglige elementer, der indgår i uddannelsen,

5) pædagogisk didaktik; sammenhænge mellem pædagogiske mål og aktiviteter ud fra børn, unge og voksne brugergruppers forudsætninger,

6) betingelser og vilkår for samarbejde med andre faggrupper om tværprofessionelle opgaveløsninger og

7) anvendelse af videnskabelige arbejdsformer i relation til professionsudvikling.

En professionsbachelor som pædagog skal kunne forstå og kunne reflektere over

1) relationsdannelse og samarbejde med forældre og pårørende,

2) de samfundsmæssige mål og værdier som formidles gennem pædagogisk praksis,

3) sammenhænge mellem pædagogisk teori og metode og pædagogisk praksis,

4) hvordan teori kan udfordre, perspektivere og inspirere til konkret praksis i pædagogiske udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver,

5) pædagogiske organisationer som organisationer og deres placering og opgaver i velfærdssamfundet,

6) evaluering, dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis og

7) pædagogisk praksis i et komparativt, internationalt og interkulturelt perspektiv.

Færdigheder

Den uddannede skal kunne

1) skabe inkluderende fællesskaber og tilrettelægge pædagogisk praksis med udgangspunkt i det enkelte barn, unge og voksne brugers særlige behov,

2) tilrettelægge og gennemføre samarbejde med forældre og pårørende,

3) formidle samfundsmæssige mål og værdier med brug af et bredt spekter af udtryks-, samværs- og kommunikationsformer,

4) skabe muligheder for børn, unge og voksne brugeres trivsel, udvikling og læring,

5) planlægge, begrunde, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter og processer, der er udviklende, lærende og stimulerende for brugernes liv og adfærd,

6) reflektere kritisk samt inddrage viden og forskning i konkret pædagogisk praksis rettet mod børn, unge og voksne brugere,

7) medvirke aktivt til professionens udvikling: tage initiativ til, tilrettelægge og gennemføre evaluering, dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis,

8) analysere, forstå og anvende resultater af pædagogiske læreplaner, dokumentation af pædagogisk praksis samt test og andre former for evaluering i pædagogisk praksis,

9) identificere og anvende pædagogiske metoder og redskaber i tværprofessionel opgaveløsning, samt skelne mellem og integrere forskellige professioners bidrag til tværprofessionel opgaveløsning,

10) observere, analysere og vurdere muligheder og begrænsninger for egen og andres pædagogiske praksis og

11) formidle og begrunde pædagogisk praksis mundtligt såvel som skriftligt til forældre, pårørende, kolleger og det omgivende samfund herunder analysere og vurdere egen rolle i det pædagogiske arbejde.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere komplekse situationer og udfordringer i pædagogiske lærings-, udviklings- og omsorgsopgaver,

2) arbejde med børn, unge og voksne brugeres motivation, engagement og kreativitet ved innovativt at udnytte de muligheder, der er til rådighed,

3) kommunikere komplekse problemstillinger med respekt for og under hensyn til modtagerens forudsætninger,

4) identificere relevansen af pædagogiske teorier og metoder samt inddrage relevante aktører når det er påkrævet i pædagogiske lærings-, udviklings- og omsorgsopgaver,

5) revurdere og justere igangsatte pædagogiske aktiviteter og processer,

6) indgå i samarbejde med kolleger, forældre samt andre aktører og professioner om pædagogiske temaer og problemstillinger,

7) indgå i sammenhænge, hvor der udføres kvalitets- og udviklingsprojekter af relevans for den pædagogiske profession,

8) medvirke til udvikling af pædagogiske organisationers alsidige og demokratiske virksomhed,

9) tilrettelægge pædagogisk lærings-, udviklings- og omsorgsopgaver alene og i samarbejde med andre,

10) selvstændigt identificere professionsetiske dilemmaer og argumentere professionelt for egen stillingtagen og handlemåde,

11) selvstændigt identificere tværprofessionelle udfordringer og argumentere professionelt for mulige løsningsmodeller og

12)identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen – alene og i samarbejde med andre – samt indgå i relevant efter- og videreuddannelse.«